Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17086

Novela zákona o návykových látkách

Přidáno uživatelem martin archalous před 5 měsíců. Aktualizováno před 4 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

V souvislosti s první fází nástupu elektronických receptů do praxe byla tato funkcionalita automaticky zavedena též pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek uvedených v přílohách č. 2, 6 a 7 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Tyto léčivé přípravky s obsahem návykových látek mohly dříve fyzické osoby nabývat na základě standardního listinného receptu. Tyto standardní listinné recepty přešly v první fázi spuštění elektronických receptů automaticky do kategorie elektronických receptů.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o NL“), v kombinaci se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), a v provedení s vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předepisování“), však pro léčivé přípravky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády (léčivé přípravky s přísnějším režimem dohledu a zacházení) umožňuje nabývání těchto léčivých přípravků fyzickými osobami pouze na základě zvláštní evidované listinné formy receptu s modrým pruhem. Evidence těchto receptů a jejich oběh je na základě výše uvedené legislativy přísně sledován s cílem zamezit jejich padělání a základního přehledu o využívání těchto receptů ze strany kontrolních orgánů.
S ohledem na tyto skutečnosti nebylo přistoupeno k elektronizaci receptů s modrým pruhem v první fázi projektu e-receptu, ale převedení těchto receptů s modrým pruhem též do elektronické formy bylo ponecháno na další fázi a pro předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek uvedených v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády byla vyhláškou č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů, stanovena výjimka z elektronické preskripce.
V souvislosti s elektronickou preskripcí pro přípravky s obsahem návykových látek uvedených v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády se pro poskytovatele lékárenské péče ukázal jako problematický dosavadní způsob vedení evidence těchto léčivých přípravků v papírových evidenčních knihách.
Cíl návrhu právního předpisu
Cílem návrhu novelizace je přizpůsobení zákona o NL podmínkám realizace druhé fáze elektronického receptu.
Novelizace zákona o NL je reakcí na zavedení nových funkcionalit elektronického receptu na základě zákona o léčivech, které mají za následek rušení receptů s modrým pruhem v listinné podobě pro předepisování léčivých přípravků s obsahem návykových látek uvedených v přílohách č. 1 a 5 nařízení vlády. Nutností je zachovat kontrolní mechanismy tak, aby nedocházelo k úniku léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 nebo č. 5 nařízení vlády do nelegální oblasti a současně aby zákon o NL byl uveden do souladu se zákonem o léčivech v oblasti elektronických receptů.
Technicky se bude jednat především o úpravu ustanovení stanovících právní režim pro s recepty s modrým pruhem v zákonu o NL tak, aby v případě nemožnosti předepsat tyto léčivé přípravky elektronicky, byl zachován – s ohledem na jejich povahu a zajištění bezpečnosti – i nadále současný systém jejich předepisování na listinný recept s modrým pruhem, a to jako systém náhradní.
Zároveň bude třeba, avšak nikoliv prostřednictvím zákona o NL, nýbrž prostřednictvím zákona o léčivech rozšířit okruh subjektů, které budou moci za účelem kontroly nahlížet do Centrálního úložiště elektronických receptů v souvislosti s léčivými přípravky obsahujícími návykové látky.
Dalším cílem novelizace zákona o NL bude úprava způsobu vedení evidence léčivých přípravků s obsahem návykových látek u poskytovatelů lékárenské péče na elektronickou formu.
V souvislosti s přechodem na elektronický recept a úpravou vedení evidence pro léčivé přípravky s obsahem návykových látek přílohy č. 1 a 5 nařízení vlády pak bude zapotřebí upravit též prováděcí právní předpis zabývající se evidencí návykových látek a přípravků s jejich obsahem u poskytovatelů lékárenské péče.

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Josef Pavlovic před 4 měsíců

  • Přiřazeno změněn z Petr Tresnak na Tomas Vymazal

Postoupeno Tomášovi Vymazalovi z důvodu toho, že návykové látky řeší on.
Změna z Petr Třešňák na Tomáš Vymazal.

Také k dispozici: Atom PDF