Projekt

Obecné

Profil

Novinky

evidence rozhodčích řízení: Publikace rozhodčích nálezů

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 6 roky(ů)

Zadávací podmínky soutěže na náramky

Pravidla výběrových řízení nepatřila mezi vnitřní předpisy, neboť ty schvaluje celostátní fórum a republikový výbor či oblastní sdružení, případně na základě zmocnění republikového výboru vydává odbor vyhlášku. Tato pravidla pro zakázky měla tedy platnost úkolu uloženého odborům, šlo tedy vlastně o interní služební instrukci. Pokud měla být odměna vyplacena vcelku až po poskytnutém plnění (což rozhodčí komise nepovažuje za vhodné ustanovení v obecných podmínkách, neboť např. při tisku novin je záloha obvyklá), bylo by nepochybně v rozporu se smyslem podmínek, aby byla záloha vyplacena dříve. (Pozn. editora: Jde o již zrušená pravidla!)

Základním pravidlem všech výběrových řízení je zejména zájem strany jako zadavatele dosáhnout nejvýhodnějšího plnění. V konkrétním postupu je tato zásada zcela klíčová a postup hospodáře by měl být rozumný a jí odpovídající. Zadavatel tak musí ovšem učinit rozumným a legitimním způsobem a samozřejmě je zcela nejlepší, když jsou kvalifikační údaje uvedeny již při vyhlášení výběrového řízení či dokonce jeho schvalování v republikovém výboru. Leč ani jednorázové řešení není pravidly vyloučeno, pokud ho daná situace vyžaduje.

Nečestné jednání ve veřejné soutěži je samo o sobě důvodem, aby byl takový uchazeč vyloučen z výběrového řízení, ba přímo mohl být vyloučen ze všech dalších výběrových řízení. Nelze totiž na zadavateli spravedlivě požadovat uzavření smlouvy s dodavatelem, který zjevně není způsobilý své nabídce dostát.


Přezkum tajného hlasování republikového výboru

Rozhodčí komise dává zapravdu odůvodnění stěžovatelky, že možnost tajného hlasování dostává volený orgán pro případ, že jeho rozhodnutí může vůči straně vyvolat reakci, která by ohrozila konkrétní osoby pronásledováním (např. trestním stíháním), a že nestačí vágní zdůvodnění, které nelze ověřit, přezkoumat ani prokázat. Tajné hlasování volených orgánů je též ve zjevném rozporu s programem strany v oblasti transparence, a též z tohoto hlediska je tudíž nutné, aby hrozba pronásledování byla dostatečně reálná na to, aby převážila nad principem transparence.

evidence rozhodčích řízení: Publikace rozhodčích nálezů

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 6 roky(ů)

Právní věty:

Samotné sjednání a schválení smlouvy v nesouladu s podmínkami republikového výboru považuje rozhodčí komise za porušení předpisů.

Pokud je na něčem třeba trvat, tak je to podmínka předchozího smírného řešení, která se netýká jen soukromých stěžovatelů, ale též stížnosti ve veřejném zájmu podané kontrolní komisí. Je totiž v zájmu strany, aby konflikty byly primárně urovnány smírně a až později byly projednány sešněrovanou procedurou podle rozhodčího řádu.

Rozhodčí komise je toho názoru, že transparence výběrových řízení, která je zakotvena do čl. 2 stanov České pirátské strany zakazuje diskriminaci bez legitimního důvodu. Stačí se zamyslet nad tím, zda je legitimní vyloučit členy odboru z určitého výběrového řízení. Rozhodčí komise má za to, že v určitých výjimečných případech tomu tak být může (např. hledá se někdo, kdo nám může poskytnout pohled z vnějšku)

zastupitelstvo hl. m. Prahy: Nová metodika pro kalendáře klubu

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

Vydal jsem novou metodiku pro kalendáře, která by měla řešit problém několikanásobných událostí a připravit dobrý kalendář pro sdílení s veřejností. Správu kalendářů má na starosti zveřejňovač (viz tento úkol). Prosím všechny členy magistrátního týmu, aby se s novou metodikou seznámili. Projdeme si ji ještě na pondělním klubu, od kdy se začne dodržovat.

evidence rozhodčích řízení: Nová evidence rozhodčích řízení

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před asi 7 roky(ů)

Evidence rozhodčích řízení je oficiální databází pro vedení spisů k rozhodčímu řízení. Vznikla na základě spolupráce kontrolní a rozhodčí komise při předávání případů. Všechna řízení budou opatřena společnou spisovou značkou začínající R X/2012.

(21-30/30)

Také k dispozici: Atom