Projekt

Obecné

Profil

Podání #35429

Záměr: Projektové a personalistické služby v rámci přípravy na obměnu poslaneckého klubu

Přidáno uživatelem Michal Macek před 5 měsíců. Aktualizováno před 5 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Okamžitá
Přiřazeno:
Začátek:
15.03.2021
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Na základě jednání předsednictva poslaneckého klubu ze dne 15. 3. 2021 předkládám (v zastoupení předsedy klubu Jakuba Michálka) předsednictvu poslaneckého klubu k hlasování per rollam následující usnesení:

"Předsednictvo poslaneckého klubu

I. souhlasí se záměrem na poptávku projektových a personalistických služeb (podpora projektového řízení, výběrová řízení nové členy aparátu poslaneckého klubu v souvislosti s obměnou a následně na asistenty poslanců, koordinace projektu zpětné vazby a vzdělávání) a s náklady ve výši 40-52 tis. Kč měsíčně (při rozsahu služeb 40 hod./týdně, s možností změny rozsahu služeb s adekvátní změnou odměny) na dobu od dubna/května 2021,

II. souhlasí se záměrem, že náklady na služby podle bodu I. budou až do výše 150 tis. Kč pokryty z rozpočtové položky poslaneckého klubu Provozní podpora klubu v rozpočtu strany, přičemž v případě trvání smlouvy po využití těchto prostředků budou další prostředky během čerpání služeb v roce 2021 hrazeny ze sdíleného expertovného (poolu) v rozpočtu poslaneckého klubu, a souhlasí s čerpáním z této položky do výše 266 tis. Kč,

III. předkládá poslaneckému klubu následující usnesení:
Poslanecký klub vyslovuje souhlas se záměrem poptávky projektových a personalistických služeb podle usnesení PPK ze dne 15.3.2021 a s náklady ve výši 40-52 tis. Kč měsíčně, přičemž náklady budou v roce 2021 čerpány z rozpočtu strany do výše 150 tis. Kč a ze sdíleného expertovného (poolu) do výše 266 tis. Kč.

IV. jmenuje pro účely vyhodnocení poptávky I. výběrovou komisi ve složení Jakub Michálek, Martin Jiránek, Petr Fojtík, zástupce personálního odboru strany a souhlasí s přiloženým zněním inzerátu pro poptávku,

V. ukládá předsedovi klubu předložit usnesení podle bodu III. na nejbližším jednání poslaneckého klubu."

Důvodová zpráva:

PPK řešilo, jak se předem připravit na očekávané překotné zvětšení poslaneckého klubu v případě volebního úspěchu, který bude nevyhnutelně spojen i s kariérním postupem některých lidí v aparátu klubu a návaznou potřebou najít nové lidi do našeho týmu. PPK vytyčilo některé potřeby, na které je v souvislosti s tím potřeba myslet, abychom zajistili kontinuitu fungování poslaneckého klubu a vysokou kvalitu jeho práce i personálního složení aparátu klubu. Zejména se chceme vyhnout tomu, aby se aparát po volbách vyprázdnil a nedošlo k potřebnému předávání zkušeností.

Identifikované potřeby související s předloženým záměrem:

Příprava výběrových řízení na členy analytického týmu (např. další protikorupční analytik na částečný úvazek kvůli zajištění výběru důvěryhodných osob v případě vládního angažmá, nástupce správce životního cyklu schůze) - začátek služeb nejpozději květen, před prázdninami začne předávání, pak před volbami konec zkušebky a vyhodnocení, výběrko tedy duben/květen,
projekt organizace zpětné vazby 360 stupňů navázané na kompetenční model (příp. ve spolupráci s externím dodavatelem) duben/květen, po ukončení sestavy volitelných míst
organizace vzdělávání v rámci klubu a kandidátů na volitelných místech dle kompetenčního modelu, zejména kolekcí vhodných materiálů přístupných na dálku, např. e-learningu (ve spolupráci s interními, příp. i externími dodavateli a PO), první výstupy květen, aspoň 2 termíny společného vzdělávání dle potřeby, které vzešly z kompetenčního modelu,
příprava výběrových řízení na místa asistentů poslanců (tak aby v říjnu již existoval pool uchazečů prošlých AC, že kterých si poslanci budou moci vybrat, s využitím zkušeností a podpory z PO, v červnu před prázdninami či v srpnu nejpozději vyhlásit poptávku),
personální podpora organizačních změn (správa a organizace projektového portfólia poslaneckého klubu, uspořádání či přenastavení projektového řízení, které nám trochu uvadlo, nastavení nových skupin, případně ad hoc personalistická podpora (supervize, individuální koučink, individuální školení) dle potřeb definovaných PPK,
lze očekávat potřebu výpomoci v případě vládního angažmá, kde se může dřívější zasmluvnění a osvědčení velmi vyplatit.

Z výše uvedeného přehledu a vzhledem ke skutečnosti, že klub disponuje prostředky na tuto činnost z poolu a z existujících rozpočtových položek, se jeví jako rozumné posílit sdílený aparát klubu o posilu - personalistu / projekťáka, který bude mít na starosti zajištění výše uvedených projektů v potřebné kvalitě a rychlosti tak, aby se nezasekávaly kvůli nedostatku času u členů PPK či vedoucího analytického týmu. Rozpočtově je záměr zajištěn z vyhrazených prostředků strany do 200 tis. Kč (strop příslušné rozpočtové položky v již platném rozpočtu) a nad rámec této částky bude hrazen z poolu, což vyžaduje souhlas poslaneckého klubu, který se navrženým usnesením klubu uděluje.

Znění inzerátu je přílohou tohoto usnesení.

Inzerat_sluzby.pdf (27.1 KB) Inzerat_sluzby.pdf Michal Macek, 15.03.2021 15:46

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před 5 měsíců

PRO

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Lipavsky před 5 měsíců

PRO

#3 Aktualizováno uživatelem Lukas Cernohorsky před 5 měsíců

Pro

#4 Aktualizováno uživatelem Lukáš Kolářík před 5 měsíců

Pro

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Jiránek před 5 měsíců

Pro

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 5 měsíců

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

schváleno, uzavírám

#7 Aktualizováno uživatelem kristyna plasilova před 5 měsíců

Schválené usnesení bylo předloženo na jednání PK dne 16.3. 2021 a schváleno v následujícím znění:
Poslanecký klub
vyslovuje souhlas se záměrem poptávky projektových a personalistických služeb podle usnesení PPK ze dne 15.3. 2021
a s náklady ve výši 40-52 tis. Kč měsíčně, přičemž náklady budou v roce 2021 čerpány z rozpočtu strany do výše 150 tis. Kč a ze sdíleného
expertovného (poolu) do výše 266 tis. Kč.
PRO: Polanský, Profant, Černohorský, Holomčík, Elfmark, Kopřiva, Kolářík, Jiránek, Michálek, Pikal, Vymazal, Richterová, Kozlová, Navrkal, Pošvář
Pro 16, Proti 0, zdržel se
Usnesení bylo schváleno

Zápis z jednání PPK zde

Také k dispozici: Atom PDF