Projekt

Obecné

Profil

Akce

Stížnost #2810

uzavřený

Stížnost na obvinění týkající se nakládání s technickými systémy

Přidáno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů). Aktualizováno před asi 2 roky(ů).

Stav:
Dokončen
Priorita:
Nízká
Přiřazeno:
Začátek:
12.03.2016
Uzavřít do:
19.09.2016
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
Datum podání:
12.03.2016
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Lukáš Nový

Odpůrce:

Martin Kučera, administrativní odbor

Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:
Ne


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Podání #3401: Poskytnutí výpisu o údajů o držiteli domény pirati.czDokončenVojtěch Pikal04.07.201625.07.2016

Akce
související s rozhodčí komise - Podání #3915: Vykonani rozhodciho nalezuDokončenFrantišek Navrkal18.09.2016

Akce

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

 • Orgán změněn z Rozhodčí komise na Kontrolní komise
 • Datum podání změněn z 04.10.2015 na 12.03.2016
 • Začátek změněn z 04.10.2015 na 12.03.2016
 • Priorita změněn z Normální na Nízká
 • Přiřazeno změněn z Jakub Michálek na Rosťa Řeha
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Nový
 • Fronta změněn z Stížnost na Podání

Řízení bylo před rozhodčí komisí sloučeno do jednoho
https://redmine.pirati.cz/issues/2813

Kontrolní komisi bylo uloženo, aby tyto věci prošetřila jako běžné podněty a posoudila, zda je vhodné podat stížnost ve veřejném zájmu.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 14. 4. 2016 ve složení Jakub Michálek (předseda a zpravodaj), Marek Nečada, Roman Kučera, Jan Köchert na základě podnětu ze dne 14. 4. 2016 a stížnosti stěžovatele Lukáše Nového na Martina Kučeru ve věci údajné pomluvy takto:

Bod 5 rozhodčího nálezu ze dne 12. 3. 2016 se prohlašuje za neplatný a v řízení o podané stížnosti se pokračuje.

Odůvodnění:

Z podnětu stěžovatele rozhodčí komise zjistila, že stěžovatel složil po podání stížnosti zálohu na náklady řízení. Rozhodčí komise tento případ mylně přiřadila mezi případy, ve kterých stěžovatel nesložil zálohu, ačkoliv ji stěžovatel v daný okamžik složil. Stěžovatel ovšem neuvedl správně příslušný variabilní symbol 122200 dle vyhlášky finančního odboru, proto nebyla platba dohledána. Částečně vinou stěžovatele a částečně vinou rozhodčí komise došlo k nedorozumění. Za toto nedorozumění se stěžovateli rozhodčí komise omlouvá.

Podmínky průlomu do právní moci nálezu rozhodčí komise vyložila v rozhodčím nálezu ve věci Wagner vs. Holek ze dne 9. 8. 2015, kde uvedla:

Citovaný nález trpí takovými vadami, které zakládají jeho neplatnost. Původní rozhodčí nález byl vydán v rozporu s rozhodčím řádem, neboť podle § 20 rozhodčího řádu postrádá odůvodnění. Rozhodčí komise tudíž postupovala v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov, podle něhož odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku. Tím jsou zároveň dány jasné hranice, aby rozhodčí komise neměla libovůli při přezkumu; nebude tak moci zásadně přezkoumávat již skončená řízení, ledaže by z vážných důvodů shledala důvody neplatnosti. I při tom se rozhodčí komise řídí čl. 13 odst. 1 stanov, podle něhož musí rozhodovat podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, mezi které nepochybně patří i možnost zhojit předepsaným způsobem vážné vady předchozího řízení.

V daném případě tedy vzniká vada zjevně chybným zjištěním skutkového stavu. Tato vada vedla k vydání rozhodčího nálezu, který byl v části bodu 5 chybný. Jako všechny orgány i rozhodčí komise je povinna v případě zjištění vážného a každému zjevnému porušení předpisů zjednat nápravu. Je na místě daný akt částečně prohlásit za neplatný, což je v pravomoci rozhodčí komise podle § 7 odst. 2 rozhodčího řádu (ostatní orgány nemají pravomoc vyslovovat neplatnost, a proto budou typicky svá rozhodnutí nebo rozhodnutí podřízených orgánů rušit). Pro úplnost rozhodčí komise konstatuje, že tento nález nemá vliv na výkon částečně zneplatněného rozhodčího nálezu, neboť tam vydaný výrok o povinnosti nahradit náklady řízení samostatně obstojí i po zneplatnění jednoho bodu nálezu. Formu rozhodčího nálezu rozhodčí komise zvolila z hlediska právní jistoty, neboť je na místě měnit věcný obsah rozhodčí nálezu pouze rozhodčím nálezem.

Současná situace je tedy taková, že výkon rozhodčího nálezu ze dne 12. 3. 2016 (s výjimkou bodu 5) trvá. Řízení, ve kterém stěžovatel složil zálohu na náklady řízení, pokračuje.

Pro návrh: Jakub Michálek, Marek Nečada, Roman Kučera
Neúčast: Jan Kochert
Vzhledem k časové naléhavosti se komise usnášela absolutní většinou 3 ze 4 hlasů.
Schváleno dne 14. 4. 2016.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

 • Fáze nastaven na Příprava rozhodčího nálezu
 • Odpůrce nastaven na Martin Kučera, administrativní odbor
 • Stěžovatel nastaven na Lukáš Nový
 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise
 • Přiřazeno změněn z Rosťa Řeha na Jakub Michálek
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Fronta změněn z Podání na Stížnost

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

Záloha zaplacena dne 6. 10. 2015.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 6 roky(ů)

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Čeká se na podatele

Účastníci řízení vyzváni ke sdělení termínu k jednání ke smíru

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 6 roky(ů)

Zasedání rozhodčí komise 2. 7. 2016, Pirátské centrum, Řehořova 19
zahájeno 14:00, do 14:45 se čeká na Lukáše Nového
14:45 zahájeno řízení, přítomní Jakub Michálek, zpravodaj, zapisuje
Martin Kučera osobně, Lukáš Nový nepřítomen bez omluvy, František Navrkal host se souhlasem komise

1) 2 obvinění – DNS domény, Open Arena

Martin Kučera –

1/ trvám na tom, že změna údajů o držiteli domény na osobu Lukáše Nového nebyla provedena z úkolu a ni v zájmu strany, tím pádem to bylo neoprávněné, protože mu to nebylo uloženo. To že technicky může něco udělat neznamená, že k tomu je oprávněn. Sám o sobě není oprávněn ke změně údajů o držiteli na svoje jméno, protože se jedná o stranický majetek. Každá doména má údaje technický kontakt, administrativní kontakt a držitel a v položce držitel. V položce držitel by měly být uvedeny údaje o majiteli domény. V případě právnické osoby tuším, že je tam jméno držitele a člena statutárního orgánu. Před tím tam bylo, že je držitelem Česká pirátská strana – Ivan Bartoš. Akceptuji, že provedené změny nastavení domény Ivan Bartošem byly potenciálně rizikové a akceptoval bych změnu údajů o držiteli na jiného člena republikového předsednictva. Změna údajů na Lukáše Nového byla nad rámec jeho kompetencí. Připouštím, že jsem uvedl jednou tvrzení, že doménu přepsal na sebe, protože to z vnějšího pohledu nelze rozlišit, a navrhl jsem smír, že tato vyjádření doplním, že se nejednalo o převod domény, ale jen neoprávněnou změnu údajů o držiteli. Tento návrh smíru Lukáš Nový odmítl.

Dále se provádí důkaz načtením záznamu o doméně www.pirati.cz z databáze o. s. nic.cz na adrese www.nic.cz/whois/domain/pirati.cz. U držitele v poli jméno je uvedeno jméno Lukáše Černohorského a jeho kontaktní údaje.

2/ šlo o to, že Lukáš Nový spustil na stranickém systému Open Arena Server, čili herní záležitost, která nemá s potřebami strany nic společného, tedy samotný provoz této aplikace je zneužíváním stranického systému. Lukáš Nový tvrdí, že tak učinil na příkaz tehdejšího vedoucího technického odboru Tomáše Laštůvky. O tomto příkazu však neexistuje žádný oficiální záznam, pouze tvrzení Lukáše Nového. Lukáš Nový, že tak nebylo z jeho vlastního popudu, ale na příkaz vedoucího, ale vzhledem k tomu, že tak jako tak se jednalo o zneužití stranického systému, tak je spolupachatel.

Dále se provádí důkaz předložením snímku konverzace v IRC, kde Lukáš Nový pod přezdívkou etalon uvádí, že OpenArena server spouští z úkolu vedoucího technického odboru (coruvar).

Dále Lukáš Nový informoval o spuštění Open Arena Serveru v Podpalubí, což se nedá považovat za oficiální informační kanál strany. Myslím, že to je vše, co jsem k tomu chtěl uvést.

Jakub Michálek – vzhledem k nepřítomnosti stěžovatele nebude prováděn pokus o smír, nebude nařizováno další jednání a strany řízení budou obeslány až s rozhodčím nálezem.

Skončeno 15:08

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 6 roky(ů)

 • související s Podání #3401: Poskytnutí výpisu o údajů o držiteli domény pirati.cz přidán

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 6 roky(ů)

 • Uzavřít do nastaven na 16.08.2016

Stranám rozeslán důkaz se lhůtou 5 dnů k vyjádření a členům rozhodčí komise rozeslán návrh rozhodčího nálezu.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky(ů)

 • Fáze změněn z Příprava rozhodčího nálezu na Rozhodčí nález nevykonán
 • Uzavřít do změněn z 16.08.2016 na 19.09.2016

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 5. 9. 2016 ve složení Jakub Michálek (předseda a zpravodaj), Roman Kučera, Marek Nečada, Jan Kochert o stížnosti Lukáše Nového ze dne 4. 10. 2015 na Martina Kučeru ohledně obvinění týkajících se nakládání s technickými systémy následovně:

 1. Martin Kučera neoprávněně zasáhl do dobrého jména Lukáše Nového, když o něm prostřednictvím internetového fóra rozšiřoval nepravdivou informaci o tom, že na jaře 2014 měl "ukrást" doménu strany pirati.cz. Martin Kučera za toto protiprávní jednání plně odpovídá.
 2. Martin Kučera je povinen zjednat nápravu tak, ze se veřejně prostřednictvím internetového fóra omluví za svoje výroky uvedené pod bodem 1 a zajistí, aby tyto výroky byly na fóru dostatečně označeny jako nepravdivé s odkazem na tento nález.
 3. Ve zbývající části se stížnost zamítá.
 4. Rozhodčí komisi se přiznává náhrada nákladů řízení ve výši stanovené paušální částkou 300 Kč, která je tímto uhrazena ze složené zálohy. Stěžovatelé ponesou náklady řízení rovnou měrou a vypořádají se mezi sebou tak, že Martin Kučera uhradí Lukáši Novému částku 150 Kč na bankovní účet č. 1900290001/5500 do 10 dnů od vydání tohoto rozhodčího nálezu. V téže lhůtě je Martin Kučera povinen úhradu prokázat k rukám člena administrativního odboru Tobiase Esnera, který se tímto ustanovuje zástupcem vedoucího administrativního odboru pro případ výkonu tohoto rozhodčího nálezu.
 5. Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozhodčím nálezem splněny povinným včas a dobrovolně, ukládá se k provedení rozhodčího nálezu po dobu prodlení následující omezení práv povinného jako člena:
  • a) odebírá se mu právo hlasovat v orgánech strany a způsobilost vykonávat volené, jmenované a delegované funkce ve straně s výjimkou člena odboru, odebírá se mu hodnost na internetovém fóru a administrativnímu odboru se ukládá ji nahradit hodností „dlužník“, vše pod tímto písmenem však nejdéle do uplynutí 18 měsíců od doručení tohoto nálezu,
  • b) příslušný orgán zařadí stěžovatele jako dlužníka do rejstříku dlužníků, pokud je nebo bude veden (§ 4 odst. 2 písm. a) pravidel participativního rozpočtování).

Odůvodnění:

Stěžovatel ve stížnosti ze dne 4. 10. 2015 brojí proti zásahu do svého dobrého jména, k němuž mělo dojít tím, že odpůrce o stěžovateli na internetovém fóru Pirátů uvedl, že stěžovatel 1/ neoprávněně změnil registrační údaje domény http://www.pirati.cz tak, že nahradil jméno člena statutárního orgánu Ivana Bartoše svým jménem a 2/ neoprávněně provozoval na serveru strany herní aplikaci Open Arena Server. Skutkový děj není mezi stranami sporný, spor spočívá pouze v tom, zda skutky 1/ a 2/ byly oprávněné a zda tvrzení o jejich neoprávněnosti zasahuje do dobré pověsti stěžovatele. Stěžovatel se domáhá po odpůrci písemné omluvy.

Rozhodčí komise nejprve konstatuje, že v tomto řízení nejsou předmětné skutky posuzovány samy o sobě, ale je posuzováno jejich verbální hodnocení (viz dále). Z algoritmu přezkumu zásahu do dobré pověsti však vyplývá, že je třeba se aspoň elementárně zabývat povahou daných skutků, a to jako předběžnou otázkou.

Algoritmus přezkumu v ochraně osobnosti

Rozhodčí komise především zdůrazňuje, že v prostředí dospělých lidí, kteří mají společně fungovat jako tým k dosažení vytčeného cíle, je prioritní, aby si účastníci sporu vzájemné vztahy vyřešili sami nebo s pomocí prostředníka, a teprve potom se obrátili na rozhodčí komisi.

Algoritmus přezkumu ve věci ochrany osobnosti je následující (viz tento post):

 1. Test dobré pověsti. Určí se, zda má osoba, které se výrok týká, dobrou pověst. Pokud ji nemá, nelze mluvit o zásahu do dobré pověsti. Obecně se ale presumuje, že každý má dobrou pověst a její nedostatek zkoumá komise jen k námitce stran sporu.
 2. Test existence zásahu. U daného výroku se určí, zda zasahuje do dobré pověsti. Kritériem je, zda je podstatná pravděpodobnost, že se v očích normálního člověka (z okruhu, kde daná osoba působí) po přijetí informace s daným výrokem sníží pověst této osoby. Výrokem zasahujícím do dobré pověsti bude zpravidla každé obvinění z trestného činu či jiného vážného protiprávního deliktu.
 3. Test oprávněnosti zásahu. Pokud výrok nezasahuje do dobré pověsti, není třeba nic řešit. Jinak je třeba řešit komplikovanou otázku, zda je zásah do dobré pověsti oprávněný či nikoliv. Postupuje se tak, že se u daného výroku se určí, zda je tvrzením o faktu (tzv. faktické výroky) nebo názorem mluvčího (hodnotící soud), případně se výrok rozebere na tyto své složky a dále se každá hodnotí nejprve samostatně a pak se hodnotí v souhrnu.
 4. Test faktického výroku. Faktický výrok popisuje objektivní skutečnost - podle toho, zda jí odpovídá, hovoříme o pravdivém či nepravdivém výroku. Pravdivá informace nezasahuje do dobré pověsti, pokud tento údaj není podán způsobem, že zkresluje skutečnost. (Pravdivá informace ovšem může zasahovat např. do práva na soukromí.) Stěží lze trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a významné musí vždy být to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo pravdě.
 5. Test hodnotícího soudu. Hodnotící soud vyjadřuje subjektivní názor svého autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních subjektivních kritérií. Hodnotící soud nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho prezentace je přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn. zda primárním cílem není hanobení a zneuctění dané osoby. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti na věcech veřejných. Přitom presumpcí ústavní konformity je chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila za základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám. Ve sporu Wagner vs. Holek se rozhodčí komise vyjádřila, že považuje za stěžejní svobodu projevu členů a bere v úvahu, že příliš náročná kritéria na odpovědnost za tvrzení by mohla vést k jejímu omezení a omezení toho, že členové upozorňují na věci, které podle nich nejsou v pořádku. Zároveň však zdůraznila, že ve vnitřních poměrech dobře fungující organizace musí být vztahy založeny na vzájemném respektu a nelze přehlížet nesnášenlivé, urážlivé a neférové útoky.
 6. Následky neoprávněného zásahu. Zasaživší je povinen, je-li to možné, zásah odstranit a nepokračovat v něm, a poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění (satisfakci). Přiměřené zadostiučinění má vždy nepeněžní formu. V méně závažných případech postačí zadostiučinění ve formě osobní, případně i veřejné omluvy, pokud jde o závažnější zásah, který by taková omluva nemohla reparovat, má poškozený nárok i na náhradu nemajetkové újmy v penězích. (viz Iuridicum) Pokud spor spočíval na obvinění z protiprávního jednání, může rozhodčí komise shledat (jako např. ve sporu Wagner vs. Holek) dostatečným, pokud ve svém nálezu dostatečně přezkoumá jednotlivé výroky, konstatuje u každého výroku zvlášť, do jaké míry je obvinění z určitého protiprávního skutku oprávněné či nikoliv, aniž by však vedla řízení o vině a trestu za takový protiprávní skutek. Odpovídající náprava je tak zjednána již vydáním rozhodčího nálezu a stěžovateli je tím učiněno zadost.

Posuzovaná obvinění

V daném případě jde v obou případech o výroky, která mají faktickou složku popisující jednání stěžovatele a hodnotící složku, kde se odpůrce vyjadřuje k oprávněnosti takového jednání. Na základě žádosti účastníků řízení rozhodčí komise svolala ústní jednání, které se konalo dne 2. 7. 2016. Stěžovatel - ač přislíbil účast - se nedostavil. Dále rozhodčí komise vycházela z odkázaných vláken a jiných citovaných důkazů.

Nakládání s doménou pirati.cz

Dne 23. prosince 2014 00:39 uvedl na internetovém fóru, že Lukáš Nový "na jaře nám doménu ukradl (byť se furt hájí, že to bylo v zájmu strany) a přestože tvrdí, že ji "vrátil", tak pořád jeho jméno figuruje i u držitele."

Původně byla doména pirati.cz nastavena tak, že její držitel byl Česká pirátská strana, jméno statutárního zástupce Ivan Bartoš, předseda strany, a administrativní kontakt byl nastaven na domeny@ceskapiratskastrana.cz, viz popis zde.

Držitelem domény je osoba, která jako vlastník práv k Doménovému jménu má pro sebe registrováno Doménové jméno a která je tak oprávněna Doménové jméno podobu jeho registrace užívat a nakládat s ním; pokud není v záznamu o Držiteli (v informaci o jménu či názvu) vyplněn název právnické osoby, považuje se za Držitele fyzická osoba, která je uvedena v záznamu o Držiteli; pokud je vyplněn název právnické osoby, pak se za Držitele považuje tato právnická osoba (viz bod 2.2.15 podmínek pro domény spolku NIC.CZ).

Podle historických údajů nikdy nedošlo ke změně držitele, kterým byla po celou dobu Česká pirátská strana, což reprezentuje kontakt CESKA-PIRATSKA-STRANA. Bylo však změněno jméno osoby u držitele, a to na Lukáše Nového (stěžovatele). Odpůrce pak se pak od září 2014 dále dotazoval, kdy dojde ke změně zpět na statutárního zástupce.

Od 9. 4. 2014 vypadal záznam u domény následovně

Doménové jméno pirati.cz
Registrace od 31.01.2006
Poslední aktualizace 09.04.2014 17:15:20
Datum expirace 31.01.2016
Držitel CESKA-PIRATSKA-STRANA Pirátská strana
Administrativní kontakt LUKAS-NOVY Lukas Novy
Dočasný kontakt

Určený registrátor REG-GENREG GENERAL REGISTRY, s.r.o. od 18.07.2011 11:41:17
Zabezpečeno pomocí DNSSEC

Stav

Sada jmenných serverů PIRATI-CZ-CF
Jmenný server art.ns.cloudflare.com
Jmenný server kim.ns.cloudflare.com
Technický kontakt LUKAS-NOVY Lukas Novy
Určený registrátor REG-GENREG GENERAL REGISTRY, s.r.o. od 09.04.2014 17:12:34
Stav Je navázán na další záznam v registru

Rozhodčí komise dále vyžádala prostřednictvím republikového předsednictva výpis údajů od spolku NIC.cz a ověřila, že dne 9. 4. 2014 v 17:03 byl změněn u držitele domény záznam "name" z hodnoty "Jiří Kadeřávek" na hodnotu "Lukáš Nový" a záznam "e-mail" z hodnoty domeny@ceskapiratskastrana.cz na hodnotu "domeny-pirati@krtek.net". Dále dne 10. 4. 2014 v 10:30 byl změněn u držitele domény záznam "organization" z hodnoty "Česká pirátská strana" na hodnotu "Pirátská strana" a záznamy "idetification type" a "identification data" byly změněny z hodnoty "IČO: 71339698" na hodnotu "datum narození: 7. 12. 1984" a záznam o "permanent adress" byl změněn z "Zavadilova 3, Praha" na "Kosmákova 42, Brno". Obrázky jsou k dispozici zde; účastníci ač byvše řádně vyzváni, nevyjádřili se.

Rozhodčí komise se nyní bude zabývat oprávněností jednotlivých změn. Za prvé jde o to, zda podle interních předpisů má být kontaktní osobou statutární orgán anebo vedoucí technického odboru či některých pověřený člen technického odboru. Správu domén vede podle statutu technického odboru technický odbor, který je podle § 12 oprávněn tento předpis také provést. Rozhodčí komisi nebylo doloženo žádné pravidlo, které by vyžadovalo, aby u názvu právnické osoby v záznamu o držiteli bylo uvedeno jméno statutární zástupce, když stejně tak může být uvedeno u názvu jméno zaměstnance či člena, který právnickou osobu zastupuje. Odpovídá to ostatně principu, že odborům jsou svěřeny odborné záležitosti, zatímco politické záležitosti a vedení jsou svěřeny předsednictvu.

Rozhodčí komisi není ani známo, že by republikové předsednictvo přijalo usnesení zakazující technickému odboru zásah do doménového záznamu. Je tedy třeba vycházet z toho, že je záležitostí technického odboru, aby zajistil provoz a fungování technických systémů strany, a za to také zodpovídá. Žádný jiný orgán není oprávněn se těchto záležitostí svévolně vměšovat, neboť není s to posoudit odpovídající bezpečnostní rizika (např. cookie tossing). Rizikovost provedených změn ostatně potvrzuje i odpůrce (viz ústní jednání rozhodčí komise).

Bylo tedy plně v kompetenci a zodpovědnosti technického odboru nastavit příslušné záznamy, přičemž nepochybně z pověření vedoucího technického odboru byl touto osobou v daný okamžik Lukáš Nový, a to až do své rezignace dne 27. 5. 2014. To ostatně odpovídá tomu, že do 9. 4. 2014 v 17:03 byl jako příslušná osoba nastaven Jiří Kadeřávek, člen technického odboru, který nebyl členem statutárního odboru. Rozhodčí komise má tedy za prokázané, že změna záznamu "name" u domény byla oprávněná.

Co však rozhodčí komise nepovažuje za oprávněný zásah je 1/ změna kontaktního e-mailu na soukromý e-mail stěžovatele na doméně krtek.net, 2/ změnu záznamu "organization", 3/ změnu identifikace a 4/ sídla. Rozhodčí komise má v návaznosti na citovaný bod 2.2.15 podmínek pro domény spolku NIC.CZ za to, že je-li doména psána na právnickou osobou, mají být u ní vyplněny údaje týkající se této právnické osoby, tedy musí být správně vyplněn název právnické osoby v poli "organization", její identifikační číslo "IČO", sídlo "permanent address" a e-mail má být odvozen z domény pirati.cz. K tomu dále uvádí:

1/ Podle §3a statutu technického odboru se domény pro systémy strany odvozují ze základní domény pirati.cz a nejde o žádný případ, kdy by předpis připouštěl výjimku.

2/ Platný název strany zní "Česká pirátská strana" dle čl. 1 stanov a sousloví "Pirátská strana" je toliko marketingovou značkou - brandem schváleným celostátním fórem - který není určen k zápisu do oficiálních záznamů. Změna tohoto záznamu mohla ohrozit možnosti strany s doménou nakládat a proto je nepřijatelná.

3/ Nebyl doložen žádný věcný důvod, proč změnit identifikační způsob z identifikačního čísla právnické osoby na datum narození fyzické osoby. Byť je taková změna nedůvodná, nelze ji považovat za dostatečný důkaz toho, že by stěžovatel měl úmysl doménu ukrást, tedy úmyslně se o ni obohatit na úkor České pirátské strany, jejíž záležitosti byl povinen spravovat.

4/ V případě sídla rozhodčí komise nekladla změnu k tíži stěžovatele, neboť do března 2014 bylo sídlo strany v domě, kde žili manželé Wagnerovi (t. č. členové strany), a rovněž tak před tím. Teprve na základě nájemní smlouvy ze dne 28. 2. 2014 došlo k pronájmu nového sídla strany a až teprve k 18. 7. 2014 byla změna sídla zanesena do rejstříku politických stran a hnutí, jak zjistila rozhodčí komise z tohoto výpisu vedeného u Ministerstva vnitra. Pokud tedy stěžovatel zanesl jako záznam svou soukromou adresu (bytu) v době, kdy strana měla sídlo v jiném bytě, nelze tuto skutečnost klást k jeho tíži. Ve skromných tehdejších poměrech totiž nebylo možné trvat na tom, aby se písemnosti posílaly do jednoho bytu a odtamtuď se přeposílaly.

Rozhodčí komise dospěla tedy k závěru, že hlavní změna osoby (záznam "name"), která byla stěžovateli vytýkána odpůrcem a označována jako krádež, byla oprávněná, zatímco ostatní změny (na nichž ovšem nestálo meritum věci) byly neoprávněné.

Tvrzení, že Lukáš Nový odcizil či dokonce "ukradl" straně doménu má sice dílčí faktický základ v tom, že došlo k výše popsané změně údajů, ale je podán natolik zkreslujícím způsobem, že nemůže jít o oprávněný zásah do dobré pověsti. Použití obvinění z "krádeže" (k jehož popularizaci však přispěl paradoxně až Petros Michailidis pozdějších příspěvkem) v tomto případě nepřípustným hodnotícím soudem, a to i v zúžené sféře chráněné osobnosti Lukáše Nového jako člena technického odboru, funkcionáře strany, který musí být ochoten akceptovat kritiku ve větší míře. Rozhodčí komise nemůže připustit, aby dobrovolníci vykonávající stranické funkce museli čelit sprostým nařčením z podvodů, krádeží či jiných trestných činů, pokud se jich zjevně nedopustili a nebyl jim prokázán žádný úmysl. Nařčení bude oprávněné, pokud bude mít jasný a dostatečný faktický základ a rozhodčí komise v tomto případě k takovému závěru nedospěla.

Pokud odpůrce skutečně měl za to, že stěžovatel odcizil doménu, mohl a jako funkcionář strany i měl věc řešit přes republikové předsednictvo či stížností (podanou např. soukromou zprávou) kontrolní komisi. Nepodložené označování kolegů za zloděje, podvodníky apod. může být předmětem moderace (ke stížnosti dotčené osoby), může být postihováno dočasným banem a typicky bude hodnoceno rozhodčí komisí jako exces vyžadující omluvu. Proto v této části dala rozhodčí komise stěžovateli za pravdu a vydala jím navrhovaný rozhodčí nález. Odpůrce je povinen se skutečně omluvit, nikoliv sarkastickým či jiným znevažujícím způsobem, což může být považováno za neplnění rozhodčího nálezu, které je závažným porušením stanov. Pouze adekvátní omluva, následné odpuštění a pokračování ve spolupráci mohou obnovit ztracenou rovnováhu a spravedlivé soužití mezi členy jedné organizace.

Na okraj rozhodčí komise uvádí, že záznam "name" napsaný na Lukáše Černohorského platný v době vydání tohoto rozhodčího nálezu je již zastaralý (neboť Lukáš Černohorský není člen technického odboru, již není ani členem republikového předsednictva ani nebylo nalezeno písemné pověření k této činnosti). Aniž by to mělo jakkoliv vyznít jako projev nedůvěry, v zájmu řádné správy věcí strany je na místě aktualizace záznamu na nového vedoucího technického odboru či předsedu anebo pověřeného člena předsednictva. Tuto skutečnost sdělí rozhodčí komise technickému odboru jako příslušnému orgánu.

Instalace Open Arena serveru

Druhé zmíněné obvinění spočívalo v tom, že stěžovatel nainstaloval na serveru strany Open Arena herní server. Rozhodčí komise zde považuje za prokázané, že stěžovatel nainstaloval na server strany tuto aplikaci, což zdůvodnil pokynem vedoucího technického odboru Tomáše Laštůvky, což rozhodčí komise nemá důvod zpochybňovat. Dne 7. 8. 2014 o tom informoval neformálně v Podpalubí.

Podle § 6 odst. 3 pravidel hospodaření platných do 2.8.2014 majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění cílů strany a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínky, že to republikový výbor v jednotlivém případě schválí. Podle pravidel hospodaření platných od tohoto dne podle § 9 odst. 3 s věcí správce hospodaří s péčí řádného hospodáře, s přihlédnutím k jejímu účelu, politice strany a společenské odpovědnosti strany. Pokud to není na újmu této péči, lze s věcí hospodařit i jinak. Z toho vyplývá, že v inkriminovaném okamžiku měl správce stranického serveru obecné oprávnění s věcí hospodařit jako řádný hospodář a to i k vlastnímu prospěchu, pokud to nemělo nepříznivý dopad pro strany. Zatímco spuštění drobné aplikace pro zábavu členstva a adminy jistě stranu nijak nezatíží (a může mít i příznivý relaxační efekt), těžení bitcoinů na stranickém serveru ve prospěch soukromých účtů by již bylo bezdůvodným obohacením.

Na tomto výkladu nemůže nic změnit ani § 2 odst. 3 písm. a) statutu technického odboru zakazující bez povolení pouštět aplikace třetích osob na serveru, neboť daný herní server nebyla aplikací třetí osoby, nýbrž byl aplikací strany pro vnitřní užívání. Zde je třeba připomenout, že výčet systémů v tomto statutu je demonstrativní a příslušné orgány mohou provozovat libovolné další systémy, které zlepší fungování strany.

Lze tedy shrnout, že Lukáš Nový spuštěním Open Arena serveru nepřekročil své kompetence. Pokud je však odpůrce napadán za to, že spuštění serveru kritizoval např. tím, že ho označil za zneužití prostředků strany (viz předchozí právní úprava) nebo za neoprávněné jednání, šlo z jeho strany o kritiku, která vyjadřuje jeho názor na to, jak asi spuštění herního serveru naplňuje politickou činnost České pirátské strany. Taková kritika je sice poněkud přepjatá, ale nevybočuje z mantinelů svobody projevu, která je členům ve vnitrostranických věcech zaručena stanovami, tím spíše když i v tomto případě Lukáš Nový musí snést vyšší míru kritiky jako funkcionář strany. V tomto rozsahu proto rozhodčí komise stížnost zamítla, neboť sice došlo k zásahu, ale tento zásah byl hodnotícím soudem, který se zakládal na pravdivé informaci a nevybočoval z mantinelů svobody projevu.

Náklady řízení

Protože stěžovatel měl úspěch z poloviny, rozdělila rozhodčí komise náhradu nákladů řízení mezi strany rovnou měrou. Protože odpůrci rozhodčím nálezem vznikne povinnost podílet se na úhradě nákladů řízení a odpůrce je vedoucím administrativního odboru, který má obvykle na starosti výkon rozhodčích nálezů, svěřila rozhodčí komise tuto funkci členu administrativního odboru Tobiasi Esnerovi, a to nezávisle na případné budoucí změně jeho statusu člena administrativního odboru.

Poučení: Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.


Pro návrh hlasovali: Jakub Michálek, Marek Nečada
Bez omluvy se nezúčastnili: Roman Kučera, Jan Kochert
Vzhledem k tomu, že hlasování bylo řádně oznámeno, usnášela se rozhodčí komise většinou 2 hlasů, z nichž oba byly pro návrh, a ten byl tedy schválen a bude neprodleně vyhlášen.

Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky(ů)

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

Aktualizováno uživatelem František Navrkal před více než 5 roky(ů)

Aktualizováno uživatelem Milan Daďourek před asi 2 roky(ů)

 • Fáze změněn z Rozhodčí nález nevykonán na Rozhodčí nález vykonán
Akce

Také k dispozici: Atom PDF