Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #1799

Poškozování dobrého jména člena strany

Přidáno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let. Aktualizováno před více než 4 roky.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
28.07.2015
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RK 07/2014
Datum podání:
28.07.2015
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Petr Holek

Odpůrce:

Janek Wagner

Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:

Popis

Rozhodčí komise vydala opravný rozhodčí nález ve věci 07/2014, kde Petr Holek podal stížnost na Janka Wagnera pro zásah do dobrého jména.

Stížnost Petra Holka podaná kontrolní komisi

Postoupení stížnosti rozhodčí komisi

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 9. 8. 2015 ve složení Jakub Michálek (předseda), Marek Nečada (zpravodaj), Roman Kučera a Jan Köchert o stížnosti Petra Holka podané dne 9. 4. 2014 ve věci zásahu do jeho dobrého jména Jankem Wagnerem tímto opravným rozhodčím nálezem:

 1. Vyslovuje se neplatnost nálezu rozhodčí komise č. 07/2014b ze dne 1. 8. 2014.
 2. Janek Wagner se dopustil porušení předpisů tím, že ve svém veřejně učiněném podání ke kontrolní komisi ze dne 8. ledna 2014 uvedl nepravdivou informaci, že Petr Holek měl protiprávně vystavit účetní doklady a porušit předpisy o účetnictví, že měl způsobit škodu nad 5000 Kč a že v souvislosti s tím mohlo přicházet v úvahu podezření na spáchání trestného činu podvodu, a učinil tak se zjevným cílem poškodit dobré jméno Petra Holka v nadcházející volbě do republikového předsednictva, ač mohl stejné podezření zaslat soukromou zprávou kontrolní komisi.
 3. Za zásah do dobrého jména podle bodu 2 tohoto nálezu odpůrce Janek Wagner plně odpovídá.
 4. V ostatních částech svého podání odpůrce Janek Wagner nezasáhl do dobrého jména stěžovatele Petra Holka, naopak pomohl k objasnění podezřelých dokladů. Stížnost na něj včetně související povinnosti omluvy se v tomto rozsahu zamítá.
 5. Tímto rozhodčím nálezem se zjednává náprava porušení předpisů podle bodu 2, a to konstatováním protiprávnosti zásahu do dobrého jména Petra Holka uvedeného pod bodem 2 rozhodčího nálezu.
 6. Janek Wagner je povinen nahradit náklady řízení ve výši 300 Kč Petru Holkovi na bankovní účet č. 51-1987580297/0100, variabilní symbol 72014, do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, a zaslat kopii dokladu o zaplacení v téže lhůtě rozhodčí komisi.

Odůvodnění

Možnost vydat opravný rozhodčí nález

Rozhodčí komise se případem zabývá z úřední povinnosti, nebot je po ní žádán výkon rozhodnutí, nálezu č. 07/2014 ze dne 1.8.2014 v Praze (dále jen "původní rozhodčí nález"). První otázkou je, zda rozhodčí komise může změnit již vydaný pravomocný nález. K této otázce je třeba předeslat, že každý orgán má pravomoc revokovat své usnesení. U rozhodčí komise a obecně orgánů vydávajících individuální akty (rozhodnutí o konkrétním člověku, např. o vině) je však tato pravomoc omezena na závažné důvody, typicky na řízení k vydání opravného rozhodnutí pro nicotnost, nezákonnost, chybějící výroky a pro obnovu řízení.

Citovaný nález trpí takovými vadami, které zakládají jeho neplatnost. Původní rozhodčí nález byl vydán v rozporu s rozhodčím řádem, neboť podle § 20 rozhodčího řádu postrádá odůvodnění. Rozhodčí komise tudíž postupovala v souladu s čl. 6 odst. 4 stanov, podle něhož odstranitelná vadnost právního aktu zakládá jeho neplatnost, pokud lze předpokládat, že by odstranění vadnosti vedlo k jinému výsledku. Tím jsou zároveň dány jasné hranice, aby rozhodčí komise neměla libovůli při přezkumu; nebude tak moci zásadně přezkoumávat již skončená řízení, ledaže by z vážných důvodů shledala důvody neplatnosti. I při tom se rozhodčí komise řídí čl. 13 odst. 1 stanov, podle něhož musí rozhodovat podle právních principů běžných v demokratickém soudnictví, mezi které nepochybně patří i možnost zhojit předepsaným způsobem vážné vady předchozího řízení.

Napadený akt je neplatný kvůli nedostatku odůvodnění, kterým se rozumí víceméně souvislá logická konstrukce, na jejímž základě rozhodčí komise dojde ke svému výroku, přičemž je jasné, jakými úvahami se přitom řídí a jaká tvrzení, důkazy či principy hodnotí. Proto rozhodčí komise vypracovala nové odůvodnění a obnovila část řízení včetně možnosti vyjádření stran. Odstranila tak vadu původního rozhodnutí. Jak však vyžaduje stanovy, odstranitelná vadnost zakládá neplatnost aktu, neboť rozhodčí komise provedením důkladného odůvodnění dospěla k jinému výroku.

Otázku platnosti původního rozhodčího nálezu tedy nezbylo rozhodčí komisi něž řešit jako tzv. předběžnou otázku. Podle § 4 odst. 2 rozhodčího řádu na výroky, které jsou nezbytným podkladem pro výrok ve věci podané stížnosti, se hledí, jako kdyby byly ve stížnosti obsaženy spolu s výrokem, jehož se stěžovatel domáhá. V tomto případě analogicky bude obsahem opravného rozhodčího nálezu též rozhodnutí o výroku, kterým se posuzuje platnost původního rozhodčího nálezu.

Provedené důkazy

Následně rozhodčí komise přistoupila k věcnému přezkumu. Přihlédla přitom k:

Z toho dovodila, že jde o spor o ochranu osobnosti, ohledně něhož se vyjádřila již kontrolní komise. Přistoupila tedy k posouzení faktické správnosti výroků v původním podání Janka Wagnera, tj. rozvaze o tom, zda jsou výroky fakticky pravdivé nebo lživé, což je nezbytný předpoklad posouzení zásahu do dobré pověsti, neboť pravdivý výrok typicky zasahuje do dobré pověsti oprávněně.

Sporná tvrzení

1. Otázka podezřelých dokladů, nečitelnost podpisů, neporušenost řad dokladů, popis dodávky nedostatečný ve většině případů.

Rozhodčí komise souhlasí s odpůrcem, že doklady podezřelé byly, a to z důvodu, že šlo fakticky o přefakturaci jedné věci ve více případech. Nečitelnost podpisů a neporušenost řady nemá pro posouzení jednání stěžovatele právní relevanci. Popis dodávky byl v některých případech nedostatečný, v čemž rozhodčí komise dává odpůrci za pravdu, a tento popis byl dodatečně vyjasněn v řízení před kontrolní komisí.

2. Neoprávněný výdaj přeprava do Plzně (FO 77/2013), Neoprávněný výdaj na tiskovou konferenci apod.

Rozhodčí komise se seznámila s konkrétními výdaji a prozkoumala jako předběžnou otázku jejich účelnost a hospodárnost, seznámila se s vyjádřením tehdejšího vedoucího mediálního odboru, který byl hospodářem, a neshledala žádnou nehospodárnost, která by mohla způsobit neoprávněnost výdaje. Pouhá skutečnost, že do Plzně jelo více aut nebo že na tiskovou konferenci přišlo málo novinářů nezakládá neoprávněnost výdaje. Rozhodčí komise tak považuje hodnocení neoprávněnosti za subjektivní názor odpůrce, se kterým se neztotožnuje.

3. Raznice a matrice

Rozhodčí komise dala za pravdu odpůrci Janku Wagnerovi, kontrolní komisi a předsednictvu krajského sdružení Praha, které administrativní chybu uznalo a zjednalo nápravu dodatečným hlasováním krajského fora. Petr Holek měl v tomto případě postavení člena předsednictva KS Praha spolu s dalšími, tedy je to společná odpovědnost, nicméně byla zjednána náprava.

4. Uvedené doklady nemohou projít auditem a mohou ohrozit stranu i při náhodné kontrole v rámci transparentního přístupu k našemu účetnictví

Tento výrok je spekulativní, nicméně má reálný základ v podezřelých dokladech. Toto podezření bylo však dáno na straně podnikatele Syrovátky, nikoliv na straně České pirátské strany. Ve výsledku se ukázalo, že doklady byly dostatečné a auditem České pirátské strany prošly bez výhrad. Rozhodčí komise nicméně dává za pravdu také odpůrci, že doklady mohly vzbudit pochybnost u osob, které procházely transparentní účetnictví, a je tedy dobře, že došlo k vyjasnění celé záležitosti.

5. Z výše uvedených skutečností a z vyjádření Petra Holka lze vyvodit, že předložené paragony byly vystaveny protiprávně Petrem Holkem a nebyly pravděpodobně ani zaúčtovány jako příjmové doklady na straně dodavatele (vzhledem k tomu, že nejsou účtovány ani nákladové položky). Jde zřejmě o porušení obecných předpisů o účetnictví.

Rozhodčí komise nesouhlasí s tím, že by z uvedených skutečností bylo možné dovodit protiprávnost vystavení dokladů. Rozhodčí komise připomíná, že princip zprostředkovatele a přefakturace při objednávání a přeprodeji dodávek a služeb je běžnou součástí obchodu.

Pokud jde o okolnost, zda byly doklady zaúčtovány podnikatelem Syrovátkou do daňové evidence (nezaúčtování by bylo nepochybně porušením účetních a daňových předpisů), pak rozhodčí komise deklaruje, že pro tento závěr nejsou dostatečné důkazy. Rozhodčí komise dává za pravdu odpůrci Janku Wagnerovi, že podnikatel Syrovátka je povinen zaúčtovat příjmové doklady do daňové evidence. Pokud Petr Holek tvrdí, že on sám tak neučinil, nemá to vliv na splnění této povinnosti podnikatelem Syrovátkou. Rozhodčí komise neznamenala žádné relevantní doklady o tom, že by nebyly předmětné doklady zahrnuty do daňové evidence podnikatele Syrovátky. Ani v případě, že by tomu tak bylo, by jí nepříslušelo přezkoumávat účetnictví třetí osoby mimo strany, neboť nemá žádné prostředky, jak tuto třetí osobu donutit k součinnosti.

Na druhou stranu je třeba uvést, že princip zprostředkovatele nesmí vést k tomu, že by systematicky docházelo k zastírání skutečných dodavatelů služeb a výrobků odebíraných Českou pirátskou stranou, a tedy i popření principu transparence na výdajové stránce účetnictví. Z provedených důkazů však vyplývá, že v tomto případě takový cíl rozhodně stěžovatel neměl a ani se to v té době tak nejevilo. Rozhodčí komise doplňuje, že částky jsou natolik nízké (v řádu tisíců), že k žádné obfuskaci účetnictví ani dojít nemohlo.

Rozhodčí komise se tak neztotožňuje s obviněním, že by z předložených a tehdy známých důkazů vyplývalo, že stěžovatel Petr Holek vystavil doklady protiprávně.

6. Vzhledem k rozsahu škody nad 5000 Kč je tu možné i podezření ze spáchání trestného činu podvodu, případně dalších.

Rozhodčí komisi není zřejmé, komu a jak měla vzniknout škoda, kterou podle kontextu Petr Holek údajně způsobil. Jedinou takovou skutečností by mohl být teoreticky výše zmíněny nákup raznice a matrice bez předepsaného souhlasu krajského fóra, nicméně v takovém případě nedošlo k žádnému uvádění v omyl, což je nutným znakem podvodu. Rozhodčí komise doplňuje, že šlo o usnesení předsednictva, ze kterého by za tuto věc odpovídalo více osob, nikoliv jen Petr Holek, vůči němuž celý sporný příspěvek směřoval. Rozhodčí komise tudíž považuje obvinění ze způsobení škody, resp. podvodu za neopodstatněné.

Pokud jde o další navrhované důkazy, považuje je rozhodčí komise za nadbytečné pro podstatu sporu a nepřistoupila (i s ohledem na dlouhou dobu dosavadního řízení) k jejich provedení.

Zda došlo k zásahu do dobrého jména

Rozhodčí komise považuje za výroky, které jsou způsobilé zasáhnout do dobrého jména:

 • Petr Holek měl vystavit protiprávně doklady a porušit předpisy o účetnictví (bod 5)
 • Petr Holek měl způsobit škodu nad 5000 Kč a měla tu být možnost být podezřelý z trestního činu podvodu (bod 6).

Rozhodčí komise zvážila následující okolnosti:

 • Ochrana dobrého jména stěžovatele je snížena z důvodu, že stěžovatel kandidoval do veřejné funkce, a musí tedy snést větší míru kritiky a částečně i z důvodu, že odpůrce po právu upozornil na nedostatky dokladů a nesprávný postup předsednictva, jehož byl stěžovatel členem (body 1 a 3).
 • Odpůrce zaslal podání těsně před volbou republikového předsedictví se zjevným cílem stěžovatele znevýhodnit ve volbě, což je legitimní ve vztahu k citovaným porušením (bod 1), resp. domněnkám vycházejícím z určitého faktického základu (bod 2), ale nikoliv již ve vztahu k obviněním, u kterých není dán ani žádný skutkový základ (body 5 a 6).
 • Odpůrce publikoval podání veřejně, ačkoliv tak mohl učinit soukromou zprávou kontrolní komisi (stejně jako tak učinil vůči vedoucímu finančního odboru) a vyvarovat se tak zásahu do dobrého jména stěžovatele.
 • Rozhodčí komise považuje za stěžejní svobodu projevu členů a bere v úvahu, že příliš náročná kritéria na odpovědnost za tvrzení by mohla vést k jejímu omezení a omezení toho, že členové upozorňují na věci, které podle nich nejsou v pořádku.
 • Na druhou stranu by rozhodčí komise považovala za velmi neštastné, kdyby se předvolební vnitrostranická kampaň zvrhla ve vzájemné obviňování nepravdivými anebo polopravdivými tvrzeními.

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že příspěvek Janka Wagnera měl jistý reálný základ, na druhou stranu obsahoval i nepravdivá a nepodložená obvinění, která šla za hranu rozumné kritiky i v široce pojatém chápání svobody slova. Na jednu stranu stížnost Petra Holka byla částečně oprávněná, na druhou stranu rozhodčí komise ocenila i důležitost upozorňování na podezřelé věci v účetnictví, neboť to je pravým smyslem transparence. Proto nevyhověla návrhu stěžovatele na uložení povinnosti k omluvě za celé podání, neboť shledala dostatečným, pokud ve svém nálezu dostatečně přezkoumá jednotlivé výroky, konstatuje u každého výroku zvlášť, do jaké míry je pravdivý či nepravdivý. Odpovídající náprava byla zjednána již vydáním rozhodčího nálezu a stěžovateli tím bylo učiněno zadost, když z něj rozhodčí komise smyla obvinění z podvodu (formální způsob vyřčení takového obvinění je nerozhodný).

Protože stížnost byla vyhodnocena jako důvodná, šly náklady řízení k tíži odpůrce, který je svým jednáním zavinil, když napadené obvinění veřejně publikoval a ani následně po provedených důkazech nepřistoupil na smír. Protože by do budoucna nebylo účelné požadovat po úspěšné straně, aby případně prokazovala neuhrazení nákladů řízení odpůrcem, spojila rozhodčí komise s využitím svého uvážení podle § 19 písm. c) rozhodčího řádu též povinnost úhradu ve stejné lhůtě doložit rozhodčí komisi.

Nedojde-li k dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu a odpůrce náklady řízení stěžovateli neuhradí, bude maření rozhodčího nálezu předmětem nového, vykonávacího řízení podle rozhodčího řádu. Maření rozhodčího nálezu je kvalifikováno jako závažné porušení předpisů podle § 5 odst. 2 písm. f) rozhodčího řádu, za které hrozí omezení práv člena až vyloučení podle § 8 a 9 rozhodčího řádu. V případném vykonávacím řízení bude v důsledku zde uložené povinnosti doložit rozhodčí komisi úhradu nákladů nepochybné, zda byl rozhodčí nález naplněn či nikoliv.

Tyto skutečnosti vedly rozhodčí komisi k rozhodnutí, které je uvedeno ve výroku k tomuto nálezu.

Za rozhodčí komisi předseda Jakub Michálek

Pro návrh hlasovali Jakub Michálek, Marek Nečada a Roman Kučera.

Nehlasoval: Jan Köchert.

Poučení

Toto rozhodnutí je přezkoumatelné na základě žádosti o nápravu, kterou může posoudit rozhodčí komise, pokud to navrhne kterýkoliv člen rozhodčí komise. Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

07-2014-final.md (16.5 KB) 07-2014-final.md Znění nálezu ve formátu markdown Marek Nečada, 11.08.2015 20:00
07-2014-final.html (17.4 KB) 07-2014-final.html Marek Nečada, 11.08.2015 20:07

Související úkoly

související s evidence rozhodčích řízení - Stížnost #1246: Výkon rozhodčího nálezuDokončen23.12.2014

související s rozhodčí komise - Úkol #1872: Jednání rozhodčí komise dne 5. 8. 2015Dokončen06.08.2015

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

#2 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

Přijata stížnost člena krajského sdružení Praha Petra Holka. Navazuje na řešení případu (KK 1/2014). V tomto řízení jde v podstatě o ochranu dobré pověsti, která je součástí soukromého práva, není tedy dán veřejný zájem na tom, aby kontrolní komise musela vstupovat do řízení a zcela postačí, aby své právo hájil stěžovatel před rozhodčí komisí samostatně. Návrh se stanoviskem, že ve věci není třeba hájit veřejný zájem, předala kontrolní komise rozhodčí komisi.

Rozhodčí komise rozhodla v usnesení RK 7/2014.

#3 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Příprava rozhodčího nálezu

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • související s Úkol #1872: Jednání rozhodčí komise dne 5. 8. 2015 přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • Fáze změněn z Příprava rozhodčího nálezu na Rozhodčí nález nevykonán

#6 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • % Hotovo změněn z 0 na 100
 • Soubor 07-2014-final.md přidán

#7 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • Popis aktualizován (diff)

#8 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • Popis aktualizován (diff)

#9 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • Soubor smazán (07-2014-final.md)

#10 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

Opravené znění rozhodčího nálezu (datum nálezu) přidáno přímo do popisu.

Rozhodčí nález rozeslán účastníkům elektronickou poštou a soukromou zprávou na pirátském fóru.

https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=pm&mode=view&f=-2&p=143445
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=pm&mode=view&f=-2&p=143446

#11 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen

Dle údajů z fora si 12. 8. 2015 Janek Wagner byl přečetl SZ s rozhodčím nálezem.

#12 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 5 let

 • Popis aktualizován (diff)

oprava překlepu v datu rozhodnutí

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky

~~Závazek straně uhrazen

31.03.2016 300,00 CZK Bezhotovostní příjem   JAN WAGNER 
JANEK WAGNER, SUMRAKOV 23, 14.111956
    122200   JAN WAGNER

Opraveno - týká se jiného řízení

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 4 roky

 • Fáze změněn z Rozhodčí nález nevykonán na Rozhodčí nález vykonán

Dne 9. 4. 2016 vyžádáno sdělení od stěžovatele, podle jehož SMS obdržel náhradu dne 31. 3. 2016, tedy odpůrce v rámci exekučního řízení částku uhradil a rozhodčí nález byl vykonán.

Také k dispozici: Atom PDF