Projekt

Obecné

Profil

Odměňování

Tento dokument popisuje výchozí způsob, jakým jsou v Pirátské straně odměňováni dlouhodobě placení lidé, ať už jsou to zaměstnanci, členové orgánů, placení zastupitelé nebo dlouhodobí dodavatelé. V tomto dokumentu se takový člověk bez ohledu na kategorii nazývá odměňovaným. Práce začíná být odměňována v okamžiku, kdy je s člověkem podepsán zadávací list podle podmínek pro placené úkoly.

Návod pro odměňované

Systém je nastaven tak, že odměňovaný je finančně motivován plnit smlouvu v plném rozsahu, dostává přiměřenou odměnu za dodatečnou práci nad tento rozsah. Systém také odměňuje za plnění uložených úkolů a znevýhodňuje za pochybení.

Lidé u nás pracují z přesvědčení a nemáme moc peněz. Odměna za práci může být nižší než v soukromém sektoru a hodnota odvedené práce bývá typicky mnohem vyšší. I placení lidé tak pracují částečně jako dobrovolníci a jejich odměna je spíše určitou formu kompenzace, aby se Pirátům mohli věnovat potřebnou dobu a nezpůsobovalo jim to strádání.

Odměňovaný je povinen evidovat odpracované hodiny v projektovém systému redmine, a to u úkolu a v projektu, se kterým odvedená práce souvisí. Jakmile člověk podepíše zadávací list, bude přidán záznam o dohodě do seznamu odměňovaných. Všechny hodiny vykázané za daný měsíc jsou zahrnuty do odměňování podle výchozí smlouvy, ať už jsou vykázány v libovolném projektu.

Výjimky:

Refundované hodiny

Strávený čas, který má v poli Refundace vyplněnu hodnotu neproplácet – k takovému vykázanému času se při odměňování vůbec nepřihlíží. V poli Refundace lze také evidovat čas hrazený jiným subjektem, např. u zastupitelů od města. Takový čas není proplácen, ale může být vzat v potaz při hodnocení měsíční výkonnosti.

Oddělené smlouvy

Pokud má jeden člověk více smluv, musí být další smlouvy vedeny jako tzv. oddělená smlouva. V seznamu odměňovaných jsou v poli Filtr vyplněny názvy názvy projektů v redmine oddělené dvojtečkou. Čas vykázaný v těchto projektech se započítává pouze k oddělené smlouvě a nepočítá se k výchozí smlouvě.

Návod pro vedoucího týmu

 • Paušální odměna
 • Hodinová odměna v rozsahu smlouvy
 • Hodinová odměna nad rozsah smlouvy
 • Úkolová odměna
 • Odpočet za výhrady

:TODO:

Jednotlivé týmy mezi sebou sdílí lidi tak, aby se maximálně využily jejich schopnosti. Pokud jde o krátké nahodilé výpomoci, děje se tak bez další administrativy, pokud jde o dlouhodobější pomoc v rámci jiné rozpočtové jednotky, je vhodné uzavřít s tímto člověkem oddělenou smlouvu.

Vstupní údaje i výše jednotlivých složek odměny a jejich částí jsou uvedeny ve výkazu odměňování dané osoby, který je zveřejněn v repozitáři odměn pod příslušným týmem, rokem a měsícem.

 • Algoritmus výpočtu je zpracován v počítačovém programu, viz skript calculate.sh u každého povolání v repozitáři programu byro. Tamtéž je zobrazen příklad použití a obvyklý pracovní postup (work flow).

 • Počet hodin odpracovaný pro stranu podle mandátní smlouvy se stanoví jako součet následujících počtů hodin vykázaných zastupitelem v daném měsíci:

  • Hodiny v domovském projektu, které nemají nastaven žádný příznak v poli Refundace,
  • Hodiny v ostatních projektech, které mají nastaven v poli Refundace příznak strana (to platí i pro podprojekty domovského projektu!).
 • Vstupními údaji pro rozhodnutí o odměně z mandátní smlouvy jsou:

  • Počet hodin odpracovaných pro stranu podle mandátní smlouvy,
  • Procento vytížení stanovené jako součet počtu hodin odpracovaných pro stranu i nahrazovaných městem dělený dohodnutým rozsahem práce (dohodnutý rozsah práce se stanoví podle počtu pracovních dnů v daném měsíci)
  • Významné splněné úkoly a jiné provedené činnosti a výhrady k práci; neveřejné úkoly jsou v seznamu označeny pouze číslem a počtem hodin podle metodiky úkolů.
 • Pevná složka odměny se stanoví částkou dojednanou ve smlouvě (např. u zastupitelů 8500 Kč, u koordinátorky dobrovolníků 6000 Kč), pokud počet hodin odpracovaný pro stranu podle mandátní smlouvy dosahuje dohodnutého rozsahu činnosti. Jinak se stanoví poměrně podle počtu odpracovaných hodin hodinovou sazbou pro daný měsíc vypočtenou z pevné složky odměny a dohodnutého rozsahu činnosti. V rámci tohoto systému tak lze jednoznačně určit, kdy zastupitel pracuje pro stranu a kdy pro město.

 • Proměnlivá složka odměny má následující části:

  • Odměna za dodržování dohodnutého rozsahu práce, která se stanoví jako násobek částky 1000 Kč a druhé mocniny podílu vytížení, nejvýše však 1000 Kč.
  • Odměna za přesčasy, která se stanoví jako násobek hodinové sazby pro daný měsíc a počtu hodin odpracovaných pro stranu podle mandátní smlouvy nad dohodnutý rozsah.
  • Odměna za významné splněné úkoly; odměna za významné úkoly se nepřiznává, pokud již celkový příjem zastupitele za daný měsíc odpovídá významnosti splněných úkolů.
  • Odpočet; proměnlivá složka může být snížena o odpočet za oprávněné výhrady k odvedené činnosti (např. zastupitel není plně vytížen v dohodnutém rozsahu, aniž by to oznámil předem), který se odečítá od zbylé části odměn v proměnlivé složce.

Zveřejňování

Také k dispozici: PDF HTML TXT