Projekt

Obecné

Profil

Úkol #12629

Žádost o projednání podnětu Programový bod Lesy a myslivost na RV

Přidáno uživatelem Ales Jakl před asi 2 let. Aktualizováno před asi 1 rok.

Stav:
Odloženo
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
22.07.2018
Uzavřít do:
31.08.2018
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
RV 58/2018
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Zdravím,

podnět na Programový bod získal podporu 29 členů k rozeslání CF.

Chtěl bych tímto požádat republikový výbor o zařazení navrženého textu k projednání a schválení RV na příštím možném zasedání, kterého bych se rád účastnil jako předkladatel návrhu.

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=350&t=41845&start=80

LH a Myslivost Jakl.odt (28.8 KB) LH a Myslivost Jakl.odt Marek Nečada, 19.08.2018 13:29

Související úkoly

související s Republikový výbor - Úkol #13163: Zasedání RV v Olomouci 20.–21. října 2018Dokončen15.08.2018

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Ales Jakl před asi 2 let

Text:

Lesní hospodářství

Lesy plní nezastupitelné funkce v krajině a jsou zdrojem jedinečné obnovitelné přírodní suroviny – dřeva. Nejdůležitější funkcí lesů je udržování čistého a zdravého životního prostředí. Lesy jsou také zdrojem pracovních příležitostí pro obyvatele českého venkova a zdrojem zdravých přírodních produktů. Musí být zachován volný vstup a sběr lesních plodů pro návštěvníky lesa. Chceme propagovat hojnější využívání dřeva ve vzdělávacím systému, v domácím stavebnictví a ve stavebních projektech, které financuje stát z veřejných prostředků.

Podpora zalesňování zemědělské půdy by měla pokračovat zejména na erozí ohrožených lokalitách a v nížinách. Zařídíme legislativní podporu pro zakládaní alejí i vnášení jednotlivých stromů do zemědělské krajiny (agrolesnictví) a jejich pěstování mimo les s hospodářským i enviromentálním záměrem.

Státní podnik Lesy ČR se musí reformovat, ale nikoliv privatizovat. Zisky z hospodaření LČR s.p. by se měly reinvestovat do větší stability budoucího lesa a do rozvoje regionů, ze kterých dříví pochází. Je třeba zvýšit příjmy pracovní síly v pěstební i těžební činnosti a zastavit úbytek kvalifikovaných pracovníků. Péči o les a způsob jeho obnovy je třeba podřídit potřebě zvýšení stability, úrodnosti půdy a zlepšení zdravotního stavu. Dřevinné složení nově zakládaných porostů musí lépe odpovídat měnícím se klimatickým a stanovištním podmínkám v ČR. Státní správu lesů chceme převést do podoby lesního úřadu. Podpoříme zavádění alternativních certifikací lesního hospodaření.

Chceme snížit věk obmýtí u smrku a borovice a prodloužit obnovní dobu u všech dřevin. Chceme změnit způsob obnovy lesa. Je třeba omezit obnovu smrku v nižších polohách jen na přirozenou obnovu. Změny v druhové a prostorové struktuře lesů zahrnují zejména zvýšit podíl dubu,buku, jedle i cenných listnáčů a osvědčených introdukovaných dřevin při obnově lesa a používat vhodné ekotypy dřevin. Na obrovských kalamitních holinách lze použít síji a sadbu pionýrských dřevin a cílové dřeviny vnášet pod ochranu těchto přípravných porostů (bříza, osika, jeřáb). Stát podpoří rozšiřování šetrného přírodě blízkého hospodaření a přechod k trvale tvořivému lesu, bez velkých holin.

Je nutné přiblížit rámcové vymezení hospodářských souborů přirozené druhové skladbě. Není možné znovu zakládat rozsáhlé smrkové kultury na místech, kde byly zničeny kalamitou. Je třeba zakládat obnovní prvky s důrazem na maximální využití přirozené obnovy a podpořit pěstování kvalitních sortimentů dříví z listnatého i jehličnatého dřeva.

Myslivost

Smyslem myslivosti je chránit zvěř a udržovat tradice. Myslivost měla být především aplikovanou ekologií a myslivec by měl být tím, kdo aktivním managementem promyšleně a šetrně upravuje početnost a struktury vybraných druhů živočichů. Zákon o myslivosti by měl lépe vyvažovat zájmy zemědělců, vlastníků lesa, myslivců, lesníků a ekologů v krajině.
Chceme účinně řešit neúnosně vysoké stavy některých druhů spárkaté zvěře, zejména zvěře černé a jelena siky. Chceme navrátit do české krajiny drobnou zvěř, velké šelmy a velké savce. Měla by být rozšířena opatření v zemědělství (biopásy, remízky, omezení chemie) ke zlepšení životních podmínek drobné zvěře. Musíme zpřísnit ochranu velkých šelem a zavést monitoring jejich výskytu a prevenci škod na domácích zvířatech s použitím tradičních metod (ovčácký pes) i nejmodernějších technologií.

V myslivecké legislativě posílíme vliv vlastníků půdy na hospodaření se zvěří, zavedeme samosprávu myslivců. Základní jednotkou pro výkon práva myslivosti zůstanou i nadále myslivecké spolky, k urychlení redukce přemnožené spárkaté zvěře ale zavedeme motivační odměny pro lovce, usnadníme činnost začínajícím lovcům a umožníme využití služeb profesionálních lovců. Chceme povolit lov lukem pro lovce s evropskou licencí IBEP. Chceme rozšířit území v okolí vodních toků a mokřadů se zákazem používání olověné munice.

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 2 let

  • Organizační struktura nastaven na Ne
  • Zobrazit v nabídce nastaven na Ne
  • Spisová značka nastaven na RV 55/2018
  • Přiřazeno nastaven na Marek Nečada
  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Fronta změněn z Podání na Úkol

Beru na vědomí a na říjnové zasedání můžeme zařadit.

(Nicméně je možné, že mezitím to získá podporu skupiny členů na CF; budeš to chtět i v takovém případě probírat v RV?)

#3 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 2 roky

  • Spisová značka změněn z RV 55/2018 na RV 58/2018

#4 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 2 roky

  • související s Úkol #13163: Zasedání RV v Olomouci 20.–21. října 2018 přidán

#5 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 2 roky

(Alešovi prý nejde psát do redmine.)
Aktuální verze 3473 znaků.

Lesní hospodářství

Lesy plní ozdravné funkce v krajině a jsou zdrojem jedinečné obnovitelné přírodní suroviny – dřeva. Lesy jsou také místem pracovních příležitostí pro obyvatele venkova a zdrojem zdravých přírodních produktů. Budeme bránit volný vstup a sběr lesních plodů pro návštěvníky lesa. Chceme propagovat hojnější využívání dřeva v domácím stavebnictví a ve stavebních projektech, které financuje stát z veřejných prostředků.

Státní podnik Lesy ČR se musí reformovat, ale nikoliv privatizovat. Zisky z hospodaření LČR s.p. se mají navracet do větší stability budoucího lesa a do rozvoje regionů, ze kterých dříví pochází. Je třeba zvýšit příjmy pracovní síly v pěstební i těžební činnosti a zastavit úbytek kvalifikovaných pracovníků. Péči o les a způsob jeho obnovy je třeba podřídit potřebě zvýšení stability porostů a úrodnosti půdy. Státní správu lesů chceme převést do podoby lesního úřadu. Podpoříme zavádění alternativních certifikací lesního hospodaření ve státních lesích.

Stát posílí opatření k rozšiřování šetrného přírodě blízkého hospodaření a přechodu k trvale tvořivému lesu. Obnovu lesa je třeba realizovat s důrazem na maximální využití přirozené obnovy. Chceme snížit věk obmýtí u smrku i borovice a prodloužit obnovní dobu u všech dřevin. Je třeba omezit obnovu smrku v nížinách a pahorkatinách. Nutné změny v druhové struktuře lesů zahrnují zejména zvýšení podílu dubu, buku, jedle i cenných listnáčů a používání vhodných místních ekotypů dřevin. Přednost má pěstování kvalitních sortimentů dříví z listnatých dřevin. Osvědčené introdukované a šlechtěné dřeviny lze používat v jednotlivé příměsi s ohledem na zájmy ochrany přírody. K obnově lesa na kalamitních holinách lze použít i síji pionýrských dřevin a cílové dřeviny vnášet později, pod ochranu těchto přípravných porostů (bříza, osika, jeřáb).

Podpora zalesňování zemědělské půdy by měla pokračovat zejména na erozí ohrožených lokalitách. Zajistíme legislativní podporu pro zakládaní alejí i vnášení stromů do zemědělské krajiny a jejich pěstování mimo les s hospodářským i krajinotvorným záměrem.

Myslivost

Smyslem myslivosti je chránit zvěř a udržovat cenné tradice. Myslivost má být především aplikovanou ekologií a myslivec tím, kdo promyšleně a šetrně upravuje početnost, věkovou a pohlavní strukturu vybraných druhů živočichů.

Chceme účinně řešit neúnosně vysoké stavy některých druhů spárkaté zvěře, zejména zvěře černé a invazního jelena siky. Chceme navrátit do české krajiny drobnou zvěř, velké šelmy a velké kopytníky. Měla by být rozšířena opatření v zemědělství, zejména zakládání biopásů, remízků a omezení agrochemie, ke zlepšení životních podmínek drobné zvěře. Musíme zefektivnit ochranu velkých šelem, stejně jako prevenci škod na domácích zvířatech s použitím tradičních metod (ovčácký pes) i nejmodernějších technologií.

Zákon o myslivosti musí lépe vyvažovat zájmy vlastníků pozemků, myslivců a ochrany přírody v krajině.V myslivecké legislativě posílíme vliv vlastníků pozemků na hospodaření se zvěří. Pro stanovení plánu lovu bude rozhodující výše škod. Základní jednotkou pro výkon práva myslivosti zůstanou i nadále myslivecké spolky, k urychlení redukce přemnožené spárkaté zvěře ale zavedeme motivační odměny pro lovce, usnadníme činnost začínajícím lovcům a umožníme využití služeb profesionálních lovců. Chceme povolit lov lukem a kuší pro lovce s evropskou licencí IBEP. Chceme rozšířit území v okolí vodních toků a mokřadů se zákazem používání olověné munice.

#6 Aktualizováno uživatelem Kristina Marie Kubcová před asi 1 rok

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Odloženo

Navrhovatel k podnětu napsal následující: „myslím, že to můžeš ukončit. Něco jako projednání na RV proběhlo, ale nemělo to potřebnou úroveň ani žádný výstup. Ukončili to bez usnesení. Vrátíme se k tomu později.“, proto uzavírám.

Také k dispozici: Atom PDF