Projekt

Obecné

Profil

Podání #22842

Vzorový kodex zastupitele

Přidáno uživatelem Jiri Rezek před 9 dnů. Aktualizováno před 6 dnů.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
09.09.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Ahoj,
předkládám text vzorového kodexu zastupitele. Prosím o vaši podporu pro zahájení jednání.
Text byl konzultován a upraven resortním týmem pro spravedlnost, i když z něj následně některá ustanovení (týkající se kumulace funkcí ve vztahu k veřejným firmám) vypadla. Dále do sebe text absorboval některé relevantní poznámky, které vzešly z vnitrostranické diskuze.

Všeobecný kodex veřejného zastupitele
Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů pro všechny volby do veřejných funkcí. Příslušné oblastní fórum může pro volby, které organizuje, použít vlastní Kodex, který však s tímto nesmí být v rozporu. Kandidát podepíše svůj souhlas s kodexem, čímž se zavazuje se jím v případě zvolení řídit.

Piráti chtějí fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši kandidáti byli důvěryhodní, posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.

1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů a nebudu hlasovat v rozporu s usnesením celostátního či oblastního fóra.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vedení obce/kraje/státu a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné působnosti celostátního či oblastního fóra, které rozhodovalo v primárních volbách.
Zavazuji se setrvat v zastupitelském1 klubu Pirátů nebo koaličním klubu po celou dobu trvání svého mandátu.

2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí zastupitelský klub nebo Pirátská strana jako neetické.
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch, pro osobní prospěch svých blízkých, pro nekalé zvýhodnění své vlastní strany ani jiných subjektů.

3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu veřejné funkce.
Pokud se během či po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčím orgánům strany a příslušnému předsednictvu na jejich výzvu předložit oznámení v rozsahu dle zákona o střetu zájmů (§ 7 a násl. zákona č. 483/1991 Sb., o střetu zájmů).

4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím zastupitelskému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, skrytá identita přes advokáta, nebo osobu blízkou apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu dosazovat své blízké na místa svých asistentů a jinak nekale využívat svůj vliv k jejich prospěchu.

5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

6. Kumulace funkcí
V případě zvolení za Piráty se zavazuji současně vykonávat jen jednu uvolněnou volenou veřejnou funkci (poslanec, senátor, ministr, prezident, uvolněný zastupitel apod.) a vyhradit si na výkon veřejné funkce potřebný čas.
Zavazuji se vykonávat nejvýše jednu exekutivní veřejnou funkci (funkce prezidenta, ministra, radního).
Prohlašuji, že v případech, kde to zákon nevylučuje, považuji veškeré závazky vyplývající z kodexu z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do veřejných rozpočtů. Zákon vynutitelnost vylučuje zejména:
při výkonu mandátu; v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině;
při obchodním vedení obchodní korporace.
Zákonné omezení vynutitelnosti nebrání posouzení věci u rozhodčí komise Pirátů.
Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb nebo ho nominuje do funkce. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.
1 klub zastupitelů obce, kraje, poslanecký, senátorský

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Dan Leština před 9 dnů

pro projednani

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před 9 dnů

Za projednání.

#3 Aktualizováno uživatelem Lenka Kozlova před 9 dnů

pro projednání

#4 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissova před 9 dnů

Pro projednání

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před 7 dnů

Pro projednání

#6 Aktualizováno uživatelem Jiri Rezek před 7 dnů

  • Přiřazeno nastaven na Jednatelé RV

Pokud správně počítám, tak i se mnou máme šest palců, což by měla být Skupina členů. Prosím tedy o zahájení jednání ;)

#7 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před 7 dnů

  • Přiřazeno změněn z Jednatelé RV na Andrej Ramašeuski

#8 Aktualizováno uživatelem Petr Tkadlec před 7 dnů

#9 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před 6 dnů

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Také k dispozici: Atom PDF