Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17306

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 3 roky(ů)

**Střednědobý cíl: Revize koncepce státních maturit** 

 **User story:** Jako obča chci, aby byl zajištěn soulad mezi obsahem vzdělávání a systémem hodnocení. 

 **Kontext:** Alarmující výsledky maturitních zkoušek a vysoká neúspěšnost indikují neadekvátní systémové nastavení. Současné nastavení pak znevýhodňuje především žáky v odborném vzdělávání. Do této chvíle neexistuje jasně specifikovaná objednávka toho, co by státní maturity měly přesně měřit / testovat, což se projevuje i v nastavení a obsahu testů v rámci společné části státní maturity.  

 Na základě vypracování analýzy rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení a na základě otevřeného dialogu s odbornou i širokou veřejností chceme prosadit kompletní revizi koncepce státních maturit, která bude základem pro adekvátní změny jejího nastavení. Vzhledem k současnému nastavení, které znevýhodňuje žáky v odborném vzdělávání, především chceme iniciovat diskusi o koncipování rozdílné maturitní zkoušky pro všeobecné (gymnaziální) a pro odborné (profesní) vzdělávání. 

 Chceme Zároveň bychom chtěli navrhnout a prosadit možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia v maturitním oboru středního vzdělávání, maturitního studia, ale neuspějí u maturitní zkoušky – tímto opatřením by se zároveň částečně zamezilo nárůstu podílu předčasných odchodů ze vzdělávání. V neposlední řadě Vzhledem k současnému nastavení, které znevýhodňuje žáky v odborném vzdělávání, chceme zlepšit situaci žáků předčasně opouštějících vzdělávání, včetně neúspěšných maturantů nabídkou možnosti iniciovat diskusi o koncipování rozdílné maturitní zkoušky z odpovídajících profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací dle Zákona 179/2006 Sb. Toto řešení má meziresortní charakter, je postavené na spolupráci škol s úřadem práce, na nastavení Aktivní politiky zaměstnanosti, integrovaného systému kariérového poradenství napříč resortem školství pro všeobecné (gymnaziální) a zaměstnanosti. pro odborné (profesní) vzdělávání. 

 **Politické řešení:** Iniciovat revizi koncepce státní maturity a na základě výsledků zahájit diskusi nad obsahem změn nastavení státní maturity ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Podvýboru pro regionální školství) a v PSP ČR, který bude své náměty a připomínky, případně požadavky na vysvětlení směřovat na MŠMT 

 **Programová opora:** Volební program Vzdělávání a věda 

 **Spojenci a odpůrci:** 

 **Navrhované kroky (milníky):** 
   1. Zpracovat analýzu výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků 
   2. Zpracovat analýzu rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení státní maturity 
   3. Připravit TZ, medializace vypracované analýzy rizik    
   4. Navrhnout na základě výsledků analýz změny a iniciovat diskuzi nad obsahem změn nastavení státní maturity primárně ve Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu (Podvýboru pro regionální školství) PS PČR, který bude své náměty a připomínky, případně požadavky na vysvětlení směřovat na MŠMT 
   5. Vytvořit platformu pro veřejnou diskusi ohledně aktuálního nastavení státní maturity a navrhovaných změn  
   6. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve vazbě na možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník maturitního studia, ale neuspějí u maturitní zkoušky (prevence předčasných odchodů ze vzdělávání) 

 **Odhad celkových nákladů:** 

 **Mediální rizika:** 

 **Předpokládané medializované parlamentní výsledky:** Piráti iniciují diskusi o přenastavení a změny koncepce státní maturity, která je v tuto chvíli nevyhovující a neadekvátně nastavená. Otevření tématu odborné i široké veřejnosti. Medializace výstupů ve vazbě na zpracovanou analýzu rizik / auditu státní maturity

Zpět