Projekt

Obecné

Profil

Úkol #31580

Povinné nahrávání zákroků PČR a MP

Přidáno uživatelem Daniel Galuszka před asi 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
16.06.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:
Semafor:
Bílá

Popis

Chceme docílit skutečné přezkoumatelnosti policejních zákroků. To povede k zajištění spravedlivého a adekvátního vypořádávání problematických situací jak vůči veřejnosti, tak vůči samotným policistům. Proto prosadíme povinnost policistů a obecních strážníků nahrávat zákroky v celé délce, což předejde nejasnostem vznikajícím za současného stavu.

Studie k tématu:

Co navrhujete?

Při každém výjezdu bude policista vybaven kamerou umístěnou na výstroji, s povinností tuto kameru zapnout, když vstoupí do kontaktu s občany. Tyto záznamy budou následně archivovány pro případ, že by jich bylo třeba k analýze potenciální problematické situace.

Proč je to důležité?

V případě, že dojde k problematické situaci v interakci mezi policistou a občanem, záznam umožní zpětné posouzení této situace nezávislými pozorovateli a následné rozhodnutí toho, zda některá ze zúčastněných stran postupovala nelegálně. Takovýto postup nejen, že ušetří náklady na prošetřování dané situace ale v důsledku vede i k nárůstu důvěry občanů vůči policistům na základě omezení možností policistů zneužívat své pravomoci.

Jak toho konkrétně dosáhnete?

Jednotky PČR i MP budou v adekvátní míře vybaveny nahrávacímí zařízeními, vč. povinnosti tato zapínat při interakci s veřejností.

Jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát?

3 měsíční pilotní průzkum s následným měsícem na vyhodnocení výsledků - v případě výsledků pozitivních by distribuce kamer směrem ke zbylé části příslušníků trvalo vč. tréninku zhruba další rok.

Celkové aplikaci by předcházel pilotní projekt, kdy by kamery a nezbytné zázemí byly pořízeny pro specifikovaný počet policistů aktivních v hlídkové činnosti (pro kalkulace níže počítáme s 200 policisty, respektive 200 kamerami), jejichž výsledky by následně byly porovnávány s tímtéž počtem policistů ve skupině kontrolní, nevybavené kamerami. Na základě zkušeností nabytých ze zahraničních materiálů lze odhadhnout, že tento pilotnéí projekt by mohl trvat zhruba tři měsíce, po kterých by došlo k vyhodnocení výsledků a to v ideálním případě jak ze strany samotných policistů, tak nezávislého subjektu z akademické sféry. Subjektem vyhodnocování by bylo množství policisty provedených zákroků, způsob jejich vyřešení, množství stížností podaných na chování daných policistů v rámci těchto zákroků a způsob vypořádání těchto stížností. Na základě výsledků projektu by případně došlo k rozšíření užívání kamer mezi všechny příslušníky policie, který přichází do kontaktu s veřejností v rámci hlídkové činnosti.

Na základě studií ze zahraničí lze rámcově odhadnout samotnou pořizovací cenu jedné kamery s příslušenstvím a započítanými dalšími náklady (úložiště záznamů, údržba kamer, baterie, náklady na proškolení uživatelů atd.) nezbytnými, k možnosti kameru plně využívat. Náklady na provoz jedné kamery po dobu jednoho roku činnosti příslušníka odhadujeme na 15-20 000,- Kč.

Náklady na výše zmíněný pilotní průzkum by se tedy pohybovaly okolo 1 000 000,- Kč za pořízení kamer, příslušenství a tříměsíčního provozování.

V případě následného zavedení kamer pro veškeré příslušníky provozující hlídkovou činnost by šlo nejspíše o celkový náklad zhruba 400 milionů Kč - zde je započtena jak samotná pořizovací cena, tak náklady na první rok provozu. Na základě zahraničních studií se lze domnívat, že v důsledku amortizace by průměrné roční náklady na údržbu celého tohoto systému v provozu by se následně nejspíše pohybovaly okolo 40 milionů Kč ročně.

Je možné, že alespoň část těchto nákladů by byla pokryta z výdajů ušetřených díky efektivnějšímu vypořádávání občanských stížností.

Kroky v projektu:

 • 10 % připraven záměr ke zpracování
 • 20 % hotové analytické práce
 • 30 % záměr schválen RP
 • 40 % text zpracován
 • 50 % text opřipomínkován
 • 60 % prošlo resortním týmem/pracovní skupinou
 • 70 % zařazeno do várky ET k bodům
 • 80 % schváleno RP
 • 90 % schváleno RV
 • 100 % medializováno na tiskové konferenci

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 12 měsíců

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 12 měsíců

Kód:

PNZ

Interní název:

Povinné nahrávání zákroků

Nadpis:

Nahrávání zákroků - jistota pro občany i policisty

Anotace:

Prosadíme povinnost policistů a obecních strážníků nahrávat zákroky v celé délce, což povede k zajištění spravedlivého a adekvátního vypořádávání problematických situací.

Problém:

V některých případech nelze za absence videozáznamu zpětně spravedlivě posoudit problematické situace mezi občany a policisty ve výkonu služby.[1] To vede k nárůstu vzájemné nedůvěry, snížené míře spolupráce a potenciálnímu zneužívání pravomocí policisty.

Ideál:

Užívání kamer zajistí spravedlivé vypořádávání problematických situací, pravdepodobně sníží jejich množství[2] a v důsledku ušetří náklady na prošetřování občanských stížností.[3] Stejně tak povede k nárůstu vzájemné důvery mězi policisty a občany.

Benefity:

Občané: Možnost zpětného spravedlivého ověření problematických situací ve vztahu mezi policisty a občany.

Policisté: Možnost zpětného spravedlivého ověření problematických situací ve vztahu mezi policisty a občany.

Stát: Peníze ušetřené díky efektivnějšímu vypořádávání občanských stížností.

Navrhovaná opatření:

 • společně s experty z oblasti (policisté, OČTŘ, organizace věnující se ochraně práv občanů) přichystáme návrh zákona, který by umožnil povinné nahrávání zákroků v souladu s jejich pohledem na zajištění maximální možné efektivity takovéhoto systému při zachování schopnosti policistů vykonávat efektivně svou práci
 • ve spolupráci s právníky tento návrh upravíme tak abychom se nedostali do sporu se zákony o ochraně osobních údajů
 • prosadíme změnu zákona o 273/2008 Sb. o Policii ČR a zákona 553/1991 Sb. o obecní policii aby ukládaly policistům povinnost nahrávat prostřednictvím kamer umístěných na výstroji interakce s veřejností ke který dochází v průběhu hlídkové činnosti nebo výjezdu.

Co už jsme udělali:

 • v rámci rezortního týmu Vnitro a bezpečnost jsme započali spolupráci s experty z oblasti policejní činnosti na přípravě adekvátního rámce zavedení povinného nahrávání zákroků
 • v rámci rezortního týmu Vnitro a bezpečnost jsme provedli základní rešerši dopadů implementace podobných návrhů v zahraničí

FAQ:

Kolik by to stálo?

 • částka k zakoupení dostatečného množství kamer a příslušenství k zajištění nahrávání všech výjezdů a zásahů PČR a MP by se v případě snahy o pokrytí všech policistů u kterých je reálná možnost interakce s veřejností pohybovala ve stamilionech korun. Částka na následnou údržbu těchto kamer by se pohybovala v desítkách milionů korun ročně.

Nebude kamera pro policistu ve výkonu jeho práce omezující?

 • nic takového není očekáváno, kamera nijak neomezuje policistu v pohybu nebo výkonu jeho práce a ze zahraničních studií implementace povinného nahrávání nevyplýva, že by policisté měli podobné problémy

Jak zajistíte ochranu osobních údajů?

 • ve spolupráci s právníky stanovíme adekvátní lhůty archivace záznamů, ve spolupráci s technologickými experty pak určíme, jak tato data bezpečně skladovat s minimálním rizikem jejich prosáknutí na veřejnost

zdroje:
[1] https://www.pnas.org/content/116/21/10329
[2] https://nij.ojp.gov/topics/articles/body-worn-cameras-what-evidence-tells-us
[3] https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/251416.pdf

#3 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 12 měsíců

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

#4 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 12 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 10

#5 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před 11 měsíců

 • % Hotovo změněn z 10 na 20

#6 Aktualizováno uživatelem Daniel Galuszka před 6 měsíců

 • % Hotovo změněn z 20 na 30

Patronát nad tímto programovým bodem převzali STAN. Dle harmonogramu by měli mít bod zpracovaný do 10. února, do 18. února probíhá připomínkování Expertním týmem koalice a do 25. února probíhá finalizace.

#7 Aktualizováno uživatelem Ondřej Klíma před asi 1 měsíc

 • % Hotovo změněn z 30 na 100
 • Stav změněn z Nový na Dokončen

Programový bod byl dokončen, schválen ETK, RV a zařazen do vydaného programu. Medializováno v rámci medializace programu jako takového. Tiket zavírám.

Také k dispozici: Atom PDF