Projekt

Obecné

Profil

Úkol #27085

Programový cíl #20807: Digitalizace agend

Opensource by default

Přidáno uživatelem Vaclav Klecanda před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
napady
Cílová verze:
-
Začátek:
03.02.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Praha 3 deklarovala vůli publikovat veškterý software pod otevřenou licencí. DZ: https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:895138

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vaclav Klecanda před více než 1 rok

  • Organizační struktura nastaven na Ne
  • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
  • Rodičovský úkol změněn z #20809 na #20807
  • Přiřazeno nastaven na Vaclav Klecanda
  • Fronta změněn z Programový cíl na Úkol

#2 Aktualizováno uživatelem Vaclav Klecanda před více než 1 rok

IT+Pravnici:
Osobně se ztotožňuji s myšlenkou spolupráce v rámci měst a obcí v oblasti vývoje softwaru pro výkon samosprávy, čímž by došlo k úspoře finančních prostředků. Bohužel ani já, ani doktorka Zadražilová se neztotožňujeme s rozhodnutím městské části Praha 3, kdy schválili Vámi zaslaný dokument pro vývoj a zpřístupňování softwaru v rámci licence GNU a to z jednoho zásadního důvodu, kdy v bodu 4. Conveing Verbatim Copies se jasně uvádí, že subjekt předávající zdrojový kód si může účtovat libovolnou částku za šíření a také poplatek za služby spojené se supportem nebo zárukou. Toto je v rozporu se zákonem č. 128/2000 Sb O obcích, kde se v §38 píše (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku...... Stejně tak hovoří i nález ústavního soudu, kde se jasně hovoří že "Je tak např. vyloučeno, aby obec hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na první pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce, a nikoliv ve prospěch jiných subjektů". Z tohoto jasně vyplývá, že na vývoj softwaru by byly využity finanční prostředky města a následně by z něj mohl profitovat jiný podnikatelský subjekt. V tomto případě lze hovořit o trestně právní rovině, kdy by mohl být účelově vytvářen SW tzv. na zakázku. Jednalo by se tedy o neoprávněnou "Veřejnou podporu" , kdy představitelé obcí (měst), kteří budou v příslušných orgánech rozhodovat o opatřeních směřujících podnikatelským subjektům, musí mj. vyřešit otázku, zda jimi schvalované opatření nezakládá veřejnou podporu. Musejí si tedy položit následující otázky: Zakládá toto opatření výhodu z rozpočtu obce, či města? Směřuje tato výhoda určitým podnikatelským subjektům či odvětví výroby, tj. je toto opatření selektivní?. Pokud si alespoň jedné otázce mohu odpovědět "ANO", jedná se o porušení zákona.
Tímto konstatováním však myšlenku nezavrhujeme, ale navrhujeme postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb O obcích, za využití §46 a §47, které stanovují možnost spolupráce obcí při výkonu samostatné působnosti. K odstranění všech možných dopadů předložit zastupitelstvu města návrh na šíření licence v rámci Svazu měst a obcí a jimi zřizovaných organizací. Tímto opatřením se zamezí případnému zneužíti a cíle, pro který bude SW vytvořen bude splněn.
Praha 3 schválila toto usnesení v dobré víře, avšak tím, že materiál byl předložen v odborné angličtině a zastupitelům bylo sděleno, že vše bude zdarma, tak byli uvedeni v omyl. V žádném případě se zde nedá argumentovat tvrzením, že je to děláno ve "Veřejném zájmu". V materiálu není uveden ani právní rozbor, který by jejich argumentaci vysvětlil a podpořil.
Žijeme v demokratickém státě, jehož hlavním znakem je pevný právní základ, na kterém stojí celá společnost. Není tedy účelem se snažit zákony obcházet a ohýbat, ale dodržovat je. V případě obce je to ještě markantnější, jelikož obcím právní systém neumožňuje fungovat způsobem "Co není zakázáno, to je povoleno", právě naopak. Obec smí konat pouze ve věcech, které má uložené zákonem.

Také k dispozici: Atom PDF