Projekt

Obecné

Profil

Akce

Předběžná otázka #7734

uzavřený

Předběžná otázka - úloha zpravodaje

Přidáno uživatelem Miluš Kotišová před asi 4 roky(ů). Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
27.09.2017
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
27.09.2017

Popis

Vyvstala důležitá otázka výkladu role zpravodaje. Člen kontrolní komise tvrdí, že zpravodaj má sám o sobě jako jeden člen RK právo rozhodnout o vrácení spisu KK. Protože má právo jednat "jejím jménem".

Tento výklad je zcela proti smyslu funkce rozhodčí komise. Je naprosto proti smyslu slova "zpravodaj" a běžnému výkladu v českém právu (česká legislativa má vedle toho právě pojem "rozhodce").

 1. RK je kolektivní orgán a práva jejích členů by byla tímto "výkladem" zcela okleštěna a zpravodaj by tímto měl zcela neopodstatněné výsadní postavení (nad rámec čistě administrativního, pomocného, prostředkujícího postavení), pokud by se totiž celou náplní ostatních členů komise myslelo jen to, že mají právo pouze zasednout nad zcela finálním spisem a vypracovat už jen samotný rozhodčí nález. A nijak by nemohli zasahovat do předchozích kroků, zjišťování skutečností, ověřování apod. Rozhodování o postupu rozhodčího řízení atd.

 2. Konkrétně v daném případě se už sešlo jednání RK a proběhlo slyšení na žádost jednoho účastníka a poté logicky, pokud uznáváme základní práva všech členů Rozhodčí komise, mělo dojít k poradě RK, než vůbec zpravodaj může činit další kroky v dané záležitosti.

 3. Zpravodaj nicméně musí o všech krocích, které podniká, dostatečně včas (předem) informovat ostatní členy Rozhodčí komise. A jednat transparentně.

Kopíruji zde důležitá ustanovení.

§ 19 Rozhodnutí

Po slyšení účastníků řízení, návrhu kontrolní komise, zajištění a zhodnocení všech potřebných podkladů rozhodčí komise rozhodne některým z následujících způsobů:

a) schválí smír předložený kontrolní komisí, pokud je v souladu s rozhodným právem; takto schválený smír má formu rozhodčího nálezu,
b) zamítne rozhodčím nálezem stížnost, pokud jsou dány důvody odložení (§ 14),
c) vyhoví rozhodčím nálezem stížnosti a rozřeší spor výrokem podle vlastního uvážení, pokud je v řízení prokázána důvodnost stížnosti a není na místě rozhodnout některým z jiných způsobů.

§ 23 Jednání jménem komise

(1) O povinnostech účastníků řízení v zájmu vedení rozhodčího řízení a lhůtách pro jejich splnění anebo o jiných podmínkách rozhodčího řízení rozhodují rozhodčí komise a kontrolní komise písemným opatřením, které se doručuje některým z uznávaných způsobů.

(2) Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví jinak. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.


Dílčí úkoly 1 (0 otevřených1 uzavřený)

Úkol #25808: Úloha Zpravodaje - žádost o konkrétnější formulaci dotazuOdloženo16.12.2019

Akce

Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24452: Předběžné otázky řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)Petr Springinsfeld

Akce

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před asi 4 roky(ů)

A ještě přikládám

§ 17 Prokázání tvrzení

(1) K prokázání svých tvrzení jsou účastníci povinni předložit nebo označit důkazy. Důkazy mimo elektronickou podobu je třeba zaznamenat do průkazného písemného protokolu. Komise posuzuje přípustnost, relevanci, průkaznost a váhu předložených důkazů pečlivě podle volného uvážení.

(2) Pokud rozhodčí komise potřebuje zajistit důkaz nebo jinak doplnit výsledky vyšetřování, uloží účastníkovi řízení nebo jiné osobě povinnost předložit důkaz v určené lhůtě anebo pověří doplněním důkazů nebo provedením potřebných úkonů kontrolní komisi.

Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před asi 4 roky(ů)

 • Projekt změněn z kontrolní komise na rozhodčí komise

Predbezna otazka se poklada Rozhodci komisi, proto presunuju do jeji podatelny :)

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před téměř 4 roky(ů)

 • Datum podání nastaven na 27.09.2017
 • Fronta změněn z Podání na Předběžná otázka

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 2 roky(ů)

 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Zpravodaj jistě musí jednat transparentně, ale může za komisi jednat kdykoli, kdy rozhodčí řád výslovně nestanovuje jinak (třeba schválení smíru nebo vydání rozhodčího nálezu).

Stačí takto?

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před více než 2 roky(ů)

Ne, rozhodně nestačí.
Ale výsledek už je v tuto chvíli dost jedno.
Po téměř roce a půl dostat "na oko" odpověď je hodně špatná praxe :-)

Mimochodem, pokud budeš poslanec, hodláš odejít z rozhodčí komise? Díky za odpověď, kterou očekávám spíš obratem než za půl roku.

m

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 2 roky(ů)

Ne, rozhodně nestačí.
Ale výsledek už je v tuto chvíli dost jedno.
Po téměř roce a půl dostat "na oko" odpověď je hodně špatná praxe :-)

Za pozdní odpověď se omlouvám. Co je ještě potřeba doplnit? Prostě dle rozhodčího řádu to tak prostě je. Když se ti to nelíbí, navrhni RV, aby to změnil.

Mimochodem, pokud budeš poslanec, hodláš odejít z rozhodčí komise? Díky za odpověď, kterou očekávám spíš obratem než za půl roku.

Odpověděl jsem ti soukromě, ale klidně to dám i na vhodné místo veřejně. Tady je to jen totálně off topic, takže to tu nechci zaplevelit nějakou diskuzí na toto téma.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před téměř 2 roky(ů)

 • Přiřazeno nastaven na Vladimíra Sýkorová
 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Čeká se na řešitele

Jako zpravodaje přiřažuji Vladimíru Sýkorovou.

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před téměř 2 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před téměř 2 roky(ů)

Velmi oceňuji, že jste se vrátili i k této otázce.

Jde mi o vyjasnění situace, zda výklad "míry samostatnosti" - ano, obecné pravomoci zpravodaje dle jednacího řádu RK a Rozhodčího řádu - zpravodaje (nikoli tedy rozhodce) sahá až tak daleko, že může např. sám o sobě vracet něco KK, nebo sám od sebe bez porady rozhodovat o absolutní šíři doplňování dotazů. Respektive zda a jestli vždycky a bezvýhradně platí, že on pouze připravuje podklady a nese za toto odpovědnost, ale rozhodnutí jako takové musí přijmout RK jako orgán.
Protože jinak podle mého hrozí riziko, že jeden člověk může zdržovat kauzu donekonečna. A orgán nemá procesy, jak se proti tomu bránit - jedině odvolání předsedy - a to se mi zdá dost humpolácký nástroj.

A také by nedocházelo k velkému sdílení know-how mezi členy rozhodčí komise. Ten poradenský-rozhodčí princip by byl tím hodně oslaben.

čili stručně rovná se zpravodaj = rozhodce?

Díky.

Aktualizováno uživatelem Vladimíra Sýkorová před více než 1 rok

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)

Návrh odpovědi na předběžnou otázku je dán na Fóru k diskuzi zde:

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=192&t=51200

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 1 rok

 • Přiřazeno smazán (Vladimíra Sýkorová)

Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před více než 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Viktor Derka
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele

Po rezignaci Vlaďky přiděluji jako zpravodaje Viktora.

Aktualizováno uživatelem Viktor Derka před více než 1 rok

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Dokončen

Rozhodčí komise přijala dne 20.3.2020 k věci následující odpověď.
PRO: Derka, Daďourek, Springinsfeld
Nehlasoval: Lejčko, Ručka, Matušková

Předběžná otázka

Je v souladu s předpisy, že zpravodaj má sám o sobě jako člen RK právo rozhodnout o vrácení spisu KK?

Odpověď

Na základě § 7 odst. 4 Jednacího řádu RK smí zpravodaj nařídit provedení úkonů dlě § 17 odst. 2 Rozhodčího řádu pouze se souhlasem předsedy RK, tudíž neplatí že by člen RK směl o této věci rozhodnout zcela samostatně.

Odůvodnění

Dle aktuálního znění Rozhodčího řádu a Jednacího řádu RK přijímá rozhodnutí RK jako celek. To nicméně nutně neznamená, že veškeré úkony RK musí být za každé situace přijaty pouze v návaznosti na hlasování všech členů RK, neboť takový postup by byl v praxi jen obtížně představitelný v důsledku nemalých organizačních potíží. Samostatné úkony zpravodaje jsou buďto procesně víceméně jednoduše nahraditelné (např. komunikace s účastníky), kdy s případnou pasivitou zpravodaje spojuje jednací řád možnost jeho nahrazení jiným členem RK dle § 3 odst. 4 Jednacího řádu RK. Tazatelkou zmiňovaný případ "vrácení spisu KK" řízení před RK neukončuje a je pouze zaměřen k odstranění nedostatků dle postupu § 17 odst. 2 Rozhodčího řádu (zde jde zejm. o doplnění důkazů). Aby nedocházelo k případnému nadměrnému zatěžování KK, je tento úkon spojen s nutností souhlasu předsedy RK, což taktéž limituje případné obstrukční pokusy ze strany zpravodaje.

Akce

Také k dispozici: Atom PDF