Projekt

Obecné

Profil

Podání #41748

uzavřený

Doporučení k dlouhodobému programu

Přidáno uživatelem Bára Soukupová před asi 1 rok. Aktualizováno před 11 měsíc(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.03.2023
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Milý RV,

doručuji usnesení, které přijal MRT Lidská práva:
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=834760#p834760

Meziresortní tým pro lidská práva doporučuje RV:

 1. schválit aktualizaci dlouhodobého programu, bodu Rovnoprávnost podle var. 1,
 2. přihlédnout k její podobě při tvorbě nové formy dlouhodobého programu.

Varianta 1

Rovnoprávnost
Rovnost a právo na sebeurčení jsou základem svobodné společnosti. Vystupujeme proti všem formám diskriminace, která staví mezi lidmi umělé hranice. Prosazujeme rovná práva:

 • Rasová a etnická rovnost, rovné příležitosti pro cizince. Odmítáme rasismus a řešíme odstraňování příčin. Usilujeme o lepší podmínky pro participaci menšin na začleňování do společnosti. Zaměřujeme se na snižování sociálního vyloučení menšin skrz rovný přístup k bydlení, zdravotní péči, ke vzdělávání a službám, odstraňování byrokratických překážek včetně zajištění přístupu k soudům a potírání obchodu s lidmi.
 • Věková rovnost. Odmítáme ageismus. Jsme pro participaci lidí všech věkových kategorií na rozhodování ve věcech, které se jich týkají. Usilujeme o odstranění nesmyslných věkových hranic v zákonech, které omezují práva těch nejmladších zapojit se do rozhodování.
 • Náboženská rovnost. Každý má právo na svobodu myšlení a náboženského vyznání, včetně práva vyznání změnit nebo nemít. Ctíme zásadu nezávislosti státu na náboženství. Výuku o náboženstvích považujeme za ideální prevenci projevů nenávisti.
 • Rovnost vztahů a rodin. Podporujeme soužití lidí, kteří o sebe pečují. Počet, věk a pohlaví nejsou rozhodující. Nikdo nemá být diskriminován za to, koho miluje nebo s kým si přeje vychovávat děti. Děti mají nárok na stejný přístup bez ohledu na pohlaví rodičů. Prosazujeme rovnoprávné manželství, společná rodičovská práva stejnopohlavních párů, rovný přístup k asistované reprodukci, vzdělávací systém zohledňující pestrost společnosti a rovnoprávnost sankčních mechanismů. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality a o dodržování svobody pohybu v EU pro všechny její občanky a občany. Prosazujeme sebeurčení genderové identity. Zrušíme povinnost uvádět pohlaví v dokladech.
 • Rovnost žen a mužů a genderová rovnost. Navrhujeme změny na podporu rovnosti žen a mužů. A to zejména v odměňování, rozhodování a slaďování pracovního i soukromého života. Prosazujeme kvalitní dostupné služby včetně jeslí, školek a dětských skupin, které vytvářejí podmínky pro sladění péče a kariéry. Prosazujeme prevenci genderově motivovaného násilí i domácího násilí. Podporujeme ratifikaci Úmluvy rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a úpravu definice znásilnění.
 • Rovnost s ohledem na fyzické i duševní zdraví. Odmítáme diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a znevýhodnění. A to zejména v bytové, zdravotní a sociální politice. Usilujeme o plné zapojení osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti a odstraňování všech bariér. Prosazujeme zvýšení dostupnosti péče a postupnou deinstitucionalizaci ve prospěch komunitní péče oproti ústavní.
 • Jsme proti fyzickému trestání dětí. Fyzické tresty jsou v rozporu s vědeckými poznatky o zdravém rozvoji dětí. Přetrvávající trauma vede k vývoji dalších nežádoucích jevů. Odmítáme proto normalizaci fyzického trestání a podporujeme zakotvení nepřípustnosti fyzických trestů do občanského zákoníku.

Naším cílem je společnost založená na vzájemnosti, svobodě a rovnosti v právech i příležitostech. Podporujeme dlouhodobá systémová řešení a upřednostňujeme pozitivní motivaci. Usilujeme o pojetí institucí jako služeb, které vyrovnávají odlišné startovní čáry. Podporujeme mezinárodní spolupráci. Úroveň společnosti se pozná podle kvality těch nejzranitelnějších. Záleží nám na každém.


Soubory

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před asi 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 1. 4. svolána k tomuto podání schůze RV programové skupiny

Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před asi 1 rok

Na základě připomínek doplňuji drobně upravenou verzi, takto:

"Prosazujeme rovnoprávné manželství, společná rodičovská práva stejnopohlavních párů, rovný přístup k asistované reprodukci a vzdělávací systém zohledňující pestrost společnosti. Usilujeme o to, aby sankce za genderově či homofobně motivované útoky byly srovnatelné s tresty za jiné předsudečné násilí. Zasazujeme se o mezinárodní dekriminalizaci homosexuality a o dodržování svobody pohybu v EU pro všechny její občanky a občany."
Také doplněno jedno vypadnuté slovo na konci, tedy nikoli pouze "kvality", ale "kvality života" (viz příloha).

Aktualizováno uživatelem Janka Michailidu před asi 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Bára Soukupová před asi 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Dan Leština před asi 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Pavel Kořízek před asi 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Vít Žáček před asi 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před asi 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před asi 1 rok

pro projednání

Aktualizováno uživatelem Markétka Gregorová před asi 1 rok

Pro projednání

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 1 rok

 • Tags nastaven na rv-programova

Aktualizováno uživatelem Radka Musilová před 12 měsíc(ů)

 • Začátek změněn z 16.03.2023 na 15.03.2023
 • Přiřazeno nastaven na Radka Musilová

Aktualizováno uživatelem Alena Říčková před 11 měsíc(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Výsledek hlasování:

Počet lístků: 23
Hranice pro nadpoloviční většinu: 12
Nadpoloviční většiny dotáhla možnost A (13 hlasů) a byla tedy přijata.
Hlasování viz
doručeno do podatelny AO https://redmine.pirati.cz/issues/42528

Také k dispozici: Atom PDF