Projekt

Obecné

Profil

Návod pro odměňování

Tento návod je určen vedoucím týmů v Pirátské straně zodpovědným za najímání a odměňování placených lidí v jejich týmu.

Návody pro ostatní členy týmu:

Tento návod by měl odpovědět na otázky:

 • Kdy schvalovat měsíční odměnu a kdo ji schvaluje?
 • Jak je zajištěno proplacení odměny po jejím schválení?
 • Jak zveřejnit údaje o vyplacení odměny?

Podstatné je, abyste si zapamatovali:

 • Pečlivé a včasné odměňování je symbolickým uznáním práce a nutnou podmínkou dobrých vztahů a výkonů placených lidí.
 • Vedoucí musí vést členy svého týmu, aby měli výkaz hotový do konce 2. dne měsíce, tj. aby si ho vedli průběžně na denní či max. týdenní bázi.
 • Do poledne 5. dne měsíce musí vedoucí týmu určit výši úkolové odměny/odpočtu a vyplnit ji v zaslané tabulce.

Kontext odměňování

Tento dokument popisuje výchozí způsob, jakým jsou v Pirátské straně odměňováni dlouhodobě placení lidé, ať už jsou to zaměstnanci, členové orgánů, placení zastupitelé nebo dlouhodobí dodavatelé. V tomto dokumentu se takový člověk bez ohledu na kategorii nazývá odměňovaným.

Lidé u nás pracují z přesvědčení a nemáme moc peněz. Odměna za práci může být nižší než v soukromém sektoru a hodnota odvedené práce bývá typicky mnohem vyšší. I placení lidé tak pracují částečně jako dobrovolníci a jejich odměna je spíše určitou formu kompenzace, aby se Pirátům mohli věnovat potřebnou dobu a nezpůsobovalo jim to strádání. Obecně se snažíme o to, aby hodinová sazba respektovala základní náročnost vykonávané práce a zkušenosti daného člověka (resp. kvalitu práce).

Jednotlivé týmy mezi sebou sdílí lidi tak, aby se maximálně využily jejich schopnosti. Pokud jde o krátké nahodilé výpomoci, děje se tak bez další administrativy, pokud jde o dlouhodobější práci v rámci jiné rozpočtové jednotky, je vhodné uzavřít s tímto člověkem oddělenou smlouvu.

Vstupní údaje i výše jednotlivých složek odměny a jejich částí jsou uvedeny ve výkazu odměňování dané osoby, který je zveřejněn v repozitáři odměn pod příslušným týmem, rokem a měsícem.

Schéma odměňování

Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Úkoly vedoucího

Úkoly vedoucího při každoměsíčním odměňování:

 • zkontrolovat výkaz práce, zda je vykázaný čas adekvátní rozsahu práce,
 • probrat s odměňovaným, co se mu povedlo a za co dostává odměnu nebo odpočet,
 • určit odměnu za úkoly, odpočet, případně mimořádnou odměnu,
 • předat informaci o určení odměny do 5. dne měsíce proplaceči způsobem uvedeným ve zprávě.

Je velmi důležité, abyste lidi včas odměňovali, protože to symbolicky ukazuje, že je pro nás jejich práce důležitá a že si jich vážíme, ale také často na peníze čekají. Proto platí pravidlo, že dokud vedoucí neurčí úkolovou odměnu členům svého týmu, nemá právo na vlastní odměnu.

Harmonogram

Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny:

 • 25. den předchozího měsíce – proplaceč rozešle odměňovaným upozornění na nutnost doplnění výkazu do konce 2. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
 • 2. den měsíce – termín pro doplnění výkazu za předchozí měsíc a proplaceč odešle vedoucím týmu upozornění na schválení výše úkolové odměny do 5. dne měsíce; toto upozornění je také v týmovém kalendáři
 • 5. den měsíce – termín pro schválení výše úkolové odměny a předání informace proplaceči (zadání odměn do systému Nalodění), vytvoření podkladů a odeslání do účetní firmy
 • 8. den měsíce – termín pro OSVČ k vytvoření žádosti k vyplacení odměny
 • 10. - 13. den měsíce – dodání mezd a odvodů účetní firmou a výplatu odměny z bankovního účtu strany (závislé na pracovních dnech)

Také k dispozici: PDF HTML TXT