Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #17306

Aktualizováno uživatelem Martin Úlovec před více než 2 roky(ů)

**Střednědobý cíl:** cíl: Prosadíme revizi koncepce státních maturit maturit** 

 **User story:** Jako rodič chci, aby byla státní maturita adekvátně nastavena a nepředstavovala bariéru pro další vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce. Zadání testů u maturitní zkoušky by se mělo primárně soustředit na ověřování praktických znalostí a dovedností, které jsou podstatné nejen pro uplatnění na trhu práce, ale rovněž pro život v moderní společnosti. Jako rodič chci, aby zadání testů více odpovídalo tomu, co se žáci ve výuce skutečně učí. 

 **Kontext:** Dlouhodobě nepříznivé a alarmující výsledky maturitních zkoušek poukazují na nedostatky v nastavení modelu maturitní zkoušky, a to zejména při porovnání výsledků žáků gymnázií a středních odborných škol. Do této chvíle nebyla vypracována žádná evaluační analýza státní maturity, která by vyhodnotila přínos a rizika vyplývajících ze současného nastavení. Rovněž neexistuje jasně specifikovaná objednávka toho, co by státní maturity měly přesně měřit a ověřovat, přestože jde o základní předpoklad k nastavení modelu maturity tak, aby skutečně relevantním způsobem ověřoval znalosti a dovednosti žáky získaných v průběhu studia maturitního oboru.    

 V souvislosti s neúspěšností u státní maturity chceme navrhnout a prosadit možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník studia v maturitním oboru středního vzdělávání, ale neuspějí u maturitní zkoušky – tímto opatřením by se zároveň částečně zamezilo nárůstu podílu předčasných odchodů ze vzdělávání. V neposlední řadě chceme zlepšit situaci žáků předčasně opouštějících vzdělávání, včetně neúspěšných maturantů nabídkou možnosti zkoušky z odpovídajících profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací dle Zákona 179/2006 Sb. Toto řešení má meziresortní charakter, je postavené na spolupráci škol s úřadem práce, na nastavení Aktivní politiky zaměstnanosti, integrovaného systému kariérového poradenství napříč resortem školství a zaměstnanosti. 

 **Politické řešení:** Na základě analýzy výsledků maturitních zkoušek v posledních letech, doporučení odborníků a porovnání přístupů v zahraničí z hlediska koncipování závěrečných zkoušek, chceme otevřít diskusi nad podobou současného modelu maturity a toho, jak by maturita mohla vypadat do budoucna. Připravíme rámcový návrh toho, jak by maturita mohla do budoucna vypadat. Tento návrh budeme komunikovat napříč odbornou veřejností a ostatními politickými subjekty a hledat shodu a kompromis. Odsouhlasené návrhy k možné podobě maturitní zkoušky chceme zohlednit v rámci připravovaného strategického dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+, který má za cíl směrovat vzdělávací politiku v dlouhodobějším horizontu. Tím bude rovněž posílena vůle dále diskutovat tento problém na politické úrovni.  

 **Programová opora:** Volební program Vzdělávání a věda 

 **Spojenci:** Předpokládáme podporu mezi opozičními stranami 

 **Odpůrci:** Část poslaneckého klubu ANO, ČSSD, pravděpodobně CZVV (odpovědný za realizaci jednotných přijímacích zkoušek a maturity) 

 **Navrhované kroky (milníky):** 
 1. Zpracovat analýzu výsledků didaktických testů z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků 
 2. Zpracovat analýzu rizik a dopadů vyplývajících ze současného nastavení státní maturity 
 3. Na základě analýz, doporučení odborníků v oblasti školství připravit vlastní návrh modelu maturitní zkoušky a iniciovat diskusi o revizi současného nastavení a možných systémových změnách 
 4. Vytvořit platformu pro veřejnou diskusi ohledně aktuálního nastavení státní maturity a navrhovaných změn 
 5. Zohlednit odsouhlasené návrhy změn modelu maturitní zkoušky v rámci připravovaného strategického dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ 
 6. Zařadit bod na program Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve vazbě na možnost poskytnutí vzdělanostní úrovně „střední vzdělání“ žákům, kteří úspěšně ukončí poslední ročník maturitního studia, ale neuspějí u maturitní zkoušky (prevence předčasných odchodů ze vzdělávání) 

 **Odhad celkových nákladů:** 

 **Mediální rizika:** Reálné riziko účelové dezinterpretace navržených změn modelu maturitní zkoušky. V této souvislosti je třeba příprava protiargumentace a dílčích podkladů, na kterých budeme záměr komunikovat. 

 **Předpokládané medializované parlamentní výsledky:** Piráti iniciují diskusi o přenastavení a změny koncepce státní maturity, která je v tuto chvíli nevyhovující a neadekvátně nastavená. Otevření tématu odborné i široké veřejnosti. Medializace výstupů ve vazbě na zpracovanou analýzu rizik / auditu státní maturity.

Zpět