Projekt

Obecné

Profil

Úkol #16142

Programový cíl #18780: Společně otevřeme město

Dlouhodobý úkol #18790: Příkladem v transparenci

PSP - střednědobý cíl #19150: Otevřená jednání rady a komisí

Jednací řád zastupitelstva

Přidáno uživatelem Josef Špak před 5 měsíců. Aktualizováno před 11 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
10.12.2018
Uzavřít do:
30.04.2019
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

 • bod diskuse zastupitelů

Lukáš Mareš napsal:

Myslíme si, že bod jednání s názvem: "diskuze zastupitelů" sice dle
názvu imponuje jako diskuze zastupitelů, ale přesto je to bod jednání
a občané mají stejné právo se k němu vyjádřit jako mají k jakémukoli
jinému bodu jednání zastupitelstva. Pan primátor včera tvrdil, že tomu
tak není a že v bodu diskuze zastupitelů nemají občané právo
vystupovat.

právník magistrátu napsal:

Jednací řád podrobně zařazování a průběh bodu diskuze zastupitelů
neupravuje ani v této souvislosti výslovně nestanoví, zda právo občanů
vystoupit se týká i tohoto bodu.

Z formulace § 6 odst. 2 jednacího řádu a celkové podstaty tohoto bodu
je však zřejmé, že hlavním smyslem bodu diskuze zastupitelů je
poskytnout na zasedání prostor k realizaci práv člena zastupitelstva
obce vyplývajících mu z § 82 zákona o obcích, zejména pak jeho práva
vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její členy,
předsedy výborů, zástupce zřizovaných právnických osob ad. Tento bod
umožňuje členům zastupitelstva vyjádřit se na zasedání též k jiným
věcem než těm, které byly zařazeny jako samostatný bod. Analogický
účel ve vztahu k občanům města pak má bod vystoupení občanů dle § 5
odst. 5 jednacího řádu.

Zákon o obcích v § 16 odst. 2 písm. c) stanoví, že občané obce mají
právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva obce k projednávaným
věcem (nikoli tedy nutně ke všem projednávaným bodům), a to v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva. Bod diskuze zastupitelů je s ohledem
na svou podstatu zařazován volně bez návrhu usnesení. V tomto bodu tak
není projednávána konkrétní věc, resp. není přijímáno konkrétní
rozhodnutí městské samosprávy, k němuž by dle uvedeného ustanovení
zákona (a shodně též § 5 odst. 2 jednacího řádu) muselo občanovi
svědčit právo na vyjádření svého stanoviska.

Pokud předsedající neumožnil vystoupení občana v rámci bodu diskuze
zastupitelů, není takový postup podle mého názoru v rozporu se zákonem
o obcích, neboť v rámci daného bodu nebylo navrženo přijetí žádného
věcného (neprocesního) rozhodnutí zastupitelstva města a občanům bylo
navíc umožněno vyjádřit se k jakýmkoliv neprojednávaným bodům v rámci
speciálního bodu vystoupení občanů. Je třeba vzít v potaz, že účelem
tohoto zákonného práva občanů města není zajistit občanovi možnost
vstupovat na zasedání do volné diskuze se zastupiteli, nýbrž zajistit
možnost vyjádřit své stanovisko ke konkrétnímu projednávanému
rozhodnutí městské samosprávy tak, aby toto stanovisko bylo
zastupiteli slyšeno, a to ještě před tím, než bude rozhodnutí
zastupiteli přijato.

Na okraj si dovoluji poznamenat, že ani samotné přijímání věcných
rozhodnutí zastupitelstva města v rámci bodu diskuze zastupitelů není
příliš žádoucí, neboť ačkoli může každý člen zastupitelstva navrhnout
přijetí usnesení zastupitelstva i v rámci tohoto bodu, zásadně by
taková rozhodování mělo zastupitelstvo města činit v samostatných k
tomu určených bodech programu, o němž jsou občané rovněž řádně předem
informováni na úřední desce magistrátu města a mohou se tak na své
vystoupení, resp. formulaci svého stanoviska, předem připravit.

Na druhé straně, pokud odhlédneme od výkladu jednacího řádu dle
specifického charakteru předmětného bodu a účelu práva občanů na
vystoupení, čistě formálně dle jazykového výkladu i tento bod programu
je skutečně „projednávaným bodem“ ve smyslu § 4 odst. 11 jednacího
řádu, tj. lze při tomto výkladu dovodit, že i v rámci diskuze
zastupitelů platí postup předsedajícího dle uvedeného ustanovení
(dotaz před ukončením, zda někdo ze zastupitelů nebo občanů chce
vystoupit).

Domnívám se však, že v předmětné věci k zásahu do práv občana dle § 16
zákona o obcích nedošlo, tj. že občan nebyl zkrácen na své možnosti
vyjádřit se k věci projednávané zastupitelstvem. Doporučuji ovšem, tak
jako výše u otázky č. 1, uvážit případné upřesnění jednacího řádu.

 • nesprávné ukončování diskuse k projednávanému bodu

Lukáš Mareš napsal:

V §4 odstavci 11 se řeší ukončení diskuze. Praxe předsedajícího,
pana primátora, je taková, že vyzve zastupitele k diskuzi. Po
vyčerpání zastupitelů vyzve občany, zda se chtějí vyjádřit. A po
vyčerpání občanů se přistoupí k hlasování. Problém je v tom, že podle
výkladu primátora již nemají zastupitelé možnost reagovat na
vystoupení občanů. Smysl věty: "Před ukončením diskuse se předsedající
vždy dotáže, zda někdo ze členů zastupitelstva, hostů či občanů ve
smyslu § 5 odst. 2 písmeno a) a b) požaduje v rámci diskuse ještě
vystoupit." spatřuji v tom, aby předsedající nemohl ukončit diskuzi
aniž na to předem upozornil a diskuze zastupitelů, hostů i občanů si
je navzájem rovna. Výhoda zastupitelů je v tom, že mohou přispívat
opakovaně a jakkoli dlouho. Nevýhoda občanů je v tom, že jsou jejich
příspěvky omezené počtem i časem.

právník magistrátu napsal:

Jednací řád bohužel výslovně nestanoví, zda vystoupení občanů k bodu
programu je samostatnou součástí bodu následující až po ukončení
diskuze (takže již zastupitelé nemohou na vystoupení občanů reagovat z
pozice zastupitelů, aniž by byla hlasováním obnovena diskuze), anebo
naopak zda je vystoupení občanů součástí samotné diskuze (takže i po
tomto vystoupení občanů diskuze stále až do jejího ukončení trvá a
zastupitelé se v ní mohou dále hlásit a reagovat mj. i na proběhlá
vystoupení občanů).

Jak uvádíte, jazykový výklad § 4 odst. 11 jednacího řádu směřuje spíše
k variantě druhé. Nejednoznačný je v tomto ohledu též § 5 odst. 2
jednacího řádu, kde se sice uvádí, že občan vystupuje v diskuzi, ale
současně se zde stanoví, že tak činí až po zastupitelích obce.

Určitě bych tak doporučoval upřesnění formulací jednacího řádu (ať již
v prvé či druhé shora uvedené variantě), popřípadě též projednání
např. zástupci klubů s cílem ujednocení se na výkladu jednacího řádu v
této otázce.

Jednací řád: http://www.c-budejovice.cz/jednaci-rad-zastupitelstva

 1. Kdo bude jednat s kluby ohledně jednacího řádu?
 2. Mám se do toho dál montovat (JŠ)?

Historie

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Hosek před 5 měsíců

Jednání s kluby si můžeme i nějak rozdělit. Možná Lukáš a Sváťa, ale klidně i já. Návrh pak asi může vzniknout i v Lukášově výboru.

Sváťa by chtěl omezit čas jednání (že by se po 17 hodině neotvíraly nové body a pokračovalo se třeba za týden), protože na posledním zastupitelstvu se majetkové dispozice dělaly pozdě, narychlo a nebyla moc vůle diskutovat.

Já bych chtěl abychom zvážili rozšíření okruhu občanů s právem vystoupit na zastupitelstvu, aby to právo měli i občané okolních obcí, kteří tu vykonávají obecně prospěšnou činnost, nebo tu třeba jen pracují, nebo tak nějak. Otázka je jestli to lze nějak rozumě definovat.

#3 Aktualizováno uživatelem Josef Špak před 2 měsíců

 • Rodičovský úkol nastaven na #19150

#4 Aktualizováno uživatelem Lukas Mares před asi 2 měsíců

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

S kluby o jednacím řádu budu jednat já jako předseda, ale potřebuji podklady. Viz související bod.
(Pepo - mohl bys jeden z těch bodů zrušit a ten druhý k němu přilípnout? Díky)

#5 Aktualizováno uživatelem Josef Špak před asi 2 měsíců

 • Předmět změněn z Jednací řád - nesprávné ukončování diskuse k projednávanému bodu na Jednací řád zastupitelstva
 • Popis aktualizován (diff)

Popis rozšířen o sloučený úkol #16144 Jednací řád - bod diskuse zastupitelů

#6 Aktualizováno uživatelem Josef Špak před asi 2 měsíců

 • Checklist item Argumentář proč potřebujeme pracovní skupinu. added
 • Checklist item Oslovit všechny strany a požádat je o podporu. added
 • Checklist item HOPB added
 • Checklist item ANO added
 • Checklist item TOP09/Lid added
 • Checklist item ČIB/STAN added
 • Checklist item KSČM added
 • Checklist item ODS added
 • Checklist item Připravit usnesení na zastupitelstvo - vytvoření prac. skupiny. added
 • Uzavřít do změněn z 11.02.2019 na 30.04.2019

#7 Aktualizováno uživatelem Jan Hosek před 11 dnů

Oživení posílalo "To nejdůležitější o jednacích řádech zastupitelstev" jsou tam zajímavé body 3, 4, 6 a inspirace v jednacím řádu Prahy 6.

Také k dispozici: Atom PDF