Projekt

Obecné

Profil

Programový cíl #20089

Podpoříme Točenskou infrastrukturu

Přidáno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky. Aktualizováno před 6 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
01.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Popis

Budeme podporovat vybudování kanalizace na Točné.


Dílčí úkoly

Střednědobý cíl #20223: Střednědobý cíl: Vybudování kanalizace na TočnouDokončenIvan Štěpka

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 2 roky

  • Předmět změněn z Točenská infrastruktura na Podpoříme Točenskou infrastrukturu

#2 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • Cílová verze nastaven na Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

#3 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

  • Přiřazeno nastaven na Ivan Štěpka

#4 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před více než 1 rok

S plněním cíle vybudovat kanalizaci na Točnou bylo započato ihned po nástupu na radnici. K roku 2018 byla ve věci odkanalizování Točné k dispozici dokumentace pro umístění stavby (ÚR) zpracovaná v souladu s generelem vodovodů a kanalizací na území hlavního města. Dle platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (schváleným Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 2. 11. 2017), byla výstavba rozdělena do dvou etap - 1. vybudování kanalizace a napojení na lokální čistírnu odpadních vod (dočasné řešení v souladu s požadavky PRVKUK), 2. připojení na ústřední čistírnu po zavedení přivaděče od Cholupic. Orientační náklady na vybudování kanalizace činily 95 mil. Kč bez DPH (14 mil. ČOV, 81 mil. kanalizace).
Od začátku roku 2019 probíhala ze strany koaliční radní Jandové a předsedy zastupitelského klubu Pirátů s podporou Zelených Mlčocha snaha domluvit schůzku u náměstka primátora Hlubučka.

Informace ke dni 6. 4. 2020 - bylo vydáno územní rozhodnutí na výtlačný řad z Cholupic na Točnou. Pokud se některý z účastníků řízení neodvolá, nabude územní rozhodnutí právní moci koncem dubna 2020. Bezprostředně poté budou navazovat práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení (akci zajišťuje hl. m. Praha). Ohledně odkanalizování jednotlivých ulic na Točné, probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (byly otevřeny obálky s nabídkami). Územní rozhodnutí nabylo právní moci v srpnu 2018 a má platnost dva roky. Bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a toto řízení bylo již zahájeno. Prodloužení by mělo nabýt právní moci do konce dubna 2020. Dále probíhá projekční práce na výpustním místě (zajišťuje hl. m. Praha).

Dne 10. 3. 2020 vedoucí oddělení technické vybavenosti MHMP Ing. Freimann zaslal e-mail, ve kterém informoval, že dne 9. 3. 2020 byla vyhlášená soutěž na zpracovatele PD, včetně zajištění stavebního povolení, a otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 23. 3. 2020.

Dne 11. 12. 2019 bylo vydáno Oznámení o zahájení územního řízení čj. P12 49618/2019 OVY týkající se umístění stavby nazvané „Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0003 ČS + výtlačný řad do Cholupic“.

Dne 5. 12. 2019 starosta Adamec zasílá dopis primátorovi hl. m. Prahy (viz usnesení zastupitelstva ze dne 27. 11. 2019)

Dne 27. 11. 2019 přijalo Zastupitelstvo Prahy 12 Usnesení č. Z-10-005-19, ve kterém požaduje, aby starosta MČ Praha 12 neodkladně a důrazně požadoval po primátorovi HMP zahájení prací na projektové dokumentaci pro SP kanalizace na Točné.

Dne 17. 9. 2019 přijalo Zastupitelstvo Prahy 12 Usnesení č. Z-07-002-19, ve kterém ukládá Radě městské části Praha 12 bezodkladně zahájit jednání vedoucí k převodu pozemků jiných subjektů dotčených stavbou kanalizace do správy MČ Praha 12 dotčených IS Točná a určit převod pozemků od jiných subjektů dotčených stavbou kanalizace do správy MČ Praha 12 jako jednu z hlavních priorit městské části.

Dne 22. 8. 2019 byl na Radnici Prahy 12 doručen z Magistrátu hl. m. Prahy dopis, ve kterém bylo uvedeno, že při rekonstrukci stávající ČOV by nebylo dosaženo požadované kapacity 1200 ekvivalentních obyvatel (EO). Z tohoto důvodu byl plánovaný projekt odkupu stávající ČOV pozastaven, neboť není z pohledu MHMP vhodnou investicí. Na základě těchto skutečností nesouhlasí Ing. Hlubuček s dříve navrhovaným odkupem ČOV a realizací odkanalizování ve dvou etapách. Dále bylo uvedeno, že v roce 2020 je předpokládáno vybudování výpustního místa a v roce 2021 napojení Točné na sběrač A2 přivedený z Cholupic.

Dne 6. 5. 2019 se po několikaměsíčním úsilí podařilo sjednat návštěvu u náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Petra Hlubučka. Za koalici na Praze 12 se této schůze zúčastnili starosta Jan Adamec, radní Hana Jandová a zastupitelé Matěj Mlčoch a Ivan Štěpka. Výsledkem jednání byl příslib Ing. Hlubučka v realizaci odkanalizování Točné ve dvou výše zmíněných etapách.

Dne 27. 2. 2019 přijalo Zastupitelstvo Prahy 12 Usnesení č. Z-04-002-19, ve kterém konstatuje, že jednou z hlavních priorit městské části Praha 12 je pokračování odkanalizování Točné do lokální čistírny odpadních vod.

#5 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 0 na 10
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#6 Aktualizováno uživatelem Michal Macek před asi 1 rok

  • % Hotovo změněn z 10 na 20

#7 Aktualizováno uživatelem Jan Adamec před 11 měsíců

14.8.2020 rada hl.m. souhlasí se zpracováním dokumentaci pro stavební povolení kanalizace na Točné (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tocna-se-konecne-docka-kanalizace-praha-opravi-i-cistirnu-v-lipencich-117343)

#8 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 11 měsíců

  1. 4. 2020 - nabytí právní moci pro výtlačný řad z Točné do Cholupic a následně byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby.

Konec srpna 2020 - Rada hl. m. Prahy schválila projektanta (D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.) a do 21. 9. 2020 má být podepsána smlouva. Dle vyjádření náměstka primátora p. Hlubučka by měla být zahájena stavba kanalizace nejpozději v roce 2022.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tocna-se-konecne-docka-kanalizace-praha-opravi-i-cistirnu-v-lipencich-117343

#9 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 11 měsíců

  • % Hotovo změněn z 20 na 30

#10 Aktualizováno uživatelem Jan Adamec před 8 měsíců

  • % Hotovo změněn z 30 na 40

24.11. 2020 proběhlo zahájení stavby stoky mezi Modřany (Čs. exilu) a Cholupicemi, která odkanalizuje domy na Cholupickém vrchu a přivede stoku opět o výrazný kus blíže Točné.
Zároveň probíhají práce na projektu pro stavební povolení kanalizačních řadů na Točné, viz https://www.praha12.cz/obyvatele%2Dtocne%2Dvybiraji%2Dmista%2Dpro%2Dkanalizacni%2Dpripojky%2Dsvych%2Dpozemku/d-79854

#11 Aktualizováno uživatelem Ivan Štěpka před 6 měsíců

  1. 1. 2021 - S dotčenými orgány se projednává dokumentace ke stavebnímu povolení pro výtlačný řad z Točné do Cholupic. Podání žádosti o stavební povolení se předpokládá na konci února 2021. Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení na odkanalizování jednotlivých ulic na Točné je společnost D-Plus projektová a inženýrská, a.s. Do první etapy dokumentace pro stavební povolení je zahrnuta pouze jižní část Točné v rozsahu, na který je již územní rozhodnutí vydané. Dokumentace pro stavební povolení první části by měla být dokončena během ledna 2021 (následně bude zahájeno projednávání s dotčenými orgány). Na severní část bude zpracována změna dokumentace pro územní rozhodnutí (z důvodu nutné úpravy koncepce odvodnění) - po získání územního rozhodnutí budou zahájeny práce na druhé etapě dokumentace pro stavební povolení v severní části.

Také k dispozici: Atom PDF