Projekt

Obecné

Profil

Koncepce zajištění právních potřeb Pirátské strany

Kondenzovaný návod pro členy právního týmu je zde.

Základní východiska koncepce

 • Voliči od Pirátů očekávají, že jejich fungování bude i v právní oblasti transparentní a profesionální a že stejně budou zastupovat stát, obce a kraje ve veřejných funkcích. Nezbytnou součástí toho je mít koncepci právních služeb a řadu spolupracujích profesionálních právníků.
 • Všechny rady, expertní stanoviska, návrhy a výsledky se napříč stranou sdílí, aby byly užitečné pro co nejvíce členů a zastupitelů a vytvářely dobrou praxi. Návody se připravují na padu, ukládají se do wiki právního týmu, odkazy se sdílí e-mailem a vnitřními komunikačními kanály.
 • Účelem právního týmu není nahrazovat existující právníky na úřadech. Zastupitelé, senátoři a jiní volení představitelé by se měli obracet na odborníky působící na příslušném úřadě, pokud to jde (zejména pokud jsou součástí vládnoucí koalice). Vedle toho ale samozřejmě mohou využívat právní pomoc podle této koncepce.
 • Účelem právního týmu není ani nahrazovat hromady kvalitních právních rozborů na internetu. Tazatel by se tedy měl přesvědčit, zda neexistuje nějaká jednoduchá důvěryhodná stránka, než položí svůj dotaz. Pokud právní tým přesto dotaz dostane a lze odpovědět odkazem, právní tým zašle tento odkaz.
 • Volení členové orgánů se nemají jen spoléhat na výstupy právního týmu, ale mají usilovat o znalost základní legislativy, která souvisí s výkonem jejich funkce (např. zákon o politických stranách, zákon o obcích, volební zákony, zákon o svobodném přístupu k informacím).

Kontaktování právního týmu

Právní tým lze kontaktovat na adrese pravni@pirati.cz nebo v podatelně právního týmu

 • Právní tým slouží členům volených orgánů strany, pokud se týkají vykonávané funkce, a v potřebných případech také zastupitelům a senátorům zvoleným za Piráty (viz k tomu níže také možnost využít odborníky v rámci daného úřadu). Právní tým slouží také těm, kdo byli pověřeni organizovat nějakou akci nebo jinou aktivitou jménem strany.
 • Právní tým lze kontaktovat prostřednictvím jeho podatelny v elektronickém systému redmine, kde dokumentuje svou činnost. Podatel nastaví podání zpravidla veřejně, aby byla odpověď užitečná pro všechny, v odůvodněných případech ho nastaví jako soukromé podání (např. důvěrné informace v soudním sporu, riziko zneužití protistranou apod.).
 • Jde-li o záležitost urgentní, lze se obrátit na právní tým také po telefonu, viz výše. Pokud jde o složitější právní rozbor a následně dochází k zasílání písemností mezi tazatelem a právním týmem, založí odesílatel k dané věci podání v podatelně právního týmu dodatečně.
 • Právní tým není placen za to, aby řešil soukromé záležitosti členů strany. Takový dotaz zdvořile odmítne a odkáže tazatele na veřejnou poradnu.

Druhy právní pomoci

Konzultace

Rychlé konzultace poskytuje právní tým operativně na základě písemného či telefonického dotazu. Právní konzultací se rozumí odpověď na jednoduchý právní dotaz nevyžadující rešerši nebo na několik takových dotazů, např. i odkázání na určitý zákon nebo publikovaný vzor právního dokumentu. Cílem je, aby tazatel dostal po telefonu dostatečnou odpověď ihned a písemnou odpověď do 3 pracovních dnů, pokud je třeba.

Rozbor

Složitější rozbor poskytuje právní tým pouze na základě písemného dotazu. Složitější právní konzultací se rozumí odpověď na dotaz vyžadující rešerši, studium judikatury, více propojených zákonů, komentářové literatury apod. Složitější právní konzultací je také jakýkoliv úkon, kde právní tým samostatně připravuje určité písemné podání vůči třetí straně, a dále jakákoliv rada vyžadující více času. Cílem je, aby tazatel dostal písemnou odpověď do 7 pracovních dnů. O tom, zda bude složitější rozbor vyhotoven, rozhoduje vedoucí právního týmu.

Řízení

Standardním řízení se rozumí iniciace složitějšího řízení a zastupování v tomto řízení, které vyžaduje posloupnost více úkonů, například zastupování ve správním řízení, podání trestního oznámení na vedení radnice ve věci zjištěné zastupitelem. Právní tým přebírá zastoupení v těchto řízeních iniciovaných jiným subjektem, kde je strana účastníkem řízení, automaticky. V ostatních případech (např. žaloby na představitele strany, řízení týkající se akce strany, pomoc ve veřejném zájmu) přebírá na základě na žádost po projednání s republikovým předsednictvem. Zastoupení má zpravidla na starosti spolupracující advokátní kancelář, neboť je pojištěna na náhradu škody a má zákonem přiznanou náhradu zastoupení v případě úspěchu.

Klíčový spor

Klíčovým řízením se rozumí řízení, které je mimořádné komplexní, případně je vedené se stranou, kde jí hrozí zrušení nebo vysoká pokuta, kde jde o významný precedenční spor apod. O tom, že jde o klíčové řízení, rozhoduje republikové předsednictvo. Považuje-li to republikové předsednictvo za vhodné, svěří právní zastoupení v takové věci renomované advokátní kanceláři na základě dohody.

Objednávka

Objednávky přípravy návrhů zákonů, důvodových zpráv, expertních stanovisek a jiných podkladových materiálů si nechává zpracovávat parlamentní tým pro účely celostátní politiky, případně krajské a komunální týmy pro účely krajské a komunální politiky. Pokud se objednává od externího subjektu, musí být příslušná smlouva zanesena v registru smluv. Tyto dokumenty lze samozřejmě zpracovávat i interně zpravidla jako složitější rozbory. Objednávky u externích subjektů hradí objednávající orgán ze svého rozpočtu.

Právní tým vede jednotlivé představitele k tomu, aby se při výkonu své funkce seznamovali s relevantní legislativou. Pokud by se právní tým cítil zahlcen některým tazatelem nebo dospěl k závěru, že věc není v jeho časových či odborných možnostech, předloží věc republikovému předsednictvu s návrhem řešení. Republikové předsednictvo se na svých pokynech zpravidla usnáší. Pokud věc nesnese odkladu nebo není podstatná, postupuje právní tým podle pokynů pověřeného člena republikového předsednictva. Republikové předsednictvo může schválit i jiný způsob řešení věci.

Právní tým

 • Právní tým jednak interně a samostatně řeší výše uvedené věci, jednak jedná za stranu při přebírání služeb dodávaných advokátními kancelářemi. Právní tým obsahuje osoby práva znalé (vystudované právníky, studenty apod.) - mohou být odměněni dle zadávacího listu.
 • Právní tým po zpracování výsledku vždy vyrozumí ty členy strany, pro které by mohl být jeho výstup užitečný (např. rozbor ohledně majetkových přiznání v obci zpracovaný pro některý zastupitelský klub).

Spolupracující advokátní kanceláře

Služby dodávají advokátní kanceláře:

Název Vymezení spolupráce Smlouva
AK Filip Hajný, advokát Praha právo na informace, obecné právní věci smlouva
AK Marian Pavlov Hradec Králové, Ing. Mgr. Petr Molnár zastupování v oblasti autorského práva, kauzy proti OSA smlouva
AK Michal Šalomoun, advokát Brno právní zastoupení v klíčovém sporu Sledujuserialy smlouva

Související možnosti právní pomoci

Dotazy zastupitelů

 • Zastupitel obce má právo podle § 82 písm. c) zákona o obcích obrátit se na obecní úřad s právním dotazem. Dotaz se musí týkat vykonávané funkce. Obecní úřad má odborníky, kteří jsou schopni právní dotazy zodpovědět.
 • Zastupitel má právo, aby mu ředitel úřadu řádně a kvalifikovaně odpověděl a pokud to úřad nedělá, měl by ho zastupitel na zastupitelstvu interpelovat kvůli porušení zákonné povinnosti.
 • Doporučujeme zastupitelům využít tuto možnost, kdykoliv to jde. Pokud to nejde (např. úřad dotazy nezodpoví, zodpovídá je chybně či dotaz je urgentní), může zastupitel samozřejmě využít právní tým.
 • Dotaz lze položit úřadu i mailem, můžete využít vzor dotazu:

Vážený pane řediteli,

rád bych se v souladu s § 82 písm. c) zákona o obcích zeptal, jaká jsou aktuálně platná vnitřní pravidla obce pro zadávání veřejných zakázek a zda má obec povinnost zveřejňovat konečné vlastníky, kterým jdou peníze zaplacené za veřejné zakázky.

S pozdravem Martin Otazník, zastupitel obce Tázaná

Dotazy členů na vnitřní předpisy

 • Cílem strany je minimalizovat právní nejasnosti členů ohledně vnitřních předpisů, zjednodušovat je a průhledně o nich informovat tak, aby v jejich rámci mohl každý člen volně vykonávat svoji aktivitu.
 • Dotazy týkající se fungování strany a jejích vnitřních předpisů zodpovídá příslušný krajský koordinátor nebo krajské předsednictvo, případně administrativní odbor prostřednictvím podatelny administrativního odboru.
 • Otázky na vnitřní předpisy, jejichž výklad je nejasný, zodpovídá rozhodčí komise prostřednictvím podatelny rozhodčí komise.

Dotazy veřejnosti

 • Lidé se nás často ptají na otázky ohledně autorského práva, kolektivních správců, řešení sousedských sporů apod.
 • Strana nabízí neformální poradnu, kde odpovídají uživatelé fóra, ale v žádném případě neručí za správnost poskytnutých rad
 • Strana nemůže převzít právní zastoupení či odborně radit s postupem v konkrétní věci. V tomto případě je třeba tazatele odkázat odkázat na veřejné poradny (viz např. poskytování informací).
 • Ohledně zastupování uživatelů svobodné hudby strana spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Michala Šalamouna.
 • Pokud je spor pro stranu zajímavý, může o jeho převzetí rozhodnout republikové předsednictvo na doporučení právního týmu (viz výše).

Také k dispozici: PDF HTML TXT