Projekt

Obecné

Profil

Úkol #19497

Úkol #23500: Téma bydlení

Dlouhodobý úkol #18674: Urychlíme proces stavebního řízení

Projekt dat o územním a stavebním řízení

Přidáno uživatelem Tomáš Murňák před téměř 2 roky. Aktualizováno před více než 1 rok.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
17.01.2019
Uzavřít do:
30.12.2019
% Hotovo:

40%

Odhadovaná doba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Cíle projektu
● Získat relevantní data o stavebních řízeních na stavebních úřadech v hl. m. Praze,
● definovat relevantní metriky o stavebním řízení,
● vizualizovat data na platformě Golemio,
● definovat standard lhůt pro řešení nečinnosti stavebních úřadů MČ v jednotlivých fázích procesu ze strany odvolacího správního orgánu,
● zaškolit řídící pracovníky (vedoucí stavebních úřadů a odvolacího orgánu) k efektivnímu využití dat při výkonu působnosti.
Termín: 30. 6. 2019
Kontext projektu
Abychom začali proces řídit, tj. plnit volební program ohledně zrychlení stavebních řízení, měli bychom mít data na jednom místě. Praha má pro tento účel portál http://opendata.praha.eu/, který se vizualizuje na webu Golemio https://www.golemio.cz/cs/oblasti. Výsledkem tedy budou vizualizace podobné jako jsou u Lítačky a ideálně si bude moci stavebník zjistit stav vyřízení své věci.
Po konzultaci s odborníky bude v rámci tohoto projektu nutné definovat vhodné indikátory rychlosti stavebního řízení, které budou odvozeny z dat o stavebním řízení. Příklad možných KPI (klíčových výkonnostních ukazatelů) - dle počtu řízení / dle počtu bytových jednotek:
● počet podaných žádostí o stavební povolení
● počet vydaných stavebních povolení (měsíčně)
● průměrná doba běžících řízení - dle fáze na stavebním úřadu (podatelna úřadu - informační systém stavebního řízení - první stupeň - druhý stupeň - soud první stupeň - soud druhý stupeň - ÚS - přerušení)
● počet běžících případů (před PM) povolovaných déle než 0,5 roku
● počet běžících případů (před PM) povolovaných déle než 1 roku
● počet běžících případů po vydání rozhodnutí ve 2. stupni u soudu
● podíl rozhodnutí v 1. stupni, která jsou následně zrušena v rámci odvolacího řízení
Informační systém stavebního řízení na území hl. m. Prahy zajišťuje obch. spol. VITA Software. Její software pro stavební úřady používají MHMP a MČ Praha 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Zavádějí ho MČ Praha 19 a 22. Má ho, ale nepoužívá MČ Praha 3. V rámci software je již dnes definována kontrolní sestava podstatných dat. Bude tedy nutné s dodavatelem dořešit export dat do systému otevřených dat. Nedomníváme se, že s tím budou spojeny podstatné náklady.
Daty o stavebním řízení máme na mysli seznam událostí v řízeních - tabulka řízení + událostí (zahájení, vydání rozhodnutí první stupeň, vydání rozhodnutí druhý stupeň, právní moc rozhodnutí, pozastavení PM rozhodnutí soudem, datum soudního napadení, datum finálního ukončení, tj. po KS, ÚS, NSS). Údaje by měly být vztaženy rovněž k počtu bytových jednotek, aby hl. m. Praha mělo relevantní data k problému nedostatku bytů. Tyto údaje jsou v současném procesu zapisovány až v době kolaudace, nicméně z hlediska řízení procesu by bylo vhodné je zapsat již na začátku.
Osnova projektu:

 1. Rozpracovat harmonogram projektu dle zadaného termínu realizace projektu - manažer projektu
 2. Definovat relevantní data a metriky o stavebním řízení vhodné pro sledování délky řízení na stavebních úřadech městských částí a odvolacím správním orgánu (MHMP), definovat standard dobré praxe s lhůtami pro řešení nečinnosti stavebních úřadů MČ v jednotlivých fázích procesu ze strany odvolacího správního orgánu - vznikne stručná písemná metodika v návaznosti na definované metriky - konzultace se zástupci stavebních úřadů, které to již dělají, s MHMP STR, se zástupci softwarové firmy (již existuje kontrolní sestava), IPR, Operátor ICT;
 3. Navrhnout a definovat vhodný právní rámec spolupráce - např. metodika v rámci působnosti nadřízeného správního orgánu, doplnění do koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hlavního města Prahy a městských částí (§ 59 odst. 2 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb.), doplnění do statutu hl. m. Prahy (§ 37 odst. 2 a příloha 5 statutu hl. m. Prahy) - konzultace s radní pro legislativu, odborem LEG;
 4. Oslovit starosty/tajemníky městských částí s žádostí o účast na projektu dat o stavebním řízení a požádat je o součinnost při zajištění těchto dat do souhrnného systému - součinnost primátora/vedení MHMP;
 5. Dohodnout formáty předávání dat mezi softwarovou firmou a otevřenými daty - dohoda mezi softwarovou firmou a dodavatelem údržby otevřených dat - za zprostředkování Operátora ICT,
 6. Realizovat technické změny v informačních systémech MHMP a MČ a vytvořit export dat z těchto informačních systémů do otevřených dat MHMP opendata.praha.eu - provede softwarová firma a dodavatel servisu k otevřeným datům, konzultace s operátorem ICT, MHMP INF;
 7. Vizualizovat otevřená data - Operátor ICT, projekt Golemio,
 8. Zaškolit řídící pracovníky (vedoucí stavebních úřadů MČ a odvolacího orgánu) k efektivnímu využití dat na platformě Golemio při výkonu působnosti (včetně možnosti srovnání dané městské části s jinými MČ) a začátek uplatňování metodiky ze strany MHMP vůči MČ - Operátor ICT za účasti dotčených osob.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Tomáš Murňák před téměř 2 roky

#2 Aktualizováno uživatelem Tomáš Murňák před téměř 2 roky

 • % Hotovo změněn z 0 na 40

#3 Aktualizováno uživatelem Tomáš Murňák před více než 1 rok

 • Přiřazeno změněn z Tomáš Murňák na Jan Hora
 • Uzavřít do změněn z 30.06.2019 na 30.12.2019

#4 Aktualizováno uživatelem Tomáš Murňák před více než 1 rok

 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#5 Aktualizováno uživatelem Jan Hora před více než 1 rok

Update - proběhla schůzka projektového týmu, kde jsem si projekt převzal, podle všeho posledních pár měsíců projekt stál kvůli administrativním zdržením.

Další kroky jsou ověřit že P4 pořád souhlasí s tím že bude pilotem a dotáhnout seznam dat, co potřebujeme. Pak zvýšit kvalitu dat, abychom z nich dokázali dostat potřebné agregované informace.

Kromě toho je potřeba řešit metodiku pro práci s VITA (přímo souvisí se zvýšením kvality dat do budoucna).

To jsou nejbližší kroky.

Také k dispozici: Atom PDF