Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #2584

Přezkum tajného hlasování republikového výboru (KK 2/2014)

Přidáno uživatelem Marek Nečada před více než 3 roky. Aktualizováno před téměř 3 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
13.02.2014
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
KK 2/2014
Datum podání:
13.02.2014
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

kontrolní komise

Odpůrce:

Republikový výbor

Fáze:
Rozhodčí nález nevykonán
Organizační struktura:
Ne

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 let

 • Fronta změněn z Úkol na Stížnost
 • Projekt změněn z rozhodčí komise na evidence rozhodčích řízení
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Začátek změněn z 31.12.2015 na 13.02.2014
 • Spisová značka nastaven na KK 2/2014
 • Datum podání nastaven na 13.02.2014
 • Orgán nastaven na Kontrolní komise
 • Fáze nastaven na Příprava rozhodčího nálezu

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 let

 • Odpůrce nastaven na Republikový výbor

#3 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 3 let

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Rozhodčí komise

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před asi 3 let

 • Stěžovatel nastaven na kontrolní komise

#5 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 3 roky

 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
 • % Hotovo změněn z 0 na 100
 • Fáze změněn z Příprava rozhodčího nálezu na Rozhodčí nález nevykonán

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 28. 6. 2016 ve složení Jakub Michálek (předseda), Marek Nečada (zpravodaj), Roman Kučera a Jan Köchert o stížnosti ve veřejném zájmu ve věci KK 2/2014 – přezkumu tajného hlasování republikového výboru (volba jednatelů republikového výboru, RV 6/2014) – takto:

 1. Vydáním usnesení o tajném hlasování ze dne 13.2.2014 na jednání RV 6/2014 a zdůvodněním tajnosti hlasování pouze jeho osobnostním charakterem (dále jen „napadené usnesení“) porušil republikový výbor čl. 6 odst. 6 stanov, podle něhož může volený orgán hlasovat tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany. Tímto postupem v důsledku republikový výbor neoprávněně zkrátil právo člena na informace o činnosti orgánu strany.
 2. Volbou jednatelů republikového výboru obsahově navazující na napadené usnesení, ve které se hlasovalo ve dnech 12. února 2014 až 14. února 2014 (dále jen „navazující volba“), porušil republikový výbor čl. 6 odst. 6 stanov z důvodu, že usnesení o tajném hlasování nebylo schváleno předem a že nebyla splněna podmínka, že by vyznačení jmen hlasujících mohlo vystavit členy pronásledování kvůli prosazování politiky strany.
 3. Rozhodčí komise schvaluje smír mezi kontrolní komisí a členy republikového výboru Stanislavem Štiplem, Petrem Třešňákem, Františkem Navrkalem, Lenkou Kozlovou, Ondřejem Kallaschem, Milanem Moravcem a Adamem Zábranským, kteří pro napadené usnesení hlasovali, spočívající v tom, že uznávají, že vydáním výše uvedených právních aktů došlo k porušení předpisů.
 4. Odpovědnost za porušení předpisů vydáním napadeného usnesení zanikla uplynutím 2 let od okamžiku, kdy porušení předpisů vyšlo veřejně najevo.
 5. Náprava právních aktů se zjednává následovně: Napadené usnesení a na něj navazující volba jsou neplatné.
 6. Republikový výbor je povinen nahradit náklady řízení rozhodčí komise tak, že uhradí paušální náklady řízení ve výši 300 Kč vnitřním převodem ve prospěch rozhodčí komise do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, a to ze svého rozpočtu.

Odůvodnění

Republikový výbor schválil dne 13. 2. 2014 následující usnesení k volbě jednatelů (RV 6/2014):
„Republikový výbor se s ohledem na osobnostní charakter hlasování usnesl, že volba jednatelů RV bude probíhat tajnou volbou.“

Toto usnesení bylo navrženo dne 12. 2. 2014 Jiřím Kadeřávkem, a schválenoabsolutní většinou všech členů republikového výboru, již tvořili:

 1. Jiří Kadeřávek,
 2. Michael Polák,
 3. Dominika Michailidu,
 4. Stanislav Štipl,
 5. Helena Jarolímková,
 6. Jan Hotárek,
 7. Jiří Rezek,
 8. Jiří Kadeřávek sen.,
 9. Petr Třešňák,
 10. Martin Kučera,
 11. František Navrkal,
 12. Lenka Kozlová,
 13. Petr Kopečný,
 14. Libor Špaček,
 15. Zdeněk Štěpánek,
 16. Ondřej Kallasch,
 17. Milan Moravec,
 18. Lukáš Bartoň,
 19. Adam Zábranský.

Proti usnesení nehlasoval žádný člen republikového výboru, ani se žádný nezdržel. Hlasování se nezúčastnili:

 • Miroslav Kmínek,
 • Ivan Mikoláš,
 • Lukáš Černohorský,
 • Ondřej Kolek,
 • Václav Klecanda,
 • Jakub Kotal,
 • Jakub Burget.

Podle čl. 6 odst. 6 stanov (v tehdejším i současném znění) volené orgány hlasují tajně pouze v případě, že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany a orgán se na tom před hlasováním usnese.

Návrh usnesení o tajném hlasování byl přijat a vyhlášen 13. února 2014 v 16:28 hodin. Tajné hlasování bylo zahájeno 12. února 2014 v 10:58, skončilo 14. února 2014 v 10:58 a 14 úno 2014 12:19 byl vyhlášen jeho výsledek. Republikový výbor se před hlasováním neusnesl na tajném hlasování, nýbrž se na něm usnesl až během hlasování, čímž byla porušena podmínka časové následnosti dle zmíneného čl. 6 odst. 6 stanov.

Dále byla porušena materiální podmínka, tedy že by vyznačení jmen mohlo členy vystavit pronásledování kvůli prosazování politiky strany. Domněnku o existenci takové hrozby je v takovém případě nutno vždy konkrétně dostatečně zdůvodnit. Žádné takové zdůvodnění nebylo v předmětném jednání nikým uvedeno. V žádném případě neobstojí ani argument uvedený ex post (během vyšetřování) předsedajícím Jiřím Kadeřávkem, který se obává při osobní volbě možného pronásledování hlasujících vždy, a to ze strany volených a osob s nimi spojených. Rozhodčí komise dává zapravdu odůvodnění stěžovatelky, že možnost tajného hlasování dostává volený orgán pro případ, že jeho rozhodnutí může vůči straně vyvolat reakci, která by ohrozila konkrétní osoby pronásledováním (např. trestním stíháním), a že nestačí vágní zdůvodnění, které nelze ověřit, přezkoumat ani prokázat. Tajné hlasování volených orgánů je též ve zjevném rozporu s programem strany v oblasti transparence, a též z tohoto hlediska je tudíž nutné, aby hrozba pronásledování byla dostatečně reálná na to, aby převážila nad principem transparence.

Kontrolní komise zahájila přezkum postupu republikového výboru, oznámivši toto na veřejném fóru, dne 13. února 2014, kdy též jasně označila porušení předpisů, jichž se republikový výbor dopustil; text stížnosti kontrolní komise zveřejnila 27. února 2014 a rozhodčí komisi postoupila 17. března 2014. Rozhodčí řád (§ 6, odst. (3)) stanoví, že odpovědnost za porušení předpisů, které nebylo vysloveno, zaniká uplynutím 2 let od okamžiku, kdy porušení předpisů vyšlo veřejně najevo. Rozhodčí komise soudí, že k zániku odpovědnosti republikového výboru jako orgánu a jeho členů, kteří pro napadené usnesení hlasovali, podle tohoto ustanovení došlo 13. února 2016, a to z důvodu nečinnosti rozhodčí komise.

Hlasování

Pro: Marek Nečada, Jakub Michálek, Roman Kučera.
Neomluvená neúčast: Jan Köchert.

Poučení

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

#6 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 3 roky

 • Popis aktualizován (diff)

Také k dispozici: Atom PDF