Index dle názvu

Alex Internship


h1. Pozornosti hodné články z Prahy


Danění příjmů a zákonné pojištění

Zastupitelé jsou odměňování jednak podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle příkazních smluv uzavřených na činnosti související s výkonem funkce zastupitele s Českou pirátskou stranou (viz Odměňování zastupitelů). Příjem má tedy následující složky:

 1. paušální odměna zastupitele, který je členem výboru, ve výši 5301 Kč (hrubého)
 2. náhrada ušlého výdělku určená podle počtu hodin (450 Kč za hodinu, nejvýše 60 hodin),
 3. odměna z příkazní smlouvy s Českou pirátskou stranou.

Status studenta

Nezaopatřeným dítětem je podle § 11 až 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, každý vysokoškolák do 26. roku věku. Lidově se tomuto institutu říká „status studenta“. Nezáleží na tom, zda je v kombinovaném nebo distančním studiu, případně magisterském nebo doktorském studiu. Se statusem studenta jsou spojeny výhody v danění, sociálním a zdravotním pojištění (viz dále).

Daň z příjmu

Odměny od města

Odměna od města stanovená paušální částkou se daní jako příjem ze závislé činnosti. Odměna a náhrady neuvolněného zastupitele jsou ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, funkčními požitky. Podle § 6 odst. 10 písm. b) bod 1 tohoto zákona je funkčním požitkem odměna za výkon funkce a plnění poskytované v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí. Z této daně město odvádí zálohu na daň (§ 38h odst. 1), jde o tzv. zdanění zálohovou daní. Protože má vedle toho zastupitel i příjem z mandátní smlouvy, musí podat daňové přiznání.

Zahrne-li poplatník veškeré příjmy příjmy ze závislé činnosti do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (§ 36 odst. 7).

Odměna z mandátní smlouvy

Odměna z mandátní smlouvy je podle § 7 zákona příjem ze samostatné činnosti, neboť jde o příjem z výkonu nezávislého povolání. Takto dosažená částka se poníží o započitatelné výdaje stanovené paušálem 40 % (viz § 7 odst. 7 písm. d) zákona).

Výpočet daně

Od základu daně lze odečíst zejména dary politickým stranám na kampaň nebo jejich jinou činnost. Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost (viz § 15 odst. 1 zákona).

Daň činí 15 % ze základu daně sníženého

 1. o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a
 2. o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů.

Vypočtená daň se snižuje o tzv. slevy na dani. Základní slevu na dani má každý poplatník ve výši 24 840 Kč. Zákon dále upravuje další slevy na dani (viz § 35ba). Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem (viz výše status studenta), a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Daňové přiznání

Zastupitel je povinen podat daňové přiznání podle § 38g odst. 1. Daňové přiznání se podává prostřednictvím daňového portálu. Tam je možné si vyplněný formulář stáhnout nebo zaslat datovou schránkou.

Přílohou daňového přiznání jsou zejména:

Zdravotní pojištění

Výši pojistného upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Podrobnosti lze najít na webu o podnikání. Podle § 7 a násl. uvedeného zákona platí osoba samostatně výdělečně činná (dále jen “OSVČ”) každý měsíc zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu.
Do konce dubna musíme podat přehled o pojistném.

Studentské výhody:

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí stát pojistné na zdravotní pojištění mimo jiné za nezaopatřené děti (ve výše uvedeném smyslu zákona o státní sociální podpoře). Podle § 7 odst. 2 zákona je vedle toho plátcem pojistného i pojištěnec, má-li příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku.

Sociální pojištění

Sazba dělá 29,2 z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let).

Studentské výhody:

http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php


Aktualizovaný jednací řád Zastupitelského klubu Pirátů na Magistrátu

Text v podobě schválené dne 2. 7. 2019

 1. Zastupitelský klub "Piráti" byl ustaven 7. října 2018 a jeho členové jsou všichni zvolení zastupitelé hl. m. Prahy za Českou pirátskou stranu. Tento jednací řád je závazný pro všechny členy.

 2. Řádná jednání klubu se konají pravidelně vždy první úterý v měsíci od 18:00 formou plánovacího jednání klubu, v úterý před konáním Zastupitelstva hl. m. Prahy od 18:00 formou otevřené porady a ve čtvrtek před Zastupitelstvem hl. m. Prahy v 8:00 formou snídaně. Pokud se z nějakého důvodu jednání ruší či mění, předseda klubu nebo jím pověřená osoba tuto skutečnost včas oznámí všem členům dle bodu 4. tohoto jednací řádu.

 3. Komunikace Zastupitelského klubu probíhá ve facebookovém chatu a ve facebookové skupině. V odůvodněných a naléhavých případech lze přijímat usneseníPer rollam (oběžníkem), hlasování může vyhlásit kterýkoliv z členů zastupitelského klubu a má povinnost zajistit, že každý člen klubu bude mít možnost se hlasování zúčastnit (upozornění sms, emailem, telefonátem nebo facebookovou zprávou..), zápisy z plánovacích jednání a přijatá usnesení zveřejňuje pověřená osoba (typicky tajemník) v Redminu.

 4. Řádná i mimořádná jednání bude dle potřeby svolávat předseda klubu či jím pověřená osoba prostřednictvím Facebooku, sms, telefonátu nebo emailu. Mimořádné jednání může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena, pokud to budou okolnosti vyžadovat.

 5. Program plánovacího jednání je k dispozici na stejném odkazu tabulky v nové záložce a předseda nebo tajemník jej s připomínkou k případnému doplnění rozesílá v pondělí dopoledne před jednáním do zastupitelského chatu. Každý člen klubu má možnost jej kdykoliv během měsíce doplnit o vlastní body případně navrhnout operativně k projednání vlastní bod i přímo na jednání klubu. O tom, zda bude tento bod projednán, rozhodují přítomní členové klubu dohodou.

 6. Z plánovacího jednání se pořizuje zápis, který je zveřejnění v Redmine. Pokud se naskytne nutnost některé záležitosti zápisu nezveřejňovat, bude to vždy v zápise uvedeno i se zdůvodněním proč. V případě důvěrných informací se Zastupitelský klub řídí § 27 - "Důvěrnost informací" Organizačního řádu Pirátské strany - dostupné nahttps://wiki.pirati.cz/rules/or.

 7. Účast členů je povinná, kdo se nebude moci jednání zúčastnit, je povinen se řádně omluvit předsedovi Zastupitelského klubu s uvedením důvodu.

 8. Na plánovací jednání klubu je možné zvát hosty, kteří mají nějaký vztah k projednávaným bodům. Plánovacího jednání se mohou účastnit zástupci předsednictva MS a po dohodě klubu i další hosté.

 9. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se pak řídí obecnými pravidly Pirátské strany azásadami týmové spolupráce - https://wiki.pirati.cz/rules/start.

 10. Hlasování o všech záležitostech probíhá veřejně, v odůvodněných případech si Zastupitelský klub může odhlasovat tajné hlasování. Jakýkoliv hlasovaný návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje prostá většina všech členů Zastupitelského klubu.


Kalendáře

Magistrátní tým používá pro práci následující kalendáře:

Klub Piráti Praha

Hlavní město Praha

Další kalendáře


Majetková přiznání

Tato metodika popisuje některé postupy v souvislosti s povinností odevzdat oznámení podle etického kodexu. Povinnost se týká všech zastupitelů zvolených za Českou pirátskou stranu do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Zastupitel za každý rok do dne 30. 6. vyplňuje oznámení dle etického kodexu do vzorového oznámení, které je na v dokumentovém systému.

Výjimkou je změna skutečností uváděných v oznámeních o činnostech, které je třeba oznamovat do 30 dnů od změny (viz tabulku níže).

Struktura oznámení

Oznámení má následující části:

článek část oznámení obsah povinnost odevzdat vztahuje se na
čl. 3 oznámení o činnostech samostatná činnost, pracovní poměr, aktivisty ve sdružení, členství v orgánech právnických osob do 30 dnů od změny nebo vzniku mandátu zastupitel i manželka
čl. 4 oznámení o příjmech příjmy, dary a jiné majetkové výhody s výjimkou paušální odměny zastupitele a přiměřených požitků během cest a návštěv do 30. 6. následujícího roku zastupitel
čl. 5 oznámení o nabytí nemovitosti vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti do 30. 6. následujícího roku zastupitel i manželka

Konvence pro vyplnění oznámení podle etického kodexu


Odměňování zastupitelů

Zastupitelé mají podle zákona nárok jednak na příjmy od hlavního města Prahy (tzv. paušální částku a náhrady čili refundace), jednak mají podle uzavřených smluv nárok na odměnu z mandátní smlouvy, na jejíž přesné výši se usnese předsednictvo krajského sdružení Pirátů Praha.

Paušální odměna

Náhrada výdělku

Příkazní smlouva

Tato metodika a metodika krajského sdružení se uplatní na evidenci času a zveřejňování příjmů zveřejňovače klubu přiměřeně. Jeho odměnu projedná předseda klubu s pověřeným pracovníkem Magistrátu.


Pamatovák

Adresář kontaktů

MHMP vydal vlastní adresář kontaktů. Chcete-li zavolat komukoliv na jakékoliv městské části, podívejte se se sem. Není bohužel v gitu prohledávatelný..

Git

Git je moderní a rychlý nástroj pro sdílenou práci uživatelů se soubory uloženými v určitém pracovním adresáři (viz podrobný návod)

Nastavení pracovního počítače

 1. Globální konfigurace
 2. Nastavení ssh klíče

Nastavení repozitáře

 1. git init / git clone git@github.com:pirati-cz/KlubPraha.git – založí/stáhne repozitář, za příkaz clone napíšeme adresu zobrazenou na githubu
 2. pokud chceme zapnout ssh – git remote set-url origin git@github.com:pirati-cz/KlubPraha.git

Pracovní cyklus

 1. git pull – stáhnu si aktualizace ostatních ze serveru
 2. upravování souborů v pracovním adresáři
 3. git status – zobrazí změny v indexu (seznamu změn připravovaných k zapsání)
 4. git add / git add -A – přidá změnu / všechny změny v pracovním adresáři souboru do indexu
 5. git commit -m "Popis změny" – zapsání všech změn v indexu jako nové verze (commit)
 6. git push – nahraju svoji aktualizaci (commity) na server

Pokud zjistím před commitem, že některá změna je blbě, můžu ji z indexu odstranit git reset HEAD soubor.txt nebo totéž pro všechny změny git reset HEAD .

Grafika

ffmpeg -i video.mov -target pal-vcd output.mpg – komprimace videa
convert * -resize 50% -quality 80 -strip scaled.jpg – komprimace fotek
convert *.JPG -threshold 42000 -monochrome -resize 50% -quality 80 -rotate 90 -page a4 publish.pdf – převedení stránek na černobílou a otočení
for i in *.JPG; do convert $i -threshold 42000 -monochrome -resize 50% -quality 80 -rotate 90 "new_"$i; done – totéž hromadně

PDF

convert multipage.pdf -quality 100 -density 600x600 single%d.jpg – komprese skenovaného pdf

převedení PDF na černobílou verzi a komprimace:

#!/bin/sh
if [ -z "$1" -o -z "$2" ]; then
  echo "Syntax: $0 <input.pdf> <output.pdf>"
  exit 1
fi

pdfimages "$1" scan
for a in scan*.ppm; do 
  convert -white-threshold 85% -monochrome $a `basename $a .ppm`.tiff
done
tiffcp scan*.tiff output.tiff
tiff2pdf output.tiff -o "$2" -p A4 -F
rm scan*.ppm scan*.tiff output.tiff

evince-thumbnailer --size=600 book.pdf book.png – převod první stránky pdf do obrázku (náhled)
pdftocairo main.pdf -png result – totéž pro více stránek (vhodné pro převod pdf na facebook)
pdf2ps tlak ps. > psbook > psnup -2 > ps2pdf > ps2pdf brozura.pdf – tisk brožury
pdftk *.pdf cat output merged.pdf – sloučení více PDF souborů do jednoho
pdftk soubor.pdf cat 1-15 111-115odd 116-end output vynatek.pdf – vybrání několika podstránek z PDF

Oblíbené programy

sudo apt-get install gimp, ipe, firefox, git, lyx, texlive-xetex, jabref, audacity, meld, firefox, imagemagick, libtiff-tools, pdftk

instalace datovky z ubuntu repozitáře:

sudo add-apt-repository ppa:cz.nic-labs/datovka
sudo apt-get update
sudo apt-get install datovka

cat pozvanka.txt | msmtp -t jmichalek@seznam.cz – poslání mailu programem msmtp.
for i in *.zip; do shred $i;done – bezpečné mazání

Používané znaky

V ubuntu se aktivují pomocí Ctrl + Shift + u

Kód Znak
201e
201c
2013
2014
2026
00b7 ·
00a0 nedělitelná mezera
Alt + ; `

Bash

ps -l -C vocalSolve – zobraz všechny procesy spuštěné příkazem vocalSolve


Plánovací jednání klubu

Harmonogram měsíčního běhu klubu

25. den měsíce

zveřejňovač

 1. vytvoří šablonu plánu na následující měsíc
 2. zašle zastupitelům e-mailem pozvánku na plánovací jednání klubu s uvedením místa, data a času jednání a upozorněním na povinnosti (viz níže)

do prvního dne následujícího měsíce

Každý člen týmu je povinen do prvního dne v měsíci, nejpozději však do plánovacího jednání klubu:

 1. dokončit výkaz stráveného času za předchozí měsíc,
 2. aktualizovat stav úkolů v plánu na minulý měsíc a
 3. založit úkoly, které navrhuje do plánu na další měsíc, a tyto úkoly přidat do návrhu plánu na další měsíc nastavením správné verze na stránce úkolu (odkaz na plán dodá zveřejňovač)
 4. zaslat návrhy dalších bodů na plánovací jednání klubu

U každého úkolu v plánu musí být nastaven odhad očekávané doby, termín splnění a jiné náležitosti. Zároveň v popisu u každého úkolu musí být načrtnuto, co přesně je obsahem daného úkolu, kdo na něm bude spolupracovat, co bude jeho výstupem a jak bude výstup medializován.

Plánovací jednání klubu

Program plánovací jednání klubu (pevné body):

 1. hodnocení výkonu týmu v minulém měsíci a návrh odměn
 2. plán na další měsíc

Po skončení jednání zveřejňovač:

 1. publikuje zápis z jednání klubu v úkolu #2590; zápis neobsahuje podrobné informace, ale obsahuje odkaz na odsouhlasený plán a odkaz na schválené odměny,
 2. vytiskne odsouhlasený plán na následující měsíc (s uvedením členů týmu, jimž byl úkol přiřazen) a dá ho na nástěnku v klubu,
 3. vytvoří v podatelně krajského sdružení Praha žádost o schválení odměn předsednictvem, pokud nebyla vytvořena automaticky,
 4. zašle krajskému předsednictvu na vědomí žádost o schválení odměn a odsouhlasený plán na příští měsíc.

Termíny budou poznamenány v kalendáři.


Proplácení odměn zastupitelů

 1. Zastupitelský klub si na svém jednání nebo korespondenčně schválí úkolové odměny
 2. Klubem schválené úkolové odměny budou dány k schválení krajskému předsednictvu.
 3. Schválené odměny budou předány hospodáři za KS Praha, který je následně zaeviduje v tabulce Transparence
 4. Jakmile bude evidence dokončena, budou pro odměny, které vyplývají z příkazních smluv (úkolové odměny a hodinové odměny) připraveny na wiki žádosti k proplacení. https://redmine.pirati.cz/issues/9754 https://wiki.pirati.cz/fo/vydaje/fo_378_2018?do=diff&rev2%5B0%5D=1522922307&rev2%5B1%5D=1523003881&difftype=sidebyside V Žádostech je nezbytné doklady uvést za sebe, oddělit mezerou a doplnit následujícími tagy, např.: ~~~ ​{{:fo:vydaje:dusanek_faktura_cps_2018002.pdf|faktura}} {{https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2017/04/07/psavec-dusanek/|smlouva}} {{https://github.com/pirati-byro/transparence/tree/master/odmeny/tymy/MO/2018/01/jakub-dusanek|github}} ~~~ ​
 5. Žádosti budou následně odkázány z nového úkolu v Redminu, který bude uveden jako související úkol k měsíčnímu úkolu odměn (příklad: https://redmine.pirati.cz/issues/9404)

Příprava na zastupitelstvo a jeho průběh

1. Založení rozpisu zasedání

 1. V úterý týden před zasedáním obdrží klub program zasedání, podle něhož zveřejňovač založí rozpis zasedání jako nový list v sešitu (spread sheetu) Rozpis zasedání na google docs na adrese http://tiny.cc/rozpiszasedani.

 2. U každého bodu na programu zasedání zveřejňovač doplní do rozpisu zasedání zpracovatele bodu, jeho poradce, stanovisko klubu, výši finančního plnění a zda bude bod na poradě. Rozpis se bude průběžně aktualizovat. Rozpis obsahuje:

 3. Elektronickou podobu tisků a papírovou podoby tisků (1 vyhotovení na klub) obdrží klub většinou ve čtvrtek nebo v pátek týden před zasedáním. Zveřejňovač označí papírovou podobu tisků číslem pořadí projednání podle programu jednání.

 4. Zveřejňovač založí v redmine nový podúkol na zasedání s názvem podle vzoru Zasedání zastupitelstva 31. 12. 2015 pod úkolem Zasedání zastupitelstva, vloží do něj odkaz na rozdělení působnosti a rozpis zasedání. Předvyplní do rozpisu zasedání výše plnění, pokud se tohoto úkolu neujme nikdo jiný. Každý vykazuje čas nadále u svých úkolů, které uvede jako související k úkolu zasedání zastupitelstva a vykazuje přípravu na zasedání zastupitelstva přímo pod úkolem konkrétního zasedání.

 5. Zveřejňovač na žádost zpracovatele vyhotoví kopii tisku, potřebuje-li si zpracovatel tisk ponechat i po poradě zastupitelů. Dále mu pošle e-mail s tím, co má zpracovat do jakého termínu. Zveřejňovač pošle upozornění e-mailem s odkazem na tisky také každému poradci v rozpise (s výjimkou poradců uvedených v závorce, kteří se oslovují individuálně). Pokud někdo později přidá dalšího poradce do rozpisu, zašle mu upozornění sám e-mailem.

Odkaz na rozpis zasedání

2. Zpracování stanovisek k tiskům

 1. Zpracovatel je odpovědný za získání vyjádření poradců ke svému bodu a za přípravu stanoviska a v náročnějších případech jeho zdůvodnění. Zpracovatel si v kanceláři klubu v pátek před zasedáním vyzvedne tisky v papírové podobě, případně si je studuje v elektronické podobě. Stanoviskem se rozumí vyplnění všech polí v rozpise zasedání. Vznese-li poradce výhrady, zaznamená je zpracovatel do rozpisu. Zpracovatel je povinen zpracovat stanovisko nejpozději do neděle večer před zasedáním.

 2. Stanoviska se projednávají na zasedání klubu v pondělí před zasedáním. Zveřejňovač ráno před pondělním klubem zkontroluje v rozpise zasedání, zda všichni zpracovatelé dokončili své úkoly, a urguje jejich splnění do porady zastupitelů, pokud některý zpracovatel úkol nesplní. Na zasedání klubu bude diskutován rozpis zasedání a kontroverzní stanoviska tak, aby byl průběh porady zastupitelů pokud možno co nejhladší.

3. Porada zastupitelů

 1. Zveřejňovač dostatečnou dobu předem na úterý před zasedáním svolá Poradu pražských zastupitelů, na kterou pozve všechny osoby uvedené v rozpise a také akci veřejně oznámí. Zpracovatel je povinen se účastnit porady zastupitelů, je-li svolána, nebo se řádně omluvit zveřejňovači.

 2. Na poradě zastupitelů se projednávají tisky, které jsou k poradě podle rozpisu programu zasedání. Pokud není postoj jednoznačný, na poradě zastupitelů hlasuje po projednání každého tisku klub zastupitelů o stanovisku klubu. Stanovisko klubu u tisků, které se neprojednávají na poradě, se řídí stanoviskem zpracovatele po projednání na klubu. Stanovisko klubu není pro hlasování na zastupitelstvu závazné, zastupitel však uvede na poradě své důvody, proč chce hlasovat odlišně od stanoviska klubu. Nejpozději na poradě zastupitelů odevzdá zpracovatel tisk v papírové podobě zpět zveřejňovači.

 3. Porada zastupitelů se nekoná, pokud není žádný tisk k poradě anebo rozhodne-li tak předseda klubu (zejména pokud je tisků k poradě jen málo). V takovém případě zpracovatelé odevzdají své tisky v papírové podobě nejpozději den předcházející zasedání zastupitelstva do kanceláře klubu.

 4. Na poradě zastupitelů se probírají i dodatečně zařazené tisky, pokud je již mají zpracovatelé nastudovány.

 5. Po poradě lze rozeslat závěry a stanoviska klubu Pirátů k zásadním věcem na programu zasedání zastupitelstva médiím (avizo), zejména pokud potřebujeme vytvořit tlak na to, aby se některé naše body projednaly.

4. Dokončení rozpisu zasedání

 1. Zveřejňovač ve středu před zasedáním seřadí tisky podle pořadí projednání na zasedání zastupitelstva. Bezprostředně před zasedáním je předá předsedovi klubu. Zveřejňovač předá každému zastupiteli bezprostředně před začátkem zasedání rozpis programu zasedání v konečné podobě. Tyto úkoly musí být splněny v 8:45 v den konání zasedání zastupitelstva.

 2. O stanovisku klubu ve věci neoznámené na pořad jednání (pozměňovací návrhy a neoznámené tisky) se může klub poradit přímo na zasedání, případně si na jednání vyhradit podle jednacího řádu zastupitelstva přestávku.

5. Zpráva ze zasedání

 1. Během zasedání píšeme nejdůležitější zprávy do padu na zastupitelstvo rovnou ve formátu markdown.

 2. Nejdůležitější zprávy a naše vyjádření k nim rozesíláme e-mailem, tweetujeme a sdílíme na facebooku. Zároveň můžeme rozeslat aktuální zprávy ze zastupitelstva do médií v okamžiku, aby z toho zvládli v redakci ještě udělat článek do zítřejších novin.

 3. Výsledkem zasedání by měla být zpráva o zasedání zastupitelstva na náš web a její sdílení na facebooku v ten samý den (noc). Pokud má některý Pirát výborný výstup na zastupitelstvu, poznamenáme si přesný čas vystoupení, aby se dal výstup sestříhat do videa.


Tato stránka popisuje techniku přístupu k majetkovým přiznáním zastupitelstva z let 2010-2014

Vymezení základních vztahů.

​* a) Majetková přiznání jsou u každého zastupitele k dispozici, jsou neveřejná

Postup získání.

​* 1) Osoba, která má zájem nahlížet do těchto majetkových přiznání si musí připravit seznam těch, do kterých chce nahlížet a jak.


Metodika práce s Redmine v zastupitelském klubu Pirátů

Úvod

Jednotlivé činnosti jsou evidovány v systému Redmine. Tento systém umožňuje:

Díky tomu máme přehled, pořádek a možnost kontroly. Jak vnitřní tak vnější. Zvídaví občané také mohou zjistit, co přesně děláme.

Plán

Plán (nebo také verze) je základním projektovým seskupením úkolů. Plán vzniká většinou na období půl roku až roku, a má vlastní tématickou. Zastupitelský klub Pirátů připravuje nové plány na základě vlastní diskuze během jednání klubu vždy tehdy, kdy je předchozí plán splněn, nebo uplyne jeho časový termín. Cílem plánu je splnit všechny dané a uvedené úkoly.

Piráti připravili během prvního roku svého působení na magistrátu plán Magistrát bez Megaztrát, který byl splněn za rok. Na druhý rok si stanovili plán Otvírání města.

Organizační struktura

Organizační struktura je základním organizačním seskupením úkolů. Rozděluje jednotlivé úkoly z hlediska typu činností a potřeb řízení. Rozděluje jednotlivé úkoly na technickou činnost, politickou práci, mediální činnost a činnost týkající se fungování zastupitelstva. V organizační struktuře jsou na střední úrovni umístěny dlouhodobé úkoly, které slouží pro zastřešování drobných úkolů na nižší úrovni. Sama organizační struktura je brána jako seskupení dlouhodobě platné, byť vyvíjející se, zatímco plány jsou termínovány a odpovídají daným časovým obdobím.

Práce s úkolem

Co se nastavuje v jednotlivých úkolech?

Základním blokem v Redmine je úkol. Každý uživatel Redmine má přirazen určitý úkol; každý úkol má své číslo (primární klíč), Název, Frontu, Prioritu a Stav.

Číslo úkolu (id): Jednoznačné číslo úkolu napříč celou instancí redmine (čili v rámci všech projektů). Jedná se o primární klíč úkolu. Podle čísel lze úkoly velmi jednoduše vyhledávat.

Fronta Fronta úkolu odlišuje, zda-li se jedná o schůzku, žádost o informace, nebo jiný typ úkolu. Parametrem Fronty je také možnost vytvořit dlouhodobý úkol.

Popis: Popis slouží k rozepsání zadání úkolů, důležitým milníkům připadně způsobu vyřešení. Je to text, který vidíte, když kliknete na úkol, čili se ho snažte udržovat v přehledném stavu.

Diskuse: K danému úkolu je možné přidávat komentáře. Ty jsou řazeny chronologicky (tj. nové jsou níže). Pomocí komentářů můžete zaznamenávat vývoj práce na daném úkolu, zaznamenávat problémy a informovat ostatní podrobně o tom, co se v daném úkolu děje.

Vykazování času

Činnost, která je evidována v Redmine, se vykazuje pomocí záložky "Přidat čas" nebo jiné podobné. Čas není vykazován okamžitě, ale zpětně a nikoliv v reálném množství, ale v množství přibližném. Důvodem je skutečnost, že některé činnosti jsou příliš krátké, jiné jsou příliš dlouhé, a při jednotkách až desítkách činností denně není možné bezpečně určit délku trvání každé jedné činnosti. Uživatelé Redmine nicméně i přesto dbají o to, aby byly vykázané záznamy blízké skutečnosti.

Čas se vykazuje v hodinách, neúplné hodiny se vykazují rovněž v hodinách následujícím způsobem:

1,00 = 60
0,84 = 50
0,75 = 45
0,66 = 40
0,50 = 30
0,33 = 20
0,25 = 15
0,16 = 10

Rodičovské úkoly

Jednotlivé úkoly lze seskupit do stromové hierarchie tak, jako složky. Jeden úkol může mít vždy jeden rodičovský úkol (například konkrétnímu úkolu k zasedání zastupitelstva z jednoho dne je přiřazen jako rodičovský úkol Zasedání zastupitelstva).

Krátkodobý nebo dlouhodobý úkol?

Krátkodobé úkoly se používají pro úkoly, které vznikají mimořádně, ad hoc a neexistují pro ně úkoly dlouhodobé; dále pro úkoly, pro které by dlouhodobé úkoly nebyly vhodné. Krátkodobé úkoly se používají především pro schůzky a tvorbu specializované dokumenty.

Speciální skupiny úkolů

Úkoly pro dobrovolníky

Pokud má úkol nastaveno "Zobrazit v nabídce:" na "Ano", tak je zobrazen v Seznamu volných úkolů pro dobrovolníky. Podrobný [návod][dobrovolnici-jak] vysvětluje, jaké úkoly mají být do tohoto seznamu přidávány a proč.

Schůzky

Schůzka je speciální druh úkolů (má speciální Frontu), kde je kolonka pro datum setkání a osobu s kterou jsme se setkali. Schůzky se evidují v Redmine každá jedna zvlášť ve svém vlastním úkolu, a to proto, aby existoval přehledný seznam lobbistických kontaktů.

Případná další setkání mohou být vedena v úkolu již uvedené první schůzky.

Příklady hiearchie úkolů

Kromě výjimečných případů by u úkolu měly být alespoň desítky, ale lépe stovky hodin. Zřizovány jsou vždy obecné úkoly pro danou akci (byť mohou existovat i výjimky, jako je například zasedání zastupitelstva, nebo jiné, na kterých se zastupitelský klub shodne).

Zastupitelské úterý 2015
└── Porada zastupitelů 2015
Zastupitelské úterý 2016
└── Porada zastupitelů 2016

Jednání zastupitelského klubu
├── Jednání zastupitelského klubu 2014
├── Jednání zastupitelského klubu 2015
└── Jednání zastupitelského klubu 2016

Výbory zastupitelstva
├── Jednání výboru pro majetek a majetkové podíly
├── Jednání výboru pro dopravu a evropské fondy
├── Jednání výboru pro uzemní plán
└── ...

Jednání zastupitelstva
├── Jednání zastupitelstva dne 10. 1. 2020
├── Jednání zastupitelstva dne 12. 2. 2020
├── Jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2020
└── ...

Metodika vedení seznamu schůzek

Povinnost zveřejňovat informace o schůzkách se vztahuje na všechny zastupitele (viz předpis celostátního fóra o lobbingu). Schůzky se zveřejňují v seznamu schůzek, který nahrazuje registr kontaktů na internetovém fóru. Na internetové fórum stačí dávat pouze odkazy na seznam schůzek na redmine.

Schůzka má tři stavy:

U každé schůzky se vkládá do políčka


Spisová služba (spisovka)

Přesunuto sem.


Stážista

Pavel Majtáň

Druh

Administrativní výpomoc v kanceláři pražských Pirátů na Magistrátu a v rámci KS Praha

Délka

Několik týdnů až měsíc

Časové možnosti stážisty

Pondělí, středa a čtvrtek od 15:30 - 18:00 v kanceláří na Magistrátu
Úterý od 16:30 - v Pirátském centru při zasedání PKS

Tipy na úkoly

Účel

Po zaškolení, které by nemělo zabrat více času než samotná stáž, bude Pavel Majtáň vykonávat administrativní činnosti pro kancelář pražských Pirátů a krajské sdružení Praha. Na svou žádost obdrží stážista potvrzení o své činnosti, které potvrdí předseda zastupitelského klubu a zadavatel úkolů. Stáž probíhá bez nároku na odměnu.

Odpovědné osoby

Michaela Krausová – supervizor a školitel
Jan Loužek – zadavatel úkolů a školitel

Plán činností


Metodika plnění úkolů

Tento postup popisuje, jakým způsobem se plní úkoly a vykazuje se za ně práce a výsledky.

Průběh plnění úkolu

0. Výběr úkolu

Člen týmu:

1. Vznik úkolu

Člen týmu:

2. Řešení úkolu

Člen týmu:

3. Dokončení úkolu

Člen týmu:

Podrobnost při vykazování

Neveřejné úkoly a jejich zveřejňování

Kontrola


Úkoly zveřejňovače

Na začátku a při skončení pracovní doby zveřejňovač vždy:


Uplatňování nákladů v PP CZ

​1) Uplatňují se do příšlušných kapitol rozpočtu PP CZ: http://www.pirati.cz/fo/hospodareni2014/rozpocty/praha/start
1a) Kapitoly:

*72010060 Krajské sdružení Pirátů Praha Provozní náklady klubu zastupitelů hl. m. Prahy veřejné peníze -20000 2014-11-11
*72010061 Krajské sdružení Pirátů Praha Rezervní fond klubu zastupitelů hl. m. Prahy veřejné peníze -20000 2014-11-11
*72010062 Krajské sdružení Pirátů Praha Odměna neuvolněným zastupitelům hl. m. Prahy za výkon mandátu veřejné peníze -150000 2014-11-11

​2) V příslušné kapitole se uživatel přihlásí (linkem v ID kapitoly) a vypíše formulář.

​3) V Podatelně krajského odboru se založí nové vlákno pro proplacení. https://forum.pirati.cz/podatelna-krajskeho-predsednictva-f726/

​4) Formulář vygeneruje ID žádosti, které se podá v Podatelně Finančního odboru jako nové vlákno. https://forum.pirati.cz/podatelna-financniho-odboru-f230/ Tento krok je poslední.


Jak na Redmine?

Redmine je open source software, který slouží Pirátské straně pro distribuci, vyhodnocování a sledování jednotlivých pracovních úkolů. Díky Redminu víme, kdo co dělá a kolik času to komu trvá.

Registrace

Vpravo nahoře se nachází odkaz "Registrace". Tato registrace funguje naprosto stejně, jako je tomu v případě všech dalších jiných on-line systémů.

Přidání do projektu

Zastupitelské kluby, krajská sdružení, komise a odbory Pirátské strany - ti všichni mají vymezeny vlastní prostor na pirátském Redminu. Uživatelé jsou zařazeni na základě vlastních žádostí do konkrétních projektů; například Pepa je zařazen do projektu "KS Praha" a může pracovat jen s agendou KS Praha. Tonda je zařazen do projektu "KS Brno" a může pracovat jen s agendou KS Brno.

O zařazení do projektů žádají uživatelé správce Redminu. Lze samozřejmě být zařazen do více projektů najednou, potom lze samozřejmě upravovat agendu každého z nich.

Práce s úkoly

Základní stavební bloky Redminu: Co to je a jak vykázat čas.

Jednotlivým ticketům se v Redminu říká úkoly. Každý úkol:

 1. je přiřazen jednomu uživateli,
 2. má vlastní název (pro vyhledávání),
 3. unikátní číslo (v současné době má pirátský Redmine už přes 2000 úkolů).
 4. popis (např. zápis ze zasedání, nebo
 5. stav (jeslti tento úkol je nově přidělen, je zpracováván, nebo již byl dokončen)
 6. má vlastní flag (požadavek od uživatele, žádost o informace, schůzka, podnět aj.).

Ke každé činnosti tedy vytváří uživatelé Redminu úkoly (prostřednictvím karty "nový úkol") v příslušném projektu (Zastupitelský klub, Praha, Brno aj.) Úkol se poté přiřadí konkrétní osobě (sobě, vytváří-li uživatel úkol pro sebe, nebo někomu jinému, pokud jej zadává).

V sekci "Moje úkoly" se seskupují všechny úkoly, které jsou přiřazené právě přihlášenému uživateli.

Strávený čas, který si každý uživatel zaznamená sám, poté v hodinách zapíše ke každému úkolu pomocí odkazu "přidat čas". To lze jen během zobrazení stránky každého jednotlivého úkolu. Další odkazy (např. upravit) slouží ke změně popisů úkolů, nebo k přidání aktualizací, nebo mazání úkolů.

Struktura úkolů

Jednotlivé úkoly lze seskupovat různými způsoby:


Vztahy na pracovišti mezi partnery

Tato metodika se věnuje zvláštní situaci, pokud jde o vztah mezi partnery, kteří oba pracují na stejném pracovišti.

Partneři jsou povinni dohodnout si mezi sebou a respektovat taková pravidla, aby jejich vztah neobtěžoval ostatní kolegy. Proto zejména:

 1. oslovují se jménem,
 2. oddělují pracovní problémy od soukromých, neřeší soukromé problémy v práci a nenechávají pracovní problémy zasahovat do jejich soukromí,
 3. je-li třeba vzájemná spolupráce a některý není kvůli partnerskému sporu schopen součinnosti, oznámí to předsedovi nebo místopředsedovi klubu, který věc na místě vyřeší,
 4. jednají při práci podle svých pracovních rolí, nikoliv v roli partnerů,
 5. pracují typicky v různých místnostech (Nová radnice, místnost č. 40, 240, Pirátské centrum, doma),
 6. nestraní se pracovního kolektivu,
 7. nezneužívají svého partnerství proti jiným kolegům,
 8. nevyřizují si věci prostřednictvím svých kolegů ani je do řešení partnerských věcí jinak v práci nezatahují.

Partnerská erotika a sex na pracovišti se zakazují.


Wiki

Strategické dokumenty

Metodiky

Další odkazy