Projekt

Obecné

Profil

Podání #32972

Novela VŘ - primární volby

Přidáno uživatelem Jan Bednařík před 10 měsíců. Aktualizováno před 8 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
06.10.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

V "Pirátské hospodě na Jitsi" s Petrem Springsfeldem jsme narazili na nějaké nesrovnalosti ve VŘ, které by bylo dobré opravit dříve, než se nám rozjedou primárky do sněmovních voleb. Není to úplná revize VŘ a oprava všech problematických věcí, to nás ještě čeká.


První věc se týká sestavování kandidátních listin a §6

§ 6 Samostatná kandidátní listina
Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny, která je sestavena v primárních volbách a předkládá se republikovému výboru.

Tím že se "upřednostňuje" v jedné větě jak samostatná kandidátní listina, tak její sestavení v primárních volbách, tak se to dá vyložit dvěma způsoby. Buď že kandidujeme samostatně (není možná koalice) a kandidátka se sestavuje v primárkách, nebo že jsou možné koalice a není třeba dělat primárky. My bychom předpokládám chtěli preferovat samostatnou kandidátku s možností dělat koalice a primárky dělat ideálně vždy.

Navrhuji to vyřešit následujícím usnesením A:

Republikový výbor mění Volební řád takto:

§ 6 Samostatná kandidátní listina
Česká pirátská strana upřednostňuje podání samostatné kandidátní listiny , která je sestavena v primárních volbách a předkládá se republikovému výboru.

§ 7 Kandidátní listina
(1) Kandidátní listinou se pro účely tohoto předpisu rozumí každý písemný úkon, kterým strana nominuje jednoho nebo více kandidátů do voleb veřejných funkcí.

(2) Kandidátní listina se sestavuje v primárních volbách, není-li stanoveno jinak.

(3) Kandidátní listina se předkládá republikovému výboru.

Původní odstavce (2) až (5) §7 se přečíslují na (4) až (7).

Poznámka: "Není-li stanoveno jinak" je tam např. kvůli doplňování kandidátní listiny dle §8 (6) a (7).


Druhá věc se týká §20a Komunální volby

§20a Komunální volby byl přidán později a je v něm několikrát upřesněno "volí/sestavuje v primárních volbách". Tohle upřesnění jen pro komunální volby ale při výkladu VŘ jako celku znamená, že v těch dalších volbách - §21 Krajské volby, §22 Sněmovní volby, §22a Senátní volby, §23 Evropské volby a §23a Prezidentské volby - se kandidátní listina nemusí sestavovat v primárkách.

Asi by to mělo vyřešit výše navržené usnesení A, ale ať je to jasné, navrhuji další usnesení, které sjednotí §20a s těmi ostatními zvláštními paragrafy. Návrh usnesení B:

Republikový výbor mění §20a odstavec (1) Volebního řádu takto:

§ 20a Komunální volby
(1) Oblastní fórum toho oblastního sdružení, ve kterém je obec, do jejíhož zastupitelstva se volí, sestavuje kandidátní listinu.
a) volí lídra kandidátní listiny v primárních volbách,
b) volí čelní kandidáty a ostatní kandidáty na kandidátní listině v primárních volbách, není-li stanoveno jinak,
c) může doplňovat kandidátní listinu sestavenou v primárních volbách o další kandidáty usnesením i bez konání primárních voleb.

Poznámka: To že se v primárkách volí zvlášť lídr, čelo a zbytek je už řečeno v §8 (2), proto lze vypustit písmeno "a)" a "b)". A v §8 (6) je upřesněno doplňování kandidátní listiny, proto lze vypustit i písmeno "c)". U krajských §21 a sněmovních §22 voleb se to taky explicitně neuvádí.


Třetí věc se týká §10 Podmínky kandidatury

Asi všichni víme, že některé podmínky kandidatury nelze dost dobře splnit před primárními volbami, protože by to znamenalo buď mít hotový program a kodex ještě před primárkami, nebo by kandidát musel dát bianco šek, což je prohřešek proti demokratickému minimu. Dá se to ale vyřešit tím, že se podmínky kandidatury rozdělí na část, kterou je třeba splnit před primárkami, a část, kterou je třeba splnit před podáním kandidátky.

Návrh usnesení C:

Republikový výbor mění §10 Volebního řádu takto:

§ 10 Podmínky kandidatury

(1) V primárních volbách smí kandidovat pouze člen nebo registrovaný příznivec České pirátské strany, který vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec.

(1)(2) Ve volbách za Českou pirátskou stranu smí kandidovat pouze její člen nebo registrovaný příznivec, který ke dni podání kandidátní listiny
a) podepsal čestné prohlášení, které obsahuje náležitosti podle volebního zákona a souhlas kandidáta s demokratickým minimem, kodexem pro danou veřejnou funkci, pokud byl schválen a programem pro dané volby, a
b) vystavil ve vyhrazené části webu strany svou prezentaci s fotografií, životopisem, případně osobními prioritami ve stanoveném formátu; prezentaci kandidáta může s jeho souhlasem vystavit i jiný člen nebo registrovaný příznivec, a
c) nekandiduje souběžně do více funkcí, jejichž neslučitelnost stanoví zákon nebo program strany.

(2)(3) Nezpůsobilému kandidátovi poskytne organizátor voleb pomoc se splněním podmínek kandidatury, je-li to možné. Pokud nezpůsobilý kandidát podmínky přesto nesplní nebo pokud mu pomoci nelze, k jeho kandidatuře se nepřihlíží. Proto nebude připuštěn k primárním volbám, nebude zařazen na kandidátní listinu, případně ho volební zmocněnec z kandidátní listiny odvolá.

a v §20a odstavci (3) mění "§ 10 odst. (1) písm. b)" na "§ 10 odst. (2) písm. b)".

Poznámka: Ty podmínky pro primárky se opakují i pro kandidaturu, protože ne všichni kandidáti prochází primárkami (někteří mohou být doplněni usnesením).


Navržená usnesení A, B a C se vzájemně nevylučují. Jestli máte nápad, jak ty věci formulovat lépe, sem s ním!

Díky za podporu pro návrh.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Andrej Ramašeuski před 10 měsíců

pro projednani

#2 Aktualizováno uživatelem Jiri Demel před 10 měsíců

V návrhu usnesení C prosím odstranit písmeno "a" za čárkou v §10 odst 2 písm a) a b)
A doporučuji stanovení "fotografie", např. profilové.

Pro projednání

#3 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissová před 10 měsíců

Pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Karsten Sachs před 10 měsíců

Pro projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Martin Smida před 10 měsíců

pro projednání

#6 Aktualizováno uživatelem Jan Bednařík před 10 měsíců

Máme podporu pro projednání, můžete to prosím někdo zahájit? (Zahájit jednání může kterýkoliv člen RV.)

#7 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před 10 měsíců

  • Přiřazeno nastaven na Dalibor Zahora

#8 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před 10 měsíců

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#9 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před 8 měsíců

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Schváleny byly změny VŘ podle usnesení A a C, viz: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=578&t=54397

Také k dispozici: Atom PDF