Projekt

Obecné

Profil

Náplň práce správce kraje

popis pozice
Správce kraje je dodavatelská servisní pozice, která slouží krajskému sdružení Vysočina a podporuje ho v činnosti a jeho administrativě. Cílem této pozice je zajištění plynulého provozu krajského sdružení a jeho jihlavského centra (JiPiCe). Tato pozice je pod vedením předsednictva kraje, které správce primárně úkoluje. Základní úkoly jsou definovány v zadávacím listu.

popis zadávání úkolů
Úkoly jsou zadávány v Redmine. Součástí zadání je termín splnění a odhadovaná časová dotace. Základní oblasti úkolů jsou definovány v zadávacím listu a konkrétní úkoly (75%) zadává předsednictvo krajského sdružení. V případě zástupu v nepřítomnosti KoKS může v urgentních případech úkolovat i PO. Během volební kampaně úkoluje správce i volební manažer. Volitelné úkoly, které vycházejí z individuálních kompetencí, dovedností a osobnostního nastavení správce, a které nejsou definovány v zadávacím listu (15%), zadává správci kraje předsednictvo krajského sdružení a mediální odbor krajského sdružení, a část (10%) úkolů si určuje správce z vlastní iniciativy.

popis vykazování a hodnocení
PKS správce hodnotí každý měsíc na základě vykazování úkolů v Redmine a slovního shrnutí. V případě, že správce úkoluje někdo jiný než PKS, zadá úkol do Redmine a po jeho splnění přidá hodnocení, ke kterému PKS přihlíží. Správce předloží výkaz v Redmine do třetího dne následujícího měsíce, hodnocení bude hotové do dne šestého, včetně určení výše odměny, která činí 0 - 5.000 Kč. Pokud nemohl být některý úkol splněn, informuje správce včas zadavatele o důvodech nesplnění a společně se dohodnou na novém termínu splnění. Součástí hodnocení je zpětná vazba a slovní komentář k jednotlivým úkolům. Odměna je určována na základě plnění úkolů vycházejících z náplně práce jako celku.
popis náplně (zadané úkoly)

základní oblasti úkolů 75%

 • podpora v pořádání pravidelných schůzí Krajského sdružení Vysočina a jednání PKS Vysočina (offline, online) na základě konkrétního úkolu od PKS
 • podpora v administrativě předsednictva kraje na základě konkrétních úkolů od PKS
 • například zajištění projednání bodů dle usnesení předsednictva kraje na půdě krajského fóra
 • vedení jednání krajského fóra na forum.pirati.cz na návrh skupiny členů
 • moderace fóra Vysočiny
 • správa kalendáře Pirátů Vysočiny a centrálního kalendáře
 • podpora proplácení
 • správa majetku
 • plnění archivačních povinností podle zákona o archivnictví
 • správa spisové služby a podatelen
 • spolupráce na krajské úrovni s koordinátorem, odbory
 • spolupráce na celorepublikové úrovni s odbory a vedoucím kanceláře
 • zajištění provozu jihlavského pirátského centra a podpora akcí pořádaných veřejností dle provozního řádu centra
 • během volební kampaně zajišťuje back office (administrativní podpora a správa a evidence pirátského merchandise)
 • zástup v nepřítomnosti koordinátora kraje

do základu automaticky nepatří

 • technické zázemí akcí, zajišťování akcí, zápisy z jednání, úklid po akcích, hledání nových prostor pro JiPiCe

oblasti volitelných úkolů 15%

 • fotografování akcí a následné zpracování, správa archivu a sdílení
 • technické zázemí pro další akce v JiPiCe
 • zpracování grafiky dle zadání
 • správa sociálních sítí krajského sdružení ve spolupráci s MO
 • logistická podpora
 • pořádání interních akcí
 • práce se stážisty
 • plus další podle potřeb kraje

vlastní iniciativa 10%

Také k dispozici: PDF HTML TXT