Projekt

Obecné

Profil

Odměňování zastupitelů

Zastupitelé mají podle zákona nárok jednak na příjmy od hlavního města Prahy (tzv. paušální částku a náhrady čili refundace), jednak mají podle uzavřených smluv nárok na odměnu z mandátní smlouvy, na jejíž přesné výši se usnese předsednictvo krajského sdružení Pirátů Praha.

Paušální odměna

  • Zveřejňovač klubu zanese informace o paušální odměně do repozitáře odměn, jakmile obdrží od Magistrátu výplatní pásky v papírové podobě.

Náhrada výdělku

  • Není pochyb o tom, že výkonem funkce, za který náleží náhrada ušlého výdělku, je též plnění úkolů uložených komisemi nebo výbory, které je zastupiteli uloženo zákonem (§ 51 odst. 4 zákona o hl. m. Praze).
  • Každý zastupitel vede informace o tom, za kterou konkrétní aktivitu náleží náhrada výdělku od města, v redmine v poli Refundace. U každé aktivity uvede také odkaz na konkrétní ustanovení zásad pro vyplácení náhrad. Uvádí se pouze hodiny, za které je skutečně požadována refundace. U aktivity je třeba v komentáři také uvést přesné časové rozmezí, kdy trvala, včetně názvu výboru, např. 09:00-12:50 zasedání výboru pro územní rozvoj. Plnění úkolů se vykáže pod písmenem, k němuž nejblíže náleží, s doplněním poznámky, oč šlo.
  • Na konci měsíce vytvoří každý zastupitel výčetku podle vzoru, ve které uvede do tabulky všechny vyžadované údaje, podle nichž se vyplácí náhrada výdělku. Výčetku automaticky vytváří nástroj byro (přečtěte si instalační soubor, nainstalujte, upravte konfigurační soubor a spusťte byro vycetka -m 5. Součástí výčetky je čestné prohlášení, kterým se dokládají některé typy nahrazovaných aktivit. Pro správné posouzení odměn je třeba, v termínu pro aktualizaci výkazu zastupitel měl též zaneseny všechny refundace ve výkazu.
  • Podepsanou výčetku odevzdá zastupitel na odbor volených orgánů (je možné i využít datové schránky) a zároveň ji v elektronické podobě nahraje na github do odpovídající složky, a to vždy před termínem odměňování. Pokud dojde k jakékoliv změně (např. aktivita není uznána k refundaci nebo je zaslán změnový list), zastupitel provede odpovídající změny v redmine i v těchto výkazech, které obdobně zveřejní.
  • Jako platba se uvede datum podání výčetky (tj. uplatnění práva na náhradu výdělku).

Příkazní smlouva

  • Tato metodika rozvíjí metodiku odměňování v rámci krajského sdružení.
  • Podle mandátní smluv uzavřených na základě usnesení krajského fóra KS Pha 38/2014 má zastupitel právo na odměnu za činnosti prováděné pro stranu na základě mandátní smlouvy. Zastupitel by měl průměrně odvést práci v rozsahu 30 hodin týdně. V průměru to vychází 6 hodin na jeden pracovní den. Podle skutečného rozsahu práce náleží zastupiteli pevná složka odměny ve výši 12 200 Kč, tedy 101 Kč za hodinu, a proměnlivá složka odměny podle významnosti splněných úkolů ve výši až 7000 Kč.
  • Zveřejňovač klubu předloží jménem předsedy zastupitelského klubu krajskému předsednictvu výkaz odměňování ke schválení. Tím je schválena výše odměny podle mandátní smlouvy.

Tato metodika a metodika krajského sdružení se uplatní na evidenci času a zveřejňování příjmů zveřejňovače klubu přiměřeně. Jeho odměnu projedná předseda klubu s pověřeným pracovníkem Magistrátu.

Také k dispozici: PDF HTML TXT