Projekt

Obecné

Profil

Aktualizovaný jednací řád Zastupitelského klubu Pirátů na Magistrátu

Text v podobě schválené dne 2. 7. 2019

  1. Zastupitelský klub "Piráti" byl ustaven 7. října 2018 a jeho členové jsou všichni zvolení zastupitelé hl. m. Prahy za Českou pirátskou stranu. Tento jednací řád je závazný pro všechny členy.

  2. Řádná jednání klubu se konají pravidelně vždy první úterý v měsíci od 18:00 formou plánovacího jednání klubu, v úterý před konáním Zastupitelstva hl. m. Prahy od 18:00 formou otevřené porady a ve čtvrtek před Zastupitelstvem hl. m. Prahy v 8:00 formou snídaně. Pokud se z nějakého důvodu jednání ruší či mění, předseda klubu nebo jím pověřená osoba tuto skutečnost včas oznámí všem členům dle bodu 4. tohoto jednací řádu.

  3. Komunikace Zastupitelského klubu probíhá ve facebookovém chatu a ve facebookové skupině. V odůvodněných a naléhavých případech lze přijímat usneseníPer rollam (oběžníkem), hlasování může vyhlásit kterýkoliv z členů zastupitelského klubu a má povinnost zajistit, že každý člen klubu bude mít možnost se hlasování zúčastnit (upozornění sms, emailem, telefonátem nebo facebookovou zprávou..), zápisy z plánovacích jednání a přijatá usnesení zveřejňuje pověřená osoba (typicky tajemník) v Redminu.

  4. Řádná i mimořádná jednání bude dle potřeby svolávat předseda klubu či jím pověřená osoba prostřednictvím Facebooku, sms, telefonátu nebo emailu. Mimořádné jednání může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena, pokud to budou okolnosti vyžadovat.

  5. Program plánovacího jednání je k dispozici na stejném odkazu tabulky v nové záložce a předseda nebo tajemník jej s připomínkou k případnému doplnění rozesílá v pondělí dopoledne před jednáním do zastupitelského chatu. Každý člen klubu má možnost jej kdykoliv během měsíce doplnit o vlastní body případně navrhnout operativně k projednání vlastní bod i přímo na jednání klubu. O tom, zda bude tento bod projednán, rozhodují přítomní členové klubu dohodou.

  6. Z plánovacího jednání se pořizuje zápis, který je zveřejnění v Redmine. Pokud se naskytne nutnost některé záležitosti zápisu nezveřejňovat, bude to vždy v zápise uvedeno i se zdůvodněním proč. V případě důvěrných informací se Zastupitelský klub řídí § 27 - "Důvěrnost informací" Organizačního řádu Pirátské strany - dostupné nahttps://wiki.pirati.cz/rules/or.

  7. Účast členů je povinná, kdo se nebude moci jednání zúčastnit, je povinen se řádně omluvit předsedovi Zastupitelského klubu s uvedením důvodu.

  8. Na plánovací jednání klubu je možné zvát hosty, kteří mají nějaký vztah k projednávaným bodům. Plánovacího jednání se mohou účastnit zástupci předsednictva MS a po dohodě klubu i další hosté.

  9. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se pak řídí obecnými pravidly Pirátské strany azásadami týmové spolupráce - https://wiki.pirati.cz/rules/start.

  10. Hlasování o všech záležitostech probíhá veřejně, v odůvodněných případech si Zastupitelský klub může odhlasovat tajné hlasování. Jakýkoliv hlasovaný návrh je přijat, pokud pro něj hlasuje prostá většina všech členů Zastupitelského klubu.

Také k dispozici: PDF HTML TXT