Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #26636

Krajinné plánování - připravíme změnu přístupu ke krajině

Přidáno uživatelem Petr Fojtík před 9 měsíců. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Urgentní
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
28.01.2020
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

Popis

Anotace
Zastáváme nový přístup k péči o krajinu, který se opírá o její komplexní znalost a aktuální studie a data. To chceme promítnout do rozhodování a uvažování státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, zásad územního rozvoje a zejména do konkrétní podoby hospodaření v krajině.

User story
Já jako občan chci zdravou krajinu, která dokáže zadržet vodu, napomáhá řešení klimatické krize a je pestrá z hlediska biodiverzity. 
Já, jako člověk v krajině hospodařící chci srozumitelný způsob regulace mojí práce, který je stabilní a předvídatelný.
Já, jako zástupce obce chci, aby úředníci nebyli zatěžování stále novými povinnostmi a měli prostor dělat dobře to, co po nich zákon chce.

Kontext
Předkladatelé navrhují systém analýzy a z něj vycházející způsob práce s krajinou, který nabídne komplexní porozumění pro potřeby a výzvy krajiny. A to jak na úrovni národní, tak místní. Důraz bude kladen na to, aby systém umožnil hloubkové a holistické porozumění potřebám dané lokality a umožnit na ně flexibilně reagovat. A to jak pro státní správu, tak zejména pro jednotlivé aktéry, ať už se jedná o zemědělce, lesníky, místní spolky, vedení obcí, majitele půdy, další. Protože se jedná o nástroj s velkým krajinotvorným potenciálem, je nevyhnutelné, aby jeho příprava byla založena na inkluzivních a participativních mechanismech, aby tak byly zohledněny potřeby, výzvy a bariéry budoucích uživatelů.
Systém se bude opírat o průběžný monitoring a aktualizaci dat, jejich holistické vyhodnocení založené na provázání produkčního i mimoprodukčního potenciálu krajiny v kontextu lokálních socio-ekonomických, kulturních a přírodních podmínek. Navrhovaný systém integrace komplexního monitoringu a navržení konkrétních realizací přírodě blízkých úprav reaguje na výzvy klimatické změny, mitigační a adaptační strategie a přiznává důležitost ekosystémovým službám a biodiverzity ve stabilizaci funkcí krajiny. 
Tento systém bude průřezově promítnout do přístupu a rozhodování státní správy, dotační strategie, agend ochrany přírody a krajiny, zásad územního rozvoje a zejména do konkrétního hospodaření v krajině.

Návrh řešení
Poznat krajinu a na základě konkrétních znalostí a průběžného monitoringu nastavit pravidla pro renovaci krajiny, územní rozvoj a hospodaření v krajině. Nastavit systém tak, aby značně zjednodušil výkon státní správy (vč. ochrany přírody a krajiny), byl co nejjednodušší a srozumitelný i pro zemědělce, lesníky, vodohospodáře či stavitele a zároveň byl stabilní a konzistentní (tedy, abychom co nejvíce zamezili nelogickým a nečekaným změnám v požadavcích).

Programová opora
Program pro volby do PSP 2017, část Životní prostředí:
Budeme bojovat proti nedostatku vody: Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť, mokřadů, čímž zlepšíme schopnosti krajiny zadržet vodu.

Program pro volby do PSP, část Zemědělství:
Zajistíme kvalitní monitoring půd ohrožených erozí: Firmám, které půdu znehodnocují, odebereme dotace.

Dlouhodobý program, část Zemědělství:
Ochrana zemědělské půdy, lesů a krajiny. Zemědělská půda, rybníky i lesy jsou nenahraditelným přírodním bohatstvím. Podporujeme jejich ochranu, obnovu a maximální využití pro zemědělství šetrné k životnímu prostředí, které umožní rozvíjet kladný vztah lidí ke krajině, potravinám i zemědělcům. Upřednostňujeme organické hnojení s využitím recyklace bioodpadů (kompostování) před chemickými hnojivy. Zastavíme velkoplošné betonování a asfaltování půdy. Zemědělská půda musí být zachována v kvalitě a množství, umožňující potravinovou soběstačnost země. Chápeme zemědělství a lesnictví jako nedílnou součást hospodářství na venkově. Jejich ekonomická funkce nemůže být plnohodnotně nahrazena rozvojem cestovního ruchu a ochrany přírody.

Spojenci
Část zemědělské a lesnické věřejnosti, akademická sfréra, ekologické nevládky, obce

Odpůrci
MZe, MŽP a zastánci statu-quo

Navrhované kroky (milníky)
10 % Definice způsobu analýzy stavu a potřeb krajiny, vč. technických prostředků realizace.
20 % Definice způsobu nastavování nároků na změny v krajině, definice nezbytného minimálních požadavků a optima.
30 % Definice nástrojů, kterými bude naplnění potenciálu krajiny realizováno.
40 % Definice způsobu ochrany přírody a krajiny v takto nastaveném systému.
50 % Definice změn systému státní správy regulující hospodaření v krajině (státní správa lesů a myslivosti, ochrana zemědělského půdního fondu, vodoprávní správa, běžná agenda zemědělského provozu - rostlinolékařská správa, správy VZCHÚ atd.).
60 % Definice způsobu zajištění participace odborné i zainteresované veřejnosti na definici pravidel a požadavků.
70 % Definice způsobu, jakým se celý systém propíše do územního plánování, případně komplexních pozemkových úprav.
80 % Definice nástrojů motivace pro subjekty v krajině hospodařící, aby dosahovali optima v přístupu k ní a nástroje regulace pro dosažení minimálních požadavků. 
90 % Vytvoření konceptu technického rozhraní prezentace krajinného plánu (webový mapový portál obsahující vrstvy analytických podkladů a pro danou lokalitu konkrétních požadavků pro jednotlivé agendy státní správy).
100 % Představení komplexní strategie a akčního plánu přechodu na tento systém

Odhad celkových nákladů
V tomto okamžiku nelze určit, budou to ale, vzhledem k obsáhlosti věci, jistě tisíce hodin

Pracovní skupina či mechanismus
Pracovní skupina bude složena ze zástupců RT Veřejná správa a místní rozvoj, Životní prostředí, Zemědělství, Finance, Doprava a Průmysl a obchod, se zapojení odborníku z vnějšku. Bude doplněno.

Mediální rizika
Piráti chtějí regulovat úplně všechno.

Předpokládané medializované parlamentní výsledky
Interpelace MŽP, MZe a dalších nad dílčími problémy, které odhalí přípravy projektu
Dílčí změny zákonů, které napomohou přiblížit realizaci projektu
Představená koncepce

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Radek Holomcik před 9 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před 9 měsíců

  • Popis aktualizován (diff)
  • Předmět změněn z Krajinné plánování na Krajinné plánování - připravíme změnu přístupu ke krajině

Také k dispozici: Atom PDF