Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #6626

Návrh na vyloučení Lukáš Nového

Přidáno uživatelem Dalibor Záhora před asi 1 rok. Aktualizováno před 3 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Vysoká
Přiřazeno:
Začátek:
2017-06-05
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Spisová značka:
Datum podání:
2017-06-06
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Republikové předsednictvo

Odpůrce:

Lukáš Nový

Fáze:
Projednávání rozhodčí komisí
Organizační struktura:
Ne

Popis

Kontrolní komise se částečně a s výhradami připojuje ke stížnosti RP Návrh na vyloučení LN. Ačkoli se plně neztotožňuje s obsahem a formulacemi obsaženými v jmenovaném podání, je toho názoru, že v podstatných skutečnostech došlo k závažnému a opakovanému porušení stanov Lukášem Novým.

Kontrolní komise zjistila dvě skupiny případů, kdy došlo dle § 5 rozhodčího řádu odst. (2) k závažnému porušení stanov dle bodu c) úmyslná závažná újma jinému členovi. Ve všech případech se porušení dopustil člen Lukáš Nový, proto jsou sloučeny do jednoho podání, protože mají totožný charakter a odpovědnost za ně nese jedna osoba.

Podání je uskutečněno ve veřejném zájmu, veřejným zájmem je, aby případné spory či nedorozumění mezi členy strany byly řešeny přijatelným způsobem a nepřekračovaly výrazně obecná pravidla společenského soužití ani platné zákony. V níže uvedených případech došlo k porušení těchto to pravidel, kdy jednání stěžovatele bylo agresivní či vedeno úmyslem způsobit jinému členu újmu. Rozhodčí nález pomůže určit hranici, jaké způsoby jednání jsou nepřijatelné.

KK se ještě před doručením stížnosti RP dotazovala odpůrce, na níže uvedené případy a žádala ho aby k nim poskytl vysvětlení, což odpůrce nevyužil a žádné vysvětlení před oficiálním podáním neposkytl.

Označení účastníků:

Stěžovatel: Kontrolní komise, RP zastoupené Jakubem Michálkem
Odpůrce: Lukáš Nový

Vylíčení rozhodných skutkových okolností a porušeni předpisu:

KK komise má za prokázané, že člen strany Lukáš Nový se opakovaně dopustil dle § 5 rozhodčího řádu odst. (2) závažného porušení stanov dle písm. c) úmyslná závažná újma jinému členovi.

Došlo k němu v následujících případech:

1) Dne 08 března 2017 reagoval LN v diskuzi na Josefa Janů následovně:
Josef.Janu píše:
Pokud mají naši mravokárci nějaké problémy, tak prosím o osobní schůzku v rámci brzkého CF ... pokud tedy budou mít odvahu

LN: Velmi rad si popovidam.. https://www.pirati.cz/rk/04_2014
zkopírováno z diskuzního vlákna post493638.html#p493638

Přičemž uvedený link odkazuje na řízení RK z roku 2014 Vyloučení Lukáše Nového za Brutální fyzický útok. KK je toho názoru, že tuto reakci, lze chápat jako pohrůžku násilím vůči jinému členu strany, případně i dalším členům strany. Je nutné připustit, že výše uvedené mohlo být míněno i v žertu, ale i tak to považujeme za naprosto nevhodné chování. A to zvláště s ohledem na skutečnost, že k reálnému napadení odpůrcem v minulosti prokazatelně došlo.

2) KK shromáždila výpovědi od 5 členů strany, kteří potvrdili, že byly Lukášem Novým většinou po nějaké neshodě atakováni formou intenzivního opakovaného prozvánění jejich telefonního čísla. Intenzita byla taková, že jim znemožnila telefon použít.
Svědectví v těchto případech poskytli Martin Kučera, Jakub Michálek, Lukáš Bartoň a Jaromír Beránek. Pátým případem je podání Petry Smutné viz https://redmine.pirati.cz/issues/5920. V případě potřeby KK dodá podrobnosti od jmenovaných.

Sporné body:

U bodu 2) lze prokázat odpovědnost odpůrce jen nepřímo, protože byla používána i skrytá nebo neidentifikovaná telefonní čísla. Přesto množství obdobných případů i okolností vede k tomu, že nikdo jiný neměl k takové jednání motivaci. Odpůrce, také při možnosti vyjádřit se k věci, nijak svoji odpovědnost nekomentoval a neuvedl nic na svoji obhajobu.

Sporné body ve stížnosti RP
viz link na podání https://redmine.pirati.cz/issues/6484

KK se neztotožňuje s návrhem rozhodčího nálezu RP především v bodu 2.
Je sporné zda informacemi zveřejněnými na webu došlo k "poškození dobrého jména strany" dle čl. 3 odst. 5 písm. c) a § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu. Uplatnění jednostranného pohledu je naopak v rozporu jiným článkem stanov České pirátské strany a sice čl. 2 odst. 2 písm. b) svobodu slova a vyjadřování.

Dále částečně u bodu 4.
U napadení systému Redmine postrádáme podstatnou informaci jak dlouho výpadek trval (zda skutečně mohlo dojít k poškození práv členů, tím že jim nebyl umožněn přístup) i jednoznačný důkaz, že odpůrce je za odstavení zodpovědný.

Kontrolní komise se dále neshodla, zda návrh předběžného opatření je důvodný.

Dva členové komise jsou toho názoru, že předběžné opatření, které ve své stížnosti navrhuje RP je nedůvodné z těchto důvodů:

Předběžné opatření není ve většině schopno zabránit jednání, které je ve stížnosti RP popsáno. Pokud je skutečně autorem všech uvedených skutků Lukáš Nový, předběžné opatření mu nemůže zabránit v nich pokračovat a má spíše povahu trestu než reálné možnosti takovému jednání předejít. Podle tohoto názoru má být stížnost má být projednána v běžném režimu a předběžné opatření v tomto případě nemá oporu v stávající podobě předpisů strany.

Dva členové komise se oproti tomu domnívají, že uplatněním předběžného opatření je jediná rychlá možnost, jak dotyčnému, ostatním členům i veřejnosti směrodatně sdělit, že jeho jednání je nepřípustné a neslučuje se vnitřním fungováním Pirátské strany. Předběžné opatření by tak mělo efekt distancování se od takového jednání a dotyčný by ztratil jistou legitimitu, kterou členstvím požívá.

Pátý člen komise je toho názoru, že pokud předběžné opatření není zjevně nesmyslné - což není tento případ, má ho kontrolní komise jen předat RK k dalšímu rozhodnutí.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti

Stížnost má předepsané náležitosti, protože:
b) spor spadá do působnosti rozhodčí komise,
c) v případě návrhu na předběžné opatření dle § 12 rozhodčího řádu není pro přijatelnost stížnosti rozhodující zdali došlo k pokusu o smír
d) jde o první rozhodčí řízení, ve kterém je spor řešen,
e) stěžovatel není povinen složit zálohu na náhradu nákladů řízení (§ 18),
f) je podána včas.
g) KK podle § 12 odst. 2 rozhodčího řádu získala vyjádření Lukáše Nového
https://redmine.pirati.cz/issues/6484?issue_count=2&issue_position=1&next_issue_id=5464#note-9

Návrh výroku rozhodčího nálezu:

 1. Odpůrce se dopustil výhrůžky násilím v rámci vnitrostranické diskuze.
 2. Odpůrce opakovaně obtěžujícím a pronásledujícím způsobem atakoval některé členy strany prostřednictvím opakovaného vytáčení jejich telefonního čísla.

Tím se opakovaně dopustil závažného porušení stanov dle § 5 rozhodčího řádu odst. (2) písm. c) úmyslná závažná újma jinému členovi. Za výše uvedená porušení předpisů odpůrce odpovídá.

 1. Odpůrci se za výše uvedené skutky ukládá omezení spočívající v zákazu kandidovat
  za stranu do veřejných funkcí, zákazu používání informačních systémů strany a
  jejích profilů na aplikacích třetích stran včetně fanouškovství facebookové
  prezentace strany, zákazu zastávat jakoukoliv funkci externího spolupracovníka.

 2. Odpůrce se za výše uvedená porušení předpisů dále vylučuje na dobu 3 let z České pirátské
  strany.

 3. Odpůrce je povinen nahradit náklady řízení stěžovateli tak, že uhradí náklady vzniklé
  republikovému předsednictvu v částce 600 Kč na bankovní účet č. 2100643125 /
  2010 u banky FIO platbou s variabilním symbolem …. a specifickým symbolem …..
  (doplní rozhodčí komise dle čísla úkolu),

 4. Rozhodčí komisi se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši stanovené paušální
  částkou 300 Kč, která je tímto uhrazena ze složené zálohy.

 5. Všechny uložené povinnosti je odpůrce povinen splnit do 15 dnů od vydání tohoto
  rozhodčího nálezu. V téže lhůtě je povinen jejich splnění prokázat k rukám vedoucího
  administrativního odboru, který se tímto ustanovuje pro případ výkonu tohoto
  rozhodčího nálezu.

konverzace_rosta.png Zobrazit (94 KB) František Navrkal, 2017-09-20 20:38

Reha Rostislav.pdf (189 KB) Miluš Kotišová, 2017-09-25 09:43

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.43.19.png Zobrazit (81.5 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.43.42.png Zobrazit (80.3 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.43.59.png Zobrazit (115 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.44.51.png Zobrazit (67.6 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.45.20.png Zobrazit (66.3 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.45.38.png Zobrazit (78.6 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.44.13.png Zobrazit (99 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.46.04.png Zobrazit (34.3 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.48.21.png Zobrazit (52.7 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 17.48.04.png Zobrazit (71.2 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 15:55

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 18.47.54.png Zobrazit (97.3 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 16:49

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 18.47.12.png Zobrazit (80.7 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 16:49

Snímek obrazovky 2017-09-25 v 20.09.01.png Zobrazit (12.8 KB) Rostislav Řeha, 2017-09-25 18:10

nda-vzor.pdf (84.8 KB) Lukáš Nový, 2017-10-10 17:07

Screenshot from 2017-06-12 01-34-33.png Zobrazit (10.9 KB) Lukáš Nový, 2017-10-25 10:07


Související úkoly

duplikuje kontrolní komise - Stížnost #6484: Návrh na vylouceni LN V řešení (diskutuje se) 2017-05-25

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 1 rok

Čili návrh na předběžné opatření nepodáváte?

(Jinak by asi z hlediska přehlednosti bylo bývalo o něco lepší, kdybyste nám to předali v rámci Rudého dolu s původní stížností #6484.)

#2 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Přiřazeno nastaven na František Navrkal
 • Odpůrce nastaven na Lukáš Nový

Určuji se zpravodajem. Prosím, aby KK příště nedělala duplicitní issue tady na redmine, ale předávala původní.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 1 rok

Za republikové předsednictvo uvádím, že návrhu plně nerozumíme, původní návrh považujeme za nevyřízený a prosíme o případné vyjasnění
https://redmine.pirati.cz/issues/6484#note-32

#4 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Připojuji se k Jakubově prosbě o vyjasnění.

#5 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

#6 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

 • Stěžovatel změněn z Kontrolní komise ve veřejném zajmu na Republikové předsednictvo

OK, tak po vyjasnění od Rosti už to teda chápu. Stěžovatelem je tedy republikové předsednictvo; kontrolní komise je účastníkem řízení a zastupuje ve sporu veřejný zájem.

Odpůrce, přesto že jsem mu to uložil, se nevyjádřil k tomuto popisu skutkových okolností (ale ani se explicitně neodmítl vyjádřit):

 • Dne 22. 3. 2017 se odpůrce svévolně zmocnil administrátorských práv ke správě členů v Google Analytics, účtu pirati.cz, pod nimiž jsou evidovány analytiky např. ke stranické stránce http://www.pirati.cz a praha.pirati.cz.
 • Dne 16. 2. 2017 odpůrce napadl stranický informační systém Redmine.
 • Dne 4. 4. 2017 odpůrce neoprávněně přihlásil velký počet uživatelů ke sledování na informačním systému Redmine.
 • Odpůrce se opakovaně a pronásledujícím způsobem snažil kontaktovat některé členy, a to ve dnech 1. 4. 2017, 22:36, Petru Smutnou 51 soustavnými vyzváněními na její telefonní číslo, a 16. 2. 2017 Jakuba Michálka mezi 5:07 a 6:09 ráno celkem 27krát.

Odpůrce vznesl dotaz, jestli se kontrolní komise hodlá pokusit o smír. Ten jsem mu nedokázal samozřejmě zodpovědět, nicméně mě tím upozornil na to, že jsem zde zatím neviděl doložen pokus o smír, a to ani od republikového předsednictva ani od kontrolní komise.

Prosím tedy doložit od těchto účastníků řízení, že k pokusu o smír došlo, nebo případně o to, aby tuto překážku dle § 11 rozhodčího řádu odstranili. O smír není pro přijatelnost stížnosti nutné pouze tehdy, pokud by to zmařilo vyšetřování, což snad zjevně není náš případ.

#7 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z František Navrkal na Dalibor Záhora
 • Orgán změněn z Rozhodčí komise na Kontrolní komise
 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Vráceno kontrolní komisi k došetření

Dokud nebude doloženo, že je stížnost přijatelná (není doložen pokus o smír), vracím formálně věc kontrolní komisi. Předávám konkrétně na Dalibora, ale případně si to samozřejmě v kontrolní komisi nějak přeorganizujte.

#8 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Jinak obdržel jsem mailem od stěžovatele přílohy k jeho původní stížnosti.

https://uloz.to/!IHfLkFgB30Yd/ln-zip
heslo: kkln

#9 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Dalibor Záhora na František Navrkal
 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise
 • Fáze změněn z Vráceno kontrolní komisi k došetření na Projednávání rozhodčí komisí

Byl jsem upozorněn stěžovatelem, že se odpůrce vyjádřil k pokusu o smír.

Nyní už tedy považuji stížnost za přijatelnou.

Přebírám zpět za rozhodčí komisi a obratem podruhé vyzvu odpůrce k tomu, aby se vyjádřil k obsahu stížnosti.

#10 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před asi 1 rok

Jeste sem se k navrhu na smir nevyjadril.

#11 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před asi 1 rok

Ma reakce je v prislusnem vlaknu. Vzhledem k tomu, ze na nej zpravodaj odkazuje, povazuji veskery obsah za soucast spisu.

#12 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Lukáš Nový napsal:

Jeste sem se k navrhu na smir nevyjadril.

No pokus o smír učiněn byl a možnost se vyjádřit k němu jsi měl. K přijatelnosti stížnost to stačí.

Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze na nej zpravodaj odkazuje, povazuji veskery obsah za soucast spisu.

Tak jako považuj si cokoli za cokoli, ale nemusíme se shodnout.

#13 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před asi 1 rok

Odpůrce se ve lhůtě nevyjádřil ke stížnosti, ani rozhodčí komisi nesdělil, že se vyjadřovat nechce.

#14 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před asi 1 rok

Zpravodaj je zaujaty, coz dokazuje i predchozi prispevek (vyjadreni stezovatele v odkazovanem vlaknu do spisu zaradil, ale moje nikoliv). Zadam, aby byl dodrzovan Rozhodci rad, predevsim to, ze soucasny zpravodaj jiz zpravodajem byt nemuze.

#15 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před asi 1 rok

Dale zadam, aby novy zpravodaj svolal zasedani komise, kde by se vec resila.

#16 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 12 měsíců

Opět se ohrazuji proti tomu, že bych měl být ve věci zaujatý proti odpůrci. Nechápu upřímně jeho námitku. Prosím odpůrce, aby byl konkrétní.

Jinak beru na vědomí žádost o projednání sporu na zasedání, na což má dle § 16 RŘ právo. Svolávám tedy k projednání sporu zasedání rozhodčí komise na čtvrtek 27. 7. 2017 18:00 do sídla strany.

Ihned rozešlu pozvánky členům RK a účastníkům řízení soukromou zprávou na fóru.

#17 Aktualizováno uživatelem Michael Polák před 12 měsíců

potvrzuji účast! (na důkaz nezaujatosti vůči osobě LN hodlám dorazit s cedníkem na hlavě)

#18 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 12 měsíců

Dostanu aspon teda kompletni stiznost?

potvrzuji účast! (na důkaz nezaujatosti vůči osobě LN hodlám dorazit s cedníkem na hlavě)

Co tam hodlas delat? Zpravodaj je Dalibor.

#19 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 12 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Dostanu aspon teda kompletni stiznost?

Máš jí k dispozici. Vše je odkazováno zde na redmine i jsem ti to posílal soukromou zprávou na fóru.

#20 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 12 měsíců

Ja bych poprosil celou tu vysetrenou stiznost uvest do spisu.

Takhle tady vidim:
- jednu stiznost KK, v textu tohoto ticketu,
- jedno odkazane PDF, ktere se muze kdykoliv zmenit, pravdepodobne se stiznosti od RP #note-8
- konstatovani, ze stiznost (ktera?) je vedena ve verejnem zajmu, #note-6
- jeden balik "dukazu" relevantni ke stiznosti od RP, taktez v #note-6
- odkaz na text soukrome zpravy, kterou mi zaslal Jakub Michalek, on sam ji oznacuje jako pokus o smir, nicmene zde v redmine je tento text odkazovan jako vyjadreni odpurce k pokusu o smir, cimz ale samozrejme neni ani byt nemuze v #note-9
- stejny odkaz v #note-9 sem nasledne v #note-11 jako ten, kde se vyjadruji k pokusu o smir.
- prestoze zpravodaj nemel sebemensi problem s tim zahrnout do spisu obsah cile odkazu pokud tento odkaz predklada stezovatel, udelat tu stejnou veci s tim stejnym odkazem pokud jej predklada odpurce opakovane a vytrvale odmita. Coz jasne jasne naplnuje znaky zaujateho jednani. Na zaujatost zpravodaje a neslucitelnost takove zaujatosti s legalnim postupem z RR, jsem opakovane upozornil.

Co zde chybi:
- text vysetrene jedne jedine stiznosti
- v ramci stiznosti jasne vymezeni casti, ve kterych je nutne hajit verejny zajem a proto pred RK v techto castek vystupuje KK jako stezovatel a v tech castech ostatnich, kdy neni treba verejny zajem hajit, identifikace osoby ci osob, jejiz soukromy zajem bude hajit RP vcetne toho, ze tato osoba s ucastni prostrednictvim RP souhlasi.
- vzhledem k tomu, ze stiznost je vedena ve verejnem zajmu (a dokud neni stanoveno to rozdeleni v predchozim bodu, tak se jedna o celou stiznost a stezovatel je KK), tak zde postradam navrh stezovatele s pokusem o smir, ktery by RK schvalila abych mohl byt vyzvan k uzavreni takoveho smiru.
- taky tu chybi zaznamy o ucinenych ukonech (coz je pozadavek z RR § 23(1)) Napriklad zpravodaj v #note-6 uvadi, ze me vyzval k vyjadreni se k nejakym skutkovym podstatam (ktere opet nejsou konzistentni s ni jednou z tech stiznosti), ale ve spis zaznam o vyzve neni.

Vzhledem k pokrocilemu stavu stiznosti bych tez povazoval za rozumne, aby byl uveden seznam prokazanych tvrzeni vcetne predlozenych i provedenych dukazu a vysledek posouzeni dukazu z pohledu pripustnosti, relevance, prukaznosti a vahy.

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu. Vzhledem k tomu, ze zasadnimi ochylenimi od postupu vedeni sporu dle RR doslo k zasadnimu porusni prava na spravedlivy proces (a to jak me pravo tak je toto pravo poslapavano i verejnosti samotne), zadam aby byl spor vedeny pred RK neprodlene uveden do stavu v souladu s rozhodnym pravem, zejmena jeste porad cekam na ten pokud o smir navrzeny KK ke schvaleni RK.

Dekuji.

#21 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 12 měsíců

Nebudu reagovat na zcela zjevně irelevantní věci.

 • prestoze zpravodaj nemel sebemensi problem s tim zahrnout do spisu obsah cile odkazu pokud tento odkaz predklada stezovatel, udelat tu stejnou veci s tim stejnym odkazem pokud jej predklada odpurce opakovane a vytrvale odmita. Coz jasne jasne naplnuje znaky zaujateho jednani. Na zaujatost zpravodaje a neslucitelnost takove zaujatosti s legalnim postupem z RR, jsem opakovane upozornil.

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

 • text vysetrene jedne jedine stiznosti

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

 • v ramci stiznosti jasne vymezeni casti, ve kterych je nutne hajit verejny zajem a proto pred RK v techto castek vystupuje KK jako stezovatel a v tech castech ostatnich, kdy neni treba verejny zajem hajit, identifikace osoby ci osob, jejiz soukromy zajem bude hajit RP vcetne toho, ze tato osoba s ucastni prostrednictvim RP souhlasi.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

 • vzhledem k tomu, ze stiznost je vedena ve verejnem zajmu (a dokud neni stanoveno to rozdeleni v predchozim bodu, tak se jedna o celou stiznost a stezovatel je KK), tak zde postradam navrh stezovatele s pokusem o smir, ktery by RK schvalila abych mohl byt vyzvan k uzavreni takoveho smiru.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

 • taky tu chybi zaznamy o ucinenych ukonech (coz je pozadavek z RR § 23(1)) Napriklad zpravodaj v #note-6 uvadi, ze me vyzval k vyjadreni se k nejakym skutkovym podstatam (ktere opet nejsou konzistentni s ni jednou z tech stiznosti), ale ve spis zaznam o vyzve neni.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu. Vzhledem k tomu, ze zasadnimi ochylenimi od postupu vedeni sporu dle RR doslo k zasadnimu porusni prava na spravedlivy proces (a to jak me pravo tak je toto pravo poslapavano i verejnosti samotne), zadam aby byl spor vedeny pred RK neprodlene uveden do stavu v souladu s rozhodnym pravem, zejmena jeste porad cekam na ten pokud o smir navrzeny KK ke schvaleni RK.

Žádosti se vyhovuje. Spor je již řešen v souladu s rozhodným právem.

Dekuji.

Rádo se stalo.

#22 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 12 měsíců

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#23 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 12 měsíců

Odpůrce má pravdu, že nám v rozhodčí komisi skončil mandát a nyní vykonáváme svoje funkce pouze dočasně, což nám omezuje pravomoci jen na vydávání předběžných opatření, které nesnesou odkladu.

Dále tedy formálně zůstávám zpravodajem, nicméně nemá smysl, aby se nyní konalo zasedání rozhodčí komise k projednání sporu. Proto ruším výše svolané zasedání rozhodčí komise.

Omlouvám se všem účastníkům za způsobené komplikace.

#24 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 12 měsíců

Stěžovatel má pravdu,

Stěžovatel nemá čas, jede bomby, myslel si odpůrce, ten má pravdu.

Dále tedy formálně zůstávám zpravodajem,

Cywe v jednom prispevku napises, ze vyhovujes zadosti o zmenu zpravodaje a hned v dalsim jsi schopnej to poprit? Nelezou ti ty amfetaminy na mozek?

#25 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 12 měsíců

Stěžovatel má pravdu,

Stěžovatel nemá čas, jede bomby, myslel si odpůrce, ten má pravdu.

To jsem fixnul.

Dále tedy formálně zůstávám zpravodajem,

Cywe v jednom prispevku napises, ze vyhovujes zadosti o zmenu zpravodaje a hned v dalsim jsi schopnej to poprit? Nelezou ti ty amfetaminy na mozek?

Tím jsem myslel žádosti o to, aby bylo řízení vedeno v souladu s RŘ.

Omlouvám se za obě nedorozumění.

O chemii mého mozku tu snad nebudeme diskutovat off topic.

#26 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Opakuji sve namitky vuci spravedlivosti procesu a dodrzovani rozhodciho radu. Viz vyjadreni na foru (ale vsechny veci, jsem uvedl i zde, jsou ale ignorovany).

#27 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

Ja bych rad konstatoval, ze jsem dnes rano informoval predsedu RK, ze nejsem schopny zajistit pritomnost naseho zpravodaje (Dalibora Zahory), protoze se mi ho nepodarilo kontaktovat.
Nabidl jsem, ze si to prevezmu, ale musel bych si to nastudovat (coz zabere cas), nebo ze prijdu aspon na mumble jako pozorovatel. Bylo mi sdeleno, ze s mumble nemam pocitat a ze se tedy radeji sezeni zrusi.
Aktualne jsem zjistil, ze mumble bylo a sezeni normalne probehlo. Bohuzel tim musim konstatovat, ze KK bylo uvedeno v omyl a jako ucastnik rizeni jsme se nemohli zucastnit.

#28 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

 • Soubor konverzace_rosta.png přidán

#29 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

 • Soubor smazán (konverzace_rosta.png)

#30 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

Rostislav Řeha napsal:

Ja bych rad konstatoval, ze jsem dnes rano informoval predsedu RK, ze nejsem schopny zajistit pritomnost naseho zpravodaje (Dalibora Zahory), protoze se mi ho nepodarilo kontaktovat.
Nabidl jsem, ze si to prevezmu, ale musel bych si to nastudovat (coz zabere cas), nebo ze prijdu aspon na mumble jako pozorovatel. Bylo mi sdeleno, ze s mumble nemam pocitat a ze se tedy radeji sezeni zrusi.
Aktualne jsem zjistil, ze mumble bylo a sezeni normalne probehlo. Bohuzel tim musim konstatovat, ze KK bylo uvedeno v omyl a jako ucastnik rizeni jsme se nemohli zucastnit.

Šlo o nedorozumění. Vyjasnili jsme si to. Čekal jsem na odpověď, jestli dojde Dalibor (vizte připojenou konverzaci). Omlouvám se, že mě nenapadlo tě na místě upozornit, že jsme stejně na mumble.

#31 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

No dneska jsem si vyposlechl zaznam, kde Franta rika, ze jsem ho informoval, ze nikdo z KK nema cas...
A k meritu veci - nemam problem predat RK svou konverzaci s Ondrou Profantem i Lukasem Novym o pravech k uctu spravujicim GA, jen to musim nejak technicky vymyslet, slo o konverzaci na FB.

#32 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Rostislav Řeha napsal:

Ja bych rad konstatoval, ze jsem dnes rano informoval predsedu RK, ze nejsem schopny zajistit pritomnost naseho zpravodaje (Dalibora Zahory), protoze se mi ho nepodarilo kontaktovat.

Jestli tomu dobře rozumím, tohle jsi mu napsal AŽ POTÉ, co Franta svolal jednání, nikoli v reakci na jeho předešlý dotaz-výzvu (email), jestli osloveným vyhovuje den 20.7.?

Nabidl jsem, ze si to prevezmu, ale musel bych si to nastudovat (coz zabere cas), nebo ze prijdu aspon na mumble jako pozorovatel. Bylo mi sdeleno, ze s mumble nemam pocitat a ze se tedy radeji sezeni zrusi.

Byl Ti poslán (resp. celé kontrolní komisi) kompletní záznam, jako pozorovatel mmáš všechny potřebné podklady.

#33 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Rostislav Řeha napsal:

A k meritu veci - nemam problem predat RK svou konverzaci s Ondrou Profantem i Lukasem Novym o pravech k uctu spravujicim GA, jen to musim nejak technicky vymyslet, slo o konverzaci na FB.

Proč jsi vlastně, Rosťo, nevyhotovil zápis o tomto jednání a včas ho nepředal RK, respektivě transparentně do spisu? Proč byla - (slovy LN - viz záznam) několikahodinová - konverzace vedena přes FB chat? Můžeš sem umístit jen rychlý printscreen s úryvkem, z něhož bude jasné, že taková konverzace proběhla a kdo všechno se jí zúčastnil? A proč si šetření vedl jen sám (byť jsi nebyl zpravodaj věci), a nebylo k tomuto jednání svolána regulérně kontrolní komise? Díky za odpověď.
Jinak ale nic nebrání tomu, abychom si určité věci ověřili samostatně - a potom porovnali výpovědi jednotlivých aktérů, pokud to bude nutné.
Podkladů je i tak dost a dost.

#34 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Rostislav Řeha napsal:

Nabidl jsem, ze si to prevezmu, ale musel bych si to nastudovat (coz zabere cas), nebo ze prijdu aspon na mumble jako pozorovatel. Bylo mi sdeleno, ze s mumble nemam pocitat a ze se tedy radeji sezeni zrusi.
Aktualne jsem zjistil, ze mumble bylo a sezeni normalne probehlo. Bohuzel tim musim konstatovat, ze KK bylo uvedeno v omyl a jako ucastnik rizeni jsme se nemohli zucastnit.

Uvedu na pravou míru. Franta skutečně s mumblem nepočítal, nedošlo mu totiž, že Jindra Čermák je z Karlových Varů, naopak Jindra automaticky počítal s možností mumblu. To se vysvětlilo až ten den odpoledne.

Na jednání přislíbilo každopádně účast pět účastníků. Bylo rozhodně lepší zasedání uskutečnit a pokročit ve věci zase dál než překvapivě tentýž den rušit kvůli jedinému účastníkovi. To nebrání nikomu v připomínkování, vyjasňování a doplňování jednání apod.
Předpokládám, že všichni máme zájem na tom, abychom v této neodkladné věci došli k rozhodčímu nálezu.

Jinak konstatuji, že přímo v RK je členem ještě do léta člen KK, Michal Ketner, který má o stížnosti jistě dobrý přehled.

#35 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Rosto, navrhuji, at si ten pripad prevezmes a stahnes zpet k dovysetreni do KK. Podobne, jako jsi to udelal zde: https://redmine.pirati.cz/issues/5464

#36 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Rosto, navrhuji, at si ten pripad prevezmes a stahnes zpet k dovysetreni do KK. Podobne, jako jsi to udelal zde: https://redmine.pirati.cz/issues/5464

To KK svévolně udělat nemůže. Museli bychom jí případ vrátit k došetření. Nebyl bych asi proti, jestli to KK hodlá důkladně došetřit a obohatit tak náš soubor důkazů.

#37 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

František Navrkal napsal:

Lukáš Nový napsal:

Rosto, navrhuji, at si ten pripad prevezmes a stahnes zpet k dovysetreni do KK. Podobne, jako jsi to udelal zde: https://redmine.pirati.cz/issues/5464

To KK svévolně udělat nemůže. Museli bychom jí případ vrátit k došetření. Nebyl bych asi proti, jestli to KK hodlá důkladně došetřit a obohatit tak náš soubor důkazů.

Jsem proti takovému kroku. A rozhodně by o něm musela hlasovat a rozhodnout celá rozhodčí komise. KK měla od května dost času připravit spis, příp. ho doplnit o všechny náležitosti, které považuje za důležité. KK nicméně už v červnu předala i se svým vyjádřením stížnost dál. Návrh odpůrce je nesmyslný.

#38 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Souhlas RK neni treba, viz #5464.

#39 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Navic, nerozumim co ma byt nesmyslneho na tom, kdyz dojde k vysetreni pripadu, jelikoz jak jsme videli na zasedani, vysetreno rozhodne neni.

#40 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Mimochodem, kdy dostanu ten zapis?

#41 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Mimochodem, kdy dostanu ten zapis?

Zápis jsem dnes poslala ostatním členům rozhodčí komise k vyjádření/kontrole. Poté bude poslán dalším účastníkům jednání.

#42 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Souhlas RK neni treba, viz #5464.

Nesmysl. Tomu vrácení v odkazovaném vlákně předcházelo jednoznačné rozhodnutí Rozhodčí komise o vrácení věci KK k došetření.

#43 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

Miluš Kotišová napsal:

Jestli tomu dobře rozumím, tohle jsi mu napsal AŽ POTÉ, co Franta svolal jednání, nikoli v reakci na jeho předešlý dotaz-výzvu (email), jestli osloveným vyhovuje den 20.7.?

Jiste. Za KK dle RŘ jedna zpravodaj, tedy Dalibor Zahora. Tedy on mel na tuto vyzvu zareagovat, kdyz tak neucinil, tak jsem to u nej urgoval a kdyz se mi ani tak neozval, informoval jsem predsedu RK. Co ti na tom postupu prijde nelogicke? Mi prijde zas podivne, ze RK nedostane zadnou odpoved od jednoho z ucastniku rizeni a nijak to neresi.

Nabidl jsem, ze si to prevezmu, ale musel bych si to nastudovat (coz zabere cas), nebo ze prijdu aspon na mumble jako pozorovatel. Bylo mi sdeleno, ze s mumble nemam pocitat a ze se tedy radeji sezeni zrusi.

Byl Ti poslán (resp. celé kontrolní komisi) kompletní záznam, jako pozorovatel mmáš všechny potřebné podklady.

Ucastnik rizeni (tedy KK) ma pravo se na jednani take vyjadrovat, coz asi zaznam neumoznuje. Mimochodem - nedostal jsem ho (a tedy ani KK), videl jsem ho pouze protoze ho Krtek hodil na youtube. O jakem poslani je tedy rec? Franta mi nejake video preposilal, ale nefungovalo - o cemz jsem ho informoval, ale bez reakce. Pokud je to stejne video, tak pak jsem ho videl, ale oficialne ho nemam. Nebo nevim o cem mluvis.

Mimochodem Milus, necitis se v tomto pripade trochu predpojata? Za RK jedna zpravodaj, coz ty nejsi a on taky navrhuje opatreni (napr. vraceni stiznosti KK), tedy tvuj nazor ja aktualne maximalne poradni. Mozna by sis mela RŘ precist. Diky.

#44 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Ucastnik rizeni (tedy KK) ma pravo se na jednani take vyjadrovat, coz asi zaznam neumoznuje. Mimochodem - nedostal jsem ho (a tedy ani KK), videl jsem ho pouze protoze ho Krtek hodil na youtube. O jakem poslani je tedy rec? Franta mi nejake video preposilal, ale nefungovalo - o cemz jsem ho informoval, ale bez reakce. Pokud je to stejne video, tak pak jsem ho videl, ale oficialne ho nemam. Nebo nevim o cem mluvis.

Mimochodem Milus, necitis se v tomto pripade trochu predpojata? Za RK jedna zpravodaj, coz ty nejsi a on taky navrhuje opatreni (napr. vraceni stiznosti KK), tedy tvuj nazor ja aktualne maximalne poradni. Mozna by sis mela RŘ precist. Diky.

Posílal Ti ho Michal Ketner soukromou zprávou. Pokud Ti nefungovalo video, mohl ses ozvat. A nikdo Ti nebrání se dále vyjadřovat k celé věci.

Zpravodaj slouží pouze jako spojka mezi celou Rozhodčí komisí a účastníky řízení. Zpravdovaj nejedná sám za sebe a na vlastní pěst. Návrhy podává Rozhodčí komise jako těleso.

#45 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

Miluš Kotišová napsal:

Posílal Ti ho Michal Ketner soukromou zprávou. Pokud Ti nefungovalo video, mohl ses ozvat. A nikdo Ti nebrání se dále vyjadřovat k celé věci.

Jiste ze brani, nejsem (aktualne) zpravodaj. Vyjadruju se jen k organizacnim a formalnim zalezitostem, ne k veci samotne.

Zpravodaj slouží pouze jako spojka mezi celou Rozhodčí komisí a účastníky řízení. Zpravdovaj nejedná sám za sebe a na vlastní pěst. Návrhy podává Rozhodčí komise jako těleso.

Ach jo...

Rozhodčí řád:

§ 23 Jednání jménem komise

(2) Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví jinak. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.

#46 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Podle me KK vysetrovala nedostatecne, resp. jenom v rozsahu aby se mohla vyjadrit k zadosti o predbezne opatreni, cela cast vysetrovani od tohoto bodu po radne predani stiznosti chybi a zadam o dovysetreni.

#47 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Podle me KK vysetrovala nedostatecne, resp. jenom v rozsahu aby se mohla vyjadrit k zadosti o predbezne opatreni, cela cast vysetrovani od tohoto bodu po radne predani stiznosti chybi a zadam o dovysetreni.

Otázka je, proč dle tvého názoru vyšetřovala "nedostatečně".
Rostislav Řeha je tvůj kamarád. Zde na FB příspěvku na tvé zdi (viz příloha) se zcela nevhodně vyjadřuje emotikonem "naštvání" pod Tvýmu postem 22.9. 2017, který se týká tvé stížnosti, byť by se měl takovýchto vyjádření v přímé spojitosti a spojením s Tebou zdržet. Ač nezpravodaj KK v této stížnosti, vedl s tebou několikahodinové jednání bez zápisu, na které se ty teď dovoláváš. Takže to vypadá tak, že tvůj hlavní důvod, proč bys chtěl věc vrátit k došetření KK, je ten, že Tvůj kamarád Rosťa Řeha by dále vyšetřoval týmž způsobem, na který si tady stěžuješ. Na rozdíl od nestranného posouzení celé stížnosti. A Rosťa Řeha mě tady pak bude poučovat, že o stížnosti vlastně rozhoduje jen zpravodaj "jménem komise". Pěkný den

#48 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Duvody, proc vysetrovala KK nedostatecne jsem jasne uvedl. Vysetrovani bylo provedeno jenom do takove miry, aby bylo mozne rozhodnout o navrhu na predbezne opatreni, dal jiz ne. Je zcela zrejme a z rozhodciho radu to jasne plyne, ze okruh a mira toho, co je potreba vysetrit se v takovych pripade kategoricky lisi.

Rostislav Řeha je tvůj kamarád.

Zdroj?

Takže to vypadá tak, že tvůj hlavní důvod, proč bys chtěl věc vrátit k došetření KK, je ten, že Tvůj kamarád Rosťa Řeha by dále vyšetřoval týmž způsobem, na který si tady stěžuješ.

Ja si ale nestezoval na zpusob vedeni vysetrovani (mimochodem, nas rozhovor nebyl soucasti vysetrovani, jelikoz se konal pred podanim stiznosti), ale na to, ze ac jsem o to opakovane zadal, nebyl tento rozhovor prilozen ve "vysetrene" stiznosti.

Na rozdíl od nestranného posouzení celé stížnosti.

Kontrolni komise neposuzuje stiznost, to je ukol Rozhodci komise. Ukolem Kontrolni komise je stiznost vysetrit, coz je to, oc zadam, jelikoz jak z ostatniho, tak predevsim ze zasedani RK (dokonce se na tom RK formou vyroku zpravodaje shodla), je zrejme, ze vysetreno dostatecne nebylo. Pokud nam vsem jde o spravedlnost, je nutne si priznat, ze bez vysetreni ji dosahnout nelze.

A Rosťa Řeha mě tady pak bude poučovat, že o stížnosti vlastně rozhoduje jen zpravodaj "jménem komise".

Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví jinak. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.

#49 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 10 měsíců

Teprve proběhne porada RK k dalšímu kroku, takže vyčkejme.

#50 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Mno ja cekam hlavne na zapis, pote, co bude shoda na zapise je mozne teprve delat nejake kroky ne?

#51 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

Zadam timto predsedu RK, aby zamezil tomu, ze bude Milus Kotisova verejne obvinovat KK (potazmo me) z podjatosti a dokonce z umyslneho mareni rizeni. Protoze to prave udelala. Pokud v tom bude pokracovat, podam na ni stiznost.
Milus Kotisova pri sve volbe do RK tvrdila, ze je schopna pri vedeni stiznosti postupovat asertivne a dodrzovat prava ucastniku rizeni. Evidentne toho zatim neni schopna a evidentne je zaujata (viz jeji pisemne projevy v rizeni, ktere v minulosti vyvolala ohledne udajnych nacistickych symbolu).

Krtek neni muj kamarad (tedy co ja pod tim rozumim), nazivo jsem ho videl imho max. 1-2x. Je to nas kolega ze strany (zatim porad) a ma narok aby se s nim tak zachazelo. Jako kazdy jiny, neni v tom rozdil.

Bohuzel jsem aktualne v nemocnici, ale i tak pokracuju ve zjistovani novych skutecnosti a snad je do zitrka doplnim do spisu.

#52 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

Hlavně klid, kolegové.

Ten záznam jsem posílal KK přes Michala Ketnera a Rosťovu reklamaci, že to nejde, jsem nezaznamenal. Sice jsem to chtěl zde publikovat až se zápisem, ale když už se tu na to odvoláváme, tak záznam ze zasedání je třeba zde: https://youtu.be/qTR613PAzlI

Prosím zejména Miluš, aby tu nepodsouvala lidem zlé úmysly.

#54 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

A podle aktualnich zjisteni k bodu 1 - sluzby lze mezi ucty presouvat, dle navodu Google, cili tomu nic nebrani:
https://support.google.com/analytics/answer/6370521?hl=cs

Mohl by se Krtek k tomu vyjadrit?

#55 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

Prikladam jeste maily, na zaklade kterych jsem to resil - od obou adresatu mam souhlas se zverejnenim.

#56 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 10 měsíců

A jeste jednu vec mi pripomel Standa, co jsem si vcera vsiml - proc byl ucet z pirati.cz prejmenovan na krtek.net a proc ta zmena nastala 20.zari? Viz screenshot.

#57 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Dostanu konecne ten zapis nebo jak?

#58 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Dostanu konecne ten zapis nebo jak?

Zrovna jsem se na to chystal.

Zápis z části zasedání rozhodčí komise k řešení sporu #6626 dne 20. 9. 2017 (19:00 - 20:15)

Přítomní:

 • Jindřich Čermák (člen RK přes mumble),
 • František Navrkal (předseda RK, předsedající),
 • Miluš Kotišová (místopředsedkyně RK, zapisovatelka);
 • Lukáš Nový (odpůrce)
 • Jakub Michálek (zástupce stěžovatele);
 • Ondřej Profant (svědek)

Shrnutí jednání:

Franta Navrkal: Zahajuji řízení ve věci stížnosti 6626.
Jakub Michálek (všimne si, že Lukáš Nový streamuje jednání): Ty to streamuješ? Rozhodně nesouhlasím s tím, aby se jednání RK streamovalo online.
Lukáš Nový: Mám na to jako pirát právo. Mám právo být na jednání.
Miluš Kotišová: No, jsi tady. A my to nahráváme a budeme mít záznam.
Franta Navrkal: Z toho implicitně nevyplývá, že můžeš streamovat. My pořizujeme záznam.
Miluš Kotišová: Dostaneš ho od nás.
Lukáš Nový: Proč jsem si to nemohl nastavit sám? (myšleno na Frantově počítači)
Miluš Kotišová: Protože jsme to zvládli sami.
Jakub Michálek: My nemáme problém s tím, že si Lukáš pořídí audiozáznam s tím, že nese plnou odpovědnost za to, že se nedostanou nepatřičné osobní údaje na veřejnost.
Franta Navrkal: Vypni ten stream prosím Tě.
Lukáš Nový: Pokud mám právo na záznam, tak mám právo i na stream.
Miluš Kotišová: To jsou dvě různé věci: stream a záznam.
Franta Navrkal: Pokud budeš obstruovat, tak ti přičtu k tíži, že maříš i rozhodčí řízení. Tohle není tvoje veřejná exhibice.
Miluš Kotišová: Už jsme se tady jako rozhodčí komise rozhodli, že pořizujeme záznam a ty ho dostaneš.
Lukáš Nový: Takže si můžu pořídit záznam?
Miluš Kotišová: Jsem proti. Záznam už pořizujeme. Není to nutné.
Lukáš Nový: Nad čím chcete mít kontrolu, nad veřejným jednáním?
Franta Navrkal: To ale není veřejné jednání. A už se o tom nehodlám bavit. Je to zasedání rozhodčí komise, ne exhibice Lukáše Nového. A odmítám interpretaci, že ty máš dovoleno všechno.
Miluš Kotišová: Ještě jsi neukončil to streamování.
Lukáš Nový: Mám to vypnuté.
Miluš Kotišová: Nemáš, nezaškrtnul jsi to.
Franta Navrkal: Je docela symptomatické tvé chování.... (odmlka) Požádal jsi o svolání zasedání ke sporu.
Lukáš Nový: Požádal jsem předtím o nějaké další věci.
Franta Navrkal: Ty jsem neuznal jako relevantní.
Lukáš Nový: V Rozhodčím řádu se píše, že mi měla být dodána stížnost, a nebyla dodána. A kontrolní komise se měla pokusit o smír, a ona se nepokusila...
Franta Navrkal: Ne, stěžovatel se měl pokusit o smír.
Jakub Michálek: O smír jsme se pokusili, mohu prokázat písemně. Nedostal jsem žádnou odpověď.
Lukáš Nový: Jaký je smysl smíru? Smysl smíru není přece to, aby odpůrce provedl to, co mu hrozí, když ten spor prohraje.
Franta Navrkal: Tady nejde o to prohrát, vnímám pokus o smír jako nějaký proces nápravy mezi stěžovatelem a odpůrcem, pokud to jde.
Lukáš Nový: Jakým způsobem mi pozbytí členství zabrání v tom stalkingu...?
Miluš Kotišová: To není podstata sporu.
Franta Navrkal: To, že je někdo vyloučen ze strany, je možné také vnímat jako naplnění rozhodného práva.
Lukáš Nový: Vyloučení ze strany je specifikováno jako trest, jsou tam tři věci specifikované, které jsou smyslem rozhodčího řízení, jedna z nich je, aby se napravila ta situace. A pokud ten návrh je čistě formou trestu a ani se nepookouší tu situaci napravit...
Franta Navrkal: A jak bys to jako napravil?
Lukáš Nový: Čeho jsem se teda dopustil?
Jakub Michálek: Já se omlouvám. Můžeme se dostat k té stížnosti?
Franta Navrkal: Mě zajímá, co by navrhoval jako smírné řešení.
Miluš Kotišová: Ale to si myslím, že je irrelevantní.
Jakub Michálek: Poslal jsem ti zprávu, a tys mi ani neodpověděl.
Lukáš Nový: Jak jsem se dotkl práv stěžovatele?
Jakub Michálek: Za republikové předsednictvo navazujeme na stížnost, kterou jsme podali 25.5. 2017... (všimne si, že na něj Lukáš Nový otočil počítač)... Proč to na mě míří? Proč svítí kontrolka i u kamery?
Lukáš Nový: Nahrává to i obraz.
Jakub Michálek: Ale to jsem já neodsouhlasil, navíc je to uvedení v omyl, protože si řekl, že nebudeš pořizovat videozáznam.
Lukáš Nový: Já jsem řekl, že si pořídím záznam.
Miluš Kotišová:
Audiozáznam jsme říkali.
Jakub Michálek: ...podali jsme stížnost a mělo být rozhodnuto do 30 dnů, takže už v této chvíli dochází k průtahům. Máme za to, že odpůrce dlouhodobě a systematicky poškozuje stranu a některé její členy. Důkladně jsme doložili naše podání (viz. Přílohy) Odpůrce porušil své členské povinnosti a zneužil svá členská práva, vytváří ve straně atmosféru strachu, pochybností..., která odrazuje členy, potenciální voliče, příznivce. Jednání je popsáno v bodu II 1 až 7. První skutek je to, že 20.5. 2017 technický odbor zjistil, že přišel o práva v Google Analytics, která měří výkonnost naší webové stránky. Práva byla odebrána 22.3. 2017 uživatelem s emailem krtek@krtek.net, což je email odpůrce. Nebyl o tom informován technický odbor, ani to nemělo zjevnou příčinu. Čili šlo o zneužití práv, ačkoli má odpůrce podepsanou platnou NDA, jako jsou hesla, přístupové údaje, takže šlo o svévolné zmocnění se práv na systému třetí strany, který je veden ve prospěch Pirátské strany.

Pod bodem 2 vytýkám odpůrci, že 22.5. 2017 si registroval doménu cernanabilem.cz, která se jen jedním písmenem liší od oficiální prezentace a nabízí obscénnosti. Z výpisu Nic.cz je jasné, že majitelem stránky je odpůrce.

Za třetí, vytýkáme odpůrci, že zveřejnil hesla uživatelů, aniž by k tomu měl jejich souhlas, a máme za to, že tyto údaje získal prolomením informačního systému. Opět jednání v rozporu s podepsanou dohodou o mlčenlivosti. Republikovému předsednictvu je známo, že odpůrce jako jediný důrazně protestoval proti opatření na posílení hesel.

Za 4) odpůrce je důvodně podezřelý, že 22.2. napadl stranický informační systém redmine, který je kritickou infrastrukturou strany, jsou zde uchovávána hlasování, znepřístupnil systém členům. Ve stížnosti je popsáno, jak došlo technicky k útoku a jaká opatření zavedl TO v reakci na to. Následně se ozval odpůrce jako jediná osoba, že nemá přístup k systémům strany.

Za páté) 30.4. odpůrce patrně uskutečnil DOS útok na pad pod uživatelským jménem Loupežník, pod kterým vystupuje Lukáš Nový.

Za 6) Dne 4.4. neoprávněně přihlásil odpůrce velký počet uživatelů, minimálně několika desítkám, ke sledování podání na redminu, které tam sám založil. Sám se k tomu pak přiznal na síti Facebook.

Za 7) Odpůrce se opakovaně snaží pronásledovat a kontaktovat členy, veřejně jim vyhrožuje a používá tzv. telefonní bombu. 1.4. napsal na redminu Petře Smutné: „pokud se nepodřídíš, má trpělivost je s váma u konce, a ty máš tu smůu, že to odneseš osobně.“ Dále 2.4. kontaktoval Petru Smutnou 51 soustavnými vyzváněními na její telefonní číslo. Mně osobně dne 26.2. Lukáš Nový prozváněl mezi pátou a šestou hodinou ranní 27x.

Bod 8) Zneužil uživatelský účet Losbot, který je určen k losování, ačkoli mu byl uložen trest disciplinárního opatření, kterým byl vykázán z fóra pro porušení pravidel fóra. I v jiném případě musel být vykázán z redminu pro porušování pravidel.

To jsou základní body. Žádáme tedy, aby bylo odpůrci

zakázáno kandidovat za stranu do veřejných funkcí, zákaz používání informačních systém strany, jejich profilů na aplikacích třetích stran včetně fanouškovství facebookové prezentace strany, zákazu zastávat jakoukoli funkci externího spolupracovníka. Dále aby byl vyloučen z České pirátské strany. Nahradil náklady řízení ve výši 600 Kč republikovému předsednictvu. To vše se lhůtou 15 dnů od vydání rozhodčího nálezu.

Franta Navrkal: Tys měl, Lukáši, nějakou poznámku ohledně číslování bodů.
Lukáš Nový: Nesedí tam to číslování. Tady vidím 13 bodů.
Franta Navrkal: Pod římská II, vylíčení konkrétních skutků.
Lukáš Nový: Tady nejsou přiložený důkazy.
Franta Navrkal: Jsou, uváděl jsem je tam.
Lukáš Nový. Tam je zip. Výpovědi svědků jsem neměl vůbec k dispozici.
Franta Navrkal: Je pravda, že ty výpovědi samotný tam nejsou. Ale odkazuje na ně stěžovatel.
Jakub Michálek: My jsme samozřejmě navrhovali, aby byli předvoláni jako svědci.
Franta Navrkal: Nejsou tady všichni svědci, ale minimálně dva jsou tady.
Lukáš Nový: Já nemůžu přijmout nové důkazy, když jsem se na ně nemohl připravit. Proto jsem požadoval, aby mi byla doručena složka vyšetřené stížnosti včetně důkazů.
Franta Navrkal: Můžeš na ně reagovat teď.
Lukáš Nový: Tohle není vůbec přípustný.
Jakub Michálek: Svou reakcí u stížnosti Petry Smutné na redminu 5920 pod poznámkou č. 11 odpůrce reaguje na tuto stížnost, což jasně dokazuje, že tento důkaz četl a je si ho vědom, takže námitka je irrelevantní. A na tento důkaz je ve stížnosti odkázáno. Odkaz na tuto poznámku najdete i v našem spisu. (26. minuta záznamu pro detaily)
Lukáš Nový: Proto jsem chtěl, abyste mi...
Franta Navrkal: Nedostaneme se nikam, pokud ty se budeš snažit z toho procesně vykroutit. Jde o to, jestli věcně jsi prováděl tyhle změny, např. v Google Analytics...
Lukáš Nový: Tohle jsem probíral s Kontrolní komisí, žádal jsem, aby to bylo přiloženo do spisu. Tam je všechno.
Franta Navrkal: Zopakuj to tady.
Lukáš Nový: Nemůžu, protože mi Kontrolní komise nedovolila zveřejnit náš rozhovor.
Franta Navrkal: Prováděl jsi ty věci, nebo ne?
Lukáš Nový: Účet na Google Analytics je můj. 22.3. jsme změnil uživatelská práva.
Franta Navrkal: Proč jsi je měnil?
Lukáš Nový: Proč bych nemohl měnit práva u svého účtu?
Franta Navrkal: Byl veden ve prospěch Pirátské strany.
Jakub Michálek: Ten účet je založený jasně jako pirati.cz. Čili nakládání s tím účtem je v zájmu strany a výsledek náleží straně.
Lukáš Nový: Straně jsem neodepřel žádné přístupové oprávnění a všechna práva, která chtěli mít přidělěná konkrétním lidem, jsem jim přidělil.
Franta Navrkal: Proč jsi tam dělal změny toho 22.3.?
Lukáš Nový: Proč bych nemohl dělat změny na svém účtu?
Miluš Kotišová: Jak to prospělo straně, ty změny?
Lukáš Nový: Jak to uškodilo?
Miluš Kotišová: Jak to straně prospělo?
Lukáš Nový: Proč by to straně mělo prospět? Já si se svým účtem můžu dělat, co chci. Nejsem členem technického odboru, tak proč bych měl činit...
Ondřej Profant: Komunikoval jsem s předsedou kontrolní komise s Řehou a jasně jsem zdůrazňoval, že nejde o účet jako takový, ale o ty jednotlivé položky v něm, které jsou přiřazeny k našemu webu, na která jsou vázaná historie těch dat. Pokud jde o tu škodu, došlo k tomu, že když jsme chtěli přidat na web nějaké nové strany, tak jsme nemohli, takže jsme museli založit duplicitní účet a přes kontrolní komisi jsme se domáhali těch assets, které jsou k tomu přiřazeny. Jde o práva, kdo s tím má možnost nakládat atd. (pirati.cz, forum.pirati.cz apod.) A chceme to mít pod kontrolou, abychom věděli, co se s tím děje.
Jakub Michálek: Byli odebráni z práv členové technického odboru.
Franta Navrkal: Proč jsi odebral oprávnění těm dvěma účtům? Standovi Štiplovi a Ondřejovi Profantovi?
Odpůrce: Aby mě nemohli vymazat. … Víš, jak fungují účty google Analytics?
Franta Navrkal: Nemusíme zabíhat do technikálií.
Odpůrce: Změnu jsem provedl v březnu a až do 20.5. si toho nikdo nevšiml. Pak jsem jim tam ty práva hned vrátil. Jenom jsem zajistil, aby mi nemohli sebrat přístupová oprávnění a zároveň jsem nikomu žádná práva nesebral.
Miluš Kotišová: A proč bys ta přístupová práva měl mít? Z jakého titulu?
Lukáš Nový: Je to můj účet.
Miluš Kotišová: Takže teď mají zpátky tatáž práva?
Lukáš Nový: Tak, víc jich nemůže mít.
Miluš Kotišová: Ještě jinak, lze přesunout správu analytiky pirátských webů jinam, tak aby byly v rukou někoho jiného než Lukáše Nového?
Ondřej Profant: Ano, jednotlivé weby lze přesunout pod jiného uživatele.
Lukáš Nový: To nelze.
Ondřej Profant: Property lze přesunout.
Lukáš Nový. To nejde.
Jakub Michálek: Kdy jsi vrátil všehna práva?
Lukáš Nový: Všech sedm webů jsem vrátil na maximální možný oprávnění včetně Standy Štipla... (zjišťuje, že u Standy tomu tak není) ne ten to nemá.... z nějakého důvodu.
Jakub Michálek: A z jakého důvodu to má uživatel samson?
Lukáš Nový. Protože je z kontrolní komise.
Jakub Michálek: Ale ten nemá právo nakládat s účty, ten má právo přístupu k čtení v informačních systémech. Nemůže být zároveň kontrolor a zároveň správce.
Lukáš Nový: Pravděpodobně to má kvůli tomu, že si to potřeboval zkontrolovat.
Jakub Michálek: Na to přece nepotřebuje tak vysoká práva.
Lukáš Nový. Patrně musí. Jinak by mě o to nepožádal. … Opakuju, že Kontrolní komise má ode mne celé vyjádření a vysvětlení k tomu.
Miluš Kotišová, Ondro, takže ty teď máš zpátky všechna práva, abys mohl převést property na jiný účet?
Ondra Profant: Ne, taková práva nemám.
Jakub Michálek: Kontrolní komise tady není z jakého důvodu?
Franta Navrkal: Psal mi Rostislav Řeha, že nikdo z komise nemá čas.
Lukáš Nový. 23. 5. jsem jim ta oprávnění vrátil.
Ondra Profant: Podotýkám, ne ta nejvyšší.
Lukáš Nový: Jsou jenom čtyři druhy oprávnění.
Miluš Kotišová: Souhlasíš, Ondro?
Ondřej Profant: Nesouhlasím, ale nikdo mě nekontaktoval, že bych tohle měl doplnit. Kontrolní komisi jsem to vysvětlil písemně, nepožadovala žádné vysvětlení. Ani mi neřekli, že jí to nedostačuje.
Lukáš Nový: K žádné škodě nedošlo, mají stejná práva.
Miluš Kotišová: Smír, Lukáši, bych si představovala v tomto případě tak, že odevzdáš veškerá a nejvyšší práva k těmto webům a properties a stáhneš se do ústraní. Protože nejsi ani v technickém odboru, ani to není tvá odpovědnost a straně to takto nevyhovuje. Takové uspořádání je nepraktické. Takže já jasnou škodu vidím.
Franta Navrkal: Takže Ondro, vy teď nemáte stejná práva jako předtím?
Ondřej Profant: Ne, nemáme.
Jakub Michálek: Navrhuji, abyste si vyslechli nezávislou třetí stranu ohledně přenositelnosti položky Properties. Našel jsem si teď článek, že se ta položka Property dá převádět.
Ondra Profant: My jsme ji taky historicky převáděli.
Miluš Kotišová: Ještě jednu otázku. Takže tenhle účet jsi zakládal čistě pro potřeby Pirátské strany?
Lukáš Nový: V rámci Google Analytics se přihlašuješ Google identitou a v rámci té si vytvoříš účet a v rámci toho účtu si vytváříš Properties. A já se rozhodl, že některé ty položky budu mít pod položkou Pirati, jiné pod položkou pirati.cz.
Miluš Kotišová: Takže to je přenositelné.
Jakub Michálek: Já bych chtěl doplnit do nálezu, že teď vyšlo najevo, že strana ještě nedisponuje nejvyšším oprávněním k tomuto účtu a odpůrce by to měl poskytnout.
Lukáš Nový: Když už se tam něco přidává, chci, aby se tam přidalo to, o čem jsem se bavil s KK.
Miluš Kotišová: My si to vyžádáme, to je jistě možné. A tím první bod uzavřeme.
Lukáš Nový: A takhle je to se vším. Něco tak důležitého tam nepřidáte.
Franta Navrkal: Nevím, k čemu došlo mezi tebou a komisí, ale mně KK jako zpravodaji nic nepředala.
Miluš Kotišová: Posoudíme to, jestli nám předala všechny důležité materiály, nebo ne.
Lukáš Nový: Ten rozhovor probíhal několik hodin.
Miluš Kotišová: Jestli je k tomu zápis, my si to přečteme.
Lukáš Nový: Vyžádejte si ho od kontrolní komise.
Miluš Kotišová: Vyžádáme si ho, jdeme dál.
Franta Navrkal: O ničem nevím, ale můžeme se kontrolní komise zeptat.
Ondřej Profant: Podotýkám, že já jsem vedl jednání s předsedou kontrolní komise v této věci a nebyl jsem požádán o žádné upřesnění.
Jakub Michálek: Pokud vím, rozhodčí řád o spise nic nehovoří. ==Poznámka: Rozhodčí řád ve skutečnosti pojem 'spis' zná, konkrétně jej zmiňuje v § 23 odst. 2.==
Franta Navrkal: Ve stížnosti sotva může být něco, co bylo iniciováno odpůrcem po podání stížnosti. To ani nedává smysl.
Lukáš Nový: Proč to tam není uvedeno?
Miluš Kotišová: To je tvoje obhajoba.
Lukáš Nový: Kdy byla podána stížnost?
Jakub Michálek: 25.5.
Lukáš Nový: A práva byla vrácena 20.5.
Franta Navrkal: Tak asi o tom stěžovatel nevěděl... Ale i kdyby o tom věděl, není to překážka přijatelnosti stížnosti.
Lukáš Nový: Stížnost má obsahovat vylíčení a prokázání skutečnosti.
Franta Navrkal: To neznamená ale všechny skutečnosti. A teď tady máš možnost uvést další skutečnosti. To ti teď bylo umožněno.
Lukáš Nový: To se nedělá před soudem, to se dělá před vyšetřováním. Proto rozhodčí řád specifikuje, že se má stížnost předat už vyšetřená. Aby nedocházelo k tomuhle.
Franta Navrkal: Kdo posuzuje, jestli je vyšetřená, nebo ne?
Lukáš Nový: To posuzuje kontrolní komise.
Franta Navrkal: No a ta nám to předala.
Lukáš Nový: A odkazujete se na věci, které vám nepředala.
Miluš Kotišová: Ale my máme právo aktivně doplňovat věci, které uznáme za důležité...
Lukáš Nový: To plyne odkud?
Miluš Kotišová: Například z rozhovoru s tebou.
Franta Navrkal: V řádu stíjí, že vedeme řízení dle vlastního uvážení.
Jakub Michálek: To je samozřejmost, proč by se jinak vedlo rozhodčí řízení? To by se nemohl vyslechnout svědek ani nic podobného. Tohle řízení slouží k tomu, aby se prokázalo, co je uvedeno v té stížnosti, ale zatím ty jsi ani neřekl, že není pravda, co je tam uvedeno.
Franta Navrkal: Jsme pořád u prvního bodu. Já tam nevidím žádný rozpor. Ty jsi to potvrdil.
Lukáš Nový: Já tam nevidím zásah do práv strany.
Franta Navrkal: Mně jde o ta fakta, ne o to, jak ta fakta interpretovat. Dál je to na nás, nejsme tady kvůli diskuzi ohledně interpretací fakt. Zjišťujeme, co ta fakta jsou.
Lukáš Nový: Do této chvíle nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které by mne zbavovalo práv k tomu analytickému účtu. Já jsem ten účet založil a od začátku jsem spravoval pravomoce. Předávalo se to pořád defaultně dál, všichni měli stejná práva. Já jsem pak provedl změnu práv vedoucího technického odboru, po dvou měsících se mu zdálo, že by to mělo být nějak jinak. Řekl, že to chce jinak, a já jsem mu to nastavil, tak jak chtěl. Žádný zásah do práv stěžovatele tam nevidím.
Franta Navrkal. OK. Beru to jako tvůj názor na věc. A jdeme dál. Druhý bod...
Lukáš Nový: Co jsem...?
Franta Navrkal: Jdeme dál.
Lukáš Nový: Ale to přece měla dělat kontrolní komise. Namítám, že nebyl dodržen rozhodčí řád, který říká, že to, co tady provádíme, má provádět kontrolní komise.
Franta Navrkal: Bereme námitku na vědomí.
Lukáš Nový: A co s ní? Přijímáš jí?
Franta Navrkal: Nemyslím si, že je odpodstatněná. Rozhodčí řád umožňuje i ten postup, který teď děláme.
Lukáš Nový. Rozhodčí řád říká, že rozhodčí komise zváží ty důkazy, jak jsou vyšetřeny ve stížnosti.
Franta Navrkal: Tam to takhle není. Ne na základě výlučně toho, co je předáno.
Miluš Kotišová: Podle vlastního uvážení...
Jakub Michálek: mám námitku proti průběhu jednání. Máme vyhrazené dvě hodiny na jednání a s těmito obstrukcemi se nikam nedostaneme.
Lukáš Nový: ...důkazy mimo elektronickou podobu je třeba označit do písemného protokolu. Tohle chci. A komise posuzuje přípustnost, váhu a relevanci předložených důkazů pečlivě podle svého uvážení.
Miluš Kotišová: Ano, a podle svého uvážení to děláme.
Franta Navrkal: No a ty účastníci jsou povinni to předat. To, co účastníci předali, to jsme zaznamenali. Je to veřejně dostupné.
Jakub Michálek: V elektronické podobě.
Lukáš Nový: Kde?
Franta Navrkal: Je tam na všechno odkázáno, je to označeno.
Jakub Michálek: Minimálně je tam odkázáno jako poznámka č. 13 pod úkolem 6484.
Lukáš Nový: Proč tam nejsou ty věci, které jsem kontrolní komisi řekl já?
Miluš Kotišová/Franta Navrkal: To se zeptej kontrolní komise.
Lukáš Nový: Chtěl jsem dostat průkazný písemný protokol.
Franta Navrkal: O čem? Ty si tady vymýšlíš úplné absurdity.
Lukáš Nový: Co je to stížnost?
Franta Navrkal: Stížnost je to, co podal jménem předsednictva Jakub Michálek. Z ní citoval.
Miluš Kotišová: Jdeme dál.
Franta Navrkal: Nehodlám se tady točit na jednom místě. Akorát se připravíš o možnost se obhájit. Já to jednání klidně ukončím. Jde mi čistě o ta fakta.
Lukáš Nový: Jaký předpis jsme měl porušit?
Franta Navrkal: Jednání řídím já.
Lukáš Nový: To jsou ale povinné náležitosti.
Franta Navrkal: Je to tam.
Lukáš Nový: Kde to je uvedeno.
Jakub Michálek: Je to v petitu.
Franta Navrkal: Je to v té stížnosti.
Lukáš Nový: Chci se vyjádřit k tomu prvnímu bodu.
Franta Navrkal: Už ses vyjádřil.
Lukáš Nový (čte): Odpůrce se svévolně zmocnil... s tím nesouhlasím, ty administrátorské pravomoce jsem měl od začátku, těch pravomocí jsem se nikdy nezúčastnil, to je lež. Později jsem jim všechna práva vrátil. Mají nejvyšší oprávnění.
Miluš Kotišová: Ale Standa Štipl je nemá.
Lukáš Nový: Štipl je nikdy neměl.
Miluš Kotišová: Měl je, vždyť jsi mu je odebral. Sám jsi to říkal.
Lukáš Nový: Ne, neřekl.
Franta Navrkal: Stojí to i v té stížnosti, na tom screenshotu. Ale to je jedno, už jsme to probrali.
Jakub Michálek: Já bych jen chtěl poznamenat, že odpůrce obdržel stížnost písemně a měl možnost reagovat písemně, takže na tomhle zasedání jsem čekal, že se proberou sporné body toho vyjádření. Ne, že se k tomu odpůrce teprve teď začne vyjadřovat.
Lukáš Nový: Taky jsem chtěl dostat stížnost, která alespoň formálně splňuje ty parametry...
Franta Navrkal: Ona je splňuje.
Miluš Kotišová: Tu jsi dostal.
Lukáš Nový: Kde jsou tam označené ty důkazy?
Franta Navrkal: Jsou tam označené. Jdeme dál, to je evidentní.
Lukáš Nový: Kdo dělá zápis?
Miluš Kotišová: Zápis vyhotovím já na základě záznamu. Teď si dělám jen hrubé poznámky.
Franta Navrkal: Pojďme k meritu věci.
Lukáš Nový: Dělá někdo zápis? Uvidím ho po skončení zasedání?
Miluš Kotišová: Určitě ne. Dostaneš ho v řádu dnů.
Franta Navrkal: Od tebe je to dost troufalý mluvit o zápisu, protože posledně, když jsi měl dělat zápis, tak jsme se ho ani nedočkali, ale to je jedno, to je moje chyba a tvoje neschopnost, ale jdeme dál.
Lukáš Nový: Dělá někdo zápis?
Franta Navrkal: Buďto budeš respektovat, že tady vedu zasedání, nebo to zasedání ukončím.
Lukáš Nový: Předsedající, prosím... dělá někdo zápis?
Miluš Kotišová: Zápis bude vyhotovený.
Lukáš Nový: Ptám se předsedajícího. Kdo dělá zápis?
Franta Navrkal: Tady Miluš Kotišová.
Lukáš Nový: Žádám, aby bylo uvedeno v zápisu, to, co jsem říkal.....
Franta Navrkal: Dělá se tady záznam.
Miluš Kotišová: Tak, bude to pak jinak formulováno.
Lukáš Nový: (čte nespokojeně) … namítám, že byl špatně zprocesován....
Miluš Kotišová: No... a co říkáš?
Lukáš Nový: Já říkám, že namítám proti prvnímu bodu, kde jsem se měl dopustit otho, že jsem se zmocnil administrátorských práv, tvrdím, že to není pravda, že jsem je měl od začátku, tudíž jsem se jich nemohl zmocnit. Je tady napsáno, že jsem jich část později vrátil, což taky není pravda. Je tady napsaný, že TO nyní nemůže spravovat seznam uživatelů, což taky nesouhlasím. Předvedl jsem vám tady, že mají všechna oprávnění. Žádám, aby to bylo uvedeno v zápisu.
Lukáš Nový: (kontroluje poznámky Miluš Kotišové přes rameno y čte znovu) Namítá, že byla špatně zprocesována...
Miluš Kotišová: Finální upravený zápis dostaneš.
Franta Navrkal: Nechci mařit čas tvými zbytečnými procesními obstrukcemi, který jsou fakt trapné. Buď budeš respektovat, že ti budu klást otázky, anebo se budeš točit na těchhle procesních kravinách, a já to ukončím, tohle není smysluplné využití času. Myslím si, že jakýkoli rozumný člověk musí uznat, že jsme si počínali naprosto v souladu s principama demokratického soudnictví. Ty tady děláš obstrukce a maříš čas lidí.
Lukáš Nový: Záznam slouží jako podpora k psanému záznamu.
Franta Navrkal: Takže dobrý, nepochopil jsi, já tedy ukončuji zasedání. Končíme.
Lukáš Nový: Protestuji....
Franta Navrkal: Protestuj všemi prostředky, které jsou ti dostupné. Dostaneš poučení ke všemu. Ukončuji zasedání.
Lukáš Nový: Na nic dalšího se mě teda už nechceš zeptat?
Franta Navrkal: Už jsem ukončil zasedání.
Lukáš Nový: Takže ty se mě nebudeš ptát, já jsem jsem přišel...?
Franta Navrkal: Nemá to smysl, protože ty tady neodpovídáš na to, na co se tě ptám. Porušuješ...
Lukáš Nový: Tak se mě ptej...
Franta Navrkal: Pozdě. Ukončuji zasedání.
Lukáš Nový: Zeptej se mě na něco z toho. Nic?

(Zasedání ukončeno. )

#59 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Predpokladam, ze kdyz ostatni obrzeli zapis jiz 29., tak ja mam taky 4 dny na reakci, ze?

#60 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Prozatím žádám, aby bylo v zápise uvedeno, Miluš Kotisová zasáhla do mého majetku a násilně ukončila nahrávání na mém notebooku.

https://youtu.be/PlIKvLSozIM

#61 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 10 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Predpokladam, ze kdyz ostatni obrzeli zapis jiz 29., tak ja mam taky 4 dny na reakci, ze?

Nechápu. Obdržels zápis k připomínkování 29. 9. spolu s ostatními.

Lukáš Nový napsal:

Prozatím žádám, aby bylo v zápise uvedeno, Miluš Kotisová zasáhla do mého majetku a násilně ukončila nahrávání na mém notebooku.

https://youtu.be/PlIKvLSozIM

Tady je problém, že s tím by zase mohli mít problém ostatní, takže nechci nic slibovat. Můžeš sem asi dát návrh alternativního znění a uvidíme.

#62 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 10 měsíců

Nechápu. Obdržels zápis k připomínkování 29. 9. spolu s ostatními.

Ne neobdrzel a dal sem to jasne na vedomi: https://forum.pirati.cz/post520729.html#p520729

Tady je problém, že s tím by zase mohli mít problém ostatní, takže nechci nic slibovat. Můžeš sem asi dát návrh alternativního znění a uvidíme.

Ostatni ucastnici nepozadovali zadne zmeny, tedy, predpokladam, je to tak?

#63 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Ne neobdrzel a dal sem to jasne na vedomi: https://forum.pirati.cz/post520729.html#p520729

To vlákno jsem nesledoval, natož abych tam nějak řešil tvoje off topic příspěvky. Jinak jsem všem účastníkům řízení posílal mail s návrhem zápisu k připomínkování.

Lukáš Nový napsal:

Ostatni ucastnici nepozadovali zadne zmeny, tedy, predpokladam, je to tak?

Jakub Michálek v reakci na zmíněný mail požadoval opravu několika chyb:

Ahoj, na str. 2 je chybně "republikovému výboru" místo "republikovému předsednictvu", dále je tam slovo "Samsung.cz", což má patrně být "Samson" (= nick Rostislava Řehy) a nakonec tam je v jednom mém výroku "titul", což má být "petit".

#64 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Proc si mi to neposlal soukromou zpravou na foru? Na mail mi nic neprislo.

To, ze byl jiz zapis vyhotoven a zaslan zde neni uvedeno (ve spisu, dopice uz, kolikrat to musim rikat), kdyby to bylo uvedeno zde, tak na to budu reagovat zde. Vlakno sleduje jiste zcela jiste zapisovatel a tedy ten, kdo mel na starost mi zapis poslat. Udelal sem vse rozumne pozadovatelne, abych dal na vedomi, ze zapis stale nemam. Nehodlam pristoupit na to, ze jedine spravne misto bylo napsat sem, protoze ani spravodaj takovy argument opakovane neprijima a spis ac je to jeho povinnost nevede.

Jakub Michálek v reakci na zmíněný mail požadoval opravu několika chyb:

Ahoj, na str. 2 je chybně "republikovému výboru" místo "republikovému předsednictvu", dále > > je tam slovo "Samsung.cz", což má patrně být "Samson" (= nick Rostislava Řehy) a nakonec
tam je v jednom mém výroku "titul", což má být "petit".

Predpokladam, ze ta moznost zamezit navrzenym zmenam plati i pro me a tudiz s temito zmenami (prozatim) nesouhlasim.

Tak a tedka kdyz vime, jak se situace ma, kolik teda mam casu na to se k zapisu vyjadrit?

#65 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 9 měsíců

Potvrzuji, že Lukášovi Novému byl odeslán zápis ve stejný den jako Jakubu Michálkovi.

Ale nevadí, je nyní veřejně známo, že Lukáš Nový dostal zápis včera 4.10. (zveřejněním přímo ve spisu) - má tedy čtyři dny jako všichni ostatní, tzn. termín připomínkování jmenovitě pro něj je sobotní noc (nejpozději), tj. 7.10.

#66 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Prozatím žádám, aby bylo v zápise uvedeno, Miluš Kotisová zasáhla do mého majetku a násilně ukončila nahrávání na mém notebooku.

Souhlasím s touto úpravou:

Lukáš Nový dostal svolení si udělat audiozáznam, od nás později dostal videozáznam.
Lukáš Nový před jednáním bez jakéhokoli svolení sahal na předsedův počítač a prováděl tam nějaké nastavení, a Miluš Kotišová po začátku jednání, aby vynutila kolektivní rozhodnutí komise, rovněž sáhla na jeho počítač, stačila udělat jen půlkrok k vypnutí streamu na Lukášově počítači. Poté ji Lukáš Nový hrubě praštil přes ruku.

Z videozáznamu je více než zřejmé, že Lukáš Nový streamoval i po tomto popsaném zásahu členky komise dál (po polovičním zásahu, tedy ve skutečnosti nevypnutí), na což upozornil o chvíli později Jakub Michálek ("Proč na mě ukazuje ten notebook? Proč svítí kamera? + odpověď LUkáše, že nahrává i obraz), a v tu chvíli Miluš Kotišová seděla napravo od Lukáše Nového a na jeho počítač ani nesahala, vypnul si to tedy sám, pokud vůbec, to ví, jen on sám.

S tímto jsem OK. S touto celou poznámkou. Ať se posuneme.

#67 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

S takovym vykladem nemohu souhlasit. Viz prilozene video na nemz je videt vpravo zaznam RK, vlevo nahore stream, ktery jsem vypnul (a to mohou online sledujici potvrdit). V pravo dole je potom zaverecna cast zaznamu, ktery mi vypnula Milus.

https://www.youtube.com/watch?v=IV22LwTguPs

Lukáš Nový dostal svolení si udělat audiozáznam, od nás později dostal videozáznam.
S tim nemohu souhlasit.

Lukáš Nový před jednáním bez jakéhokoli svolení sahal na předsedův počítač a prováděl tam nějaké nastavení,

Co probehlo pred jednanim samotnym je naprosto irelevantni a uz z principu takove veci nelze pripusti do zapisu.

Miluš Kotišová po začátku jednání, aby vynutila kolektivní rozhodnutí komise, rovněž sáhla na jeho počítač, stačila udělat jen půlkrok k vypnutí streamu na Lukášově počítači. Poté ji Lukáš Nový hrubě praštil přes ruku.

Nemohu souhlasit s tim, ze by RK usnesla na tom, aby Milus Kotisova zasahla do meho majetku a trvam na tom, ze toto provedla ze sve osobni vule, na svoji odpovednost a bez jakehokoliv povereni, narizeni ci podobne RK.

Z videozáznamu je více než zřejmé, že Lukáš Nový streamoval i po tomto popsaném zásahu členky komise dál (po polovičním zásahu, tedy ve skutečnosti nevypnutí),

S timto nemohu souhlasit, neodpovida to nicemu na zaznamu, stream sem dokoncil dobrovolne, nahravani mi vypnula Milus, svedecke vypovedi sledujicich online mohou potvrdit.

na což upozornil o chvíli později Jakub Michálek ("Proč na mě ukazuje ten notebook? Proč svítí kamera? + odpověď LUkáše, že nahrává i obraz),

S timto nemohu souhlasit, pouzitym software bylo OBS, aktivace kamery a tedy i svetylka je zavisla na vlozeni video source do jakekoliv scena, aktivni ci neaktivni a ani spustene nahravani ci stream na toto tez nema vliv.

Nadale tedy trvam na tom, aby bylo v zápise uvedeno, "Miluš Kotisová zasáhla do majetku Lukášse Nového a násilně ukončila nahrávání na jeho notebooku."

#68 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Ad Frantuv notebook. Do tedka sem mel za to, ze se jednalo o nahravaci vybaveni PiCe, timto se ti tedy, Franto, omlouvam, ze sem se s nim pokusil manipulovat.

#69 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Proc si mi to neposlal soukromou zpravou na foru? Na mail mi nic neprislo.

Mi to přišlo pohodlnější. Nevěděl jsem, že s tím máš problémy. To asi řeš s TO, že ti nechodí maily přes pirátskou adresu.

To, ze byl jiz zapis vyhotoven a zaslan zde neni uvedeno (ve spisu, dopice uz, kolikrat to musim rikat), kdyby to bylo uvedeno zde, tak na to budu reagovat zde. Vlakno sleduje jiste zcela jiste zapisovatel a tedy ten, kdo mel na starost mi zapis poslat. Udelal sem vse rozumne pozadovatelne, abych dal na vedomi, ze zapis stale nemam. Nehodlam pristoupit na to, ze jedine spravne misto bylo napsat sem, protoze ani spravodaj takovy argument opakovane neprijima a spis ac je to jeho povinnost nevede.

Tak stačilo mi jakkoli adresně napsat, nebo napsat sem. Jinak nevidím důvod sem uvádět detaily procesu tvorby zápisu.

Predpokladam, ze ta moznost zamezit navrzenym zmenam plati i pro me a tudiz s temito zmenami (prozatim) nesouhlasim.

Neformuloval bych to jako "moznost zamezit navrzenym zmenam". Jednalo se o opravu reálných chyb v tom textu. Proč s tím máš problém?

Tak a tedka kdyz vime, jak se situace ma, kolik teda mam casu na to se k zapisu vyjadrit?

Jako kolik chceš, už je to v nějaký podobě zveřejněný. Teď se to dá akorát nějak upravovat, pokud tam někdo najde nedostatky a já to uznám.

Lukáš Nový dostal svolení si udělat audiozáznam, od nás později dostal videozáznam.
S tim nemohu souhlasit.

Proč s tím nemůžeš souhlasit? Není to snad pravda?

Nemohu souhlasit s tim, ze by RK usnesla na tom, aby Milus Kotisova zasahla do meho majetku a trvam na tom, ze toto provedla ze sve osobni vule, na svoji odpovednost a bez jakehokoliv povereni, narizeni ci podobne RK.

No vlastně se snažila vynutit vůli předsedajícího, ale bylo to příliš horlivé. Alternativně jsem tě prostě mohl včetně tvého majetku rovnou vykázat, protože jsi odmítal respektovat moje nařízení. Vzhledem k tomu, že by pak obsahově asi nestálo zasedání za moc stálo by ještě za méně, než reálně stálo, tak asi můžeme být ještě relativně rádi, jak to dopadlo.

Nadale tedy trvam na tom, aby bylo v zápise uvedeno, "Miluš Kotisová zasáhla do majetku Lukášse Nového a násilně ukončila nahrávání na jeho notebooku."

Já bych se na tomhle fakt nerad točil. Nemyslím si, že to má cokoli víc do činění s podstatou řešeného sporu než to, žes zasahoval ty do majetku mého, jak do zápisu chce zase Miluš.

#70 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Já bych se na tomhle fakt nerad točil.

Proc by ses na tom netocil? Neni to snad pravda? Je. Stalo se to behem zasedani? Stalo. Trvam na uvedeni? Trvam.

No vlastně se snažila vynutit vůli předsedajícího, ale bylo to příliš horlivé. Alternativně jsem tě prostě mohl včetně tvého majetku rovnou vykázat, protože jsi odmítal respektovat moje nařízení.

Jakou vuli? Zakazal si mi streamovat, stream sem vypnul, zaznam sem mel povolen. Takovou vec mi totiz zakazat nemuzes, jednou jsi totiz uredni osoba a ja jako obcan mam pravo si poridit zaznam. Hotovo.

Lukáš Nový dostal svolení si udělat audiozáznam, od nás později dostal videozáznam.
S tim nemohu souhlasit.

Proč s tím nemůžeš souhlasit? Není to snad pravda?

Protoze svoleni poridit audiozaznam ani videozaznam nepotrebuji. Stejnetak pokud jste z pozice uredni moci porizovali zaznam, mam na nej narok automaticky.

Co ten smir ve v kontextu google analytics? Bude nebo jak?

#71 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Já bych se na tomhle fakt nerad točil.

Proc by ses na tom netocil? Neni to snad pravda? Je. Stalo se to behem zasedani? Stalo. Trvam na uvedeni? Trvam.

Protože to není relevantní. Tak si trvej. Je to zase tvoje procesní vytáčka k vyvolávání obstrukcí.

No vlastně se snažila vynutit vůli předsedajícího, ale bylo to příliš horlivé. Alternativně jsem tě prostě mohl včetně tvého majetku rovnou vykázat, protože jsi odmítal respektovat moje nařízení.

Jakou vuli? Zakazal si mi streamovat, stream sem vypnul, zaznam sem mel povolen. Takovou vec mi totiz zakazat nemuzes, jednou jsi totiz uredni osoba a ja jako obcan mam pravo si poridit zaznam. Hotovo.

Nejsem (aspoň zatím) úřední osoba. A i kdybych byl, tak to není v tomto případě relevantní.

Lukáš Nový dostal svolení si udělat audiozáznam, od nás později dostal videozáznam.
S tim nemohu souhlasit.

Proč s tím nemůžeš souhlasit? Není to snad pravda?

Protoze svoleni poridit audiozaznam ani videozaznam nepotrebuji. Stejnetak pokud jste z pozice uredni moci porizovali zaznam, mam na nej narok automaticky.

"Neni to snad pravda? Je. Stalo se to behem zasedani? Stalo. Trvam na uvedeni? Trvam." Sám tohle taky nepovažuju za relevantní pro zápis. Opět tady nikdo nevykonává úřední moc.

Co ten smir ve v kontextu google analytics? Bude nebo jak?

Omlouvám se, ale každý den má jen 24 hodin a když to tu navíc zbytečně zdržuješ obstrukcema ohledně zápisu, tak pak nestíhám.

#72 Aktualizováno uživatelem Tomáš Klapka před 9 měsíců

Jako jeden ze sledujících ten stream potvrzuji, že Krtek streamování vypnul sám (a rád se nechám poučit, dle kterého stranického dokumentu může RK někomu zakazovat streamování neuzavřeného jednání).

A taky nechápu, proč se odmítá uvést do zápisu, že místopředsedkyně RK během jednání hrabe odpůrci ilegálně na komp. Je to relevantní k činnosti RK a jejích členů.

#73 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Stale cekam na reakci na tohle:

Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#74 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Ad Frantuv notebook. Do tedka sem mel za to, ze se jednalo o nahravaci vybaveni PiCe, timto se ti tedy, Franto, omlouvam, ze sem se s nim pokusil manipulovat.

Omlouvám se Lukáši Novému, že jsem se pokusila manipulovat s jeho počítačem. Doteď jsem měla za to (na základě jeho jednání 20.9.), že Lukáš Nový považuje manipulaci s cizím počítačem za normální a neproblematickou. Jsem ráda, že jsme si to vyjasnili a můžeme to uzavřít. :-)

A pokud jde o zápis, nemám problém s tím, aby tam bylo uvedeno, že Lukáš Nový manipuloval s předsedovým počítačem, já manipulovala s Lukášovýnm počítačem a streamování si nakonec později vypnul sám Lukáš Nový, aniž si - podle svých slov - poté nastavil audiozáznam, k čemuž měl souhlas všech -- toto jednoznačně vyplývá z videozáznamu pořízeného RK, a to v čase 14:09-14:30. Tímto se to myslím může uzavřít.

A ještě jedna poznámka stran "otevřeného jednání". Doporučuji všem prostudovat si tyto body Organizačního řádu, který platí obecně:

§ 26 Otevřené jednání

(1) Právní akty, zápisy o právním jednání a výsledky hlasování v týmu se zachycují v písemné, elektronické podobě na systémech strany a zveřejňují se, pokud nejsou důvěrné (§ 27).

(2) Stručná odůvodnění rozhodnutí a podklady k rozhodnutím se pokud možno zpřístupňují aspoň členům a registrovaným příznivcům strany.

(3) Jednání všech týmů mohou přihlížet členové a registrovaní příznivci. Není-li stanoveno jinak, tým je oprávněn jednat uzavřeně či některé přihlížející vykázat, pokud k tomu uvede věcný důvod.

#75 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Omlouvám se Lukáši Novému, že jsem se pokusila manipulovat s jeho počítačem. Doteď jsem měla za to (na základě jeho jednání 20.9.), že Lukáš Nový považuje manipulaci s cizím počítačem za normální a neproblematickou. Jsem ráda, že jsme si to vyjasnili a můžeme to uzavřít. :-)

Lel, to se trochu vylucuje s tim, ze sem te duraznil upozornil na opak, coz je na zaznamu. Pokud si myslis ci sis myslela takove veci, tak patris do blazince a ne do rozhodci komise.

A pokud jde o zápis, nemám problém s tím, aby tam bylo uvedeno, že Lukáš Nový manipuloval s předsedovým počítačem

S tim nemohu souhlasit, neprobehlo to na jednani, nesouvisi to.

já manipulovala s Lukášovýnm počítačem a streamování si nakonec později vypnul sám Lukáš Nový

S tim nesouhlasim, streamovani jsem si vypnul pred tim nez jsi mi hrabla do komplu ty, dukaz je na zaznamu. Nahravani bylo behem te doby zapnute, vypnula jsi ho ty, dukaz je na zaznamu.

https://www.youtube.com/watch?v=IV22LwTguPs

aniž si - podle svých slov - poté nastavil audiozáznam, k čemuž měl souhlas všech -- toto jednoznačně vyplývá z videozáznamu pořízeného RK, a to v čase 14:09-14:30. Tímto se to myslím může uzavřít.

S tim nemohu souhlasit, v uvedenem case zazni:
Michalek: Proc to na me miri?
Krtek: Aby to dobre nahravalo.
Michalek: Zvuk jo?
Krtek: Ano.
Michalek: A proc sviti ta kontrolka u te kamery?
Krtek: Protoze to nahrava i obraz.
Michalek: Ale to sem ja neodsouhlasil.
Michalek: A navic je to uvedeni v omyl, protoze jsi nerekl, ze budes porizovat obrazovej zaznam.
Krtek: Ja sem rekl, ze si poridim zaznam.
Milus: Audiozaznam sme rikali.

Z cehoz jasne plyne, ze sem mam za to, ze nahravani jak audio tak video je stale aktivni a ze nevim o tom, ze by mi ho Milus nepravem vypnula. Opet opakuji, ze k porizeni zaznamu nepotrebuji svoleni.

A ještě jedna poznámka stran "otevřeného jednání". Doporučuji všem prostudovat si tyto body Organizačního řádu, který platí obecně:

Jak uz bylo Milus opakovane vysvetleno na foru:

https://wiki.pirati.cz/law/vykladst
Právo je konzistentní systém deontické logiky postavený na hierarchických pravidlech: lex superior (zákon vyšší právní síly přebije zákon nižší právní síly), lex specialis (zákon zvláštní přebije zákon obecný) a lex posterior (zákon pozdější přebije zákon starší).

https://wiki.pirati.cz/rules/st
Čl. 6 Obecné zásady

(1) Orgány strany si schvalují jednací a případně volební řády, které vydávají v souladu s obvyklými demokratickými zásadami, zejména s ohledem na rovnost hlasů. V jednání orgánů strany se uplatňuje presumpce správnosti.

(2) Při posuzování platnosti předpisů vydaných různými kompetentními orgány se uplatní zásada hierarchie. Organizační jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, podle nichž vykonávají své pravomoci.

https://wiki.pirati.cz/rules/or#otevrene_jednani
§ 26 Otevřené jednání
(3)(..)Není-li stanoveno jinak, tým je oprávněn jednat uzavřeně či některé přihlížející vykázat, pokud k tomu uvede věcný důvod.

https://wiki.pirati.cz/rk/jdr
1) Jednání jsou veřejná, pokud s ohledem na zájem účastníků jednání je komise neurčí za uzavřená na návrh jednoho z účastníků do 10 dnů od usnesení o zahájení řízení.

Milus nechape ani principy pravni hierarchie.

Nic by to ale nemenilo na tom, ze moznost poridit si zaznam nijak nesouvisi s uzavrenosti jednani a i na uzavrenem jednani by me toto pravo nemohl nikdo odeprit.

#76 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Prislo mi neco pres SZ.

Zadam, aby byla vec komunikovana verejne na redmine nebo na foru. A to jednak z duvodu, ze spravodaj ma vest spis, ze neni zrejme, kdo komu jako co zrovna tady navrhuje a ze nemam pravomoc posilat soukrome zpravy na skupiny.

#77 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Prislo mi neco pres SZ.

Zadam, aby byla vec komunikovana verejne na redmine nebo na foru. A to jednak z duvodu, ze spravodaj ma vest spis, ze neni zrejme, kdo komu jako co zrovna tady navrhuje a ze nemam pravomoc posilat soukrome zpravy na skupiny.

Adresně návrhy nebudu přes příspěvky na fóru nebo poznámky zde na redmine. To mi nedává smysl. Jestli máš problém se skupinama na fóru, tak to posílej asi prostě konkrétním osobám.

Když to tady už zmiňuješ, tak jsem překopíruju obsah té zprávy pro přehled. Ale nešlo o nějakou formální věc v rámci rozhodčího řízení. Něco podobného mohl učinit kdokoli.

Ahoj.

Výsledkem rozhodčího řízení by mělo především být sjednání nápravy. Zatím jsme stihli podrobně probrat problémy ohledně přístupu do Google Analytics.

Navrhuji, aby se účastníci řízení dohodli na následujícím:

 1. Odpůrce, přestože měl v dané době podepsanou platnou dohodu o mlčenlivosti (NDA), která v čl. 2 písm. c) zakazuje použít svěřená přístupová práva pro jiné účely než které jsou nutné k výkonu funkce a zejména zakazuje zneužít přístupová oprávnění ke spravovanému systému strany pro osobní prospěch, dne 22. 3. 2017 připravil vedoucího technického odboru Ondřeje Profanta a člena technického odboru Stanislava Štipla o administrátorská práva ke správě členů v Google Analytics, majetková položka (property) pirati.cz, pod nimiž jsou evidovány analytiky např. ke stranické stránce http://www.pirati.cz a praha.pirati.cz, aniž by k takovému úkonu byl pověřen technickým odborem, s odůvodněním, že se bojí, že bude o přístupová oprávnění připraven. Později část práv vrátil, ne však všechny, takže technický odbor nemá nejvyšší oprávnění k tomuto nástroji strany a je dotčeno jeho užívací právo k uživatelskému účtu služby Google Analytics.
 2. Za výše uvedená porušení práva odpůrce odpovídá.
 3. K nápravě porušení práva podle bodu 1 odpůrce přesune všechny majetkové položky (property) související s Pirátskou stranou na Google Analytics account 99575087, a to do 5 dnů od odsouhlasení této dohody účastníky řízení. V téže lhůtě odpůrce splnění tohoto bodu dohody prokáže rozhodčí komisi.

Samozřejmě bychom takvouto dohodu přiměřeně zohlednili v dalším průběhu rozhodčího řízení i rozhodím nálezu.

Pro úplnost ještě dodám 2 videa, kde Ondra Profant:
a) demonstruje rozdíl mezi accountem a property: https://youtu.be/T_z-UWcSIX8 a
b) postup pro nápravu: https://youtu.be/WfZb2yCirR8

Prosím všechny, aby se vyjádřili do 10. 10. 10:10.

Děkuji za vstřícnost a věnovaný čas.

Samozřejmě se účastníci řízení mohou dohodnout jakkoli. Možnost tu stále je.

#78 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Zatím se mi ozval pouze stěžovatel, že s výše popsanou dohodou souhlasí. Ještě jednou zde urguji vyjádření ostatních účastníků řízení.

#79 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Mno neco bych k tomu mel...
1. Rozporuji, ze bych v te dobe mel podepsanou NDA, ktera by se na toto vztahovala. Prikladam smlouvu, tak jak je vystavena na smlouvy.pirati.cz. Tato smlouva se vztahuje vylucne na zalezitosti v kontextu spravy "technickeho zarizeni" konkretne serveru s domenovym jmenem "pirati.cz". (mimochodem, jsem tam uvedeny, jakoze jsem ji podepsal v roce 2017, coz pochybuju).
2. Rozporuji, ze je "dotčeno užívací právo k uživatelskému účtu služby Google Analytics." jelikoz stezovatel je schopen provadet veskere cinnosti, o ktere zadal.
3. Upozornuji, postup uvedeny v bodu 3. nejsem schopen provest, jelikoz
- Nemam opravneni na spravu uzivatelu u uctu 99575087.
- V tuto chvili docasne nemam pristup ke svemu google uctu.

Dale bych chtel reagovat na:

Samozřejmě bychom takvouto dohodu přiměřeně zohlednili v dalším průběhu rozhodčího řízení i rozhodím nálezu.

Chtel bych timto upozornit na fakt, ze uzavrenim smiru konci rozhodci rizeni resp. v tomto pripade dojde k uplnemu vyjmuti tohoto bodu z rizeni a na dalsi prubeh cela zalezitost nebude mit jakykoliv vliv.

#80 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Opakuji svuj pozadavek na uvedeni nasledujiciho faktu v zapise: "Miluš Kotisová zasáhla do majetku Lukáše Nového a násilně ukončila nahrávání na jeho notebooku."

Stale sem nedostal odpoved na nasledujici zalezitosti:

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#81 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Vyjadreni k budu 2) tj.

Odpůrce dne 22. 5. 2017 registroval doménu cernanabilem2017.cz, která se jen
jedním písmenem liší od volební kampaně strany cernenabilem2017.cz [1]. Na této
doméně pod jeho kontrolou je provozována obscénní prezentace [2] [3], která
kopíruje vizuál kampaně Pirátské strany, přičemž vzhledem ke své veřejné
dostupnosti neomezenému okruhu uživatelů internetu byla převzata rovněž např.
Institutem politického marketingu [4] a některými uživateli může být považována
za
hack původní volební prezentace. Nesprávná a hranici běžně přijatelné kritiky člena
přesahující jsou zejména následující skutečnosti:
a. tvrzení, že Česká pirátská strana nedostojí svým slibům, že nevíme ani sami,
jaké jsou pilíře našeho programu, jsme spojeni se skandály, uspěli jsme v
průzkumu veřejného mínění jen díky tomu, že ho prej někdo pozmázl, čím
dochází k poškozování dobrého jména strany podle čl. 3 odst. 5 písm. c)
stanov a § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, které jsou závažným
porušením stanov,
b. křivá a poškozující veřejná obvinění týkající se konzumace drog ze strany
předsedy České pirátské strany PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., čímž úmyslně
způsobil újmu jinému členovi podle § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, a
uvedením nepravdivého údaje, který poškozuje jeho dobré jméno a je
způsobilý poškodit ho v rodinném, osobním, stranickém a pracovním životě,
který odstranil až mezi dny 24. 5. 2017, 17. hodinou, a 25. 5. 2017, 10.
hodinou, tím, že ho znečitelnil [3] [5],

K tomuto uvadim nasledujici:

 • Jak jiz jsem uvedl na jednani krajskeho fora JMK, smyslem nakupu domen cernanabilem2017.cz, cernanabile2017.cz, bilanacernem2017.cz a bilanacerne2017.cz bylo ukazat na naprostou neschopnost osob odpovednych za vedeni kampane a zaroven tez tyto domeny zajistit proti nekomu, kdo by mel snad zajem na provozu napr. zaskodneho obsahu (viry apod.) na techto domenach, jelikoz bylo lehke predpokladat, ze k takovemu kroku jiste dojde.
 • Jelikoz i pres verejne oznameni, ze volebni exekutiva udelala velkou botu, kterou je vhodne resit, se mi nekolik dni neozval vubec nikdo.
 • Obsah stranky byl dalsim stupnem v pokusu ukazat, jaky jsou to imbecilove.
 • Z obsahu stranky je na prvni pohled zrejme, ze se jedna o parodii a kdo tvrdi, ze si je schopen ji splest s oficialni prezentaci je imbecil.
 • Obscéní prezentace nejsou v rozporu s předpisy.
 • Z pohledu stezovatele je udajne prezentace za hranici bezne prijatelne kritiky, za odpurce musim konstatovat, ze forma kritiky je zvolena jako minimalni mozna, jelikoz jakekoliv predchozi "mirnejsi" pokusy jsou bud ignorovany nebo jsou odrazeny jenom urazkami a vysmechem. Z tohoto duvodu nemohu souhlasit s tim, ze prezentace prekracuje hranici prijatelne kritiky. Vice do detailu rozebiram na jiz zminenem jednani JMK, na ktere timto odkazuji a zadam, aby byl zapis z jednani uveden do spisu.
 • Stezovatel tvrdi, ze na strance se nachazi "tvrzení, že Česká pirátská strana nedostojí svým slibům". S timto nesouhlasim, na strance z nedodrzovani slibu obvinuji Piraty, tedy cleny a to v kontextu vsudypritomneho pokrytectvi a pretvarky a k tomuto uvadim priklad. Ac si za timto hodnoticim faktem stojim a na tento hodnotici fakt mam plne pravo, je nutne tez prislusne vety chapat v kontextu stranky jakozto parodie originalu, kdy bylo snahou natextovavat v ramci umelecke licence vsechny odpovidajici prvky originalu.

Dredy pirátského předsedy PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. zná z médií každý. Víte ale, že Ivan ani nehulí █ ███████ ██████, █████ ████████ ██ ██████ █ █████ ███████? Přetvářka a pokrytectví nejsou současným Pirátům vůbec cizí, nědělejte si tedy iluze, že by snad dostáli svým slibům.

->

Dredy pirátského předsedy PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. zná z médií každý. Víte ale, že Ivan má dva doktoráty z informačních věd a Piráti vytvořili přesný plán na zjednodušení státní správy díky technologiím. Právě tyto technologie by měly stát za schopností státu bránit se kybernetickým útokům. A budeme bránit každého, kdo si chce zvolit vlastní druh školy pro své děcko.

 • K tvrzeni "že nevíme ani sami, jaké jsou pilíře našeho programu" uvadim, ze tento obrat ma upozornovat na fakt, ze prislusne pilire na strance vubec nejsou uvedeny, v prislusne originalni sekci, kterou stranka paroduje neni uveden ani odkaz na program, ten je uveden velice nevyrazne az v paticce stranky, pricemz nez se k nemu clovek dostane, je nabadan k odkliku na tri temata, no proste nechutnej zmatek. Jo a tusim, ze v dobe tvorby parodie nebyly 4 pilire ani schvalenym programovym dokumentem, takze tak.

 • K tvrzeni "ze jsme spojeni se skandály" nemam, co bych dodal, snad jen... Vasicek? Dlouhy?

 • K tvrzeni "uspěli jsme v průzkumu veřejného mínění jen díky tomu, že ho prej někdo pozmázl" uvadim, ze se jedna o umeleckou licenci a navic pouze informuje o tom, co se mezi odbornou verejnosti suskalo, konkretni slova jsou doslovnym citatem vyrceneho nazoru sefredaktora jednoho celostatniho deniku, ze zrejmych duvodu nemohu samozrejme sdelit, ktereho.

 • Celkove povazuji svoje vyroky v tomto kontextu za opodstatnene, v ramci umelecke licence a v kazdem pripade nikoliv lzive. Nelze ani hovorit o zasahu do dobreho jmena, jelikoz v tomto kontextu proste strana zadne dobre jmeno nema a pokud ma, jedna se o falesnou pretvarku a pokrytectvi, cimz se kruh uzavira.

 • K obvineneni z "křivá a poškozující veřejná obvinění týkající se konzumace drog ze strany" uvadim, ze veskere uvedene vyroky jsou pravdive, zdrojem techto mych informaci je sam Ivan Bartos a potvrdit je mohou jak vyroky Ivana Bartose na foru Piratske strany (viz vlakno v podatelne KK k tomuto pripadu) a v pripade potreby i moje byvala pritelkyne, kterou jsem mu tehdy pujcoval. #freelove #belzebub #narozeniny #pulgramu

 • Zacerneni prislusneho textu jsem provedl tusim zaroven s vypustenim vety o udajnem podplacenem pruzkumu z vlastni iniciativy jakozto gesto dobre vule a vyjadreni ochoty spolupracovat a to po huste chlastacce (soukrome, nikdo dalsi z Piratu nebyl pritomen) u naseho volebniho stratega Jakuba Horaka na jeho byte na Barrandove, kde jsem mu mimo jine opravil domaci kino a on me za to jako spravny zenbuddhista zenbuddhistu nutil koukat na zaznam koncertu Vozova Hradba naseho narodniho umelce Daniela "mynejsemfasistiamykfasismunenabadamenaopaknatechkoncertechprosteprosteprotitomucelkemjakonejaksme" Landy.

#82 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Tlusty, Dlouhy nebo Bystrozraky. Pohadka jako pohadka.

#83 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 9 měsíců

Informuji RK, že jsem převzal v této věci za KK funkci zpravodaje, viz. https://redmine.pirati.cz/issues/6484#note-43

#84 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Stale cekam na reakci na tohle:

Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#85 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Vyjadreni k bodu 3:

Odpůrce na výše uvedené stránce zveřejnil hesla uživatelů [2] [3], která jsou jejich soukromými údaji, včetně údajů týkajících se vedoucího technického odboru,, ačkoliv podepsal dohodu o mlčenlivosti [4], přičemž takové heslo lze při útoku na informační systém obecně uhodnout pouze slovníkovým útokem nebo prolomením zahashovaného hesla z hashe hrubou silou, přičemž je známo, že k hashované podobě hesel měl odpůrce dříve přístup na základě podepsané dohody o mlčenlivosti (NDA). Zveřejnění soukromého údaje jako je heslo je ovšem bez ohledu na způsob prolomení hesla neoprávněný zásah do soukromí členů, což je zavrženíhodné porušení základních programových cílů strany podle § 5 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 2, a zároveň porušení zvláštní povinnosti opatrovat důvěrnost informací podle § 27 organizačního řádu a porušení smlouvy NDA. Technickému odboru je v tomto ohledu známo, že odpůrcem zveřejněná hesla byla použita i jinak, například k nastavení administrátorských práv všem uživatelům Redmine. V tomto ohledu navrhujeme výslech odpůrce a dále členů, kteří jsou s odpůrcem v kontaktu, zejména Rostislava Řehy, Michaely Skokanové, Michala Ketnera, Ivor Kollára, Ondřeje Profanta s cílem zjistit, zda je jim známo, zda odpůrce disponuje databází zahashovaných hesel na internetovém fóru nebo na redmine, z nichž některá jsou jednodušejí prolomitelná, a zda tuto databázi jakkoliv používá či se o ní zmiňoval. Republikovému předsednictvu je z jeho jednání známo, že odpůrce jako jediný důrazně protestoval proti
bezpečnostnímu opatření v reakci na probíhající útoky vyžadujícímu od uživatelů nastavení nových hesel.

K tomuto uvádím následující:

 • na příslušné stránce byla uvedena hesla, která byla v minulosti použita u účtů s administratorským oprávněním a jejich uvedení bylo v kontextu upozornění na katastrofální nedostatek bezpečnostník praktik vedoucím technického odboru. Pokud je mi známo, tak v době uvedení na stránce toto byla již dávno veřejná informace a nejednalo se ani o platná či použitelná hesla. Z těchto důvodů nelze hovořit o zveřejnění, jelikož jaksi nedává smysl zveřejnit již zveřejněnou informaci. Nelze hovořit ani o zásahu do soukromí jelikož v případě hesla vedoucího technického odboru se v té době nejednalo o platné heslo a navíc zmiňovaný vedoucí jest v postavení úřední osoby, která v kontextu svých oprávnění a pravomocí na žádné soukromí nárok nemá. Žádná další jména nebyla zveřejněna a proto nelze ani druhý případ považovat za zásah do soukromí, jelikož heslo samotné ať již platné či neplatné není dostatečnou informací pro určení konkrétní osob, což je zásadní podmnínka příslušného zákona o ochraně osobních údajů.
 • odmítám tímto, že by se na uvedení hesel na stránce vztahovala smlouva NDA, jelikož veškeré informace na stránce jsem se dozvěděl v době, která již nespadá do oblasti, pro kterou mě smlouva zavazuje. Jinými slovy, dávno už na server nemám přístup a smlouva NDA se týká pouze informaci, které jsem získal ve spojitosti se správou tohoto serveru.
 • v kontextu povinnosti opatrovat důvěrnost informací podle § 27 organizačního řádu je dle mého názoru nutné zvážit zájem veřejnosti na znalosti míry zabezpečení pirátských systémů a v tomhle ohledu považuji uvedení v té době již neplatného hesla tj. "gagarin23" vedoucího technického odboru za přiměřené. Už z toho důvodu, že tímto aktem nemohla být způsobena žádná škoda.
 • co se týče mého protestu proti vynucené změně hesla, žádám aby bylo do spisu uveden celé diskusní vlákno, které se tohoto týká: https://forum.pirati.cz/post508483.html Z diskuse je patrné, že můj "protest" je založen na obecně uznávaných best-practices bezpečnosti a vynucená změna hesla, tak jak byla provedena, nedokáže zvýšit bezpečnost.
 • byl bych rád, aby bylo doloženo, že jsem proti vynucení tohoto opatření protestoval, jak je z odkazovaného vlákla patrné, mé výtky se týkají otázek na podrobnosti aplikované politiky.
 • skutečně doporučuji výslech expertů, kteří se bezpečností stejně jako já živí.

#86 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Vyjádření k bodu 4:

Odpůrce je dále důvodně podezřelý, že dne 16. 2. 2017 napadl stranický informační systém Redmine, který je kritickou infrastrukturou strany, neboť jsou zde uchovávána hlasování. Útokem na principu omezení dostupnosti služby znemožnil chod strany a činnost jejích orgánů, ale také bez vážného důvodu omezil přístup členů k informacím o činnosti orgánů strany, k nimž mají právo přistupovat podle stanov. Útočník zneužil stránky /activity, která je náročná na vygenerování. Ihned po nasazení protiopatření (fail2ban) se ozval Lukáš Nový, že nemá přístup k informačnímu systému strany (fail2ban odstavoval pro všechny systémy). Nelze zcela vyloučit, byť je to velmi obtížně představitelné, že by se fail2ban dotkl reálného uživatele, ale faktem je, že nikdo jiný ani neměl problém. Situace byla vyřešena nasazením fail2ban s parametry pokud nginx opakovaně (20s) vraci 499 nebo 504 a následně jiným způsobem. Tato skutečnost svědčí o tom, že za útok je zodpovědný Lukáš Nový. Citované skutečnosti navrhujeme prokázat výslechem vedoucího technického odboru Ondřeje Profanta, případně dalších jím označených členů a logy, které technický odbor předložil kontrolní komisi. Útok začal po zabanování Lukáše
Nového Jakubem Michálkem z důvodu zahlcování podatelny. Kontrolní komisi to bylo nahlášeno obratem, ale ta odmítla věc řešit. Vyřazením z provozu a znepřístupněním kritického systému Redmine odpůrce zasáhl do absolutního vlastnického práva České pirátské strany k předmětné instanci systému podle § 2910 občanského zákoníku, porušil jako člen korporace zákonnou povinnost chovat se vůči České pirátské straně čestně podle § 212 odst. 1 občanského zákoníku, a dále neoprávněně znemožnil ostatním členům uplatnění jejich práv prostřednictvím tohoto informačního systému podle čl. 3 odst. 7 písm. a), b), d), e) stanov, a tedy způsobil újmu České pirátské straně, jejímu demokratickému řádu podle § 5 odst. 2 písm. d) rozhodčího řádu a jednotlivým členům zkráceným na svých právech podle § 5 odst. 2 písm. c) Rozhodčího řádu.

K tomuto uvádím následující:

 • Zmiňovaného dne 16.2.2017 mi Jakub Michálek emailem vyhrožoval tím, že zneužije svoje postavení a přestože k tomu nemá dle předpisu pravomoc, zabanuje můj účet na systému redmine pokud nepřestanu využívat svých práv člena obracet se na ostatní členy a orgány. Na což jsem mu vzhledem ke stavu věcí, kdy jsem neporušoval žádný předpis a Jakub neměl žádnou pravomoc mi ban udělit, napsal, ať si políbí. Na základě této odpovědi mi neoprávněně udělil dvoudenní ban, na což jsem si stěžoval u kontrolní komise, ale tato to odmítla řešit.
 • Ve stejný den o několik hodin později jsem zaznamenal při používání fóra, že mám ban i na fórum, jelikož místo standardních odpovědí jsem dostával chybové oznámení. Jelikož jsem si nebyl vědom toho, že bych se dopustil čehokoliv, čím bych si tohle mohl zasloužit a vzhledem k tomu, že jsem měl v té době neoprávněný ban na podatelny, obrátil sem se telefonicky na vedoucího technického odboru s žádostí o informaci, co se vlastně děje. Ten mi odpověděl, že mě odblokuje, nesdělil mi ale, proč k blokaci došlo a z tohoto důvodu jsem tedy nemohl podniknout žádné kroky k tomu, aby se situace neopakovala. Po asi třech nebo čtyřech kolečkách blokace=>telefonát=>odblokování došlo pravděpodobně k přenastavení na serveru a přestal sem být blokován. Důvod blokace (či například logy) mi ani po urgencích nebyl sdělen a celou věc sem tedy bez jakýhkoliv změn na svojí straně pustil z hlavy. Ten jsem se dozvěděl až z této stížnosti přičemž důvodem blokace mého přístupu na fórum tedy mělo být používání stránky /activity. K tomuto uvádím, že jakožto pokročilý uživatel používám více jak jedno rozšíření usnadňující práci se systémem redmine v prohlížeči, přičemž drtivá většina z nich používá právě stránku /activity.
 • Shrnuto podtrženo, kdyby mi ten blbeček při prvním zavolání sdělil "z tvojí IP je moc přístupů na /activity", mohli sme si tuhle komedii ušetřit.
 • Na závěr dodávám, že řešit přetížení konkrétního systému tím, že příslušnou IP adresu, které je vrácena stránka oznamující přetížení, je padlé na hlavu a tato politika vede jenom k tomu, že v případě zatížení systému například v důsledku upgrade nebo adminstrativní chyby dojde k zabanování obyčejných uživatelů.

#87 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

K bodu 5 tj.

Mimo meritum stížnosti a pouze pro dokreslení uvádí stěžovatel, že odpůrce patrně dne 30. 4. 2017 uskutečnil také DOS útok na pad, neboť na IRC #chliv se k němu přiznal uživatel Loupeznik, což je přihlašovací údaj, pod kterým vystupuje Lukáš Nový [9]. Poslední zmíněnou skutečnost lze prokázat výslechem členů používajících příslušný IRC kanál.

uvádím:

 • fakt, že ani dnes není náš pad systém zabezpečen oproti dávno známemu bezpečnostnímu problému jen dokresluje, jaký expert na pozici vedoucího sedí.
 • o žádném útoku na pad nic nevím, stěžovatel si vymýšlí a ani se nepokouší svoje výmysly jakkoliv dokládat.

#88 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Bod cislo 6:

Odpůrce dne 4. 4. 2017 neoprávněně přihlásil velký počet uživatelů (členů registrovaných na celostátním fóru) ke sledování na informačním systému redmine, čímž hrubě zneužil tuto funkcionalitu k tomu, aby šířil mezi členy hromadné nevyžádané zprávy, čímž porušil pravidla zakazující šířit hromadné zprávy [7]. K tomuto útoku se fakticky přiznal na sociální síti facebook. [6]

 • samotným přihlášením, ke kterému jsem měl dle nastavených oprávnění plné právo k žádnému hromadnému šíření zpráv nedošlo.
 • stěžovatel odkazuje na předpis upravující zasílání hromadných zpráv a hromadných emailů. Ani jednoho z toho se přihlášení netýká.

#89 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Vyjádření k bodu 4:
- Zmiňovaného dne 16.2.2017 mi Jakub Michálek emailem vyhrožoval tím, že zneužije svoje postavení a přestože k tomu nemá dle předpisu pravomoc, zabanuje můj účet na systému redmine pokud nepřestanu využívat svých práv člena obracet se na ostatní členy a orgány. Na což jsem mu vzhledem ke stavu věcí, kdy jsem neporušoval žádný předpis a Jakub neměl žádnou pravomoc mi ban udělit, napsal, ať si políbí. Na základě této odpovědi mi neoprávněně udělil dvoudenní ban, na což jsem si stěžoval u kontrolní komise, ale tato to odmítla řešit.

Nevim, jestli to Lukas zapomel (coz by bylo trochu usmevne :) ), ale tohle neni pravda - KK to resila a predala RK, ktera to ovsem dodnes nerozhodla - https://redmine.pirati.cz/issues/5461

#90 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Omlouvam se, pamet me po tech mesicich, uz tolik neslouzi.

#91 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Vice do detailu rozebiram na jiz zminenem jednani JMK, na ktere timto odkazuji a zadam, aby byl zapis z jednani uveden do spisu.

Prosím o sdělení o které jednání (předpokládám krajského fóra) JmK se mělo jednat a odkaz na zápis.

K obvineneni z "křivá a poškozující veřejná obvinění týkající se konzumace drog ze strany" uvadim, ze veskere uvedene vyroky jsou pravdive, zdrojem techto mych informaci je sam Ivan Bartos a potvrdit je mohou jak vyroky Ivana Bartose na foru Piratske strany (viz vlakno v podatelne KK k tomuto pripadu) a v pripade potreby i moje byvala pritelkyne, kterou jsem mu tehdy pujcoval.

Prosím o uvedení odkazů na ony údajné příspěvky na fóru. RK ráda vyslechne též svědectví oné bývalé přítelkyně. Odpůrce ji může navrhnout jako svědka.

Prosím také o vyjádření ke zbývajícím bodům stížnosti.

Prosím také, aby výše uvedené odpůrce splnil nejpozději 29. 10. 2017.

#92 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Lukáš Nový napsal:

Stale cekam na reakci na tohle:

Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

Dale opakovane zadam, aby bylo uvedeno v zapise, to na cem trvam.

#93 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

K vecem, ktere se o me zadaji timto zadam, aby prislusne provedla Kontrolni komise, jejiz ukol to zcela jiste je.

#94 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

František Navrkal napsal:

Prosím o sdělení o které jednání (předpokládám krajského fóra) JmK se mělo jednat a odkaz na zápis.
Je to to stejne jednani, ktere odkazuje stiznost stezovatele.

K obvineneni z "křivá a poškozující veřejná obvinění týkající se konzumace drog ze strany" uvadim, ze veskere uvedene vyroky jsou pravdive, zdrojem techto mych informaci je sam Ivan Bartos a potvrdit je mohou jak vyroky Ivana Bartose na foru Piratske strany (viz vlakno v podatelne KK k tomuto pripadu) a v pripade potreby i moje byvala pritelkyne, kterou jsem mu tehdy pujcoval.

Prosím o uvedení odkazů na ony údajné příspěvky na fóru. RK ráda vyslechne též svědectví oné bývalé přítelkyně. Odpůrce ji může navrhnout jako svědka.

Opakuji: viz vlakno v podatelne KK k tomuto pripadu, nehodlam psat veci porad dokola. Byvalou pritelkyni bych do toho tahal az v pripade, ze nebudou postacovat vyroky, ktere sam Ivan Bartos na foru uvedl. Zde je samozrejme nutne brat ohled na jeji soukromi.

Prosím také o vyjádření ke zbývajícím bodům stížnosti.

Ja bych byl zase rad, kdyby byly vyslyseny zadosti, ktere tu neustale pripominam.

Prosím také, aby výše uvedené odpůrce splnil nejpozději 29. 10. 2017.

Prosim take, aby zadosti byvy vyslyseny nejpozdeji 25. 10. 2017.

#95 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Taky by bylo zahodno vyresit ten navrh smiru.

#96 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

K vecem, ktere se o me zadaji timto zadam, aby prislusne provedla Kontrolni komise, jejiz ukol to zcela jiste je.

Konkretne?

#97 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Bude teda Rozhodci komise vyslychat svedky?

#98 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Rostislav Řeha napsal:

Lukáš Nový napsal:

K vecem, ktere se o me zadaji timto zadam, aby prislusne provedla Kontrolni komise, jejiz ukol to zcela jiste je.

Konkretne?

Viz https://redmine.pirati.cz/issues/6626?next_issue_id=8119#note-91

#99 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Rostislav Řeha napsal:

Lukáš Nový napsal:

K vecem, ktere se o me zadaji timto zadam, aby prislusne provedla Kontrolni komise, jejiz ukol to zcela jiste je.

Konkretne?

Viz https://redmine.pirati.cz/issues/6626?next_issue_id=8119#note-91

Pokud chces doplnit dukazy, tak to udelej sam, nevidim tam nic co by mela v gesci KK. Pripadne se vyjadri zcela konkretne co chces.

#100 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Prislusne prispevky jsem jiz davno dorucil do podatelny KK, zadam, aby byly zarazeny do spisu.

Jaky ma smysl se vyjadrovat ke KK, kdyz se pote na tato vyjadreni nebere ohled u RK? Plati to u vsech takovych vyjadreni vcetne svedku?

#101 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Opakovane zadam, aby bylo uvedeno v zapise, to na cem trvam.

#102 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Stale cekam odpoved na tuhle cast:
Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#103 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Tady je jaksi problém, že odpůrce zde nechápe, kdo vede rozhodčí řízení a že to není on.

Nehodlám tu znovu vysvětlovat věci, které jsem již vysvětloval, třeba ta nařčení z podjatosti nebo to, že zde nehodlám procházet nějaké obskurní vlákno na fóru. Měnit zápis taky nepovažuji za nutné, neboť námitky odpůrce k němu jsou zde zaznamenány a kdokoli může celou věc sám posoudit. K dispozici je i videozáznam.

Když tu odpůrce nebude spolupracovat, jde to jen k jeho tíži, jen se tím vlastně připravuje o možnost reálné obhajoby. Místo toho to tu akorát znepřehledňuje svými ubohými pokusy o nějaké procesní obstrukce.

#104 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Zadam te, abys odpovedel na veci, na ktere jsi vubec nereagoval. Take zadam, aby se ke me chovala komise stejne jako ke stezovateli a tedy take to, ze pokud neco dodala kontrolni komisi a je to povazovano za dolozene, tak stejnetak pokud sem neco kontrolni komisi dodal ja, nevidim duvod, proc bych to mel dokladat znova.

Na uvedeni v zapise trvam, co je na tom za problem?

#105 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Bude teda Rozhodci komise vyslychat svedky?

#106 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Taky by bylo zahodno vyresit ten navrh smiru.

#107 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Stale cekam na reakci na tohle:

Lukáš Nový napsal:

Vzhledem k tomu, ze je zpravodaj zaujaty, zadam o jeho nahradu.

Žádosti se vyhovuje.

Kdo je tedy novy zpravodaj?

No to bude asi tím, že mi byl předán odkaz na konkrétní příspěvek, kde šlo o to doložit, že ti návrh smíru byl doručen. Tím pádem padla překážka přijatelnosti stížnosti.

Doruceni navrhu o smir neni tou podminkou, ktera je v tomto kontextu nutna pro prijatelnost stiznosti. Tou je samozrejme to, ze pokus o smirne reseni selze.

Navic smyslem institutu pozadavku pokusu o smir neni snaha prinutit stezovatele ucinit nejaky bezvyznamny formalni krok. Z pozice rozhodcich organu je vzdy treba zhodnotit materialni obsah takoveho navrhu...

Je napriklad bezpochyby nutnou podminkou, aby navrh smiru byl realne splnitelny a v moznostech odpurce (napriklad co do pravomoci, nikoliv aktualne financnich).

Musi byt tez naplnen ucel institutu smiru, tedy ze pri odpurcove podrobeni se jeho obsahu dojde k odcinneni neopravneneho zasahu do zajmu stezovatele ci verejnosti (byt treba jenom omluvou) a zajisteni toho, ze k naslednym zasahum jiz nedojde (byt treba jenom deklaraci - slibem).

Nutnym zvazovanym hlediskem je tez primerenost - platnym navrhem na smir je totiz jenom navrh s minimalnim rozsahem. Nelze napriklad za platny pokus o smir ve stiznosti pro pomluvu povazovat po odpurci, aby si nechal vyriznout jazyk.

Jak jsem jiz popsal ve sve odpovedi stezovateli (na kterou touto odkazuji pro podrobnosti), nelze jeho navrh povazovat za platny pokus o smir uz jen pro to, ze podrobenim se jeho obsahu nedojde ani k odcineni domeleho zasahu do zajmu, ani k zajisteni prevence jejich opakovani v budoucnu. Nadto je obsah navrhu zrejme neprimereny jelikoz je dokonce rozsahem a dusledky pro odpurce sirsi nez to, co mohou rozhodci organy realne naridit a pozadovat v ramci nalezu ukonceneho rizeni.

To není pravda. Text stížnosti jsi obdržel, sám tu o něm píšeš, když si stěžuješ na to, jak a kde je uložen.

V tomto kontextu jsem nemluvil o stiznosti, kterou podal clen RP do podatelny Kontrolni komise, ale o te, ktera je vystupem predavanym Kontrolni komisi k rozhodnuti Komisi rozhodci. Tedy vcetne, ale nikoliv vyhradne, vysetrenych skutecnosti ve forme prokazanych tvrzeni s dukazy (§ 13(1)b RR, § 17 RR), navrhu vyroku z pera KK (§ 15), oznaceni rozsahu zasahu do verejneho zajmu a oznaceni osob do jejich zajmu bylo zasazeno ve zbytku vcetne dolozeni souhlasu se zastupovani v pripade, ze se ucastni neprimo (jelikoz RR vubec neumoznuje reseni stiznosti, kdy by stezovatel pozadoval rozhodnuti pro zasah do zajmu nekoho tretiho, viz § 13(1)c).

V tomto kontextu musi tez upozornit, ze povinnost zaslat mi jakozto ucastniku rizeni stiznost splnujici predesle mela jiz KK a ta toto tez neucinila.

To není třeba. Nic takového RŘ nevyžaduje.

KK není stěžovatel, ale jen normální účastník řízení. To, že se KK nepokusila o smír, není překážkou přijatelnosti stížnosti.

Viz § 13(1)b, z nejz dokonce plyne nemoznost pozadovat stezovatelem po RK rozhodnuti ve veci zasahu do prav treti osoby, nicmene ja osobne nemam nic proti, pokud by se osoby do jejiz soukromych zajmu melo byt zasazeno ucastnili prostrednictvim jineho stezovatele a s timto zastupovanim vyjadrili do spisu souhlas.

Ze stejne casti tez plyne nutnost rozdeleni domelych zasahu do zajmu na verejne a soukrome, jelikoz stejne jako se bez svoleni nelze dozadovat rozhodnuti ve veci zasahu do zajmu treti osoby, tak nelze pripustit, aby zasah do zajmu verejnosti byl hajen nekym jinym nez kontrolni komisi. I v ramci limitujicich hranic selzskeho rozumu je jasne, ze pri v trestnim rizeni pro obvineni ze znasilneni se nemuze znasilnena osoba ucastnit jako stezovatel (ci se v teto roli nechat nekym treti zastupovat). Stezovatelem je v takovem pripade statni zastupce, role znasilnene osoby je nazyvana "poskozeny" a povinnosti ci pravy se blizi spise roli svedka.

Proto trvam na tom, ze v pripade domelych zasahu do verejneho zajmu nelze nez roli stezovatele sverit do rukou kontrolni komise a puvodniho stezovatele nechat dale v rizeni jen jako obycejneho ucastnika bez dalsich prav a povinnosti.

Tak záznam o tom zde je takový, že to zmiňuji. Obsah té zprávy na fóru máš k dispozici. Co ti přesně chybí?

Mno chybi mi ve spisu obsah te zpravy. Pochop, ze at jde o rozhodci rizeni, soudni proces nebo treba jednani s uradem, lze ucastnikovi platne ukladat povinnosti jen formou zaznamu ve spise. Oznameni o takovem ulozeni povinnosti formou soukrome zpravy je potom separatni povinnosti a obsah zpravy na zminovany zaznam ve spise v podstate odkazuje (i kdyz je standardem prilozit i obsah tohoto zaznamu). Stejnetak je povinnosti organu informovat ucastniky v dalsich zalezitostech a pokud ma byt provedeni taoveho informovani byt podminkou nejakeho nasledneho ukonu, tak proste nezbyva nez do spisu zaznamenavat i to, ze bylo informovani provedeno. Pokud tam totiz zaznam neni, neni o informovani prijatelny dukaz a podminka nasledneho ukonu nemuze byt splnena bez toho, aby doslo k zasahu do prava na spravedlivy proces.

Na zaver davam timto puvodnimu zpravodaji na vedomi, ze svolani zasedani ze dne 19.7. nepatri mezi taxativne vyctene pravomoce, ktere mohou vykonavat clenove RK, jejiz volebni obdobi uplynulo za podminky, ze nove volebni obdobi jeste nezacalo. Nepovazuji jej tedy za platne a stejnetak jako by nikdo nemel ocekavat mou pritomnost na takovem neplatne svolanem zasedani, ani ja neocekavam, ze by se snad mel dostavit jakykoliv jiny ucastnik rizeni.

S přátelským "čus-pičus" zdraví Lukáš "Perníková příšera" Nový. Pa a muck

#108 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Hodla Rozhodci komise stejne jako v pripade prvniho bodu navrhovat smir i u dalsich bodu? Vzhledem k tomu, ze se o to fakticky doposud nikdo nepokusil, je to na miste.

#109 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 9 měsíců

Výslech Petry Smutné a Jana Nováka k případu #6626

Datum: 27. 10. 2017
Přítomni:
František Navrkal (zpravodaj)
Petra Smutná
Jan Novák

F: Jediný, co se tě týká jsou opakovaná volání.
P: Myslím, že je podstatné, že narušil mumble schůzi KoDo. Připojil se k ní a rozložil ji.
F: K těm telefonátům.
P: Bylo to v neděli 22:36. Podrobně: https://redmine.pirati.cz/issues/5920#note-3 Jinak jsme komunikovali jen přes redmine. Měl to řešit s vedoucím FO, ne proplácečem. Za větší problém beru narušení mumble konference KoDo. Honza Novák bude vědět podrobnosti.
F: popis petitu stížnosti
J: Je lepší vyzpovídat Janu Rohovou. Stěžovala si na něj.

Zápis potvrzen všemi přítomnými.

#110 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Zaslal jsem clenum komise zaznam jednani KK, z ktereho plyne duvodnost mych kroku jenz jsou tu zpochybnovany. Kvuli hrozici financni skode tento zaznam nemohu prilozit. Upozornuji ale, ze jakozto potencialni neclen nejsem nijak vazan k mlcenlivosti.

#111 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 9 měsíců

Dnes po oboustranne plodne diskusi jsem se rozhodl pozadat Jirku Kaderavka jakozto clena mediacniho tymu o to, aby me v ramci tohoto rizeni zastupoval. Ackoliv jsem neobdrzel jednoznacnou odpoved, moznost me v tomto sporu zastupovat dle svych slov v tuto chvili zvazuje. Pokud je RK ochotna pripustit takovy postup, zadame Vas timto oba dva, abyste jej v teto veci obratem kontaktovali standardnimi kanaly.

Dekuji.

#112 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Lukáš Nový
Proc nemam k dispozici ten neschvaleny rozhodci nalez?
o nalezu se nehlasuje na porade, hlasuje se o nem verejne, jeho zneni je vzdycky verejne.\

František Navrkal
My o ničem nehlasovali.
Jasně, že se pak hlasuje veřejně.

Lukáš Nový
V případu #6626 jsme nedošli k rozhodčímu nálezu, který by měl podporu většiny členů RK s hlasovacím právem. Na příští poradě případ probereme znovu.
jediny zpusob jak zjistit podporu je hlasovanim

František Navrkal
Taky se prostě můžeš zeptat. :-)

Lukáš Nový
pak ale nezjistujes podporu
Dale me zajima, bude se teda neco delat s tim smirem?
stejne jako v prvnim bodu?
a dostanu navrh smiru, ktery mohu realne splnit?
protoze jak jsem uvedl, splnit ho nedokazu ani kdybcyh se posral

František Navrkal
Keddie to jasně předvedl na těch videích.

Lukáš Nový
to muze predvadet na videich, ale dokud nemam prava na spravu uzivatelu v cilovem account, nedokazu to tam prevest
a to tam taky pisu

František Navrkal
Jestli je to tak, neměls odebírat ty práva členům TO, aby to mohli provést sami.

Lukáš Nový
tedy chapes, ze jste navrhli smirem neco, co nedokazu vykonat?

František Navrkal
Hele. Neberu tě za důvěryhodnej zdroj informací.

Lukáš Nový
tak si to zkus sam, otevri si google anlytics tedka

František Navrkal
Nepoužívám

Lukáš Nový
google ucet mas?

František Navrkal
mám

Lukáš Nový
pak mas i analytics, otevri si analytics

František Navrkal
To po mě chce nějakej sign up. Jako fakt se tu nebudu snažit replikovat tu situaci.

Lukáš Nový
pak jak ti mam prokazat, ze to, co chces neni mozne, kdyz ti nestaci, ze je to napsane v napovede a nechecs to zkusit sam?

František Navrkal
V jaký nápovědě?

Lukáš Nový
v napovede od google analytics

František Navrkal
Jaktože to na tom videu Keddiemu jde?
:D

Lukáš Nový
protoze ma pravomoc spravy uzivatelu u obou dvou uctu
coz ja nema
nemam

František Navrkal
Tak dej někomu z TO ty práva, ať to provede.
Easy enough.

Lukáš Nový
takze rozumis, ze me navrhujete smir, ktery nedokazu splnit?

František Navrkal
To bylo neformální. Můžete se dohodnout na čemkoli.

Lukáš Nový
takze rozumis, ze me neformalne navrhujes smir, ktery nedokazu splnit?
ten smir potom stejne musi schvalit RK

František Navrkal
My to stejně nemůžeme oficiálně úplně IMO rozkrájet na menší řízení.

Lukáš Nový
naopak to je to, co musite

František Navrkal
Tady jde jen o to, aby byla zjednána náprava.

Lukáš Nový
pokud jsou to samostatna provineni, je nesmyslo resit dohromady
uz kvuli tomu, ze tresty musi byt taky samostatne.
resp. navrhy smiru

František Navrkal
Nic jako tresty neexistuje.

Lukáš Nový
nejdriv jde o to, aby se vec pokusila resit smirnym resenim, souhlas?
do te doby to vubec RK neresi, kdyz se tohle povede?

František Navrkal
To se zase točíme v kruzích. Pokus o smír už od stěžovatele proběhl.

Lukáš Nový
lidsky, je lepsi smir nebo rozhodci rizeni?

František Navrkal
No smír.
Se dohodněte.

Lukáš Nový
mno vidis, tak je super, ze jsi navrhl at uzavrem smir v tom prvnim bode

František Navrkal
IMO když přijdeš za TO a budeš spolupracovat, tak to nějak vymyslíte.

Lukáš Nový
nicmene sme se pred chvili shodli, ze takovy smir neni realne proveditelny

František Navrkal
Tak vymysli vlastni návrh.

Lukáš Nový
pockej, ja nemohu nikomu davat prece navrhy, kdyz necitim zadne provineni... s provinenim souhlasim az teprve kdyz souhlasim s navrzenym smirem.
ja nejsem ten, kdo navrhuje smir.

František Navrkal
Proč by ne?

Lukáš Nový
jak se muzu pokouset navrhovat smir, kdyz nebylo zasazeno do prav?

František Navrkal
IMO bylo.

Lukáš Nový
mno to je tvuj nazor osobni, RK o tom pripadne bude rozhodovat. a pak je to nazor stezovatel. to je to v cem se prece odpurce a stezovatel lisi... ze jeden tvrdi, ze doslo k zasahu do prav a druhy ze nikoliv.
tedy nedava smysl, abych se snazil usmirit neco, co nepovazuji za zasah do prav.

František Navrkal
Tak nevim, proč se se mnou o tom vůbec takhle bavíš, když nejsi ani schopnej uznat, že udržuješ svou absencí kooperace s TO protiprávní stav.

Lukáš Nový
ale ja prece s TO kooperuji.
teda rad bych
ale oni me tam proste nechteji

František Navrkal
Tak když nerespektuješ jejich oprávněné žádosti.

Lukáš Nový
TO semnou v tehle zalezitosti vubec nekomunikovalo.
zadnou zadost sem od nich nedostal.

František Navrkal
Oni po tobě nechtěli vrátit ty oprávnění.
No minimálně na tom zasedání tě o to Keddie žádal.

Lukáš Nový
ne TO me nikdy nekontaktovalo a tohle uz vis z me vypovedi.
mno to teda nezadal.
nehlede k tomu, ze tam byl jako svedek.

František Navrkal
No a?
Jako prostě musí ti být jasné, že si přeje, abys ty práva vrátil.

Lukáš Nový
mno tak jak mohu nespolupracovat, kdyz me nikdo o nic nepozadal.
jediny, o co sem byl kdy pozadan bylo aby meli moznost tam pridavat uzivatele, emailem od michalka, to sem udelal.
pisu to ve vypovedi.
o zadne moznosti jsem stranu nepripravil. proto tam necitim ten zasah.
nicmene jak sem se vyjadril sem ochoten vec resit smirne
ale to mi musi nekdo navrhnout smir
ktery je realne proveditelny.

František Navrkal
Když mi po konzultaci s Keddie píše Michálek, že chce, abychom do nálezu dali to, abys tu property vrátil, tak asi TO chce mít tu property pod svym účtem.

Lukáš Nový
ale me to neanpsal.

František Navrkal
Na detailech postupu asi fakt nesejde.

Lukáš Nový
ja prece nemuzu vedet, co si pisete vy

František Navrkal
Tak na ten popud jsem udělal ten návrh.
Kterej jsem poslal všem.
Teď už to víš, tak se s TO dohodni.

Lukáš Nový
jsem ochotny se dohodnout, staci kdyz mi navrhnou smir.

František Navrkal
A proč jim prostě nezaložíš issue na redmine, že jim to nemůžeš převést, ať řeknou, jak chtěj, abys to řešil?

Lukáš Nový
protoze vedeme rozhodci rizeni

František Navrkal
No a?

Lukáš Nový
a povinnost pokusit o smir ma stezovatel.

František Navrkal
Což udělal.

Lukáš Nový
coz neudelal, ucelem smiru je mimo jine odstranit zasah do zajmu, vyhozenim ze strany k tomu nedojde.
to nein realne smir, to je snaha se me zbavit.

František Navrkal
Hele, tohle už jsme probírali. Snad i opakovaně. IMO prostě tím svou povinnost stěžovatel splnil.
Jdu chrápat.
Zobrazeno uživatelem František Navrkal v 1:53

Lukáš Nový
proc tedy, kdyz byl pozadavek na smir splnen jsi navrhoval to, co jsi navrhoval?
tedy smir?
udelas to i v ostatnich bodech?
podle me by to bylo lepsi nez rozhodci rizeni... na tom uz jsme se vlastne shodli.

#113 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 8 měsíců

Lukáš Nový napsal:

Lukáš Nový
Proc nemam k dispozici ten neschvaleny rozhodci nalez?
o nalezu se nehlasuje na porade, hlasuje se o nem verejne, jeho zneni je vzdycky verejne.\

Dvě poznámky:
1. Jednalo se teprve O PRVNÍ poradu rozhodčí komise k této stížnosti.
2. O Frantově návrhu jsme rozhodně hlasovat nemohli, protože jsme s ním byli seznámeni až na poradě. Jednalo se tedy jen o dalším postupu, nic víc.

#114 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Jak rikam, pak tedy nebyla zjistovana podpora, jelikoz ta se da zjistovat pouze hlasovanim.

#115 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

Stěžovatel 2 soukromými zprávami sdělil RK toto:

Namítáme, že člen rozhodčí komise Michal Ketner se měl vyloučit z řízení rozhodčí komise o vyloučení Lukáše Nového ze strany, neboť bydlí spolu s účastníkem řízení Lukášem Novým a dále Lukáš Nový pomohl Michalu Ketnerovi získat práci ve firmě Insightia.

Je tu tedy důvod pochybovat o nepodjatosti člena rozhodčí komise Michala Ketnera. Není podstatné, zda je schopen rozhodovat nestranně, ale pouze že je tu objektivně existující blízký vztah, který zakládá důvod o nestrannosti pochybovat (viz § 14 o.s.ř.). Republikové předsednictvo nemá stejné postavení jako druhý účastník řízení Lukáš Nový, který s členem rozhodčí komise sdílí domácnost.

Žádáme, aby byl v důsledku námitky podjatosti Michal Ketner vyloučen z tohoto řízení.

Závěrem považuji za problém, že předseda rozhodčí komise sám tyto skutečnost republikovému předsednictvu nesdělil a nenavrhl vyloučení Michala Ketnera pro podjatost.

Vlákno, kde Michal dokonce uvádí, že by případně nechal hlasovat o své podjatosti (na dotaz Mikuláše Peksy)
https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-22-2017-volba-rozhodci-komise-t37313-50.html#p518391

A vlákno, kde je uvedeno, že Lukáš bydlí s Michalem:
https://forum.pirati.cz/uzamcene-clenske-podnety-f822/nominace-michala-ketnera-do-rozhodci-komise-t37537.html#p518242

A toto:

Námitku podjatosti dále doplňuji tím, že člen rozhodčí komise Michal Ketner udržoval v minulosti milostný trojúhelník s odpůrcem Lukášem Novým a členkou Janou Michailidu, což je další důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.

Věcí se budeme zabývat na další poradě RK.

#116 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Namítáme, že člen rozhodčí komise Michal Ketner se měl vyloučit z řízení rozhodčí komise o vyloučení Lukáše Nového ze strany, neboť bydlí spolu s účastníkem řízení Lukášem Novým a dále Lukáš Nový pomohl Michalu Ketnerovi získat práci ve firmě Insightia.

 • K tomu uvádím, že v době řízení v rámci druhého monstrprocesu ohledně Laštůvkových emailů, označený milostný trojúhelník ještě hodně živý a domácnost jsem sdílel s Adamem Skořepou, též členem RK. Ani jeden pro podjatost vyloučen nebyl, neboť to ani předpisy neumožňují.
 • K mé pomoci Michalu Ketnerovi k práci ve společnosti Insighti uvádím, že Michal se zůčastnil výběrového řízení na pozici inženýra bezpečnosti ve společnosti Insighti, kde jsem zastával stejnou pozici. Na výsledek řízení jsem neměl žádný vliv. Nyní navíc ve společnosti nepracuji.
 • Společné bydlení nemůže být na újmu, každý máme samostatnou smlouvu, celkový počet nájemníků je 5 a jeden pes.
 • Dále bych chtěl upozornit, že pokud má být zvažována zaujatost člena Michala Ketnera, je nutné ve stejném kroku zvážit i zaujatost Miluš Kotisové, o níž je známo, že do RK kandidovala právě s programem vyhodit Krtka ze strany a též v kontextu nedávné vandalizace stránek PHP, kde se navíc posměšně vyjadřuje o ženách a jejich menstruačním cyklu.

#117 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 8 měsíců

František Navrkal napsal:

Stěžovatel 2 soukromými zprávami sdělil RK toto:

Chtel bych jen upresnit, ze stezovatelem rozhodne neni v tomto pripade minena KK, nic takoveho jsme nenamitali. Silne pochybuju ze by se na nasi RK vztahoval § 14 o.s.ř., ktery se vyslovne zabyva pravomocemi soudu ČR.
Nase predpisy (RŔ, JdŘ RK, OŘ ani St) takovy institut vyslovne neznaji, pouze RŔ urcuje, ze osoba, u ktere je duvod pochybovat o nestrannosti, nemuze byt zpravodajem. Takovou osobou by samozrejme byli oba, jak Michal, tak Milus (kazdy z opacneho duvodu), ale zpravodajem je predpokladam stale Frantisek. Samozrejme ale nebudeme (a nemuzeme) branit tomu, pokud by se nekdo z nich sam rozhodl nehlasovat.

#118 Aktualizováno uživatelem Adam Skořepa před 8 měsíců

Chci se ohradit vůči tvrzení Lukáše Nového, že jsem o něm v rámci hlasování RK rozhodoval ve stejné době, jako jsem s ním sdílel společné bydlení. V případu jeho zneužití pravomocí jsem hlasoval až v době, kdy se mnou Lukáš Nový již několik měsíců nebydlel, jak dokládá rozhodčí nález https://wiki.pirati.cz/rk/12_2014 . Vzhledem k mírnosti konečného výroku v této kauze lze navíc jen těžko tvrdit, že došlo k nějakému poškození jeho osoby.

Lukáš Nový o mně posledních let vytrvale lže a snaží se mě různými nepravdami a zkreslenými informacemi poškodit. Jeho nepřetržité obtěžování a pomlouvání bylo hlavní příčinou mého odchodu ze strany v červnu letošního roku. Žádám proto RK, aby důkladně prověřila jeho tvrzení, která se povětšinou vůbec nezakládají na pravdivém popisu situace.

#119 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Za podjatost se nepovažuje sama skutečnost, že se úředník zná se zástupcem účastníka řízení či si s nimi dokonce tyká.1

#120 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Chci se ohradit vůči tvrzení Lukáše Nového, že jsem o něm v rámci hlasování RK rozhodoval ve stejné době, jako jsem s ním sdílel společné bydlení. V případu jeho zneužití pravomocí jsem hlasoval až v době, kdy se mnou Lukáš Nový již několik měsíců nebydlel, jak dokládá rozhodčí nález https://wiki.pirati.cz/rk/12_2014

Odkazovany nalez vubec v tomto ohledu nehovori, pokud je ale zajem, mam k dispozici nahravku jednani RK, kde se Adam Skorepa k podjatosti primo priznava a zaroven z ni plyne i to, ze doba, kdy jsem bydlel ve spolecne domacnosti se prekryva s dobou po kterou bylo rozhodci rizeni vedeno. Muj "vyhazov" z bytu Ondreje Profanta na zaklade natlaku Adama Skorepy byl v prime souvislosti prave s probihajicim rizeni, kde Adam Skorepa hlasoval o nalezu. Na predmetne nahravce tez zazni, ze jsem podjatost Adama Skorepy v tomto pripade namital, RK vsak o vylouceni Adama Skorepy z procesu rozhodovani odmitla jednat, jelikoz takove vyrazeni neni umozneno predpisy.

Lukáš Nový o mně posledních let vytrvale lže a snaží se mě různými nepravdami a zkreslenými informacemi poškodit.

Hazeni hoven po lidech je Adamova prace... Staci se podivat na jeho prispevky na foru...
https://forum.pirati.cz/adam-skorepa-u377/posts/

#121 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Viz ma odpoved v prislusnem rizeni: https://zmrd.krtek.net/resources/file/11921

#122 Aktualizováno uživatelem Adam Skořepa před 8 měsíců

Hlasování o nálezu se nijak nepřekrývá s dobou, po kterou jsem bydlel s Lukášem Novým. Jakákoliv má hypotetická podjatost skončila s datem, kdy opustil společné prostory, což o několik měsíců předcházelo datu hlasování o nálezu. Případný opak by měl být schopen prokázat - a jako důkaz těžko lze považovat skutečnost, že jsem plnil povinnosti člena RK. Nutno podotknout, že se Lukáš Nový tehdy stejně jako dnes snažil opakovaně útočit na nezávislost tehdejších členů komise a pokoušel se řízení utopit na obstrukcích, jako to činí i dnes.

Ke zbytku jeho dalších již klasických pomluv jsem případně ochoten se vyjádřit, pokud bude RK o mé svědectví stát. Rád bych podotkl, že narozdíl od Lukáše Nového proti mně nebylo vedeno ani jedno rozhodčí řízení, byl bych proto rád, aby toto bylo zohledněno ve vašem zhodnocení důvěryhodnosti vypovídající osoby.

#123 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Hlasování o nálezu se nijak nepřekrývá s dobou, po kterou jsem bydlel s Lukášem Novým. Jakákoliv má hypotetická podjatost skončila s datem, kdy opustil společné prostory, což o několik měsíců předcházelo datu hlasování o nálezu.

Toto jasně vyvrací již zmíněná nahrávka.

Nutno podotknout, že se Lukáš Nový tehdy stejně jako dnes snažil opakovaně útočit na nezávislost tehdejších členů komise a pokoušel se řízení utopit na obstrukcích, jako to činí i dnes.

Nutno podotknout, tak stejně jako tehdy se jedná o monstr-proces pokoujšející se likvidovat názorovou opozici prostřednictvím zneužití rozhodčích orgánů.

Rád bych podotkl, že narozdíl od Lukáše Nového proti mně nebylo vedeno ani jedno rozhodčí řízení, byl bych proto rád, aby toto bylo zohledněno ve vašem zhodnocení důvěryhodnosti vypovídající osoby.

Rád bych podotkl, že narozdíl od Adama Skořepy jsem nebyl nikdy hospitalizován v blázinci a také jsem nikdy z podobného léčebného zařízení neutekl oknem jenom v plášti se zapínáním na provázky vzadu. Byl bych proto rád, aby toto bylo zohledněno ve vašem zhodnocení důvěryhodnosti vypovídající osoby.

#124 Aktualizováno uživatelem Adam Skořepa před 8 měsíců

Toto je přesně příklad zacházení, které jsem byl nucen poslední tři roky trpět. Urážení a posměch kvůli mým depresím, na které mám i psychiatrické vyšetření a kvůli kterým jsem byl v minulosti ve svých sedmnácti letech dvakrát hospitalizován. Domnívám se, že sebevražedné sklony nedávájí za příčinu pochybnosti ohledně mé důvěryhodnosti a pravdomluvnosti, narozdíl od stranického recividisty, vůči kterému byly vykonány již tři rozhodčí nálezy a který byl mnohokrát veřejně přichytán při lži.

#125 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Adam Skořepa napsal:

Toto je přesně příklad zacházení, které jsem byl nucen poslední tři roky trpět. Urážení a posměch kvůli mým depresím, na které mám i psychiatrické vyšetření a kvůli kterým jsem byl v minulosti ve svých sedmnácti letech dvakrát hospitalizován.

Ano, presne tohle poslednich par let delas, jak prokazuji jiz odkazovane prispevky na foru. Ze jsi utekl z blazince neni vysmech, ale fakt, ktery neodstranitelne zpochybnuje tvoji duveryhodnost.

Domnívám se, že e sebevražedné sklony nedávájí za příčinu pochybnosti ohledně mé důvěryhodnosti a pravdomluvnosti, narozdíl od stranického recividisty, vůči kterému byly vykonány již tři rozhodčí nálezy

Here we go with this shit again. Nehodlám se opakovat, podle mě stačí, že odpovědnost za porušení předpisů zaniká 2 roky po podaní stížnosti. Z tohoto pohledu jsem tedy čistý jako lilie.

a který byl mnohokrát veřejně přichytán při lži.

Haters gonna hate, jednak to není pravda, druhak to není proti předpisům a dotřetice jak je známo, lžou všichni. Někdo k tomu ještě navíc převlíká kabáty a mění strany podle toho, jak se mu to hodí do jeho "Plánu" a když se někdo odmítá jeho "Plánu" podřídit, nebojí se zneužít svého postavení a šírit lži a pomluvy, aby takového odmítače odstranil z cesty.

#126 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

Hádky o sporech řešených Adamem Skořepou, řešte, prosím, jinde. Tady to fakt je znepřehledňuje již takto dosti nepřehledný spis.

#127 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

Na dnešní poradě mj. k tomuto řízení jsme projednávali podněty ohledně údajné podjatosti některých členů rozhodčí komise.

Stěžovatel namítl podjatost Michala Ketnera, který připustil, když se ucházel o funkci člena rozhodčí komise, že se dobrovolně vyloučí z rozhodování v případu, pokud o tom ostatní členové rozhodčí komise rozhodnou. Tento svůj slib hodlá Michal Ketner dodržet. Martin Strupek si chce věc pečlivě rozmyslet, takže o podjatosti budeme hlasovat až na další poradě. Sám Michal Ketner se z tohoto hlasování hodlá vyloučit.

Odpůrce namítl podjatost Miluš Kotišové, ta ovšem nevidí důvod, proč by se o věci mělo hlasovat.

#128 Aktualizováno uživatelem Miluš Kotišová před 8 měsíců

Lukáš Nový napsal:

 • Dále bych chtěl upozornit, že pokud má být zvažována zaujatost člena Michala Ketnera, je nutné ve stejném kroku zvážit i zaujatost Miluš Kotisové, o níž je známo, že do RK kandidovala právě s programem vyhodit Krtka ze strany a též v kontextu nedávné vandalizace stránek PHP, kde se navíc posměšně vyjadřuje o ženách a jejich menstruačním cyklu.

Tak můj tuším pětibodový program lze dohledat na fóru ve vlákně Volby rozhodčí komise.
A v obecné rovině, jsem vždy připravena nechat se přesvědčit o opaku toho, co si třeba myslím, pokud se objeví pádné a přesvědčivé důvody.

A co se týče údajné vandalizace, či spíš mého skromného uměleckého příspěvku k uměleckému projektu Lukáše Nového a kol., sotva jej lze považovat za nedávný, změny jsem provedla již 22.4. 2017, doteď proti němu Lukáš Nový nevznesl žádnou výhradu. Měla jsem za to, že se mu můj doplněk naopak líbí, což mě potěšilo a oceňovala jsem jeho smysl pro humor. Jsem teď na rozpacích, že si heslo "...platforma podporuje menstruaci žen" lze vykládat opačně, dokonce posměšně.

#129 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

doteď proti němu Lukáš Nový nevznesl žádnou výhradu.

Coz neni pravda, na zalezitost jsem reagoval ihned, jakmile sem se o vandalizaci dozvedel a to zde: https://forum.pirati.cz/post525511.html
Nemel sem potrebu s tim zatezovat Rozhodci komisi, jelikoz dle ustalene praxe je zaujatost vylucujicim faktorem pouze v ramci role spravodaje. Jakmile sem se ale dozvedel, ze ma byt ustalena praxe zmenena a predpisy v tomto ohledu nedodrzeny, okamzite jsem sve podezreni na podjatost sdelil.

V tomto kontextu bych chtel upozornit, ze podezreni pro podjatost je ucastnik rizeni dle zakonu relevantnich pro soudy povinne uvest ihned jak se o nem dozvi. Stezovatel, jimz je RP, namita, ze mu skutecnosti o spolecnem bydleni a spolecnem pracovnim zarazeni nebyly znamy, sam vsak odkazuje na prispevek clena RP, ktere prokazuji opak. I z tohoto duvodu mam za to, ze pozadavek neni pripustny.

Měla jsem za to, že se mu můj doplněk naopak líbí, což mě potěšilo a oceňovala jsem jeho smysl pro humor. Jsem teď na rozpacích, že si heslo "...platforma podporuje menstruaci žen" lze vykládat opačně, dokonce posměšně.

Vandalizace stranek platformy se sestava z techto konkretnich zmen:

 • Bylo vymazano oficialni logo platformy a misto nejak byl vlozen nadpis maximalni urovne, vysazeny kapitalkami ve zneni "HOMOSKINHEADSKÁ PLATFORMA PODPORUJE MENSTRUACI ŽEN", pod tento nadpis je vlozeno video ocividne se vysmivajici zastupcum feministickeho hnuti a obecne vsem zenam s titulkem "I Got That Flow". Bezprostredne pod nej je umisten napis "Autory stránky jsou Lukáš Nový (tzv. etický hacker), Ondřej Kotas a jiní." Nevim jestli je treba dalsi komentar, tato uprava je jasne vedena v kontextu snahy vytvorit predstavu, ze Platforma je sexisticka organizace predstavovana Lukasem Novym (povsimnete si i dehonestujiciho "tzv." pred oznacenim meho povolani, ktere vzhledem k ke kontextu opet neni uvedeno kvuli nicmenu jinemu nez v ramci osobniho utoku) a Ondrejem Kotasem. Autory stranky je mozne dohledat na jedno kliknuti, seznam slemu platformy tez.
 • Byla odstranena cela sekce nahodne zobrazujici slemy platformy, aby se jeste vice zduraznila manipulace z predchoziho bodu.
 • Odkaz na stranku s "Cenou Petra Bajgara" byl zvandalizovan na pouhou "Cenu".

Kompletni diff je mozne zobrazit zde: https://wiki.pirati.cz/homo?do=diff&rev2%5B0%5D=1487849874&rev2%5B1%5D=1492861486&difftype=sidebyside

Jsem teď na rozpacích, že si heslo "...platforma podporuje menstruaci žen" lze vykládat opačně, dokonce posměšně.

Myslim, ze je evidentni, ze bud Milus chybi jakekoliv socialni citeni, kdyz dokaze takovy nesmysl vubec vyslovit nebo proste jenom lze.

Durazne timto apeluji na cleny RK, aby se nenechali vmanipulovat do situace, kdy by RK mela vydat dalsi rozhodci nalez na zaklade otevrene zaujatych rozhodcu vuci odpurci, uvedomte si prosim, ze timto by vec nezkoncila, naopak by teprve zacala. Dekuji.

#130 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 13. 11. 2017 ve složení Jindřich Čermák, Miluš Kotišová (místopředsedkyně), František Navrkal (předseda, zpravodaj) a Martin Strupek o stížnosti republikového předsednictva (zastupovaného ve věci Jakubem Michálkem) podané dne 25. 5. 2017 ve věci porušení rozhodného práva Lukášem Novým takto:

Výroky

 1. Odpůrce, přestože měl v dané době podepsanou platnou dohodu o mlčenlivosti (NDA), která v čl. 2 písm. c) zakazuje použít svěřená přístupová práva pro jiné účely než které jsou nutné k výkonu funkce a zejména zakazuje zneužít přístupová oprávnění ke spravovanému systému strany pro osobní prospěch, dne 22. 3. 2017 připravil vedoucího technického odboru Ondřeje Profanta a člena technického odboru Stanislava Štipla o administrátorská práva ke správě členů v Google Analytics, majetková položka (property) pirati.cz, pod nimiž jsou evidovány analytiky např. ke stranické stránce www.pirati.cz a praha.pirati.cz, aniž by k takovému úkonu byl pověřen technickým odborem, s odůvodněním, že se bojí, že bude o přístupová oprávnění připraven. Později část práv vrátil, ne však všechny, takže technický odbor nemá nejvyšší oprávnění k tomuto nástroji strany a je dotčeno jeho užívací právo k uživatelskému účtu služby Google Analytics.
 2. V rámci webové prezentace na doméně cernanabilem2017.cz odpůrce úmyslně způsobil újmu jinému členovi podle § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu, konkrétně se vůči Ivanu Bartošovi dopustil pomluvy (§ 184 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník) tím, že o něm uvedl: „Víte ale, že Ivan ani nehulí a jedinou drogou, které holduje, je heroin a občas pikénko?“
 3. V rámci webové prezentace na doméně cernanabilem2017.cz odpůrce také šířil hesla uživatelů, čímž porušil § 27 organizačního řádu.
 4. Dne 2. 4. 2017 obtěžoval členku Petru Smutnou 51 soustavnými voláními na její telefonní číslo a 16. 2. 2017 člena Jakuba Michálka mezi 5:07 a 6:09 celkem 27 voláními. Dopustil se tím obtěžování a šikany, čímž způsobil újmu členům strany podle § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu.
 5. Za výše uvedená porušení předpisů odpůrce odpovídá.
 6. Odpůrce je povinen zjednat nápravu tak, že v součinnosti s technickým odborem a na jeho pokyny umožní přesun majetkové položky (property) související s Pirátskou stranou na Google Analytics account 99575087. Nápravu dle tohoto výroku je odpůrce povinen zjednat do 15 dnů od vydání tohoto rozhodčího nálezu, v téže lhůtě je povinen zjednání nápravy prokázat k rukám vedoucího administrativního odboru. Technickému odboru se ukládá odpůrci ve splnění jeho povinnosti poskytnout potřebnou součinnost.
 7. Odpůrce je dále povinen v součinnosti s administrativním odborem založit nové vlákno ve fóru „Oznámení“, které bude nadepsáno „Omluva za porušení rozhodného práva“, bude mít obsah: „Omlouvám se tímto poškozeným, kterým jsem způsobil újmu skutky popsanými v rozhodčím nálezu v případu #6626.“ a bude doplněn odkazem na tento rozhodčí nález.
 8. Odpůrci se ukládá omezení spočívající v zákazu kandidovat do veřejných funkcí na kandidátce Pirátů nebo jiné volební strany s podporou Pirátů.
 9. Straně se přiznává náhrada za vzniklou nemajetkovou újmu ve výši 1100 Kč, Ivanu Bartošovi ve výši 800 Kč, Jakubu Michálkovi ve výši 300 Kč a Petře Smutné ve výši 400 Kč.
 10. Rozhodčí komisi, kontrolní komisi a republikovému předsednictvu se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši stanovené paušální částkou 300 Kč pro každý z těchto orgánů.
 11. Celou dlužnou částku 3500 Kč je odpůrce povinen převést na zvláštní bankovní účet strany č. 2500643220/2010 platbou s variabilním symbolem 10 a specifickým symbolem 6626. Zaplatit dlužnou částku je odpůrce povinen do 30 dnů od vydání tohoto rozhodčího nálezu, v téže lhůtě je povinen její uhrazení prokázat k rukám vedoucího administrativního odboru.
 12. Odpůrce se vylučuje ze strany.
 13. Odpůrci se ukládá zákaz používání informačních systémů strany a zákaz zastávat jakoukoli funkci externího spolupracovníka nebo zaměstnance.
 14. Vedoucí administrativního odboru se ustanovuje vykonavatelem tohoto rozhodčího nálezu.

Odůvodnění

Stížnost ve věci je rozsáhlá. Ne všechny její části byly dostatečně prošetřeny, aby se k ním rozhodčí komise jednoznačně vyjádřila; ve věci přesto rozhodčí komise vydala tento rozhodčí nález, neboť považuje za dostatečné rozhodnout pouze o částech stížnosti, dle kterých mělo dojít ke skutečně vážnému porušení rozhodného práva a lze toto porušení bez dalšího vyšetřování dokázat.

Obecně pokud došlo k porušení práv určitého člena, lze to to interpretovat i jako újmu straně, neboť činnosti strany škodí, pokud je protiprávně škozeno jejím členům.

Výroky 1 až 4 jsou dobře podloženy důkazy jak ze stížnosti samotné, tak i těch, které byly získány v průběhu rozhodčího řízení. Odpůrce to, že v těchto výrocích uvedené skutky provedl, ani před rozhodčí komisí nezpochybňoval, pouze je považuje za souladné s rozhodným právem.

Majetková položka (property) pirati.cz v Google Analytics je věc patřící straně bez ohledu na to, že byla spravována mimo jiné přes účet odpůrce. Odpůrce nesplnil přes opakované výzvy svoji povinnost plnit požadavky technického odboru, který jménem strany tuto věc spravuje. Naopak zneužil svoje přístupová oprávnění, dle vlastního přiznání, jen pro svůj osobní prospěch. Toto je v rozporu s jeho smluvními závazky vůči straně, také tím protiprávně zasahuje do vlastnického práva strany.

Lukáš Nový rozhodčí komisi svoje tvrzení o Ivanu Bartošovi hodnověrně nedoložil; vyjádření Ivana Bartoše z roku 2014 pro tento případ dle rozhodčí komise nemouhou postačovat, protože ve svém vyjádření odpůrce užil přítomný čas, a Ivan Bartoš v nich netvrdí, že užívá heroin nebo metamfetamin (pervitin). Byť byl zásah do dobré pověsti Ivana Bartoše velký, při vyčíslení náhrady nemajetkové újmy rozhodčí komise zohlednila to, že po několika dnech odpůrce svůj výrok z předmětného webu odstranil.

Porušení § 27 organizačního řádu zveřejněním hesel považuje rozhodčí komise za zcela zjevné. Zjevné rovněž je, že opakovaná volání s nepřiměřeně vysokou frekvencí volaného silně obtěžují a znemožňují mu efektivně používat svůj telefon. To, že si volaní nepřejí být odpůrcem takto kontaktováni muselo odpůrci být zřejmé.

Odpůrce se dle výroků 1 až 4 dopustil natolik vážného porušení rozhodného práva, že s přihlédnutním k jeho předchozímu vážnému porušení rozhodného práva, nejsou i takto extrémní opatření nepřiměřená. K těmto opatřením rozhodčí komise přistoupila v zájmu prevence možných budoucích škod straně i jejím členům, které vzhledem k odpůrcově dlouhodobému chování reálně hrozí; odpůrce totiž neprojevil ochotu svá pochybení uznat, natož svoje chování měnit.

Poučení

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoli člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu skupiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Poznámka

Stěžovatel namítl podjatost Michala Ketnera, který připustil, když se ucházel o funkci člena rozhodčí komise, že se dobrovolně vyloučí z rozhodování, pokud o tom ostatní členové rozhodčí komise rozhodnou. Tento svůj slib Michal Ketner dodržel. Pro jeho vyloučení z rozhodování byli Jindřich Čermák, Miluš Kotišová a Martin Strupek, proti byl František Navrkal; sám Michal Ketner se z tohoto hlasování vyloučil. Michal Ketner se na základě tohoto dobrovolně vyloučil z rozhodování.

#131 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na podatele

#132 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před 8 měsíců

Mel bych 2 pripominky:

 • v rozhodcim nalezu schazi udaj o tom, jak kdo hlasoval (je tam pouze hlasovani o podjatosti)
 • pripadne odvolani k CF (ktere je take zmineno v nalezu) probiha na foru pirati.cz (coz je stranicky organ). Pritom nalezem je tento pristup Lukasi Novemu zapovezen. Nalez tim v podstate Lukase o toto pravo pripravuje - mela by tedy v nem byt na tuto dobu (14 dnu) ustanovena vyjimka.

#133 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

 • v rozhodcim nalezu schazi udaj o tom, jak kdo hlasoval (je tam pouze hlasovani o podjatosti)

Explicitně ne, ale vzhledem k tomu, že není připojeno žádné odlišné stanovisko, tak je asi zřejmé, že byl rozhodčí nález schválen jednohlasně (což byl, s výjimkou Michala Ketnera, který se dobrovolně vyloučil z rozhodování).

 • pripadne odvolani k CF (ktere je take zmineno v nalezu) probiha na foru pirati.cz (coz je stranicky organ). Pritom nalezem je tento pristup Lukasi Novemu zapovezen. Nalez tim v podstate Lukase o toto pravo pripravuje - mela by tedy v nem byt na tuto dobu (14 dnu) ustanovena vyjimka.

Mimořádný přezkum je pravomoc celostátního fóra, nikoli právo člena. Nevidím tu rozpor. Nenajde-li se jediný člen, který by aktivně prosazoval mimořádný přezkum ve věci, nemá realisticky stejně mimořádný přezkum naději na úspěch.

To, co jsme popravdě opomenuli zohlednit, je, že odpůrce nemůže kvůli omezení dle výroku 13 vykonat nápravu dle výroku 7. Zde lze asi dovozovat snadno náš záměr, aby omezení dle výroku 13 nebránilo zjednání nápravy, což by byl naprosto absurdní výklad tohoto rozhodčího nálezu.

#134 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Mě by taky zajímalo, jestli trvalo hlasovaní alespoň 48 hodin jak to vyžaduje váš jednací řád.

#135 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Taky byste se meli zamyslet nad tim, co to znamena umyslna zavazna ujma. Jelikoz ja sem ani v jednom pripade necinil provedene kroky s umyslem zpusobit nekomu ujmu. Pricemz podminka umyslnosti je podminkou nutnou pro to, aby zavazna ujma zakladala zavazne poruseni stanov, ktere pak zaklada moznost nedobrovolneho ukonceni clenstvi. Stejnetak se zamyslete nad zavaznosti ujmy, k cemuz si jiste umite vyhledat judikaty. Narovinu vam ale prozradim, ze pokud bylo zadostiucineni stanoveno v tehle trivialni vysi, o zavazne ujme hovorit urcite nelze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zavin%C4%9Bn%C3%AD

#136 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před 8 měsíců

Mám dotaz k výkonu rozhodčího nálezu:
- Lukáš Nový byl vyloučen ze strany, nicméně nebyl mu uložen zákaz stát se registrovaným příznivcem.
- Registrovaným příznivcem se v současné době lze stát i bez využití stranického fóra.
- Dle našich předpisů se registrovaný příznivec smí účastnit jednání CF (včetně vystupování na něm).

Trvá rozhodčí komise bezvýhradně na bodu 13 a tím pádem na tom, že Lukáš Nový, ač nemá zakázáno stát se registrovaným příznivcem, nesmí vystoupit na internetových jednáních CF?

#137 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

 • Registrovaným příznivcem se v současné době lze stát i bez využití stranického fóra.

A to jako jak?

#138 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 8 měsíců

Trvá rozhodčí komise bezvýhradně na bodu 13 a tím pádem na tom, že Lukáš Nový, ač nemá zakázáno stát se registrovaným příznivcem, nesmí vystoupit na internetových jednáních CF?

Ano, jinak bychom svoje rozhodnutí změnili. Tady je to snad jednoznačné. Popravdě jsem čekal, že příslušné předsednictvo zruší odpůrci registraci, ale je to asi jedno.

#139 Aktualizováno uživatelem Lukáš Nový před 8 měsíců

Popravdě jsem čekal, že příslušné předsednictvo zruší odpůrci registraci

Jaký by k tomu mělo důvod? Co sem tak mohl od chvíle, kdy mi bylo zrušeno členství tak závažného nebo opakovaného stanovy či vnitřní předpisy porušujícího?

#140 Aktualizováno uživatelem František Navrkal před 3 měsíců

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

Také k dispozici: Atom PDF