Návod pro odměňované

Tento návod je určen placeným lidem, kteří dostávají odměnu.

Návody pro ostatní členy týmu:

Měl by odpovědět na otázky:

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Schéma odměňování

Schéma odměny a procesu proplácení

Složky odměny

Odměna v Pirátské straně může mít více složek (na obrázku výše jsou všechny znázorněny uprostřed). To, jaké složky odměny má daný odměňovaný, určuje smlouva a smluvní podmínky, na které se odkazuje.

Lze si dohodnout následující složky (konkrétní složky odměny jsou vždy uvedeny v inzerátu při nabírání lidí):

Paušální odměna je pevná částka náležející odměňovanému každý měsíc bez ohledu na to, kolik hodin odpracuje. Paušální odměna pokrývá např. pohotovost, tj. např. drobné telefonáty, ideálně v sobotu v noci. :-)

Hodinová odměna v rozsahu smlouvy je proměnná částka náležející odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval, nejvýše však v rozsahu smlouvy.

Hodinová odměna nad rozsah smlouvy je proměnná částka náležující odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval nad rozsah smlouvy.

Úkolová odměna je částka vyplacená za splnění zadaných úkolů.

Odpočet za výhrady je částka, o kterou může vedoucí ponížit odměnu, pokud odměňovaný neplní uzavřenou smlouvu. Postup pro odpočet upravují smluvní podmínky.

Mimořádnou odměnu může vedoucí týmu výjimečně udělit tomu, kdo splní mimořádně obtížný úkol.

Vykazování

Výkaz práce je základním kontrolním nástrojem plnění smlouvy a dosahovaných výsledků pro vás i pro nás.

Všechny hodiny vykázané za daný měsíc jsou zahrnuty do odměňování podle výchozí smlouvy, ať už jsou vykázány v libovolném projektu.

Výjimky:

Refundované hodiny

Strávený čas, který má v poli Refundace vyplněnu hodnotu neproplácet – k takovému vykázanému času se při odměňování vůbec nepřihlíží. V poli Refundace lze také evidovat čas hrazený jiným subjektem, např. u zastupitelů od města. Takový čas není proplácen, ale může být vzat v potaz při hodnocení měsíční výkonnosti.

Oddělené smlouvy

Pokud má jeden člověk více smluv, musí být další smlouvy vedeny jako tzv. oddělená smlouva. V seznamu odměňovaných jsou v poli Filtr vyplněny názvy projektů v redmine oddělené dvojtečkou. Čas vykázaný v těchto projektech se započítává pouze k oddělené smlouvě a nepočítá se k výchozí smlouvě.

Kontrola

Protože práce probíhá typicky na dálku, musíte řešit smluvené úkoly samostatně a proaktivně a mít sebedisciplínu pracovat ve sjednaném rozsahu i bez každodenní kontroly. Kontrolují se typicky výsledky a to, zda je strávený čas adekvátní rozsahu práce.

Harmonogram

Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny: