Projekt

Obecné

Profil

PSP - zpracování tisku #17018

Nové zbraňové zákony

Přidáno uživatelem martin archalous před 7 měsíců.

Stav:
Nový
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
24.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Zodpovídá:

Popis

Návrh zákona o zbraních
Směrnice 2017/853 zásadním způsobem zasáhla do stávajícího systému nakládání se zbraněmi v České republice. Dosud platný zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, není kompatibilní s novými požadavky práva EU v některých ústředních ohledech, zejména pokud jde o definice kategorií zbraní, pravidla nabývání a držení zbraní těchto nově definovaných kategorií, ale též některých zásobníků, nebo pravidla výměny informací. Směrnice má z věcného pohledu zásadní dopady, pokud jde o v České republice držené zbraně, a to v řádu desetitisíců - pokud jde o nově zakázané zbraně, a v řádu statisíců - pokud jde o zbraně, které nově podléhají registrační povinnosti.
Vláda České republiky usnesením č. 740 ze dne 23. října 2017 o Analýze legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních rozhodla o způsobu implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 takto:
1) S ohledem na blížící se termín stanovený pro implementaci této směrnice (14. září 2018) předložit vládě novelu zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, kterým bude v nejnutnějším rozsahu provedena implementace této směrnice. (Návrh zákona vláda schválila v únoru 2018. V Poslanecké sněmovně je projednáván jako sněmovní tisk č. 92.)
2) Předložit vládě do 31. května 2019 návrh komplexní nové právní úpravy nakládání se zbraněmi, střelivem a municí, jejíž rámec vyplývá z Analýzy legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních (č.j. OVA 1061/17).
Promítnutí novelizované směrnice o zbraních do zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie pro implementaci revidující směrnice dosti komplikované. Novelizace zákona o zbraních (viz bod 1 výše) se tak jeví kvůli nezbytnosti zajištění transpozice novelizované směrnice o zbraních sice jako nutná, ale z věcného a právního pohledu jako nepříliš vhodná (důvodem je i to, že český zákon o zbraních je v řadě ohledů výrazně přísnější než evropská právní úprava). Avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci (jejíž nedostatečnost Česká republika v průběhu vyjednávání o konečné podobě směrnice opakovaně formálně i neformálně namítala) představuje takováto minimalistická novelizace zákona o zbraních jediné řešení. Výsledkem přijetí návrhu novely stávajícího zákona o zbraních bude na jedné straně zajištění důsledné implementace revidované směrnice, a tedy splnění transpoziční povinnosti České republiky, na straně druhé ovšem nevyhnutelně nekoherentní a díky tomu i nepřehledný tuzemský právní předpis. Z tohoto důvodu je třeba následně přijmout zcela novou právní úpravu, která zajistí srozumitelnost, jednoznačnost a celkovou modernizaci vnitrostátní právní úpravy s odpovídající úrovní právní jistoty.
Od počátku roku připravuje Ministerstvo vnitra návrh nového zákona o zbraních. K tomuto účelu byly zřízeny 3 pracovní skupiny (vnitrorezortní, mezirezortní a veřejná - expertní). V návaznosti na průběh přípravy nového zákona o zbraních jsou připravovány tři související zákony (zákon o munici, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti a změnový zákon). S ohledem na dosavadní průběh příprav těchto právních předpisů, nutnost provést tzv. technickou notifikaci, enormní množství podnětů a připomínek k budoucí právní úpravě, jakož i zdržení s přijímáním souvisejících právních předpisů jak na evropské úrovni (prováděcí předpisy a předpisy v přenesené působnosti, které musí k provedení revidované směrnice o zbraních přijmout Komise), tak i v tuzemsku (budoucí právní rámec tzv. branných spolků), se jeví jako realistické předložení všech 4 návrhů ke konci roku 2019. Původně plánované nabytí účinnosti komplexní nové právní úpravy k 1. 1. 2022 by tímto průběhem legislativního procesu nemělo být dotčeno.
Zajištění kvalitní a moderní regulace nakládání se zbraněmi v civilní sféře na území České republiky. Současně musí být zajištěna návaznost na související právní předpisy, tedy nový zákon o nakládání s municí, zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti a další novelizované právní předpisy.
Nový zákon o zbraních by měl současně řešit některé dílčí problémy vyplývající ze stávající právní úpravy.

Návrh zákona o nakládání s municí

Po provedení implementace směrnice 2017/853 dojde v souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 k nahrazení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zcela novou komplexní právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Komplexní právní úprava je předvídána v rozsahu tří nových zákonů - zákon o zbraních, zákon o munici a zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti. Základní rámec této nové právní úpravy má vyplývat z materiálu Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních (č.j. OVA 1061/17).
V souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních dochází k celkové změně systému nakládání se zbraněmi, střelivem a municí na území České republiky. Munice bude vyčleněna ze zákona o zbraních a bude řešena samostatným právním předpisem.
Komplexně upravit nakládání s municí na území České Republiky.

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti
Po provedení implementace směrnice 2017/853 dojde v souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23. října 2017 o Analýze legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních k nahrazení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zcela novou komplexní právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. Komplexní právní úprava je předvídána v rozsahu tří nových zákonů - zákon o zbraních, zákon o munici a zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti. Základní rámec této nové právní úpravy má vyplývat z materiálu Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních (č.j. OVA 1061/17).
Zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti bude představovat určitou nadstavbu vůči zákonu o zbraních a nebude se jednat o implementační právní předpis. Tento zákon bude upravovat tři relativně samostatné oblasti. Zaprvé zákon stanoví konkrétní sankce a opatření, která by měla zajistit, aby nedocházelo k ozbrojování nejrůznějších nestátních organizací (typicky různých „domobran“ či „sousedských hlídek“), které si bez konkrétního právního podkladu nárokují podíl na zajišťování bezpečnosti. Zadruhé zákon upraví podmínky, za kterých by měl umožnit další nakládání se zbraněmi osobám, které se buď účastní zajišťování bezpečnosti (například nakládání se zbraněmi osobami, které mají již v současné době stanovenou povinnost zakročit v mimoslužební době vůči protiprávnímu jednání (tj. příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů nebo strážníci obecní policie v mimopracovní době)). Nošení zbraní v době mimo službu těmito osobami je již v současné době možné, konkrétní pravidla jsou ale roztříštěná a nejsou stanovena na úrovni zákona. Za třetí zákon vymezí podmínky nakládání se zbraněmi osobami podrobujícími se specifickým státem organizovaným systémům přípravy v oblasti bezpečnosti. Tyto systémy mohou být vymezeny jinými zákony (jako typicky v případě přípravy občanů pro obranu státu v gesci Ministerstva obrany), ale samotný zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti vymezí rovněž specifický systém dobrovolného doškolování a výcviku držitelů zbraní.

Zákon bude upravovat několik v zásadě samostatných a na sobě nezávislých tematických oblastí:

  • vyloučení případů ozbrojování se nestátními subjekty typu domobran, sousedských hlídek atd. pro údajné zajišťování bezpečnosti, a to včetně zavedení systému sankcí a netrestních postihů (např. odnětí povolení k nakládání se zbraněmi, pokud je zneužíváno k jiným účelům, než k nimž bylo vydáno),
  • nastavení jednoznačných podmínek možnosti nosit zbraně (soukromé a v případě rozhodnutí příslušného orgánu i služební) příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů, anebo strážníky obecní policie v mimopracovní době; tyto osoby mají již v současnosti povinnost provést zákrok i v případě, že jsou mimo službu, pokud je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty, návrh tedy nijak nerozšiřuje oprávnění těchto osob ani neomezuje (resp. nerozšiřuje) jejich povinnosti, a dopadá výhradně na doposud neregulované případy, kdy tyto osoby nakládají se zbraněmi v mimopracovní době,
  • zajištění právního rámce a administrativní infrastruktury pro potřeby povolování nabývání, držení a případného nošení zbraní osobám účastnícím se (různých) systémů dobrovolné přípravy pro nakládání se zbraněmi pro bezpečnostně relevantní účely, a to v odpovídajících případech i včetně možnosti využití výjimek ze směrnice; tímto způsobem bude možné nastavit obecný povolovací postup využitelný v rámci různých systémů přípravy upravených i jinými zákony (např. pokud jde o přípravu obyvatel k obraně státu v působnosti Ministerstva obrany); současně bude přímo zákonem o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti zřízen systém dobrovolné přípravy související specificky s nakládáním se zbraněmi a zacílený na zvyšování schopností bezpečné manipulace se zbraněmi, znalostí aktuální právní úpravy, a to s ohledem na oblast vnitřní bezpečnosti (účastníci tohoto systému nebudou ovšem vybaveni žádnými specifickými oprávněními veřejnoprávního typu).

Také k dispozici: Atom PDF