Projekt

Obecné

Profil

Danění příjmů a zákonné pojištění

Zastupitelé jsou odměňování jednak podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle příkazních smluv uzavřených na činnosti související s výkonem funkce zastupitele s Českou pirátskou stranou (viz Odměňování zastupitelů). Příjem má tedy následující složky:

  1. paušální odměna zastupitele, který je členem výboru, ve výši 5301 Kč (hrubého)
  2. náhrada ušlého výdělku určená podle počtu hodin (450 Kč za hodinu, nejvýše 60 hodin),
  3. odměna z příkazní smlouvy s Českou pirátskou stranou.

Status studenta

Nezaopatřeným dítětem je podle § 11 až 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, každý vysokoškolák do 26. roku věku. Lidově se tomuto institutu říká „status studenta“. Nezáleží na tom, zda je v kombinovaném nebo distančním studiu, případně magisterském nebo doktorském studiu. Se statusem studenta jsou spojeny výhody v danění, sociálním a zdravotním pojištění (viz dále).

Daň z příjmu

Odměny od města

Odměna od města stanovená paušální částkou se daní jako příjem ze závislé činnosti. Odměna a náhrady neuvolněného zastupitele jsou ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, funkčními požitky. Podle § 6 odst. 10 písm. b) bod 1 tohoto zákona je funkčním požitkem odměna za výkon funkce a plnění poskytované v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí. Z této daně město odvádí zálohu na daň (§ 38h odst. 1), jde o tzv. zdanění zálohovou daní. Protože má vedle toho zastupitel i příjem z mandátní smlouvy, musí podat daňové přiznání.

Zahrne-li poplatník veškeré příjmy příjmy ze závislé činnosti do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (§ 36 odst. 7).

Odměna z mandátní smlouvy

Odměna z mandátní smlouvy je podle § 7 zákona příjem ze samostatné činnosti, neboť jde o příjem z výkonu nezávislého povolání. Takto dosažená částka se poníží o započitatelné výdaje stanovené paušálem 40 % (viz § 7 odst. 7 písm. d) zákona).

Výpočet daně

Od základu daně lze odečíst zejména dary politickým stranám na kampaň nebo jejich jinou činnost. Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost (viz § 15 odst. 1 zákona).

Daň činí 15 % ze základu daně sníženého

  1. o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a
  2. o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů.

Vypočtená daň se snižuje o tzv. slevy na dani. Základní slevu na dani má každý poplatník ve výši 24 840 Kč. Zákon dále upravuje další slevy na dani (viz § 35ba). Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem (viz výše status studenta), a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

Daňové přiznání

Zastupitel je povinen podat daňové přiznání podle § 38g odst. 1. Daňové přiznání se podává prostřednictvím daňového portálu. Tam je možné si vyplněný formulář stáhnout nebo zaslat datovou schránkou.

Přílohou daňového přiznání jsou zejména:

  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, které vystavuje každý zaměstnavatel po skončení zdaňovacího období,
  • potvrzení o studiu (pro účely výpočtu daně z příjmu), které vystavuje škola,
  • potvrzení politické strany o přijetí daru na politickou činnost, které vystavuje politická strana (v případě Pirátů je možnost vyplnit formulář na webu, viz také instrukce k odpočtu daru),
  • potvrzení o zaplaceném pojistném na životním pojištění, které vystavuje pojišťovna,

Zdravotní pojištění

Výši pojistného upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období. Podrobnosti lze najít na webu o podnikání. Podle § 7 a násl. uvedeného zákona platí osoba samostatně výdělečně činná (dále jen “OSVČ”) každý měsíc zálohy vypočtené z minimálního vyměřovacího základu.
Do konce dubna musíme podat přehled o pojistném.

Studentské výhody:

Podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, platí stát pojistné na zdravotní pojištění mimo jiné za nezaopatřené děti (ve výše uvedeném smyslu zákona o státní sociální podpoře). Podle § 7 odst. 2 zákona je vedle toho plátcem pojistného i pojištěnec, má-li příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud za osobu zahajující samostatnou výdělečnou činnost je plátcem pojistného i stát, není tato osoba povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné; pojistné zaplatí formou doplatku.

Sociální pojištění

Sazba dělá 29,2 z vyměřovacího základu (tedy 14,6% ze zisku, který nemůžeme snížit o ztrátu z předchozích let).

Studentské výhody:

http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php

Také k dispozici: PDF HTML TXT