Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #31050

Stížnost ve věci porušení programu (Jana Komrsková)

Přidáno uživatelem Ladislav Dvořák před 5 měsíců. Aktualizováno před 10 dnů.

Stav:
Čeká se na 3.osobu
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
14.05.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
25.06.2020
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní komise

Odpůrce:

Jana Komrsková

Fáze:
Projednávání rozhodčí komisí
Organizační struktura:
Ne

Popis

Vážená KK,
dne 13.11.2019 převzala uvolněná radní za Prahu 10 Jana Komrsková zastupitelský mandát MHMP. Od té doby jí, dle platné Povolební strategie Pirátů pro volby do zastupitelstva magistrátu Hlavního města Prahy 2018, která je součástí volebního programu, běžela maximálně půlroční lhůta pro vzdání se mandátu na městské části nebo magistrátu.

Z veřejně dostupných zdrojů jsem nedohledal zda již byla tato situace vyřešena, a proto se obracím na vás s žádostí o prošetření zda nedošlo k porušení předpisů.

Janě Komrskové jsem 12.05.2020 v 19:18 zasílal e-mail s žádostí o vyjádření. Tento e-mail zůstal bez odpovědi.


Související úkoly

související s Rozhodčí komise KS Praha - Dlouhodobý úkol #31900: Případy řešené Krajskou rozhodčí komisí KS Praha ve funkčním období 2020 - 2022V řešení (diskutuje se)

související s Rozhodčí komise KS Praha - Úkol #32399: Hlasování o RN ve věci #31050Dokončen20.08.2020

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 5 měsíců

 • Přiřazeno nastaven na Adam Jaroš

#2 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 5 měsíců

Doplnění: Zastupitelský slib byl dle zápisu ze zastupitelstva složen 14.11.2019.

#3 Aktualizováno uživatelem Ladislav Dvořák před 5 měsíců

Omlouvám se za nesprávně uvedené datum, vycházel jsem ze článku na pražském pirátském webu.

#5 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 4 měsíců

Časová osa událostí

21.11.2018 byla Jana Komrsková zvolena 1. místostarostkou Prahy 10 dle zápisu ze zasedání zastupitelstva Prahy 10.

14.11.2019 složila Jana Komrsková zastupitelský slib dle zápisu ze zasedání zastupitelstva HMP. Počínaje tímto datem začala běžet půlroční lhůta na rezignaci plynoucí z kodexu kandidáta a povolební strategie.

28.1.2020 podává KF Praha Pavel Hájek (pověřen MS Praha 10) členský podnět na změnu kodexu kandidáta.

17.2.2020 je přijato usnesení KF Praha, které mění kodex kandidáta a umožňuje kumulovat uvolněnou a neuvolněnou funkci. Týž den vzala Jana Komrsková nové znění kodexu kandidáta za své. Týž den je celostátnímu fóru podán členský podnět na přezkum rozhodnutí, které mění kodex kandidáta.

3.3.2020 bylo v přezkumu CF zrušeno rozhodnutí, které mění kodex kandidáta.

9.5.2020 podává KF Praha Zdeněk Hřib (pověřen ZKHMP) členský podnět na změnu povolební strategie.

14.5.2020 uplynula lhůta pro složení jednoho z kumulovaných mandátů.

19.5.2020 byla lhůta pro složení jednoho z kumulovaných mandátů v povolební strategii prodloužena rozhodnutím KF Praha z půl roku na rok a půl.

Tvrzení o porušení předpisů

Dle přehledu výše byl kodex kandidáta a následně povolební strategie upravován v reakci na blížící se uplynutí lhůty pro rezignaci Jany Komrskové. Tato lhůta nebyla dodržena, čímž se Jana Komrsková dopustila porušení kodexu kandidáta a povolební strategie.

Dle bodu 8. kodexu kandidáta se zastupitelé zavazují řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem. Výše zmíněná změna povolební strategie ze dne 19.5.2020 tudíž nemá vliv na lhůtu, kterou měla dodržet Jana Komrsková.

Návrh smíru

Jelikož v současnosti stále přetrvává stav, kdy Jana Komrsková kumuluje funkci zastupitelky HMP a 1. místostarostky Prahy 10, navrhuje tímto KK smírné řešení v podobě rezignace Jany Komrskové na jeden z mandátů.

Janě jsem zaslal mail s výzvou k vyjádření do úterý 16.6.2020.

#6 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 3 měsíců

 1. Jelikož nejbližší zastupitelstvo HMP (od zmiňovaného data) bylo až 21.5.2020, byla jsem připravena rezignovat k tomuto datu za předpokladu platnosti původní povolební strategie. Tento postup byl dohodnut i v rámci zastupitelského klubu. Půlroční lhůta pro případnou rezignaci je doporučující a již v minulosti nebyla přesně a na den dodržena.
 2. Dále je nutno zmínit datum 14.5. 2020. Vysvětlení: 17.2.2020 je přijato usnesení KF Praha, a 3.3.2020 bylo v přezkumu CF zrušeno rozhodnutí, které mění kodex kandidáta, tento časový rozdíl je logicky nutné přičíst k 6 měsícům mému mandátu na zastupitelstvu. Celkem se jedná o 15 dní. Ke změně Kodexu jsem se dne 17.2.2020 přihlásila. Takže k 14.5.2020 přičtěte 15 a dojdete k datu 29.5.2020. Z uvedeného vyplývá, že do diskutovaného data 19.5.2020 byla lhůta pro složení jednoho z kumulovaných mandátů v povolební strategii prodloužena rozhodnutím KF Praha z půl roku na rok a půl a můj platný mandát současně stále trval.
 3. Nezískala jsem žádný uvolněný post během mandátu zastupitele hlavního města, jak je doslova uvedeno v Kodexu (viz bod 7) „se zavazuji vzdát mandátu zastupitele hlavního města Prahy v případě, že se stanu uvolněným zastupitelem na městské části a rozhodnu se tuto funkci vykonávat, a naopak se zavazuji vzdát mandátu zastupitele městské části, pokud se stanu uvolněným zastupitelem hlavního města Prahy a dám přednost funkci v zastupitelstvu hlavního města Prahy“.
 4. Plnění kodexu a povolební strategie je čistě dobrovolné a doporučující. Pořád jednám v souladu s aktuální povolební strategií a rozhodnutí, zda budu abdikovat a k jakému datu, považuji za své výhradně osobnostní právo.
 5. Celá záležitost je od počátku projednávána i na ZK HMP a proto, pokud by mým kolegům zastupitelům HMP tento časový nesoulad, který uvádí KK, vadil/překážel rezignovala bych. Současný postup KK je plně v trendu aktuálních a krajně nebezpečných vzájemných sporů, výzev k odstoupení, obviňování, přezkumů CF, odvolávání a pomluv, které jsou dílem pár jedinců, kteří sice osobně nenesou žádnou politickou odpovědnost, nemají často ani žádnou zkušenosti ze skutečné politické praxe, ale vyzbrojeni argumentací školometských znalostí stanov a předpisů se snaží prosadit své zřejmé partikulární zájmy, bez ohledu na poškození jména celé strany, a především její práce. Tento vývoj se týká i některých členů samotné KK.

#7 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise
 • Datum podání nastaven na 25.06.2020
 • Rodičovský úkol nastaven na #26274
 • % Hotovo změněn z 0 na 80
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Předmět změněn z Oznámení o podezření z porušení předpisů na Stížnost ve věci porušení programu (Jana Komrsková)
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Stížnost ve věci porušení předpisů

Stěžovatel: KK ve veřejném zájmu (zastoupená zpravodajem Adamem Jarošem)
Odpůrkyně: Jana Komrsková

Vylíčení rozhodných skutkových okolností

21.11.2018 byla Jana Komrsková zvolena 1. místostarostkou Prahy 10 dle zápisu ze zasedání zastupitelstva Prahy 10.

14.11.2019 složila Jana Komrsková zastupitelský slib dle zápisu ze zasedání zastupitelstva HMP. Počínaje tímto datem začala běžet půlroční lhůta na rezignaci plynoucí z kodexu kandidáta a povolební strategie.

28.1.2020 podává KF Praha Pavel Hájek (pověřen MS Praha 10) členský podnět na změnu kodexu kandidáta.

17.2.2020 je přijato usnesení KF Praha, které mění kodex kandidáta a umožňuje kumulovat uvolněnou a neuvolněnou funkci. Týž den vzala Jana Komrsková nové znění kodexu kandidáta za své. Týž den je celostátnímu fóru podán členský podnět na přezkum rozhodnutí, které mění kodex kandidáta.

3.3.2020 bylo v přezkumu CF zrušeno rozhodnutí, které mění kodex kandidáta.

9.5.2020 podává KF Praha Zdeněk Hřib (pověřen ZKHMP) členský podnět na změnu povolební strategie.

14.5.2020 uplynula lhůta pro složení jednoho z kumulovaných mandátů.

19.5.2020 byla lhůta pro složení jednoho z kumulovaných mandátů v povolební strategii prodloužena rozhodnutím KF Praha z půl roku na rok a půl.

Tvrzení o porušení předpisů

Dle přehledu výše byl kodex kandidáta a následně povolební strategie upravován v reakci na blížící se uplynutí lhůty pro rezignaci Jany Komrskové. Tato lhůta nebyla dodržena, čímž se Jana Komrsková dopustila porušení kodexu kandidáta a povolební strategie.

Dle bodu 8. kodexu kandidáta se zastupitelé zavazují řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem. Výše zmíněná změna povolební strategie ze dne 19.5.2020 tudíž nemá vliv na lhůtu, kterou měla dodržet Jana Komrsková.

Návrh výroku

1) Jana Komrsková je odpovědná za porušení povolební strategie a nedodržení kodexu zastupitele.
2) Porušení programových dokumentů nebylo ve vyjádření odpůrkyně reflektováno, zejména výrokem

"Plnění kodexu a povolební strategie je čistě dobrovolné a doporučující."

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti

Stížnost je přijatelná, jelikož
1) má předepsané náležitosti,
2) spor spadá do působnosti RK,
3) smírného řešení nelze dle vyjádření odpůrkyně dosáhnout,
4) jde o první rozhodčí řízení, ve kterém je spor řešen,
5) zálohu není třeba skládat - stížnost je podána ve veřejném zájmu.

#8 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

 • Fáze nastaven na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Jana Komrsková
 • Rodičovský úkol smazán (#26274)
 • % Hotovo změněn z 80 na 0
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na řešitele
 • Projekt změněn z kontrolní komise na Rozhodčí komise KS Praha

Odpůrkyně se ve stanovené lhůtě dále nevyjádřila a já stížnost tímto předávám KRK Praha.

#9 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 3 měsíců

 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Projekt změněn z Rozhodčí komise KS Praha na evidence rozhodčích řízení

#10 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 3 měsíců

 • Orgán smazán (Kontrolní komise)
 • Projekt změněn z evidence rozhodčích řízení na Rozhodčí komise KS Praha

#11 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 3 měsíců

 • Přiřazeno změněn z Adam Jaroš na František Doseděl
 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na V řešení (diskutuje se)

#12 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 3 měsíců

 • související s Dlouhodobý úkol #31900: Případy řešené Krajskou rozhodčí komisí KS Praha ve funkčním období 2020 - 2022 přidán

#13 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

Analogicky dle §118a OSŘ sděluje KRK svůj předběžný právní názor. Tento předběžný právní názor je založen na dosavadních tvrzeních a důkazech obou stran a v případě dodání dalších tvrzení či důkazů se může změnit.
KRK se ztotožňuje s názorem stěžovatele s tím, že považuje za prokázané, že odpůrkyně se v bodu 8. kodexu kandidáta schváleného rozhodnutím KF Pha 3/2018 zavázala řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem. Změna povolební strategie učiněná rozhodnutím KF Pha 8/2020 tedy není pro posouzení tohoto případu podstatná.
KRK se neztotožňuje s argumentací odpůrkyně, že plnění kodexu a povolební strategie je čistě dobrovolné a doporučující.
KRK tímto vyzývá odpůrkyni, aby do 30.7.2020 doložila důkazy ke svému tvrzení, že „Půlroční lhůta pro případnou rezignaci je doporučující a již v minulosti nebyla přesně a na den dodržena.“
V souladu s §16, věta druhá, RŘ se tímto táži účastníků, zda si přejí svolání zasedání k projednání sporu. Pokud žádný z účastníků neprojeví zájem o konání zasedání nejpozději do 30.7.2020, rozhodne následně KRK bez konání zasedání.
Každý z účastníků má právo požádat o prodloužení výše uvedených lhůt.

#14 Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 2 měsíců

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na 3.osobu

#15 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Fáze smazán (Projednávání rozhodčí komisí)
 • Odpůrce smazán (Jana Komrsková)
 • Stěžovatel smazán (Kontrolní komise)
 • Datum podání smazán (25.06.2020)
 • Fronta změněn z Stížnost na Podání

#16 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

 • Organizační struktura nastaven na Ne
 • Fáze nastaven na Prošetřování kontrolní komisí
 • Datum podání nastaven na 14.05.2020
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

#17 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

 • Fáze změněn z Prošetřování kontrolní komisí na Projednávání rozhodčí komisí
 • Odpůrce nastaven na Jana Komrsková
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise
 • Datum podání změněn z 14.05.2020 na 25.06.2020

#18 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 2 měsíců

Tímto si dovolím požádat o prodloužení termínu k mému vyjádření z důvodu plánované dovolené a to do 11.8.2020. Děkuji za pochopení.

#19 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

Žádosti o prodloužení lhůty pro vyjádření a oznámení využití práva dle §16 RŘ se vyhovuje.
Výše uvedené lhůty jsou pro všechny účastníky tohoto řízení posunuty do 11.8.2020.

#20 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 2 měsíců

V souladu s §16 Rozhodčího řádu vás žádám o svolání zasedání k projednání sporu v termínu 3. - 7. 8.2020.

#21 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 2 měsíců

Z důvodu mé žádosti o svolání zasedání KRK, dokládám tvrzení již nyní (nikoliv po jednání KRK), že „Půlroční lhůta pro případnou rezignaci je doporučující a již v minulosti nebyla přesně a na den dodržena“.

Jeden příklad. Jiří Dohnal se stal starostou Prahy 11 dne 19.2.2019. Zastupitelem hlavního města Praha byl od 15.11.2018. Jednu z funkcí dle povolební strategie (dále Strategie) měl složit do 19.8.2019, aby byla na den dodržena půlroční lhůta, o které hovoří Strategie. Dle stenozáznamu jednání Zastupitelstva HMP ze dne 19.9.2019 složil svůj mandát zastupitele HMP k 3.9.2019. Čímž půlroční lhůta nebyla na den dodržena, jako se to žádá ode mne. V mém případě byla celá situace řešena konsensuálně v rámci zastupitelského klubu HMP a byla jsem připravena rezignovat na nejbližším zastupitelstvu. Změnou povolební strategie se toto rozhodnutí o jeden rok odkládá.
Dle uvedeného příkladu lze dovozovat, že půlroční lhůta je doporučující a je třeba reflektovat především momentální politickou situaci, stabilitu koalice a kontinuitu zastupitelského klubu HMP.
Nadále trvám, že při stejně dogmatickém výkladu jsem Strategii porušit ani nemohla, jelikož jsem během mandátu zastupitele HMP žádnou uvolněnou funkci nezískala a nelze tak dovodit datum, od kdy by měla půlroční lhůta běžet.
Citace ze Strategie:
„Naši zastupitelé kandidující zároveň na městské části se v souladu s kodexem vzdají od prvního jednání zastupitelstva maximálně do půl roku mandátu na městské části nebo magistrátu, pokud v jiném zastupitelstvu získají uvolněnou funkci.“

#22 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 2 měsíců

Na základě dohody s oběma stranami oznamuji konání projednání této věci na úterý 4.8.2020 od 19:00 a to dálkově, prostřednictvím jitsi. Odkaz na připojení bude zaslán všem účastníkům bezprostředně před konáním.
Pokud se kterákoliv ze stran bude chtít ještě písemně vyjádřit, požádám o vložení tohoto vyjádření do tohoto vlákna nejpozději v neděli 2.8.2020.

#23 Aktualizováno uživatelem Zdenek Hrib před 2 měsíců

Vážení, rád bych jako spoluautor Povolební strategie pro magistrát 2018 a Kodexu zastupitele pro magistrát 2018 doplnil informaci, které si zřejmě nejste vědomi. Jde o vysvětlení smyslu textu "8. se zavazuji řídit Volebním programem, Povolební strategií a Kodexem zastupitele Pirátského klubu v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem." Smyslem tohoto textu samozřejmě nebylo zabránit změnám povolební strategie v budoucnu, jak je nyní mylně některými předpokládáno.

Důvod výše uvedeného znění je v tom, že kodex kandidáta se schvaloval 2.2.2018 (viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=39578) zatímco Povolební strategie se schvalovala 31.8.2018 (viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=43492) a program někde mezi tím (část Moderní město například 11.7.2018 viz https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=42745). BTW lídra kandidátky jsme volili na konci února.

Tedy v době schvalování kodexu neexistovala ještě ani povolební strategie ani program. Záměrem bylo mít ale kodex co nejdříve, konkrétně ještě před volbou kandidátů, protože kandidáti měli něco udělat ještě před zahájením kandidatury (například informovat o svých historických členstvích v jiných politických stranách). Dovětek kodexu "v podobě, v jaké budou před volbami schváleny krajským fórem" tedy samozřejmě nijak nebrání změnám povolební strategie, ale měl být odpovědí na otázku kandidátů, k čemu se to vlastně upisují. V podstatě dávají důvěru krajskému fóru určit pomocí programu a povolební strategie, za co vlastně budou v zastupitelstvu bojovat.

Povolební strategie pak byla schválena před volbami včetně změnové klauzule v jeho poslední větě "Lze jej změnit pouze se souhlasem Krajského fóra." Na zastupitele se tak samozřejmě vztahuje vždy ta verze povolební strategie, která je aktuálně platná i pokud došlo ke změně po volbách. Jinak by logicky krajské fórum neumožnilo její změny schválením té změnové klauzule v její první verzi.

Teoreticky by měli kandidáti už v době primárek vědět k čemu se upisují, ale z praktických důvodů to imho není možné ani do budoucna. Protože se to prakticky nedá stihnout. Schvalování programu i kandidátek u nás je časově náročné (protože jsme reálně demokratická strana). Povolební strategie vzniká logicky těsně před volbami s přihlédnutím k nejaktuálnější situaci. Ale změny povolební strategie v průběhu volebního období tento postup určitě nevylučuje. To už jasně řeklo jak KF schválením změny povolební strategie, tak i CF odmítnutím přezkumu této změny povolební strategie. Myslím, že není vhodné snažit se tuto zjevnou vůli vyjádřenou demokratickým procesem zvrátit nějakým formalistickým výkladem textu, jehož účel byl zcela odlišný.

#24 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

Dovolím si požádat, aby se v tomto vlákně vyjadřovali jen účastníci, případně ostatní až na výzvu KRK.
K obsahu - pokud odpůrkyně přijme výslovně tuto argumentaci za vlastní, bude se jí KRK zabývat, v tom případě ale bude potřeba doložit (například odkazem na příspěvky z vlákna Fóra, či jiného komunikačního kanálu Pirátů, kde se projednávalo znění kodexu, nebo strategie), že dotčené ustanovení kodexu a strategie bylo takto plánováno a nejedná se o účelový ex post výklad.

#25 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před asi 2 měsíců

Argumentaci Zdeňka Hřiba přijímám za vlastní a to zejména díky tomu, že je spolu tvůrcem stategie a velmi věcně vysvětlil schvalování kodexu. Také nepovažuji za důležité jakkoliv jeho slova dokládat (mimochodem zdroje tam jsou vloženy). Tento jeho výklad není expost, naopak vysvětluje přesnou anabázi vývoje dokumentů, o který se celou dobu bavíme.

#26 Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před asi 2 měsíců

 • % Hotovo změněn z 0 na 60
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na V řešení (diskutuje se)

#27 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před asi 2 měsíců

Tímto informuji o tom, že mi nebylo umožněno účastnit se jednání KK, KRK a odpůrkyně s jejím právním zástupcem dne 4.8.2020 z důvodu nezapnuté webkamery. Je nestandardní, aby přítomnost na jednání nebyla stěžovateli umožněna. Situace byla vyřešena kompromisem, kdy roli zpravodaje pro účely zasedání přebrala členka KK Michaela Skokanová.

Vysvětlení:
Na jednání jsem se dostavil v dobré víře, že jde o konsensuální termín a udělal jsem vše proto, abych si zajistil stabilní připojení. To mimo jiné vyžadovalo, abych vypnul veškeré přenosy obrazu, jelikož jinak nebyl slyšet ani zvuk. Odpůrkyně a její právní zástupce odmítli pokračovat v jednání, dokud nebudou všichni přítomní přenášet obraz. Jako alternativu navrhli pokračovat v jednání bez KK (stěžovatele). Mezi odůvodnění patřilo například to, že nemají jistotu, že jsem to opravdu já a ne nějaký anonym nebo někdo jiný. Doufám, že bezpečnost mého pirátského účtu zde na Redmine již zpochybnitelná není a nebudu muset na důkaz scanovat občanku.

#28 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před asi 2 měsíců

Výzva k Michele Skokanové
Včera na jednání zazněla důležitá informace z Tvé strany a to, že změna povolební strategie z 19.5.2020 se týká příštího volebního období a tudíž se nevztahuje na současné zastupitele.
Žádám proto o doložení faktů, z čeho toto usuzuješ a kde je to zakotveno, že se povolební strategie nemůže měnit v průběhu jednoho volebního období.

#29 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

Shrnutí jednání KRK ve věci 31050 ze dne 04.08.2020

Zahájeno v 19:26

Přítomní: Georgia Hejduková, František Doseděl, Jaroslav Verner, David Satke, Jana Komrsková, Michaela Skokanová (Adam Jaroš v úvodu)
Vzhedem k tomu, že Jana měla technické problémy s připojením, do Pirátského Jitsi proběhlo jednání na Jitsi Praha 10.

Jednání zahájeno. Jana oznamuje, že jí ve věci zastupuje David Satke.

Zpravodaj shrnul dosavadní průběh zaznamenaný v redmine.

Odpůrkyně namítla nepřijatelnost stížnosti z důvodu nespecifikování porušení veřejného zájmu a dále, že stěžovatel i zpravodaj KK jsou ze stejného MS.
KK blíže specifikovala, že porušení veřejného zájmu spatřuje v potřebě chránit dodržování smlouvy s voliči, tj. volebního programu, jehož jsou povolební strategie a kodex součástí.
KRK považuje stížnost za projednatelnou a přijatelnou.

Nad rámec výše uvedeného neuvedla odpůrkyně žádné nové argumenty, pouze jinými slovy shrnula své stávající procesní stanovisko.

Odpůrkyni byla dána lhůta do pátku 7.8.2020 k případnému doplnění další argumentace s tím, že po uplynutí této lhůty KRK rozhodne.

#30 Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před asi 2 měsíců

 • % Hotovo změněn z 60 na 80

#31 Aktualizováno uživatelem David Satke před asi 2 měsíců

V zastoupení odpůrkyně se tímto vyjadřuji k dosavadnímu průběhu řízení:
1) Na zasedání dne 4.8.2020 byla stěžovatelem opakovaně uvedena informace, že změněná povolební strategie se týká až příštího volebního období. Vedle toho, že se jedná o zjevný nesmysl, kdy na začátku roku 2020 těžko může být relevantně zformulována povolební strategie po volbách v roce 2022, se nicméně jedná o důležité tvrzení pro samotnou podstatu sporu. Odpůrkyně stěžovatele vyzvala, aby toto své tvrzení vysvětlil a podpořil nějakou analýzou a především doložil důkazy. Do dnešního dne jsme nic takového neobdrželi, přestože by mělo být normální, aby takovou analýzou stěžovatel disponoval již před podáním stížnosti.
2) Vzhledem k dosavadnímu postupu je nezbytné členům KRK připomenout, že podle ustanovení čl. 13 odst. 1 Stanov PS přezkumné orgány strany jednají podle principů běžných v demokratickém soudnictví, zejména dbají na to, aby nikomu nestranili. V demokratickém soudnictví je pak běžné, že povinnost tvrzení a povinnost důkazní má navrhovatel, v tomto případě tedy KK. Pokud svá tvrzení dostatečně nespecifikuje a řádně neprokáže, nemůže být nikdy ve sporu úspěšná, a to i v případě, kdy by odpůrkyně byla zcela pasivní (jakože není).
3) Odpůrkyně žádá o vysvětlení komentářů zpravodaje KRK na Zulipu po zasedání dne 4.8.2020, kdy se vyjadřoval k právě ukončenému jednání. Po průběhu příslušného zasedání KRK lze mít za to, že další zpochybňování nestrannosti KRK v tomto případě již není nutné a takováto vyjádření jsou tedy již nadbytečná.
4) Rovněž vznášíme dotaz, kdy bude zveřejněn protokol z jednání, který prováděla KRK. Předpisy Pirátské strany ani principy demokratického soudnictví neznají nic jako „shrnutí jednání“, ale naopak předpokládají vyhotovení protokolu z jednání a poskytnutí tohoto protokolu účastníkům.

#32 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 2 měsíců

Vážená rozhodčí komise, dovolím si využít práva, které mám jako člen dle čl. 3 odst. 7 písm. c) stanov, a v zájmu řádného zvážení všech argumentů, aby z toho v budoucnu nevznikaly další spory, zaslat následující amicus curie brief:

 • První věcí, se kterou se bude muset rozhodčí komise vypořádat je, že v dané věci byly dva členské podněty na přezkum rozhodnutí, a autorem prvního podnětu na přezkum rozhodnutí je Adam Jaroš, který současně vystupuje v tomto řízení jako zpravodaj. Podle § 23 odst. 3 rozhodčího řádu zpravodajem nemůže být osoba, u které je důvod pochybovat o nestrannosti. Pokud zpravodaj zakládá členský podnět a v něm prezentuje politická stanoviska jedné strany sporu a následně jakoby přezkoumává danou věc, je zde odůvodněná pochybnost o jeho nestrannosti a možnosti objektivně zjišťovat skutečnosti svědčící ve prospěch i neprospěch odpůrkyně. Bylo by na místě vrátit věc kontrolní komisi, aby věc vyšetřila osoba, která se v ní nijak neangažovala.

 • Názor odpůrkyně "Plnění kodexu a povolební strategie je čistě dobrovolné a doporučující." je zjevně neudržitelné, neboť jde o usnesení krajského fóra, k jehož dodržení se odpůrkyně podpisem sama zavázala (byť ustanovení o závaznosti nejsou tak propracována jako třeba v kodexu poslance nebo vzorovém kodexu zastupitele).

 • Pokud jde o posouzení otázky možnosti změnit povolební strategii nebo její závaznost před volbami, je třeba se vypořádat s tím, že povolební strategie, která se schvaluje na dané konkrétní volební období výslovně předvídá svou změnu. I v minulém volebním období došlo ke změně povolební strategie, a samozřejmě tyto účinky neplatily až příští volební období. Takový výklad je vnitřně rozporný a neudržitelný, protože povolební strategie se vztahuje jen právě na jedno volební období, tedy pojmově nemůže platit až od příštího volebního období.

 • Při posuzování platnosti různých aktů se bude vycházet z § 29 organizačního řádu. Musí se nejprve zjistit, jaké účinky mělo první rozhodnutí krajského fóra, kterým byl změněn kodex (podotýkám, že jsem autorem jeho textu, protože jsem ho zformuloval pro předkladatele podnětu Pavla Hájka, aby bylo znění právně čistší). V rozhodné době, kdy byla změna provedená krajským fórem platná, účinná a vykonatelná ji totiž odpůrkyně přijala. K pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí došlo až předložením podnětu celostátnímu fóru v následujících dnech. § 29 organizačního řádu pak zřetelně odlišuje, že každý právní akt má účinky dovnitř a navenek (§ 29 odst. 2 organizačního řádu). Volební kodex se pak předkládá formou smlouvy mezi stranou a danou kandidující osobou, a tedy nejde o vnitřní dohodu, ale smlouvu, která má účinky navenek. Přijetím změny druhou stranou pak vzniklo druhé straně právo posečkat s ukončením kumulace. Že se strana rozhodla věc přezkoumat je interní záležitost jejích orgánů, která nezpůsobuje sama o sobě účinky navenek, neboť v právních vztazích jsou si subjekty rovny. Podle § 29 odst. 5 pokud je právní akt zrušen, rozhodne se současně i o tom, zda a jak má být zjednána náprava jeho účinků navenek. V daném případě nicméně nebylo nijak rozhodnuto o tom, jak má náprava účinků navenek proběhnout (např. vyvolat jednání o revokaci vysloveného souhlasu) a lze se tedy oprávněně domnívat, že tyto účinky trvají. V takovém případě by bylo bezpředmětné se zabývat druhým schváleným rozhodnutím. S touto otázkou se bude muset rozhodčí komise vypořádat v nálezu.

 • Pokud jde o druhé schválené rozhodnutí, z vyjádření Ladislava Dvořáka, člena kontrolní komise a dalších v rozpravě vyplývá, že předložili jiný politický názor "Pokud by se měnila povolební strategie, jsem pro to, aby se tak měnila až ta příští", který zjevně vzhledem k výsledku hlasování zastávala jen menšina členů sdružení a naopak většina rozhodla, že má být změna provedena. Potom, co byla menšina přehlasována sice může být nespokojena, ale nemůže tvrdit, že byl schválen jejich menšinový názor, že změna má být provedena až od příštího volebního období, protože to zkrátka není pravda. Z těchto důvodů tedy považuji za vyvrácené tvrzení, že "Změna povolební strategie učiněná rozhodnutím KF Pha 8/2020 tedy není pro posouzení tohoto případu podstatná," protože změna strategie proběhla řádně a úplně stejně jako v minulém období a tato druhá změna ani nebyla přezkoumávána celostátním fórem. Jak vyplývá i ze zde uvedeného vysvětlení Zdeňka Hřiba, podpisem se kandidát blanketně zavázal (se zjevnou možností odstoupení v případě nesouhlasu), že bude respektovat budoucí povolební strategii, která bude v budoucnu schválena před volbami, přičemž součástí toho je i respekt k jejímu ustanovení, za jakých podmínek ji lze měnit, pokud jsou v ní výslovně stanoveny (stejná úprava je i v celostátní volební strategii a nikdy nebyla rozporována); tuto větu nelze rozhodně vykládat tak, že ruší speciální ustanovení povolební strategie o možnosti její změny (zásady výkladu lex specialis a lex posterior).

 • Poslední aspekt, se kterým by se rozhodčí komise měla vypořádat ve svém rozhodnutí, se týká aplikace zásady ratihabice. Podle § 29 odst. 4 rozhodčího řádu "Právní akt je platný, pokud byly splněny podmínky pro jeho vydání, je v souladu s předpisy a pravidly. Právní akt se považuje za platný i tehdy, pokud byl předepsaným způsobem schválen dodatečně". Není důvodu, aby se podle této zásady nepostupovalo přiměřeně i v tomto případě. Pokud krajské fórum rozhodlo o změně strategie a na základě tohoto nového právního stavu odpůrkyně splnila požadavky na ni kladené touto strategií, lze takové jednání považovat za oprávněné na základě následně učiněného souhlasu krajského fóra.

Věřím, že některé výše uvedené úvahy mohou být pro rozhodčí komisi užitečné, případně že se s nimi vypořádá v odůvodnění svého rozhodnutí.

#33 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

Dovolím si požádat, aby se v tomto vlákně vyjadřovali jen účastníci, případně ostatní až na výzvu KRK - odkazované ustanovení mluví o právu člena podílet se na utváření politiky strany. Rozhodčí řízení neutváří politiku strany. Cílem rozhodčího řízení je rozhodnout stranický spor rozhodčím nálezem s tím, že komise vysloví, zda došlo k porušení předpisu, kdo je za něj odpovědný a další - KRK pouze porovnáná stávající skutkový stav se zněním předpisů.
K obsahu - pokud odpůrkyně přijme výslovně tuto argumentaci za vlastní, bude se jí KRK zabývat.

#34 Aktualizováno uživatelem David Satke před asi 2 měsíců

Odpůrkyně bere argumentaci v bodech 3, 4, 5 a 6 vyjádření Jakuba Michálka za vlastní.

#35 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před asi 2 měsíců

Z jednání KRK ze dne 4.8.2020 vyplynul úkol pro Kontrolní komisi a to konkrétně to, aby do Redmine doplnila (stačí jednou větou), v čem spatřuje veřejný zájem této stížnosti a to nejpozději do tří dnů. Bohužel musím konstatovat, že se tak do této doby nestalo.

#36 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

Reakce zpravodaje k https://redmine.pirati.cz/issues/31050#note-31

K bodu 1 a 2:
Základe tohoto typu řízení je , že strany předkládají tvrzení a k nim následně důkazy. Rozhodčí komise poté na základě všech tvrzení a důkazů rozhodne, která tvrzení považuje za prokázaná. Cílem aktivity stran v tomto řízení je poskytnou dostatečné množství důkazů ke svým tvrzením, aby o svém výkladu přesvědčili rozhodčí komisi. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby strany po předložení svých tvrzení a důkazů byly ochotny dojít ke smíru, protože najdou pravdu někde uprostřed.

K bodu 3:
Na Zulipu byl vznesen dotaz následujícího znění:

Jinak Adam Jaroš chápu to správně, že Jana Komrsková je zastupovaná Davidem Satkem (proč mi nejde označit, však tu psal?), odmítli tvou online účast na jednání KRK? A KRK jim na to vesele přistoupila (Georgia Hejduková , František Akirfa Doseděl )?
Jana tu dává palečky, tak bych se jí tu chtěl zeptat: To Ti vážně není blbý?
A protože jsme v úlevném: Co to kurva do píči? Touž jsme v Praze jakože béčko ODS? Děláte si ze mě prdel?

Na což zareagoval zpravodaj následovně:

Nope - neodmítli účast Adama, ale nechtěli se účastnit jednání, kde nám všem neuvidí do obličeje, protože nás neznají. Adam se tedy jako vstřícný krok odpojil...ale popořádku: Celá anabáze začala tím, že Jana chtěla osobní jednání v tomto týdnu, tomu nešlo vyhovět (prostě se nám dovolené střídají tak, že se nikdy nesejdeme všichni), tak jsme navrhli jednání prostřednictvím Jitsi, na což mi bylo ze strany Jany odpovězeno, že to není jednání a že to teda můžeme odložit do září, ať může proběhnou řádné jednání. Vzhledem k tomu, že na začátku září jedu na dovolenou zase já, tak by to setkání proběhlo až někdy k jeho konci, neboli až za skoro 2 měsíce a KRK má činit tak, aby o věci mohlo být rozhodnuto do 30 dnů (což si vykládám, jako pokud možno co nejdříve), udělali jsme jednání na pirátském Jitsi. Jana tedy s ttím, že Jitsi je nekomfortní platforma, navrhla, ať to uděláme na serveru MČ Prahy 10 (který teda běží na Jitsi...), a také, že by všichni měli mít kamery. K tomu jsem řekl, že to uěláme na Pirátském Jitsi a za sebe (jako vstřícný krok) budu mít kameru zapnutou, ale za ostatní mluvit nemůžu. Nadešel den jednání, rozeslal jsem odkazy, všem to fungovalo, jenom Janě nešel obraz a zvuk, jako vstřícný krok jsme se tedy připojili na Jitsi server Prahy 10. Po připojení ná Jana oznámila, že ji David zastupuje, ten následně odmítl pokračovat v jednání, pokud nám neuvidí do obličeje protože nás nezná, a to I když jsem se za totožnost Míši a Adama zaručil. Inu Míša, ačkoliv na to fakt nebyla připravená si kameru zapnula (další vstřícný krok) a Adam, který na své dovolené měl připojení tak akorát na zvuk se (opět jako vstřícný krok) odpojil. A pak tedy začalo jednání...
K dalšímu průběhu jednání se asi nemá smysl vyjadřovat, každopádně pro příště, pokud bude od začátku zvolen přístup, že vše je fraška a právník s úsměvem od ucha k uchu bude peskovat kohokoliv dalšího, že se něčemu usměje, zatahovat do rozhodčího řízení stanoviska nejvyššího státního zástupce a hlavně se chovat, jako by si pouze připravoval munici na odvolání, tak svému klientovi fakt nepomůže - projednání věci v tomto rozhodčím řízení má být příležitost, jak si ujasnit rozdílné vnímání věci, informovat účastníky o předběžném názoru a případně nalézt smír a ačkoliv KRK bude rozhodovat na základě faktů (nikoliv doměnek, náznaků a podobně), jsme taky jenom lidi a tímto přístupem (alespoň po mně) požadujete skutečné odhlédnutí od jakýchkoliv polehčujících/přitěžujících okolností a rozhodování čistě formálně. Dle mého v této konkrétní věci dělá KRK jeden vstřícný krok za druhým a narážíme neustále na zeď.

Vzhledem k tomu, že se zpravodaj vyjadřoval k technické stránce věci (připojení, dohadování termínu, vyhovění požadavku odpůrkyně), popřípadě komentuje obecnou rovinu přístupu k rozhodčímu řízení, nikde zde mluví o obsahu řízení, nenaznačuje jeho výsledek, ani žádné ze stran nestraní, a zpravodaj případu, stejně jako kdokoliv jiný člen České pirátské strany, je oprávněn se vyjadřovat k věcem obecným, nevidím v příspěvcích nic, co by se dalo vykládat jako podjatost, či stranění jedné ze stran. Zpravodaj případu je obzvláště oprávněn se vyjadřovat k tvrzením o případné podjatosti, nebo stranění jedné ze stran. Výše uvedené příspěvky mluví o tom, že KRK nikomu nestraní, a naopak vychází všem stranám vstříc, kde to je jen možné. Závěrečná věta je pak vyjádřením osobního pocitu zpravodaje, kdy KRK vyhověla odpůrkyni nejen v termínu jednání ale i platformě a formátu celého jednání, přesto právní zástupce odpůrkyně neztratil ničeho ze své útočnosti.

K bodu 4:
Zápis bude zveřejněn v souladu s předpisy a zvyklostmi České pirátské strany. Vzhledem k tomu, že se právní zástupce odpůrkyně ptá přímo na zveřejnění, beru to jako souhlas s plným zveřejněním. Nad rámec dotazu právního zástupce odpůrkyně si dovolím doplnit, že KRK opakovaně plní svou úlohu nad rámec svých povinností, kdy obě strany informuje o svém předběžném názoru, vyhověla odpůrkyni v navrženém termínu, platformě a formě jednání a dokonce zveřejnila výtah ze zápisu. K ničemu z toho není KRK povinna, přesto tímto vychází vstříc účastníkům řízení a má v úmyslu činit tak i nadále.

#37 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

KRK - 31050 - zápis z jednání dne 04.08.2020
Jednání svoláno na 19:00

Před jednáním:
Odpůrkyně požadovala osobní jednání v týdnu 3-7.8.2020, čemuž nešlo vyhovět z důvodu překrývajících se dovolených. Bylo tedy navrženo jednání prostřednictvím Jitsi, které však odpůrkyně dle svých slov nepovažuje za jednání v pravém slova smyslu a navrhla, že jednání můžeme odložit do září. Vzhledem k tomu, že na začátku září jede na dovolenou zpravodaj případu (FD), by jednání proběhlo ke konci září, neboli až za skoro 2 měsíce, a KRK má (v souladu s §16 RŘ) činit tak, aby o věci mohlo být rozhodnuto do 30 dnů (což je vykládáno, jako pokud možno co nejdříve). Jednání tedy bylo vyhlášeno na pirátském Jitsi. Odpůrkyně s tím, že Jitsi je nekomfortní platforma, navrhla, ať jednání proběhne na serveru MČ Prahy 10 (který, jak bylo později zjištěno, běží na Jitsi). Odpůrkyně dále požadovala, aby všichni měli zapnuté kamery. K tomu zpravodaj řekl, že jednání proběhne na Pirátském Jitsi a zpravodaj (jako vstřícný krok) bude mít kameru zapnutou, ale za ostatní mluvit nemůže.

Den jednání:
V den jednání všem fungovalo připojení na pirátské Jitsi. Odpůrkyni údajně nešel ani obraz ani zvuk, jako vstřícný krok tedy bylo jednání přesunuto na Jitsi server MČ Prahy 10. Po připojení odpůrkyně oznámila, že ji zastupuje David Satke. Ten následně odmítl pokračovat v jednání, pokud nám neuvidí do obličeje, protože nás nezná. Jako vstřícný krok si tedy členové KRK zapnuli kamery. Právní zástupce odpůrce požadoval, aby si kamery zapnuli i přítomní členové KK, a to přesto, že se zpravodaj za totožnost Michaely Skokanové a Adama Jaroše (zpravodaje KK) zaručil. MS si kameru zapnula (další vstřícný krok) a AJ, který na své dovolené měl připojení tak akorát na zvuk, se (opět jako vstřícný krok) odpojil.
Vzhledem k tomu, že MS musela převzít úlohu AJ jako zástupce KK při projednání, nemohla činit celý zápis, tuto úlohu převzala GH.

Jednání zahájeno v 19:26
FD zahájil jednáním shrnutí dosavadního průběhu řízení, tak, jak je zaznamenáno v redmine.
Na to reagoval DS: Předtím, než přijdeme k faktické stránce věci, stížnost není vůbec přijatelná. Nebylo řečeno, zda byl porušen veřejný zájem. KK může podat stížnost jen ve veřejném zájmu. Členové KK a stěžovatele jsou ze stejného sdružení a stížnost je tedy neprojednatelná.
Na to MS sdělila: Veřejný zájem je, že zastupitelé mají dodržovat etické kodexy
DS: S tím nemohu souhlasit. Ne všechna porušení zákonů jsou ve veřejném zájmu. Dneska bylo zveřejněno stanovisko NSS. Říká, že AB je vlastníkem holdingu, ale ten veřejný zájem nebyl natolik velký, aby to bylo stíháno. Argumentace stěžovatelky je tímto nedostatečná. V případě přípustnosti nelze, aby KK vždy byla ve veřejném zájmu.
FD upozornil odpůrce, že se pohybujeme v režimu rozhodčího řízení, navíc před orgánem, který ani není stálým rozhodčím soudem. Stanovisko státního zástupce zde není (jako vlastně skoro nikde) závazné.
MS: My zde neřešíme občanskoprávní spor. Zájem není státu, ale strany.
JV: Toto porušení odpovídá porušení stanov. Veřejný zájem je postavený na tomto.
DS: Nemáte argumentovat za stěžovatele, není vaše pozice argumentovat za stěžovatele. Nerozhodujete mezi dvěma stranami.
JV: To bylo pouze osvětlení přípustnosti.
DS: Stížnost je podaná ve veřejném zájmu. Musí obsahovat potřebné údaje. Musí tam být, jak byl porušen veřejný zájem
KK: Veřejný zájem spočívá v plnění slibů, které dáváme našim voličům, abychom neškodili svému vlastnímu jménu.
FD: Prosím, nevozme se na formálních věcech.
DS: Náležitostí stížnosti je 5 a to není drobnost. Pak může být vše považováno za drobnost, a to včetně kodexu, nebo povolební strategie. A v tom případě tu nemusíme sedět. V té stížnosti tak, jak byla podána, ty náležitosti nejsou a je neprojednatelná. To, že musíme na jednání vyzývat stěžovatele, aby vyplnil jednu z 5 náležitostí, je opravdu smutné.
GH: Upozorňuje, že kodex i povolební strategie je součást volebního programu, tedy porušení je v rozporu se Stanovami a na tom je veřejný zájem.
MS: Bylo v médiích, že se měnil kodex. Pokud se média dozví, že se kodex měnil kvůli jedné osobě, tak nás to může velmi poškodit.
DS: Proč tu sedí Jana a ne krajské fórum.
MS: Protože Jana porušuje předpisy, tím, že neodstoupila.
DS: Já jsem se ptal, v čem je veřejný zájem. Určuje to činnost kontrolní komise. Tady je protiprávně podána stížnost. Stížnost musí být v souladu s předpisy.
MS: Krajské fórum změnily pravidla pro příští hráče a nikoliv ty současné.
DS: Zaprvé jsi řekla v zápisu, že bylo v médiích, že se měnil kodex. Pokud se média dozví, že se kodex měnil kvůli jedné osobě. To nás může velmi poškodit. To znamená, že to plyne ze současného období.
MS: Informace o tom, že změna kodexu platí až pro zastupitele příštího volebního období, je v Redmine. A prosím Davida, aby nereagoval na věty ze zápisu, Jiřka nestíhá a řekla jsem je jinak.
DS: Povolební strategii lze změnit pouze se souhlasem Krajského fóra. To znamená, že ji lze měnit. Tato konkrétní malá věc lze změnit na základě zkušeností a nikoliv arbitrárně pro výhodu jednoho člověka, ale usnesl se na tom celý zastupitelský klub a krajské fórum, a krajské fórum vědělo o čem se hlasuje. Netvařme se, že krajské fórum nevědělo.
DS: Na základě pokynu FD zapisuji, že stížnost byla zamítnuta jako nepřijatelná. Stenozápis tímto skončil, když zapisovatelka dále odmítla zapisovat přednes odpůrce a jeho zástupce slovo od slova.
KRK poučila účastníky, že považuje stížnost za projednatelnou a přijatelnou a tím, že porušení veřejného zájmu spatřuje v potřebě chránit dodržování smlouvy s voliči, tj. volebního programu, jehož jsou povolební strategie a kodex součástí a dále v potřebě dodržovat povinnosti, ke kterým se naši zástupci ve veřejných funkcích zavázali v kodexu kandidáta.

Následně byl dán prostor pro vyjádření odpůrkyně, která nad rámec výše uvedeného neuvedla žádné nové argumenty, pouze jinými slovy shrnula své stávající procesní stanovisko.

KK po výzvě k reakci nic dalšího nedoplnila.

Odpůrkyně byl dán prostor pro závěrečné slovo, ve kterém opět neuvedla nové argumenty ani důkazy.

Odpůrkyni byla dána lhůta do pátku 7.8.2020 k případnému doplnění další argumentace s tím, že po uplynutí této lhůty KRK rozhodne.

#38 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

#39 Aktualizováno uživatelem Viktor Mahrik před asi 2 měsíců

Ahoj,

nechci předjímat rozhodnutí KRK, nicméně v reakci na větu "Rozhodčí řízení neutváří politiku strany." si dovoluji uvést, že rozhodnutí, které v této věci KRK vykoná, je sakra politické a Vaše rozhodnutí bude to mít na politiku nejen strany nedozírné následky. Rozhodujete zde o tom, kdo má být zastupitelem, což je rozhodnutí velmi zásadní. K této věci zaujali stanovisko orgány, které by měly utvářet politiku strany, tedy Zastupitelský klub a Krajské fórum, byť krajské fórum "nestihlo" termín o 5 dnů. Ale i tak se dá mluvit o tom, že vyjádřilo vůli po změně povolební stretegie. Troufám si říct, že pokud půjdete proti vůli těchto orgánů, které utvářejí politiku strany, těžko můžete hájit stanovisko, že neutváříte politiku strany.
Důsledky, které v tuto chvíli jako předseda zastupitelstkého klubu dokáži odhadnout jsou následující: Vaše rozhodnutí bude mít vliv na stabilitu zastupitelského klubu, na jeho organizaci a fungování. V lepším případě se dá předpokládat demotivace v horším případě rezignace na práci pro stranu. Toto může mít důsledky nejen na stranu, ale také na politiku hlavního města Prahy, případně další exekutivu. Za tyto důsledky ponesete POLITICKOU zodpovědnost i Vy. Mějte to tedy prosím na paměti při svém rozhodování.

Na závěr si dovolím vyjádřit osobní názor, že by o tom, jak je plněný volební program, neměly rozhodovat kontrolní orgány strany. Politici by se měli zodpovídat hlavně svým voličům, případně příslušnému fóru, které je zvolilo na kandidátky v primárních volbách. To je ale na delší diskuzi.

Díky za pozornost,
Viktor

#40 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 2 měsíců

Sdělení Viktora Mahrika patří na forum, nikoliv do tohoto řízení.
Dovolím si požádat, aby se v tomto vlákně vyjadřovali jen účastníci, případně ostatní až na výzvu KRK. Rozhodčí řízení neutváří politiku strany. Cílem rozhodčího řízení je rozhodnout stranický spor rozhodčím nálezem s tím, že komise vysloví, zda došlo k porušení předpisu, kdo je za něj odpovědný a další - KRK pouze porovnáná stávající skutkový stav se zněním předpisů. Pokud účastníci sporu nejsou s výsledkem spokojeni, mohou následně věc (po projednání RK) předložit CF, které již může rozhodnout politicky.
K obsahu - pokud odpůrkyně přijme výslovně tuto argumentaci za vlastní, bude se jí KRK zabývat, a to v rozsahu, který je předmětem řízení - v části zabývajíci se změnou rozhodčího řádu prosím využijte standardní mechanismus změny vnitrostranických předpisů.

#41 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

 • související s Úkol #32399: Hlasování o RN ve věci #31050 přidán

#42 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Krajská rozhodčí komise Praha rozhodla dne 20.8.2020 ve složení František Doseděl (zpravodaj), Georgia Hejduková a Jaroslav Verner o stížnosti č. 31050 ve věci podnětu k prošetření možného porušení povolební strategie a kodexu kandidáta odpůrkyní Janou Komrskovou.

Celý průběh řízení, provedené důkazy i sdělení stran jsou zaznamenány v elektronickém spisu https://redmine.pirati.cz/issues/31050.

Rozhodčí nález:

 1. Jana Komrsková se svým jednáním dopustila porušení Povolební strategie Pirátů pro volby do zastupitelstva magistrátu Hlavního města Prahy 2018 a Kodexu kandidáta do ZHMP.
 2. Jana Komrsková je za toto porušení plně odpovědná.
 3. Janě Komrskové se v souladu s §8 rozhodčího řádu zakazuje kandidovat za stranu do veřejných funkcí, a to na dobu od právní moci tohoto rozhodčího nálezu do 1 roku a 3 měsíců od doby ukončení souběhu výkonu mandátu uvolněné zastupitelky na MČP10 a neuvolněné zastupitelky na MHMP, nejdéle však na dobu 3 let.
 4. Jana Komrsková je povinna uhradit do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu náklady řízení ve výši 300 Kč.

Odůvodnění:
Dne 14.5.2020 podal Ladislav Dvořák podnět ke KK, ve které požadoval prověření, zda se Jana Komrsková dopustila porušení Povolební strategie Pirátů pro volby do zastupitelstva magistrátu Hlavního města Prahy 2018 (dále jen „Strategie“), tím, že Janě Komrskové vznikl souběh neslučitelných funkcí (neuvolněná pozice na MHMP a uvolněná pozice na MČP10) a zároveň vypršela půlroční lhůta k rezignaci na jednu z těchto funkcí.

KK podnět posoudila a dne 26.5.2020, se připojila ve veřejném zájmu, čímž se podnět přeměnil na stížnost. 3.7.2020 byla stížnost předána KRK Praha.

KK mimo jiné staví svou argumentaci na znění Strategie schválené dne 6.12.2018, tedy před komunálními volbami v roce 2018, ve znění https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=541337#p541337 , která mimo jiné stanovuje následující „Naši zastupitelé kandidující zároveň na městské části se v souladu s kodexem vzdají od prvního jednání zastupitelstva maximálně do půl roku mandátu na městské části nebo magistrátu, pokud v jiném zastupitelstvu získají uvolněnou funkci.“ Z toho dle KK plyne, že pokud odpůrkyně dne 21.11.2018 započala vykonávat mandát neuvolněné zastupitelky MHMP a zároveň v té době vykonávala mandát uvolněné zastupitelky na MČP10, dochází k souběhu předpokládanému ve výše citovaném ustanovení Strategie a odpůrkyně by se měla nejpozději do 14.5.2020 jednoho z těchto mandátů vzdát.

KK tvrdí, že změna Kodexu kandidáta do ZHMP (dále jen „Kodex“) ze dne 17.2.2020 (původní znění – https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=39578#p541337, změna projednána ve vlákně https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=51060) nemá v této věci vliv, protože tato změna byla zrušena celostátním fórem dne 3.3.2020 (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=683999#p683999). KK dále tvrdí že pro posuzovanou věc není ani rozhodná změna povolební strategie schválená dne 19.5.2020 (https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=696712#p696712), a to proto, že se kandidáti v bodě 8 Kodexu zavázali řídit se Strategií schválenou před volbami.
KK podala tuto stížnost ve veřejném zájmu, který na jednání KRK Praha dne 4.8.2020 specifikovala, jako potřebu chránit dodržování smlouvy s voliči, tj. volebního programu, jehož jsou povolební strategie a kodex součástí.

Odpůrkyně v reakci dne 16.6.2020 uvedla, že plnění povolební strategie považuje za čistě dobrovolné a doporučující a není samo o sobě důvodem pro postih v rámci vnitrostranických předpisů. Odpůrkyně dále uvedla, že v případě platnosti původní Strategie by 21.5.2020 rezignovala na funkci v zastupitelstvu MHMP. Strategie byla však změněna a důvod pro rezignaci tak odpadl. Dále je odpůrkyně toho názoru, že časový rozdíl 15 dnů kdy byl změněn Kodex je nutné přičíst k šesti měsíční lhůtě a nedošlo tak k porušení žádného vnitrostranického předpisu. Dále odpůrkyně uvádí, že během mandátu zastupitele MHMP nezískala žádnou uvolněnou funkci na MČP10 a nedopouští se tak porušení doslovného znění Kodexu.

Odpůrkyně je dále toho názoru, že rozhodnutí o abdikaci je její výhradně osobnostní právo a, že kolegům ze zastupitelstva MHMP setrvání odpůrkyně v souběhu mandátů nevadí, pokud by kolegové z MHMP byli jiného názoru, rezignovala by.

Po výzvě KRK Praha odpůrkyně doplnila dne 26.7.2020 svou argumentaci o příklad, kdy lhůta vyžadovaná Kodexem a Strategií nebyla dodržena již dříve. Odpůrkyně je toho názoru, že dle uvedeného příkladu lze dovozovat, že půlroční lhůta je doporučující a je třeba reflektovat především momentální politickou situaci, stabilitu koalice a kontinuitu zastupitelského klubu MHMP.

Odpůrkyně dne 1.8.2020 vzala za vlastní argumentaci Zdeňka Hřiba ze dne 29.7.2020. Odpůrkyně tedy tvrdí, že věta z kodexu kandidáta, na kterou se KK odkazuje (povinnost dodržovat Kodex a Strategii schválenou před volbami) je pouze upřesňující parametr, který umožnil, aby byla Strategie schválena až po Kodexu a nemusela být tvořena společně s ním. Tento dovětek, tak dle odpůrkyně nebrání změnám povolební strategie. Dále uvedla, že změnu povolební strategie nevyloučilo ani CF ani KF.

Na ústním jednání dne 4.8.2020 odpůrkyně namítla ústy svého právního zástupce, Davida Satkeho, nepřijatelnost stížnosti z důvodu absence veřejného zájmu a také nedostatek pasivní legitimace, když místo odpůrkyně by odpůrcem mělo být celé KF Pha, protože to ono schválilo změny volebního programu.

Dne 7.8.2020 přijala odpůrkyně za vlastní některé body argumentace Jakuba Michálka, z téhož dne. Odpůrkyně uvádí, že Strategie předvídá svou změnu a výklad kontrolní komise je neudržitelný a neplatný, protože se strategie měnila již v minulém volebním období. Dále je odpůrkyně toho názoru, že dle ustanovení § 29 organizačního řádu je přihlášení se odpůrkyně k nového Kodexu platné a nemělo by být zpochybňováno a dále, že Kodex je smlouvou mezi stranou a vnější osobou a mělo by tak k němu být přistupováno.
Následně odpůrkyně zopakovala, že změna Strategie proběhla řádně a neměla by tedy být přezkumnými orgány zpochybňována.

KRK Praha se v obecné rovině ztotožňuje s argumentací KK, s tím, že veřejný zájem k projednání této věci spatřuje v potřebě chránit dodržování smlouvy s voliči, tj. volebního programu, jehož jsou povolební strategie a kodex součástí.

S argumentací odpůrkyně se KRK Praha vypořádává následovně:

„Půlroční lhůta pro případnou rezignaci je doporučující a již v minulosti nebyla přesně a na den dodržena.“
Lhůta je závazná. V odpůrkyni zmíněném případu (Jiří Dohnal) sice lhůta dodržena přesně nebyla, ale ke složení jednoho z mandátů, na rozdíl od tohoto případu došlo a smysl předpisu byl naplněn.

„Nezískala jsem žádný uvolněný post během mandátu zastupitele hlavního města, jak je doslova uvedeno v Kodexu (viz bod 7)…“
Smyslem těchto norem je zabránit kumulaci, není rozhodné, v jakém pořadí došlo k získání uvolněného, či neuvolněného mandátu. Jiný názor by byl projevem slovíčkaření a neadekvátního formalismu.

„Plnění kodexu a povolební strategie je čistě dobrovolné a doporučující. Pořád jednám v souladu s aktuální povolební strategií a rozhodnutí, zda budu abdikovat a k jakému datu, považuji za své výhradně osobnostní právo.“
Názor odpůrkyně na závaznost Kodexu a Strategie je zjevně neudržitelný, neboť jde o usnesení KF, k jehož dodržení se odpůrkyně podpisem sama zavázala. KRK Praha souhlasí s odpůrkyní, že nikdo nemůže být nucen k abdikaci, ani k rezignaci. Abdikace hlavy státu stejně jako rezignace je akt čistě dobrovolný.

K argumentu Zdeňka Hřiba, jež odpůrkyně přijala za vlastní, že bod 8 Kodexu neměl za cíl zafixovat znění Kodexu a Strategie na znění schváleném KF Praha v podobě, v jaké budou před volbami schváleny KF Praha a KF Praha má možnost měnit jak kodex kandidáta, tak povolební strategii se bude teprve vyjadřovat RK v předběžné otázce https://redmine.pirati.cz/issues/31113 . Pro rozhodnutí v této věci je však podstatné, že odpůrkyně se dne 17.2.2020 v příspěvku https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=680890#p680890 přihlásila ke změně (později zrušené CF) Kodexu, kdy byla změněna pouze lhůta pro odstranění kumulace, ale ustanovení bodu 8, kterým se odpůrkyně zavázala řídit se Kodexem a Strategií v podobě schválené před volbami v roce 2018 zůstalo beze změny. Odpůrkyně se tedy opět zavázala řídit se Kodexem a Strategií ve znění schváleném KF Praha v původní podobě.
K argumentu Jakuba Michálka, jež odpůrkyně přijala za vlastní, ohledně možnosti měnit povolební strategii viz odstavec výše – bude se teprve vyjadřovat RK v předběžné otázce https://redmine.pirati.cz/issues/31113 . K argumentu Jakuba Michálka, jež odpůrkyně přijala za vlastní, ohledně ratihabice a závaznosti přijetí platného a účinného změněného znění opět viz odstavec výše. Pokud budeme považovat za platné přihlášení se odpůrkyně ke změněném Kodexu, odpůrkyně se opět zavázala řídit se Kodexem a Strategií ve znění schváleném KF Praha v původní podobě. Pokud bychom přijali za platný argument „Volební kodex se pak předkládá formou smlouvy mezi stranou a danou kandidující osobou, a tedy nejde o vnitřní dohodu, ale smlouvu, která má účinky navenek.“, pak by se odpůrkyně k novému znění Kodexu ani nepřihlásila. Odpůrkyně se k dodržování původního znění Kodexu zavázala podpisem původní verze Kodexu. K nové verzi Kodexu se přihlásila pouze na fóru. Přihlášení se k dohodě na fóru je platné, pokud se jedná o vnitrostranickou dohodu. Opačný výklad by vedl k tomu, že by prostřednictvím fora mělo být možné uzavírat závazné dohody například s dodavateli, popřípadě by nebylo nutné mít papírové NDA, ale stačilo by se k NDA přihlásit na foru.

KRK Praha považuje za prokázané, že:

 1. Jana Komrsková je současně uvolněnou zastupitelkou na MČP10 a zároveň je neuvolněnou zastupitelkou na MHMP.
 2. Jana Komrsková se v bodu 8 Kodexu zavázala k dodržování volebního programu, Strategie a kodexu zastupitele v podobě, v jaké byly schváleny před volbami krajským fórem.
 3. Bod 8 Kodexu je totožný i po jeho změně (před jejím zrušením CF).
 4. Jana Komrsková se v bodu 7 Kodexu kandidáta do ZMHP (ve znění před jeho změnou) zavázala, že dojde-li k souběhu výkonu uvolněné a neuvolněné funkce na MHMP a MČ, z jedné z nich odstoupí, a to do 6 měsíců od vzniku tohoto souběhu.
 5. Jana Komrsková v rozporu se Strategií a Kodexem na jednu z těchto funkcí v dané půlroční lhůtě nerezignovala.

Odůvodnění nápravného opatření:
KRK Praha je toho názoru, že jí, ani žádnému jinému vnitrostranickému orgánu nepřísluší rozhodovat o povinnost k odstoupení z veřejné funkce, neboť nedisponují žádnými pravomocemi mimo stranu. Rozhodčí orgány jsou povinny rozhodovat spravedlivě s ohledem na další fungování strany a jejích členů. Veškerá opatření mají směřovat k nápravě vztahů uvnitř soukromoprávní právnické osoby a umožnit další pokračování těchto vztahů. Rozhodčí orgány vydávají nápravná opatření jejichž smyslem je náprava závadného stavu, nikoliv trestat.
Z výše uvedených důvodů vydala KRK Praha zákaz kandidatury odpůrkyně tak, aby ji (za předpokladu, že splní závazek vyplývající z Kodexu a Strategie, tedy odstraní nepovolenou kumulaci funkcí a za předpokladu, že napříště se bude řídit tím, že Kodex a Strategie, jakožto usnesení KF, jsou závazné pro všechny osoby, které kandidují za, nebo s podporou Pirátů) nepřipravila o možnost kandidatury v příštích komunálních volbách.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů odvolat k Rozhodčí komisi prostřednictvím Krajské rozhodčí komise Praha.

Hlasování:
PRO přijetí rozhodčího nálezu: František Doseděl, Georgia Hejduková, Jaroslav Verner
PROTI přijetí rozhodčího nálezu: 0
ZDRŽELI se: 0
Neúčastnili se: 0

#43 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

 • % Hotovo změněn z 80 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

#44 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Poslední dva komentáře smazány (se souhlasem komentujícího).
Toto vlákno slouží pro dokumentaci průběhu řízení, pro diskuze prosím použijte k tomu vhodné platformy.

#45 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Poslední komentář smazán, znovu požádám abyste k diskuzi užívali k tomu vhodné platformy, nikoliv spis stížnosti.

#46 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Prosím, aby se v tomto řízení vyjadřovali jen účastníci. Ostatní pouze na výzvu KRK. Prosím berte ohled na to, že do podani odvolání, pokud bude podáno, je toto řízení ukončeno a uzavřeno. Další příspěvky kohokoliv jiného než účastníků budou již mazány bez komentáře.

#47 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Do rozhodčího řízení mohou přispívat jen účastníci a případně přizvané osoby - viz par 6. odst. 5 JDŘ RK. Diskuze patří na fórum.

#48 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před asi 1 měsíc

Jelikož o výsledku řízení KRK žádná diskuse neproběhla, nevidím důvod znovu a znovu mazat příspěvky MS Praha 10, které se tato problematika taky týká. Jelikož Michal Kočí - 1. místopředseda MS P10 nemůže psát, dovolím si vložit jeho několikrát smazaný příspěvek. V případě Viktora Mahrika s ním smazání konzultováno, tady nikoliv.

POZNÁMKA ZPRAVODAJE - Na diskuze je forum. Diskuzní část příspěvku byla smazána.

#49 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před asi 1 měsíc

Vážení,
ad Viktorův příspěvek, vzhledem k povaze Viktorova příspěvku a jeho žádosti o smazání, byl jeho příspěvek smazán.
Dále vzhledem k tomu, že odpůrkyně výslovně zmiňuje diskusi o výsledku jednání, znovu ji odkazuji na forum, vlákno v redmine slouží pro záznam řízení, nikoliv pro diskusi o tomto řízení.
Z příspěvku odpůrkyně č. 48 je smazána diskusní část.
Odpůrkyni tímto znovu upozorňuji, že diskuze ve spisu nebude nadále tolerována. Pokud si bude přát podat odvolání, očekávám, že do doby předání tohoto řízení RK už v tomto vlákně přibude jen toto odvolání a případné dotazy k němu (vyjádření dalších osob mohou být přílohou k tomuto odvolání).
Děkuji za pochopení.

#50 Aktualizováno uživatelem Michal Koci před asi 1 měsíc

Ok, Františku,
vlož sem, prosím, link na diskusi na forum, já tam svůj příspěvek vložím.
Fakt mě udivuje, že se tak bojíte slova.

Děkuji za součinnost.

#51 Aktualizováno uživatelem David Satke před 23 dnů

Odpůrkyně tímto podáním v zachované 15-ti denní lhůtě podává proti výše uvedenému rozhodčímu nálezu Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 20. srpna 2020 toto o d v o l á n í k Rozhodčí komisi.

Výše uvedený rozhodčí nález napadá odpůrkyně v celém rozsahu.
Nesprávnost napadeného rozhodčího nálezu v uvedeném rozsahu odpůrkyně spatřuje v tom, že řízení u Krajské rozhodčí komise Praha trpělo závažnými vadami, krajská rozhodčí komise dospěla k nesprávným skutkovým zjištěním a věc nesprávně právně posoudila.

Odpůrkyně podává toto odvolání s tím, že jej ve lhůtě 7 dnů (nebo jiné lhůtě určené Rozhodčí komisí) doplní podrobným odůvodněním.

Se zřetelem k výše uvedenému odpůrkyně navrhuje Rozhodčí komisi, aby rozhodčí nález č. 31050 Krajské rozhodčí komise Praha ze dne 20. srpna 2020 změnila tak, že stížnost zamítne a odpůrkyni přizná náhradu nákladů řízení.

#52 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 20 dnů

Odvolání beru na vědomí a souhlasím se lhůtou navrženou odpůrkyní.

Odvolání bude po konci lhůty, nebo po doručení řádného doplnění (podle toho, co přijde dříve) postoupeno RK.

Tímto odpůrkyni žádám, aby její odvolání bylo zcela úplné a obsahovalo již veškerá tvrzení a důkazní návrhy k nim náležející, a to vzhledem k tomu, že odvolání se bude (i v budoucích případech) pravděpodobně řídit principem neúplné apelace, tj., že odvolací orgán bude posuzovat rozhodnutí orgánu v prvním stupni jak po právní, tak skutkové stránce s tím, že bude přihlížet jen k tvrzením a důkazům předloženým již prvnímu stupni (samozřejmě vyjma tvrzení a důkazů, které mají vyvrátit trzení a důkazy protistrany, skutečností, co vyjdou najevo až po ukončení projednání prvním stupněm a podobně), aby nedocházelo k případům, kdy si odpůrce či stěžovatel nechávají "eso v rukávu" až k RK, čímž zamezují řádnému posouzení věci KRK. Pro jistotu dodávám, že správně by tato tzv. koncentrace měla (a do budoucna bude) probíhat před rozhodnutím KRK. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o historicky první případ odvolání od KRK k RK, tudíž ještě není předpisem, ani zvykem stanovena procesní stránka věci.

Vzhedem k tomu, že se jedná o první poučení o koncentraci ve věci, žádá odpůrkyně delší lhůtu?

#53 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 20 dnů

 • % Hotovo změněn z 100 na 50
 • Stav změněn z Dokončen na Čeká se na 3.osobu

#55 Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 16 dnů

Já si jen dovolím čistě technicky říct, že opravdu nejsem Georgina ale Georgia.

#56 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 16 dnů

Za nepřesnost ve jméně se Ti omlouvám.

#57 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 15 dnů

Děkuji za doplnění odvolání a tímto předávám věc RK k řízení o odvolání.
Protože nemám práva spravovat řízení před RK (a tedy ani přiřadit jako vedoucího projektu RK) dovoluji si tímto RK požádat, ať si řízení formálně převede.

#58 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 14 dnů

 • Orgán nastaven na Rozhodčí komise
 • % Hotovo změněn z 50 na 0
 • Přiřazeno změněn z František Doseděl na Petr Springinsfeld
 • Stav změněn z Čeká se na 3.osobu na Čeká se na řešitele
 • Projekt změněn z Rozhodčí komise KS Praha na evidence rozhodčích řízení

Přebírám a jako zpravodaje přiřazuji sebe.

#59 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 14 dnů

 • Stav změněn z Čeká se na řešitele na Čeká se na 3.osobu

Zároveň žádám stěžovatelku o reakci na odvolání a stanovuji pro ni lhůtu do 21. 9. 2020.

#60 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 12 dnů

Směrem k odpůrkyni bych rád vznesl dotazy na přiložený dokument "Písemný záznam z jednání":

 1. Jedná se o oficiální zápis ze zasedání KRK?
 2. Kdo je zapisovatelem?
 3. Byl zápis autorizován oběma stranami?

#61 Aktualizováno uživatelem David Satke před 12 dnů

1) Ne, jedná se o přepis z nahrávky, kterou si odpůrkyně učinila pro kontrolu zápisu pořizovaného KRK. Vzhledem k tomu, že oficiální zápis se následně stal parodií na zápis a jednání fraškou, kdy KRK odmítla zápis činit a zápis upravovala stěžovatelka, byla odpůrkyně nucena vyhotovit tento písemný záznam z jednání, aby mohla bránit svá práva, která jí byla postupem KRK upřena.

2) viz výše, jedná se o přepis nahrávky pořízené pro kontrolu zápisu z jednání

3) ne, jedná se o přepis nahrávky pořízené pro kontrolu zápisu z jednání

#62 Aktualizováno uživatelem Petr Springinsfeld před 12 dnů

Tím pádem bych rád poprosil o poskytnutí nahrávky. Díky.

#63 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 11 dnů

Ahoj, beru na vědomí, dnes doplním požadované.

#64 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 11 dnů

Bohužel je to příliš velký soubor pro vložení do redmine, proto posílám tímto způsobem.
https://bit.ly/3iQdRGB

#65 Aktualizováno uživatelem Jana Komrskova před 11 dnů

Jana Komrskova napsal:

Bohužel je to příliš velký soubor pro vložení do redmine, dávám odkaz.
https://bit.ly/3iQdRGB

#66 Aktualizováno uživatelem Adam Jaroš před 11 dnů

Reakce zpravodaje KK na odvolání

Ad [11]
Působnost KK je vymezena nejen ve článku 13 Stanov a Rozhodčím řádu (RŘ), ale také v paragrafu 18 Organizačního řádu (OŘ), který v roce 2017 nahradil Statut KK. Ve Stanovách i OŘ je uvedeno

Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany.

Pokud existuje podezření na porušení předpisů a zároveň neexistuje stížnost, nelze porušení ignorovat a čekat na podání stížnosti - dohled na dodržování předpisů strany by tím nebyl vykonán. Od toho má ostatně KK institut podání stížnosti ve veřejném zájmu, jak je uvedeno v paragrafu 10, odstavci (2) RŘ. Kromě výše zmíněného je v odstavci (2) OŘ uvedeno

(2) Kontrolní komise přijímá oznámení a stížnosti na porušení předpisů včetně oznámení o podezření z korupce mezi představiteli strany, vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany a podává stížnosti ve veřejném zájmu podle rozhodčího řádu.

Zde je tedy oproti stručnému vymezení kompetencí ve Stanovách upřesněno, že KK přijímá nejen stížnosti, nýbrž i oznámení o porušení předpisů. KK si tedy "neuzurpuje" žádná oprávnění a je oprávněna sama prosazovat veřejný zájem bez zvnějšku podané stížnosti.

Ad [12]
Jak bylo uvedeno v reakci na bod [11], působnost KK dále upravuje OŘ, kde je v odstavích (3) a (4) řečeno

(3) Kontrolní komise má v rámci výkonu svých pravomocí na žádost přístup ke všem dokumentům, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří a které se její činnosti týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají.

(4) Kontrolní komise má automaticky přístup do všech částí informačních systémů strany v režimu ke čtení, s výjimkou porad rozhodčí komise a obsahu soukromých zpráv, a dále k informacím o nastavení používaných systémů strany a informacím o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup.

KK tedy není "inkviziční jednotkou" a jedná v mezích, které jí dávají Stanovy, RŘ a OŘ. KK není ani "tajnou vnitrostranickou policií", jelikož členové KK jsou veřejně voleni CF, jejich identita je tedy známá a působnost KK je vymezena dle výše zmíněného.

Ad [15]
Z výše uvedených reakcí vyplývá, že KK šetřila podnět podaný členem strany Ladislavem Dvořákem, vypracovala stížnost a zastává veřejný zájem zcela v rámci svých kompetencí, které jsou určeny Stanovami, RŘ a OŘ. Příslušnost podatele k MS Praha 4 je pro vyšetřování KK irelevantní, jelikož KK řeší porušení předpisů, nikoliv osobnost podatele.

Ad [17]-[19]
Veřejný zájem této stížnosti je zřejmý jak KK tak KRK. Vzhledem k tomu, že KRK nepožádala v průběhu projednávání stížnosti o doplnění záležitostí, jednala KK v dobré víře, že stížnost patřičné náležitosti obsahuje. Pro upřesnění lze říci, že je ve veřejném zájmu, aby členové strany a nadto zastupitelé (či dokonce radní) dodržovali předpisy strany, ergo dodržovali program, který má sílu předpisu.

Ad [20]
Vracení stížností k doplnění náležitostí je v rámci kontrolních orgánů strany zcela běžným jevem a není vyloučeno žádným předpisem. Nejde tedy o "protiprávní jednání".

Ad [21]
Krajské fórum programové dokumenty sice schvaluje, k jejich dodržování se nicméně hlasí sami kandidáti a současní zastupitelé. Odpůrkyně tedy není arbitrárně vybranou osobou, nýbrž členkou strany, která se dopouští porušování předpisů.

Předseda KK není zpravodajem této stížnosti a osobní útoky ani tak nemají jakoukoliv relevanci k řešenému případu, jelikož se zmíněný nedopouští zmíněnými činy porušení předpisů.

Ad [22]-[24]
Částečnému zápisu předcházela zcela absurdní scéna, kdy nebyl k jednání připuštěn zpravodaj a člen KK na základě argumentů v duchu "dokud si nezapne kameru, nevíme, že je to on". Pokud nechce odpůrkyně či její právní zástupce tvrdit, že tuto odpověď vyhotovil ve stranickém systému s identitou zpravodaje někdo jiný, nelze na odstoupení zpravodaje z jednání nahlížet jinak než jako na projev dobré vůle.

Ve straně je zvykem, že k zápisu mají otevřený přístup všichni účastníci daného jednání. To však neopravňuje právního zástupce odpůrkyně, aby svévolně uváděl v zápisu, že "stížnost je zamítnuta", jelikož o tom nerozhoduje on, ale KRK.

Ad [29]-[37]
Jak právní zástupce odpůrkyně správně uvádí, kontrolním orgánům nepřísluší tvorba politických programů. KK, jak bylo zmíněno výše v této reakci na odvolání, kontroluje dodržování předpisů. Ani KK, ani právnímu zástupci odpůrkyně nepřísluší vykládat jakkoliv vůli krajského fóra, které schvalovalo kodex zastupitele a povolební strategii, mimo meze schválených programových dokumentů.

KK tedy nezbývá než pracovat s předpisy v takové podobě, v jaké byly schváleny příslušným fórem a o jejich porušování odpůrkyní tato stížnost je.

Ad [44]
KK by ráda požádala o upřesnění "náhrady nákladů řízení", konkrétně, co je do nich započítáno.

#67 Aktualizováno uživatelem David Satke před 11 dnů

Krátká replika k reakci zpravodaje KK:

Náležitost stížnosti dle rozhodčího řádu: "tvrzení o tom, jak bylo porušením předpisů přímo zasaženo do jeho práv nebo byl porušen veřejný zájem"

Text stížnosti: "zálohu není třeba skládat - stížnost je podána ve veřejném zájmu"

Dobrá víra KK o tom, zda stížnost obsahuje náležitosti, je úplně bezpředmětná. Faktem je, což musí vidět úplně každý, že stížnost žádná tvrzení o tom, jak byl porušen veřejný zájem, neobsahuje. A tedy nesplňuje náležitosti a je podle § 11 RŘ nepřijatelná. Projednání stížnosti před KRK Praha tedy bylo protiprávní.

Dobrá víra o tom, že na křižovatce mohu jet na červenou, neznamená to, že na červenou kvůli tomu můžu projet, ale znamená to jen a pouze, že neznám předpisy. Tolik k činnosti kontrolní komise.

Odpůrkyně požaduje k projednání odvolání svolání zasedání rozhodčí komise dle § 16 RŘ.

#68 Aktualizováno uživatelem František Doseděl před 10 dnů

Reakce zpravodaje KRK na odvolání odpůrkyně (procesní část, postup KRK ve věci, manipulace se zápisem):
Níže uvedené řádky jsou vyjádřením zpravodaje KRK v této věci, nikoliv celé KRK.

K odstavci 3 a 4
Nejsem si vědom toho, že by KRK kdykoliv tvrdila, že odpůrkyně jednání obstruuje. V předchozí komunikaci je pouze zmiňováno, že odpůrkyně měla nadstandardní požadavky (výběr termínu a platformy pro jednání dne 4.8.2020, požadavek na zapnuté kamery atp.), dále KRK umožnila vstupování dalších osob na straně odpůrkyně do řízení - viz https://redmine.pirati.cz/issues/31050#note-23 , https://redmine.pirati.cz/issues/31050#note-32 , https://redmine.pirati.cz/issues/31050#note-39 ), ačkoliv k tomu není povinna a dle § 6 JDŘ RK je okruh účastníků vymezen jasně a přizvání dalších osob závisí zcela na úvaze KRK.
Pokud má odpůrkyně zato, že jí nebyl umožněn rovný přístup do řízení, dovoluji si uvést statistiku příspěvků (meritorních - nikoliv krátkých procesních) tohoto řízení do vydání rozhodčího nálezu včetně, kdy stěžovatel (KK) se vyjadřoval celkem 3x z toho dvakrát se jednalo o téměř totožný příspěvek, KRK se vyjadřovala celkem 5x, z toho jednou se jednalo o shrnutí jednání, jednou o zápis z jednání a jednou rozhodčí nález, odpůrkyně a osoby jí podporující (tyto počítám, protože odpůrkyně přijímala jejich argumentaci za vlastní) se vyjadřovaly celkem 6x. Dle mého tedy byl odpůrkyni umožněny rovné podmínky pro vyjadřování se řízení.
Odpůrkyně dále tvrdí, že došlo k ignorování jejích základních procesních práv, k tomu uvádím, že odpůrkyně byla vždy řádně a včas informována o průběhu řízení a vždy jí byla dána možnost se vyjadřovat k veškerým tvrzením stěžovatele, bylo dodrženo i právo posledního slova. Se všemi tvrzeními a navrženými důkazy odpůrkyně se KRK vypořádala v odůvodnění rozhodčího nálezu a KRK i v průběhu řízení opakovaně uváděla svůj předběžný právní názor, aby umožnila odpůrkyni tomu přizpůsobit svou argumentaci.

K odstavci 5 a 6
Nesouhlasím s tvrzením odpůrkyně o diskvalifikaci členů rozhodčí komise. V této věci bylo rozhodnuto nestraně. KRK navíc opakovaně vycházela vstříc požadavkům odpůrkyně. Ohledně tvrzené "argumentace za stěžovatele" uvádím, že mám zato, že alespoň mě je zřejmé, že je ve veřejném zájmu, aby politici jež vystupují pod pirátkou vlajkou dodržovali své závazky vyplývající jak se smlouvy s příslušným forem, tak i vůči voličům. Uznávám, že tato skutečnost měla být uvedena již při podání stížnosti, ale tento nedostatek byl zhojen nejpozději na jednání dne 4.8.2020. Pokud by byla stížnost tohoto dne vrácena KK k doplnění, ta by uvedla zdůvodnění veřejného zájmu a předala ten samý den opět KRK, výsledek by byl stejný, jako když bylo tvrzení o naplnění potřeby ochrany veřejného zájmu splněno rovnou na jednání. KRK také námitky odpůrkyně nebagatelizovala, pouze se s nimi neztotožnila.

K odstavci 7
Krom toho, že na tuto věc bylo již reagováno výše v tomto vlákně zde: https://redmine.pirati.cz/issues/31050#note-36 , a to následovně: "Vzhledem k tomu, že se zpravodaj vyjadřoval k technické stránce věci (připojení, dohadování termínu, vyhovění požadavku odpůrkyně), popřípadě komentuje obecnou rovinu přístupu k rozhodčímu řízení, nikde zde mluví o obsahu řízení, nenaznačuje jeho výsledek, ani žádné ze stran nestraní, a zpravodaj případu, stejně jako kdokoliv jiný člen České pirátské strany, je oprávněn se vyjadřovat k věcem obecným, nevidím v příspěvcích nic, co by se dalo vykládat jako podjatost, či stranění jedné ze stran. Zpravodaj případu je obzvláště oprávněn se vyjadřovat k tvrzením o případné podjatosti, nebo stranění jedné ze stran. Výše uvedené příspěvky mluví o tom, že KRK nikomu nestraní, a naopak vychází všem stranám vstříc, kde to je jen možné. Závěrečná věta je pak vyjádřením osobního pocitu zpravodaje, kdy KRK vyhověla odpůrkyni nejen v termínu jednání ale i platformě a formátu celého jednání, přesto právní zástupce odpůrkyně neztratil ničeho ze své útočnosti." Dále si dovoluji doplnit, že do tohoto vlákna má přístup každý člen Pirátů, včetně odpůrkyně a jejího právního zástupce, kteří na tento příspěvek dokonce reagovali. Stejně reaguji na tvrzení podjatost, či jiného procesního/technického nedostatku pokud to tvrdí kterákoliv ze stran a to na platformě, kde to bylo vzneseno.
Odpůrkyně zde vlastně tvrdí, že je v pořádku na kontrolní/rozhodčí orgány útočit, kdekoliv je to možné, ale již není v pořádku, pokud tyt orgány uvádějí útočná tvrzení na pravou míru - s tím se dle mého názoru nelze ztotožnit.
Postavení kontrolního/rozhodčího orgánu v politické straně je složité - na jednu stranu v řešených věcech rozhoduje nestraně, a to na základě dodaných tvrzení a podkladů, na druhou stranu na základě členství v těchto orgánech není možné členům těchto orgánů odejmout jiná práva, než výslovně stanovená v předpisu - tj. je možné mít neslučitelnost funkcí, ale není možné odebrat právo vyjadřovat se k čemukoliv (vyjma samozřejmě důvěrných informací, ale snad se chápeme). Jak moc je to vhodné a zda to již nevybočuje z představy CF/KF o chování člena daného orgánu se dá zjistit jednoduše, a to návrhem na odvolání člena, a nebo v dalších volbách, kdy pokud daná osoba nebude naplňovat vhodný morální standard, nebude zvolena. Historicky je u Pirátů dána velká volnost ve vyjadřování se komukoliv k čemukoliv, a to je dle mého názoru dobře.

K odstavci 8
Dále zde odpůrkyně odsuzuje možnost stěžovatelky doplňovat svá sdělení do zápisu avšak taktně mlčí o tom, že stejnou možnost měla i odpůrkyně. Stěžovatelka doplňovala do zápisu svá již pronesená tvrzení, zatímco odpůrkyně, respektive její právní zástupce, se pokusil rovnou manipulovat s řízením, když se pokusil neoprávněně převzít úlohu rozhodčího orgánu a sám řízení zastavit (pro jistotu dodávám, že vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zastavení vydal k tomu absolutně nepříslušný „orgán“, jedná se o nicotné rozhodnutí, není nutné se tedy dovolávat výslovně jeho neplatnosti).
Na tomto jednání (jak plyne z nahrávky pořizované bez vědomí ostatních stran řízení) taktéž dostala odpůrkyně oproti stěžovatelce nepoměrně více prostoru k vyjádření. Z nahrávky taktéž vyplývá, že odpůrkyně skutečně na ústním jednání nepřednesla žádné nové argumenty.

K článku V.
Viz výše - vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zastavení vydal k tomu nepříslušný „orgán“ (David Satke nikdy nebyl zmocněn aby mluvil za KRK), jedná se o nicotné rozhodnutí, není nutné se tedy dovolávat výslovně jeho neplatnosti.

Doslova komunikace ohledně zápisu zazněla (dle zápisu dodaného odpůrkyní) takto:
DS -Takže když teď napíšu že stížnost byla zamítnuta tak to bude v zápise, je to tak?
FD -Ano, bude to v zápise a bude ta zaznamenáno, kdo to zapsal, protože to ten systém taky sleduje.

V zápise je poté uvedeno:
DS: Na základě pokynu FD zapisuji, že stížnost byla zamítnuta jako nepřijatelná.

Z výše uvedeného vyplývá, že se právní zástupce odpůrkyně uchýlil k manipulaci se zápisem, když v rozporu se skutečností tvrdí, že dostal pokyn k zapisování, ačkoliv jednal ze své vůle, bez jakéhokoliv oprávnění. Tímto si David Satke pokusil přisvojit pravomoc KRK a protiprávně řízení zastavit. Vzhledem k následné argumentaci (i v odvolání), se jeví jako jisté, že se jednalo o úmysl. Manipulace se zápisem by neměla být přičítána odpůrkyni, ale pouze jejímu právnímu zástupci a na výsledek řízení by tento pokus o úmyslnou manipulaci s řízením neměl mít vliv.

Závěrem si dovoluji RK navrhnout, v případě že se ztotožní se závěry KRK, aby upravila dobu uděleného omezení práv odpůrkyně tak, aby byl naplněný jejich smysl, tj. aby odpůrkyně (za předpokladu, že splní závazek vyplývající z Kodexu a Strategie, tedy odstraní nepovolenou kumulaci funkcí a za předpokladu, že napříště se bude řídit tím, že Kodex a Strategie, jakožto usnesení KF, jsou závazné pro všechny osoby, které kandidují za, nebo s podporou Pirátů) nebyla připravena o možnost kandidatury v příštích komunálních volbách.

#69 Aktualizováno uživatelem Georgia Hejduková před 10 dnů

Jako členka KRK se ztotožňuji se stanoviskem zpravodaje Františka Doseděla

Také k dispozici: Atom PDF