Projekt

Obecné

Profil

Předběžná otázka #32094

Předběžná otázka - předpis o institutu

Přidáno uživatelem Janka Michailidu před 2 měsíců. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
20.07.2020
Uzavřít do:
Spisová značka:
Datum podání:
20.07.2020

Popis

Velevážená rozhodčí komise,
mám tady pro vás důležitou otázku týkající se implementace pravidel v souvislosti se vznikajícím pirátským institutem.
V zakládací listině institutu coby zapsaného ústavu vystupuje strana (Piráti) jako zakladatel. Zakládací listina neřeší, jak vypadá rozhodovací proces v rámci zakladatele. Ze zákona (ZPS, zákon č. 424/1991 Sb.) jedná za stranu statutár a jeho mandát k tomuto jednání mohou regulovat jen předpisy strany.
Jelikož nechceme rozhodování pro výkon role zakladatele ústavu nechat na samotném statutárovi strany, nýbrž rozdělit mezi orgány strany, bude potřeba napsat tzv. Předpis o institutu, který toto bude v rámci vnitrostranického fungování řešit. Typicky se tak bude jednat o vymezení působnosti jednotlivých orgánů strany - RP, RV, CF a možná dalších - při rozhodování v kontextu fungování pirátského institutu: volby, jmenování a odvolání členů správní rady, změna zakládací listiny ústavu, apod.).

Otázka zde zní: Spadá tvorba a schválení takovéhoto předpisu do působnosti Celostátního fóra dle pasáže Stanov Čl. 8, odst. (6) písm. a)? (Tedy “Celostátní fórum dále schvaluje další předpisy k úpravě vnitrostranických poměrů”)

Díky moc za odpověď!

Odpověď RK na předběžnou otázku

Schválení tázaného „předpisu o institutu“ spadá do působnosti CF, pokud jeho obsahem bude úprava činnosti orgánů strany v rámci jejich působnosti svěřené Stanovami.
Případné rozšíření působnosti orgánů nad rámec Stanov lze provést pouze jejich změnou. Bez úpravy Stanov také CF není oprávněno předpisem přímo zasahovat do záležitostí jiných právnických osob než je Česká pirátská strana.

Více viz odůvodnění níže.


Související úkoly

související s rozhodčí komise - Dlouhodobý úkol #24452: Předběžné otázky řešené RK s volebním obdobím od r. 2019V řešení (diskutuje se)

související s rozhodčí komise - Podání #32502: Oprávnění k vydání předpisuDokončen01.09.2020

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 2 měsíců

  • Datum podání nastaven na 20.07.2020
  • Přiřazeno nastaven na Milan Daďourek
  • Stav změněn z Nový na Čeká se na řešitele

Jako zpravodaje přiřazuji Milana Daďourka.

#2 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 2 měsíců

#3 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před 2 měsíců

Navrhuji věc rozhodnout v písemném řízení na fóru.

#4 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 2 měsíců

Souhlasím

#5 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 měsíců

Otevřena rozprava a vyvěšen návrh odpovědi: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=192&t=53299

#6 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 1 měsíc

Zahájeno hlasování.

#7 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 1 měsíc

Rozhodčí komise schválila následující

Odpověď na předběžnou otázku

Schválení tázaného „předpisu o institutu“ spadá do působnosti CF, pokud jeho obsahem bude úprava činnosti orgánů strany v rámci jejich působnosti svěřené Stanovami.
Případné rozšíření působnosti orgánů nad rámec Stanov lze provést pouze jejich změnou. Bez úpravy Stanov také CF není oprávněno předpisem přímo zasahovat do záležitostí jiných právnických osob než je Česká pirátská strana.

Odůvodnění

-I-

Z ustanovení Občanského zákoníku ot[/ot] je pro Piráty nutné vyvodit:
(1) Stanovy musí určitou působnost svěřit konkrétnímu orgánu, jinak zásadně náleží statutárnímu orgánu,

§ 163 OZ: Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

(2) zásadně Stanovy určují, zda a jakým způsobem členové orgánů za Piráty rozhodují,

§ 151 odst. 1 OZ: Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.

(3) S uvedeným souvisí požadavek ZSPS, aby Stanovy mimo jiné uváděly orgány strany a jejich oprávnění.

§ 6 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v.z.p.z.d:
 ... K návrhu na registraci přípravný výbor připojí
...
b) stanovy (organizační řád) ve dvojím vyhotovení, **v nichž musí být uvedeny**:
1. název a zkratka strany a hnutí,
2. sídlo,
3. programové cíle,
4. práva a povinnosti členů,
5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany,
6. **orgány** včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování **a vymezení jejich oprávnění**,
7. způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní jednání jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci,
8. zásady hospodaření,
…

(4) OZ však nezamezuje zastupování členy v běžných věcech, jak upravuje §166.

[ot]§ 166 OZ:
(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.
(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.[/ot]

-II-

Obecně lze shrnout, že pokud Stanovy nesvěřují tázanou působnost jinému orgánu, náleží dle §163 OZ zpravidla orgánu statutárnímu, jímž je dle čl. 10 Stanov Republikové předsednictvo.
S ohledem na tuto zásadu je nezbytné vyvozovat působnost orgánů výhradně na základě Stanov, neboť jinak ze zákona náleží RP (výjimky může stanovit zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci – typicky soud). Jinému pirátskému předpisu než Stanovám ot[/ot] zákon nepřiznává sílu odejmout jakoukoliv působnost statutárnímu orgánu a přiznat ji orgánu jinému.
Zároveň je těžko představitelné, aby Stanovy svěřovaly působnost jinému orgánu strany, aniž by ho znaly. ZSPS žádá, aby orgány strany, jimž je svěřeno oprávnění ot[/ot] byly ve Stanovách uvedeny, včetně způsobu jejich ustavení.

-III-

Ohledně možností úpravy působnosti orgánů zmíněné v položené předběžné otázce:
(1) Vymezit působnost orgánů strany lze pouze Stanovami. K jejich změně je příslušné výhradně Celostátní fórum (čl. 8 odst. 5 písm. (e) Stanov).

(2) Nic nebrání konkretizovat činnost orgánů strany v rámci jejich působnosti. V otázce bylo zmíněno RP, RV a CF. U Republikového předsednictva (statutárního orgánu) nemůže nastat nedostatek působnosti ve smyslu otázky.
Působnost RV dle čl. 9 odst. 1 Stanov zahrnuje i rozhodování o dalších, zejména odborných záležitostech. Zde Stanovy otevírají prostor pro další vymezení obsahu tohoto oprávnění. Významné je také oprávnění úkolovat RP (čl. 9 odst. 5 písm. (f) Stanov), které poskytuje nástroj realizace rozhodnutí RV.

(3) CF je nejvyšším orgánem strany (čl. 8 odst. 1 Stanov). Má rozsáhlou explicitně stanovenou působnost (čl. 8 odst. 5 a 6), která zahrnuje úkolování RV a RP a přijímání předpisů k úpravě vnitřních poměrů. Dále Stanovy poněkud skrytě předpokládají také jeho rozhodování v dalších celostátních záležitostech – viz čl. 9 odst. 5 písm. (j). S tím souvisí i výslovné oprávnění zrušit jakékoliv rozhodnutí orgánu strany (čl. 9 odst. 5 písm. (h) Stanov). Lze mít za to, že rozhodování CF v celostátních záležitostech není omezeno (jakožto nejvyššího orgánu), pokud neodporuje Stanovám – na rozdíl od RV, pro jehož rozhodování Stanovy určují podmínky.
K provedení rozhodnutí CF bude nezřídka nutné využít jeho oprávnění úkolovat RP. Například zřídit politický institut totiž CF bez právního jednání RP, jakožto statutárního orgánu, nebude schopno. Určit jiný orgán než statutární, aby zřízení provedl, by bylo možné pouze prostřednictvím Stanov.

-IV-

Ohledně působnosti orgánů strany k vydání předpisu dle předběžné otázky:
(1) Konkretizovat výkon působnosti jednotlivých orgánů strany v mezích Stanov lze vnitřním předpisem. Na republikové úrovni Stanovy svěřují pravomoc vydávat předpisy dvěma orgánům: Celostátnímu fóru a Republikovému výboru.

(2) Ačkoliv praxe aprobovala, že v oblastech svěřených dle čl. 9 odst. 5 Stanov může RV hrát roli originárního normotvůrce, mimo tyto meze je zjevně oprávněn pouze k normotvorbě odvozené. Jeho oprávnění je spíše „vládní“ než zákonodárné.

Čl. 9 odst. 1 Stanov:
Republikový výbor [b]upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem[/b], připravuje podklady pro celostátní fórum a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech.

[ot](Srovnej čl. 78 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplňků:"K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády")[/ot]

Pod upřesněním předpisů CF jistě nelze rozumět, že by RV mohl stanovovat zcela nová pravidla činnosti orgánů strany. Upřesnění předpisů by mělo být prováděno tak, aby bylo zřejmé, jaké ustanovení je upřesňováno (s ohledem na přezkoumatelnost oprávnění RV). Upřesnění nemůže vybočit z rámce upřesňovaného ustanovení – například rozšířit okruh adresátů, na něž dopadá, nebo uložit povinnosti, které z upřesňovaného ustanovení nelze vyvodit.
V rámci zmíněného čl. 9 odst. 5 Stanov, ani jinde ve Stanovách, nelze nalézt působnost RV odpovídající vydání „předpisu o institutu“ obsahem odpovídající otázce. RV tedy není oprávněn k vydání tázaného předpisu.

(3) Celostátní fórum má dle čl. 8 odst. 6 písm. (a) široké předpisotvorné oprávnění.

Čl. 8 odst. 6 Stanov:
Celostátní fórum dále
    a) schvaluje další předpisy k úpravě vnitrostranických poměrů, ...

Přesto nemůže schválit předpis libovolného obsahu. Předpis CF nesmí být v rozporu se Stanovami, nebo zasahovat do oblastí, které zákon vyhrazuje Stanovám (viz oddíl -I- zdůvodnění). Kromě toho je určen pouze k úpravě vnitrostranických poměrů.
Působnost CF k vydání předpisu bude dána pouze, pokud jeho obsah bude odpovídat těmto limitům.

(4) V konkrétním případě tázaného politického institutu si například CF může (na základě čl. 8 odst. 6 písm. (b) Stanov) vymínit, že RP nezřídí politický institut bez jeho souhlasu a předloží CF k odsouhlasení navrhované znění zakladatelských listin. Může po RP požadovat, aby pro všechny kroky týkající se institutu předem získalo souhlas RV a stanovit, že toto rozhodování může RV konat v rámci své působnosti dle čl. 9 odst. 1 Stanov (některé další, zejména odborné záležitosti). Případně může Republikovému předsednictvu zakázat udělit souhlas ke změně předpisů institutu bez souhlasu CF. Atp. Takové vymínění, úkolování či zákaz, může být provedeno předpisem, neboť upravuje vnitrostranické poměry (jednání RP, případně RV).
Samo CF však nemůže předpisem stanovit, že bude bez součinnosti s RP vykonávat působnost zřizovatele, nebo ji přenést na RV (přenos působnosti by musel být ve Stanovách). Nemůže proto například přímo rozhodnout o odvolání správní rady – může však v tomto smyslu uložit úkol RP, nebo určit, že takový úkol je oprávněn uložit Republikový výbor. CF nemůže předpisem přímo určit, jak mají vypadat orgány institutu (nejde o vnitřní věc strany) - ale může v podobném smyslu udělit pokyn RP.
Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrativní.

#8 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 1 měsíc

  • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)
  • Popis aktualizován (diff)

#9 Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 1 měsíc

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
  • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 28 dnů

  • související s Podání #32502: Oprávnění k vydání předpisu přidán

Také k dispozici: Atom PDF