Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #20095

Zachováme ráz Cholupic a Točné

Přidáno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky. Aktualizováno před 6 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
01.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

60%

Odhadovaná doba:

Popis

Proto nebudeme podporovat rozrůstání rodinných domů na úkor polí a luk bez vytvoření odpovídající promyšlené územní studie.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky

 • Organizační struktura smazán (Ne)
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Fronta změněn z Úkol na Programový cíl

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Cílová verze nastaven na Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

Zde aktualizujeme stav.

#4 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

 • Přiřazeno nastaven na Ivan Štěpka

#5 Aktualizováno uživatelem Jan Adamec před více než 1 rok

 • % Hotovo změněn z 0 na 30
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

Rada MČ nesouhlasila 10.3.2020 s podnětem na změnu územní plánu na polích okolo Cholupic na obytnou funkci, viz R-65-002-20

#6 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

Zastupitelstvo dne 28. 4. 2020 nesouhlasilo s podnětem na změnu územního plánu na polích okolo Cholupic. Podnět se týkal změny na obytnou funkci.

#7 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

MČ Praha 12 schválila tři pachtovní smlouvy, kterými zajišťuje na svých pozemcích ekologicky příznivější způsoby hospodaření - ekologické zemědělství zabraňuje erozi půdy, zadržuje vodu v krajině, vede k posílení druhové pestrosti živočichů a rostlin. Z orby byl vyčleněn pozemek kolem památného dobu na Točné. Dva pozemky v katastru Točná budou rozděleny mezemi tak, aby z nich nebyla splachována při přívalovém dešti půda. Pozemek na hranici Cholupic bude oset jako luční louka a kolem něj bude vysazen biokoridor. Viz:

https://www.praha12.cz/i-na-mestskych-pozemcich-lze-hospodarit-ekologicky/d-75864/p1=63008

#8 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

Unikátní zásah arboristů na památném dubu u Točné pomůže zachovat místní významný krajinný prvek, který byl v předchozím roce vážně ohrožen housenkami bekyně zlatořitné. Pokud by letos nedošlo k zásahu, případné další napadení housenkami by již mohlo být fatální.

Viz:
https://www.praha12.cz/unikatni-zasah-arboristu-na-pamatnem-dubu-u-tocne/d-75924/p1=63008

#9 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

Městská část Praha 12 v loňském roce vysadila několik alejí kolem polních cest - například ovocné aleje v ul. K Dýmači v Cholupicích a podél cyklostezky z Dolních Břežan na Točnou, alej z Cholupic na letiště Točná a dubovou alej k památnému dubu na Točné. Aleje kolem polních cest poskytnou stín, ovoce, ale také pomohou k obnově krajinného rázu.

Viz:
https://www.praha12.cz/aleje-kolem-polnich-cest-poskytnou-stin-i-ovoce/d-74773/p1=63008

Unikátní zásah arboristů na památném dubu u Točné pomůže zachovat místní významný krajinný prvek, který byl v předchozím roce vážně ohrožen housenkami bekyně zlatořitné. Pokud by letos nedošlo k zásahu, případné další napadení housenkami by již mohlo být fatální.

Viz:
https://www.praha12.cz/unikatni-zasah-arboristu-na-pamatnem-dubu-u-tocne/d-75924/p1=63008

MČ Praha 12 schválila tři pachtovní smlouvy, kterými zajišťuje na svých pozemcích ekologicky příznivější způsoby hospodaření - ekologické zemědělství zabraňuje erozi půdy, zadržuje vodu v krajině, vede k posílení druhové pestrosti živočichů a rostlin. Z orby byl vyčleněn pozemek kolem památného dobu na Točné. Dva pozemky v katastru Točná budou rozděleny mezemi tak, aby z nich nebyla splachována při přívalovém dešti půda. Pozemek na hranici Cholupic bude oset jako luční louka a kolem něj bude vysazen biokoridor. Viz:

https://www.praha12.cz/i-na-mestskych-pozemcich-lze-hospodarit-ekologicky/d-75864/p1=63008

Zastupitelstvo dne 28. 4. 2020 nesouhlasilo s podnětem na změnu územního plánu na polích okolo Cholupic. Podnět se týkal změny na obytnou funkci.

Rada MČ nesouhlasila 10.3.2020 s podnětem na změnu územní plánu na polích okolo Cholupic na obytnou funkci, viz R-65-002-20

#10 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

 • % Hotovo změněn z 30 na 40

#11 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 11 měsíců

 1. 8. 2020 - Starosta společně s radním Prchalem procházeli část trasy keltské naučné stezky, aby zjistili, jak velký rozsah škod způsobují nezodpovědní cyklisté (jízda mimo vyznačené cesty vytváří vyjeté koleje a způsobuje erozi). Z hlediska legislativní opory je řešení situace značně problematické. Ivan Štěpka předal asistentce starosty kontakt na Ing. Roma z MHMP, který má na starost chráněná území v Praze - jako možnost se jeví začlenit omezení do nového plánu péče o PR Šance, který bude v platnosti od roku 2021.

https://www.praha12.cz/ponicene%2Dstezky%2Da%2Dnickerlova%2Dvyhlidka/d-78371

#12 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 9. Odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Praha v rámci projektu Rain PRAGUE vypracovali „Posouzení srážko-odtokových poměrů a managementu zemědělské půdy vybraných lokalit v k.ú. Cholupice a Točná“. Studie přináší i doporučení pro revitalizaci mokřadu v Cholupicích a rybníku za dětským hřištěm v blízkosti náměstí Antonína Pecáka na Točné. V rámci studie následně za pomoci dronu probíhalo snímkování oblasti, neboť údaje získané z podkladů bývalé Zemědělské vodohospodářské správy i z projektové dokumentace o umístění a rozsahu podpovrchových melioračních zařízení, je třeba ověřit v terénu. Výsledky snímkování tedy poslouží k návrhu revitalizace mokřadu.

https://www.praha12.cz/studie-resi-vodni-pomery-i-ekologicke-hospodareni-na-polich/d-79201
https://www.praha12.cz/drony-nad-mokradem-v-cholupicich-snimkuji-melioracni-zarizeni/d-79771
https://www.praha12.cz/o-mokradu-v-cholupicich-se-mluvilo-v-cs-rozhlase/d-80045

#13 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 10. 2020 došlo k provedení pravidelného udržovacího řezu památného dubu (Quercus robur) na Točné.

https://www.praha12.cz/novy-termin-prorezavky-pamatneho-dubu-na-tocne/d-79723

#14 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 11. 2021 Rada MČ Praha 12 schválila vynětí pozemku vedle mokřadu v Cholupicích z pachtu, který umožňoval zemědělské obhospodařování. Je naplánováno, že pozemek bude zatravněn a na mezích budou vysazeny stromy a keře. Změna obhospodařování a tato opatření by měly přispět k tomu, že se přívalová voda vsákne lépe do půdy.

https://www.praha12.cz/praha-12-zatravni-pozemky-kolem-mokradu-v-cholupicich/d-80086

#15 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 11. 2020 Více než deset rodin oslavilo 17. listopad sázením keřů a stromků na okraji Cholupic. Vznikl tak nový biokoridor - bylo vysazeno více než 1 000 kusů křovin, ve kterých najdou úkryt ptáci a drobní živočichové. Pás dřevin oddělí jižní část Cholupic od polí a dálničního okruhu a zasákne přívalovou vodu, aby nedotekla mezi rodinné domy.

https://www.praha12.cz/jizni-okraj-cholupic-lemuje-biokoridor/d-80193

#16 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 11. 2020 proběhla výsadba komunitního sadu na pozemku u ulice U nové louky v Cholupicích. Výsadba proběhla díky spolku „Sázíme stromy“, který zprostředkoval nákup 60 ovocných stromů a 67 keřů od dárců a kromě dalších přípravných prací zajistil i samotnou výsadbu.

https://www.praha12.cz/ovocny-komunitni-sad-v-cholupicich-byl-vysazen-diky-sponzorum/d-80406

#17 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

Listopad - Žáci ze zahradnického učiliště v Komořanech pomohli s výsadbou biokoridoru v Cholupicích - vysadili 20 stromů a více než 600 keřů.

https://www.praha12.cz/zaci-ze-zahradnickeho-uciliste-v-komoranech-pomohli-s-vysadbou-biokoridoru/d-80508

#18 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 1. 1. 2021 - Jeden z hydrogeologických vrtů, monitorující stav podzemní vody po vybudování Cholupického tunelu, bude sloužit k zalévání sousedního pole. Pole vlastní Městská část Praha 12 a má jej propachtované pachtýř, který zde bude sázet stromy a pěstovat zeleninu.

https://www.praha12.cz/voda-z-vrtu-u-tunelu-bude-slouzit-k-zalevani/d-81029

#19 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

 • % Hotovo změněn z 40 na 60

Také k dispozici: Atom PDF