Projekt

Obecné

Profil

Majetková přiznání

Tato metodika popisuje některé postupy v souvislosti s povinností odevzdat oznámení podle etického kodexu. Povinnost se týká všech zastupitelů zvolených za Českou pirátskou stranu do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Zastupitel za každý rok do dne 30. 6. vyplňuje oznámení dle etického kodexu do vzorového oznámení, které je na v dokumentovém systému.

Výjimkou je změna skutečností uváděných v oznámeních o činnostech, které je třeba oznamovat do 30 dnů od změny (viz tabulku níže).

Struktura oznámení

Oznámení má následující části:

článek část oznámení obsah povinnost odevzdat vztahuje se na
čl. 3 oznámení o činnostech samostatná činnost, pracovní poměr, aktivisty ve sdružení, členství v orgánech právnických osob do 30 dnů od změny nebo vzniku mandátu zastupitel i manželka
čl. 4 oznámení o příjmech příjmy, dary a jiné majetkové výhody s výjimkou paušální odměny zastupitele a přiměřených požitků během cest a návštěv do 30. 6. následujícího roku zastupitel
čl. 5 oznámení o nabytí nemovitosti vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti do 30. 6. následujícího roku zastupitel i manželka

Konvence pro vyplnění oznámení podle etického kodexu

  • Akruální princip. Zastupitelé Pirátů jsou povinni žádat o vyplacení zákonné náhrady výdělku bez zbytečného odkladu po tom, co jim na ni vznikne nárok (zastupitel může obecně uplatnit nárok až během 3 let). Zastupitel v oznámení o příjmech za daný rok uvádí všechny peníze, které v souvislosti s daným obdobím obdržel, bez ohledu na to, kdy mu byla částka skutečně vyplacena. Zastupitel tak např. náhradu výdělku za měsíc prosinec 2014 vykáže z roce 2014.
  • Příjem od strany. Zastupitelé České pirátské strany jsou placeni stranou na základě mandátní smlouvy, přičemž tato část příjmu je v zájmu transparence rovněž uváděna. Zastupitel ji vykazuje jako samostatnou činnost podle čl. 3 odst. 1 písm. a) etického kodexu v oznámení o činnostech pod subjektem Česká pirátská strana a funkcí "zastupitel placený stranou". Činnost zastupitele na základě mandátní smlouvy, ve které jsou uvedeny práva a povinnosti zastupitele, je nezávislým povoláním ve smyslu zákona upravujícího daň z příjmu. Vedle toho může zastupitel též podnikat. Příjem od strany je uveden celkovou částkou v oznámeních o příjmech (a rozepsán v příloze, viz dále).
  • Skutečná transparence. Přílohou oznámení podle etického kodexu je skutečné, průběžně udržované majetkové přiznání, které každý zastupitel bez zbytečného odkladu aktualizuje podle šablony, a dále seznam příjmů od České pirátské strany a hlavního města Prahy, který je výstupem účetnictví klubu, v členění podle jednotlivých měsíců.
  • Zveřejnění. Zastupitel je povinen odevzdané oznámení zveřejnit v dokumentovém systému Pirátů.
  • Potvrzení. Zastupitel je povinen pro potřeby kontroly uchovávat potvrzení o odevzdání etického kodexu (např. obálku datové zprávy odeslané datovou schránkou nebo písemné potvrzení).

Také k dispozici: PDF HTML TXT