Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #26658

Zdravá a udržitelná ČR pro budoucí generace

Přidáno uživatelem Petr Fojtík před více než 1 rok. Aktualizováno před asi 1 měsíc.

Stav:
Nový
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
28.01.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:
Semafor:
Zelená
Zodpovídá:
Popis stavu a další krok:
Zprávu o naplňování Agendy 2030 v ČR a o kvalitě života v ČR projednala vláda. Čekáme na jejich projednání na příslušných výborech.

Popis

Anotace
Česko se zavázalo plnit společné cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030, které mají za cíl předat dalším generacím zdravou prosperující planetu. Jde o nejkomplexnější rozvojovou strategii, na které se podílely všechny členské státy OSN. Dlouhodobě musíme nalézt a nastavit rovnováhu mezi sociálním, environmentálním a ekonomickým pilířem společnosti. Začneme kontrolou plnění cílů jednotlivými ministerstvy a prací v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, kde budeme napomáhat plnění Strategie pro udržitelný rozvoj.

User story
Jako občan chci, aby Česká republika dostála svých závazků a po vzoru vyspělých států plnila cíle udržitelného rozvoje. Chci předat svým dětem a následujícím generacím zdravou a prosperující planetu s rozmanitou přírodou. Nepřeji si, aby byla rozhodnutí v naší zemi motivována pouze ekonomickým ziskem bez ohledu na dopady na planetu. Přeji si svým dětem předat funkční a zdravé ekosystémy, které jim budou i nadále schopny poskytovat životodárné služby.

Kontext
Posledních několik desetiletí byla politická reprezentace zaměřená v první řadě na ekonomický růst, což se podepsalo na podobě a fungování naší planety. Žijeme na dluh, protože většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje. Česko se zavázalo plnit společné cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030, které mají za cíl předat dalším generacím zdravou prosperující planetu. Jde o nejkomplexnější rozvojovou strategii, na které se podílely všechny členské státy OSN. Dlouhodobě musíme nalézt a nastavit rovnováhu mezi sociálním, environmentálním a ekonomickým pilířem společnosti.

Návrh řešení
Začneme kontrolou plnění cílů jednotlivými ministerstvy. Dana Balcarová uspořádá pod svou záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí sérii kulatých stolů, kde budou zástupci ministerstev prezentovat stav plnění cílů. Dana Balcarová bude v Radě vlády pro udržitelný rozvoj i nadále napomáhat plnění Strategie pro udržitelný rozvoj do roku 2030.

Spojenci
Napříč poslaneckými kluby.

Odpůrci
Nelze definovat.

Navrhované kroky (milníky)
10% Dana Balcarová pravidelně a konzistentně komunikuje s veřejností o konceptu udržitelného rozvoje. Problematiku veřejnosti přiblíží například sérií statusů na sociálních sítích a v článku na blog.

30% Dana Balcarová pracuje v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, medializuje a komentuje výsledky její práce. Bude Připomínkovat Pilotní Zprávu o naplňování Agendy 2030 v ČR, úkol z RVUR.

50% Navázání spolupráce s odborníky a akademickými kruhy, využití informací o nových přístupech k prosazování udržitelného rozvoje.

70% Pod záštitou Dany Balcarové proběhnou v červnu roku 2020 čtyři kulaté stoly k vybraným cílům udržitelného rozvoje ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj.

90% Výbor VŽP a VSR projedná závěrečnou zprávu agendy 2030.

100% Analýza závěrečné zpráva Agendy 2030, a její kritické zhodnocení. Závěrečná zpráva bude projednána na plénu, vláda ji má schvalovat do konce roku 2020.

Odhad celkových nákladů
Výroba infografiky na sociální sítě: do 30 000 Kč.

Pracovní skupina či mechanismus
Všechny rezortní týmy.

Mediální rizika
Vláda se v tuto chvíli udržitelným rozvojem zabývá spíše papírově. Ve chvíli, kdy budou Piráti na téma upozorňovat, lze očekávat tenzní reakci ze strany ANO.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky
Budeme tvořit mediální výstupy jak k seminářům, tak k dílčí legislativě, která pod téma udržitelného rozvoje spadá (např. vodní zákon).

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)
 • Předmět změněn z Udržitelná budoucnost pro Českou republiku na Zdravá a udržitelná ČR pro budoucí generace

#3 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#4 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#5 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#6 Aktualizováno uživatelem Dana Balcarova před více než 1 rok

připomínkování Pilotní Zprávy o naplňování Agendy 2030 v ČR, úkol z RVUR

#7 Aktualizováno uživatelem Dana Balcarova před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#8 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

Česko se zavázalo plnit společné cíle udržitelného rozvoje pro rok 2030, které mají za cíl předat dalším generacím zdravou prosperující planetu. Jde o nejkomplexnější rozvojovou strategii, na které se podílely všechny členské státy OSN. Dlouhodobě musíme nalézt a nastavit rovnováhu mezi sociálním, environmentálním a ekonomickým pilířem společnosti. Začneme kontrolou plnění cílů jednotlivými ministerstvy a prací v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, kde budeme napomáhat plnění Strategie pro udržitelný rozvoj.

#9 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

 • Popis aktualizován (diff)

#10 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 10

#11 Aktualizováno uživatelem Exasistent RV před asi 1 rok

Výbor pro životní prostředí na začátku dubna projednal vládní novelu vodního zákona, ke které Dana Balcarová podávala dva pozměňovací návrhy. První z nich se týká ochranných pásem vodních zdrojů. Druhý se týká povinnosti tyto stavby za každou cenu udržovat ve stavu podle původní dokumentace, a to i když se mezitím stihly pomocí přírodních procesů samy a zadarmo revitalizovat a začaly opět plnit v krajině svou funkci. Dana také pracuje na pozměňovacím návrhu k vládní invazní novele. Je dobře systematicky řešit problematiku invazních druhů rostlin a živočichů, ale problém ale vidí v absenci tzv. Národního seznamu invazních druhů, který by doplňoval ten unijní. EU k sepsání národních seznamů jednotlivé členské státy přímo vybízí. Dana bude podávat pozměňovací návrh, který by zakotvoval povinnost tento seznam do určitého termínu vytvořit a schválit. Také podávala PN k zákonu na ochranu zvířat proti týrání - jeden se týká ukončení klecových chovů v roce 2025, druhý umožňuje policii vstup do obydlí v případě vážného podezření na množírnu. Dana také podala PN upravující účast veřejnosti v Novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniové stavby).

#12 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před 11 měsíců

 • % Hotovo změněn z 10 na 30

Udržitelný rozvoj je téma, které prostupuje všemi aktivitami týmu životního prostředí. Pod vedením Dany Balcarové se snažíme tento cíl řešit plošně ve všech agendách. Dana Balcarová s Františkem Elfmarkem se podíleli na tvorbě dokumentu Vodu řešíme teď, který odráží pirátské plány na zajištění udržitelné budoucnosti ČR v oblastech zdravé krajiny, adaptace měst na změny klimatu či dostupnosti kvalitní vody. Dana uspořádala na půdě Sněmovny dva semináře, první se týkal rekodifikace stavebního práva a analýzy vlivů zrychlení stavebního řízení na životní prostředí. Druhý seminář s názvem Zeleň jako účinná klimatizace sídel představil význam a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu a představil plánovací proces a hledání systémových řešení, jak do měst zavádět prvky modrozelené infrastruktury. Dana aktuálně pokračuje v práci na pozměňovacím návrhu k vládní invazní novele, který uloží povinnost vytvoření Národního seznamu invazních druhů. Tým životního prostředí si určil jako jednu ze svých priorit do sněmovních voleb v roce 2021 plnění Agendy 2030 a následně ji spolu s odborným konzultantem předal resortu místního rozvoje. Z pozice členky Rady vlády pro udržitelný rozvoj připomínkovala Dana Balcarová draft pilotní Zprávy o naplňování Agendy 2030 v ČR. Dana se zúčastní Evropského týdne udržitelného rozvoje 2020, který zaštiťuje MZV. Dana má také v plánu realizovat kulaté stoly k vybraným cílům udržitelného rozvoje ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj, ale tato aktivita je z důvodu koronavirové pandemie aktuálně pozastavena. Dana se zúčastnila výjezdního zasedání Rady AOPK, které bylo zaměřeno na nastavení udržitelného fungování lesa.

#13 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před 11 měsíců

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

#14 Aktualizováno uživatelem Dana Balcarova před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 40 na 50

Zasedala RVUR
prezentace návrhů:

 • 1. Zpráva o naplňování agendy 2030 - u hlasovaní jsem se zdržela, podala jsem přípomínky k návrhu
 • 2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA V ČR - podpořila jsem bez výhrad

#15 Aktualizováno uživatelem Dana Balcarova před 9 měsíců

 • % Hotovo změněn z 50 na 60

Podvýbor VŽP projednal předložené návrhy. Dana Balcarová navrhla usnesení aby dokumenty projednaly dotčené výbory, to bylo přijato
Postup bude: zapracují se připomínky, schválí vláda a poté oslovíme výbory k projednání.
Přítomní poslanci se zavázali, že navrhnou dokumenty k projednání na výbory ve kterých sedí

#16 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

 • Zodpovídá nastaven na Dana Balcarova

#17 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před 8 měsíců

 • Popis stavu a další krok nastaven na Připomínkovali jsme Zprávu o naplňování Agendy 2030 v ČR a o kvalitě života v ČR. Čekáme na ukončení meziresortního připomínkového řízení.

#18 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před 5 měsíců

 • Popis stavu a další krok změněn z Připomínkovali jsme Zprávu o naplňování Agendy 2030 v ČR a o kvalitě života v ČR. Čekáme na ukončení meziresortního připomínkového řízení. na Zprávu o naplňování Agendy 2030 v ČR a o kvalitě života v ČR projednala vláda. Čekáme na jejich projednání na příslušných výborech.

#19 Aktualizováno uživatelem Nikola Havlova před asi 1 měsíc

Kulaté stoly jsou stále kvůli pandemickým opatřením odloženy. Výbory (především sociální a zdravotní) mají k projednání aktuálně v souvislosti s pandemií na programu jinou agendu, nicméně s nimi byla zahájena komunikace ve věci projednání zpráv Agendy 2030 a oba zmíněné výbory jejich projednání přislíbily.

Také k dispozici: Atom PDF