Projekt

Obecné

Profil

PSP - střednědobý cíl #12481

Resort místní rozvoj - PSP - programový cíl #9024: Podpořit dostupné bydlení a ukončování obchodu s chudobou

Exekuce - sociální souvislosti zadlužení

Přidáno uživatelem Olga Richterova před 11 měsíců. Aktualizováno před 2 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
16.07.2018
Uzavřít do:
% Hotovo:

10%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 0.00 hod)

Popis

článek níže dobře shrnuje současnou situaci - byť chce "mýty" vyvracet, potvrzuje, o jak velký problém se jedná a jak těžké je se z exekuční pasti dostat.
viz http://mapaexekuci.cz/ a novela exekučního řádu - https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/novela-exekucniho-radu-navrzena-lukasem-kolarikem.html

Největší mýty o exekucích a exekutorech

 1. července 2018 Tisková zpráva Role exekutorů v České republice je díky charakteru samotné profese často vnímána negativně. V drtivé většině případů ale za takovým vnímáním stojí řada mýtů, které ve společnosti běžně panují. Dokonce i některá média v honbě za senzací a dramatickým příběhem neváhají využít příležitost, aby obecně vnímanou negativní roli exekutorů ve společnosti podpořila. Proto jsme připravili odpovědi na některé z nejčastějších mýtů, se kterými se Exekutorská komora pravidelně setkává.

Exekutoři ožebračují dlužníky, kterým seberou vždy víc, než by měli. Exekutor mi navíc při exekuci na 1 000 Kč může zabavit majetek za 100 000 Kč nebo prodat dům za milion.
Pravdou je, že soudní exekutor vymáhá po dlužníkovi částku, která zahrnuje nejen samotný dluh, ale také příslušenství, kam patří např. úroky, úroky z prodlení, náhrada nákladů, které věřitel vynaložil v nalézacím a exekučním řízení. Tyto částky jsou naprosto nezávislé na činnosti exekuce – vychází z exekučního titulu, resp. ze samotného závazkového vztahu mezi věřitelem a dlužníkem atp. Odměny právního zastoupení věřitele a soudních exekutorů (o těch se rozhoduje v exekučním řízení a jsou přezkoumatelné soudem) jsou určeny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, kterou jsou plně vázáni a která určuje maximální výši odměny. Tyto vyhlášky v posledních letech doznaly značných úprav ve prospěch dlužníků.

Důvodem, proč původní dlužná částka nejčastěji nabere velkých rozměrů, jsou především úroky z prodlení a sankční poplatky, které jsou známy již při uzavírání úvěru. Největší problém je především s půjčkami od nebankovních společností, které slibují rychlou finanční výpomoc. Lidé často uzavírají půjčky za nevýhodných podmínek, tedy např. s vysokými měsíčními poplatky, vysokými úroky z prodlení a také sankčními poplatky při nesplácení. Růst úroků u takovýchto půjček se bohužel nezastaví ani po zahájení exekučního řízení. „Stává se, že lidé si smluvní podmínky nepřečtou nebo jim nerozumí. V nejhorších případech společnosti nabízejí i finance bez nutnosti podpisu smlouvy a lidé ani netuší, za jakých podmínek půjčku získávají. Některé exekuční tituly obsahují taková příslušenství, že se sami exekutoři pozastavují na tím, že soud takové příslušenství přiznal. Bohužel ve fázi, kdy už je exekutor pověřen soudem k provedení exekuce, nelze s výší příslušenství nic dělat,“ říká prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

V případě exekuce prodejem nemovitosti se do řízení přihlašují všichni další věřitelé, kteří mají proti povinnému exekuční titul či v jejichž prospěch váznou na nemovitosti zástavní práva. Skutečně vymáhaná a z dražby uspokojovaná částka je pak většinou mnohonásobně vyšší, než jistina pohledávky v daném exekučním řízení, a kterou pak různé subjekty nesprávně argumentují.

Exekuce = dražba nemovitosti
„Není pravdou, že v případě, že je Vám exekuce nařízena, znamená to okamžitý prodej Vaší nemovitosti. Naopak, bude-li dluh řádně hrazen, je dražba nemovité věci krajně nepravděpodobná. Nadto při dluzích do 30 000 Kč v souhrnu je prodej takové nemovitosti možný jen v určitých výjimečných případech,“ doplňuje Jan Mlynarčík, viceprezident Komory.

Exekuční činnost se řídí zákonem, který stanovuje pořadí způsobů vedení exekuce. Dražba nemovitosti, ve které dlužník bydlí, je ale až úplně poslední možností provedení exekuce. Prvním ze způsobů je tzv. přikázání pohledávky z účtu dlužníka u peněžního ústavu, kde má dlužník uloženy své finance. Pokud částka na účtu dlužníka nepostačuje, dojde k tomu, že je postižen účet manžela nebo manželky dlužníka. Dalším způsobem je pak přikázání peněžité pohledávky například z penzijního připojištění, srážkami ze mzdy a jiných příjmů nebo v případě vymáhání výživného i pozastavením řidičského oprávnění. Až dalším způsobem je prodej movitých věcí, tedy například elektroniky a poté prodej nemovitých věcí, které však povinný nepoužívá ke svému bydlení nebo bydlení své rodiny. Až v případě, kdy žádný z těchto způsobů nepostačí k uhrazení dlužné částky, dochází k prodeji nemovitosti.

Exekutor může odnést úplně všechno!
Jak bylo řečeno již výše, jedním ze způsobů exekuce je zabavení a prodej movitého majetku. V případě vedení exekuce tímto způsobem je exekutor oprávněn učinit prohlídku místa pobytu dlužníka a udělat tzv. soupis movitého majetku dlužníka, který může být za určitých podmínek zajištěn a dále vydražen, tj. zpeněžen za účelem umoření dluhu. „Soudní exekutor ale nemůže v žádném případě zabavit věci, které dlužník nezbytně potřebuje ke svému zaměstnání a plnění pracovních úkolů a také např. ty, které jsou obvyklým vybavením domácnosti nebo jsou majetkem osobní povahy,“ doplňuje Plášil. Exekutor tak v žádném případě nezabaví běžné oděvy, běžné vybavení domácnosti, jako je postel, kuchyňská linka, lednička, sporák, pračka apod. Nemůže například zabavit snubní prsteny nebo fotografie. Na druhou stranu ale do běžné výbavy domácnosti, kterou soudní exekutor nemůže zabavit, není zahrnut například televizor, přehrávací aparatura nebo sedací soustava.

V případě, že dlužník bydlí v pronájmu nebo v nemovitosti bydlí více cizích osob, může se stát, že exekutor do soupisu majetku pojme i majetek, který nepatří dlužníkovi, ale např. nájemci nemovitosti nebo spolubydlícímu (v případě, že se během soupisu nevyjasní, že věc může patřit povinnému). Pro tyto případy je vhodné si uchovávat dokumenty, smlouvy a účtenky od hodnotných věcí, které Vám patří. Třetí osoba v takovém případě může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu a tyto doklady přiložit.

Exekutor zabavuje věci nevinným
Soudní exekutor v žádném případě nerozhoduje o tom, zda je daná osoba dlužníkem, že má zaplatit konkrétní sumu nebo proti ní má být vedena exekuce. Často se zapomíná, že exekutor je až posledním článkem justičního řetězu. Zahájení exekučního řízení je možné pouze na návrh věřitele a pouze na podkladu řádného exekuční titulu. Pověření exekutora vedením exekučního řízení je čistě v kompetenci soudu a je pro soudní exekutory závazné. Soudní exekutor tak provádí exekuci na základě pověření nezávislého soudu.

Na počátku je vždy nějaký dluh. Při nesplácení zpravidla následují upomínky nebo telefonní hovory ze strany věřitele. Pokud není částka stále splacena, začne věřitel řešit záležitost soudní cestou, např. návrhem na vydání platebního rozkazu nebo podáním žaloby. O celém tomto procesu je dlužník několikrát informován, včetně kvalifikované předžalobní výzvy. Bohužel často v tomto stadiu již dlužník ze své viny nekomunikuje, nepřebírá korespondenci, proti platebnímu rozkazu nepodá odpor nebo se nedostaví k nařízenému soudnímu jednání. Věřitel po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí soudu následně požádá, aby soud pověřil exekutora k vedení exekuce a až poté nastupují soudní exekutoři – zjistí a zajistí majetek dlužníka. I po začátku exekučního řízení má dlužník 30 dní na to, aby uhradil dlužnou částku dobrovolně a za mnohem výhodnějších podmínek.

„Abyste předešli všem možným problémům, především přebírejte poštovní zásilky a při změně adresy si zajistěte doručování na tuto aktuální adresu. Pečlivě si hlídejte data splatnosti všech plateb. Pokud se dostanete do svízelné situace a nebudete moci pokračovat se splácením, máte stále řadu možností, jak situaci zachránit,“ říká Vladimír Plášil. Hlavním předpokladem pro zdárné řešení situace je aktivní komunikace s věřitelem, příp. soudem, je-li věc již ve fázi soudního řízení. Pokud již dojde k zahájení exekučního řízení, kontaktujte soudního exekutora co nejdříve. Pokud budete spolupracovat, můžete se domluvit na splátkovém kalendáři atp. Nejčastějším způsobem vedení exekuce je exekuce přikázáním pohledávky z účtu a exekuce srážkami ze mzdy. V takové situaci se každý měsíc strhává část mzdy vyplácené zaměstnavatelem či plátcem jiného příjmu.

Když budu mít trvalý pobyt nahlášen na úřadě, exekutoři na mě nemůžou
Toto je oblíbený mýtus. Řada lidí se domnívá, že pokud budou mít adresu trvalého pobytu na jiné adrese, než na které pobývají, exekutoři na ně nemohou. S případy, kdy se dlužníci zdržují na jiných adresách, než které jsou oficiálně dlužníky uváděny, se ale exekutoři setkávají poměrně běžně. Vzhledem ke zkušenostem exekutorů je pravděpodobné, že jsou jim takové virtuální adresy známy. Z pohledu exekutorů není určující, jakou adresu dlužník uvádí, ať už se jedná o evidenční adresu nebo adresu virtuálního trvalého pobytu. Pro vedení exekuce prodejem movitých věcí je rozhodující faktické místo jeho pobytu, nikoliv to, které dlužník uvádí. Soupis movitých věcí se provádí v místě, kde se povinný skutečně zdržuje. Dohledání místa opravdového pobytu tak může dlužník soudním exekutorům o něco ztížit, nicméně exekutoři mohou využít prostředky, díky kterým dlužníka přesto naleznou. Bohužel tímto neuvážlivým postupem dlužníků jsou do řešení dluhů zapojeni v různé intenzitě další osoby (pronajímatelé, spolubydlící atp.) – např. musí podávat návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu atp.

Když převedu peníze na jiný účet (manželky nebo kamaráda), exekutoři mi peníze nemohou zabavit
V případě, že Váš vlastní účet byl soudním exekutorem zablokován, a Vy si necháte zasílat celou výplatu na účet kamaráda nebo známého může exekutor exekučním příkazem postihnout pohledávku dlužníka vůči tomuto známému. Ten pak bude tímto způsobem zbytečně vtažen do exekučního řízení. Navíc by tento postup mohl být v extrémních případech kvalifikován jako poškozování věřitele, příp. maření výkonu rozhodnutí Pokud byste si však na kamarádův účet nechali zasílat jen mzdu po provedených srážkách, bylo by to v pořádku. V exekuci musí zůstat nárok na nezabavitelné minimum, které je stanoveno zákonem. Exekutor Vám tuto částku nezabaví.

Nad exekutory neexistuje žádný kontrolní orgán. Dělají si, co chtějí
Toto je jeden z nejčastějších mýtů, které ve společnosti panují. Exekutor je však pochopitelně při výkonu exekuční činnosti vázán Ústavou ČR, zákony i rozhodnutími soudu. Soudní exekutoři jsou navíc jednou z nejvíce kontrolovaných procesí v České republice. Kontrolním orgánem je nejen Exekutorská komora, ale také Ministerstvo spravedlnosti, které řeší případné stížnosti podané proti postupu exekutorů. Dalšími dohledovými orgány jsou dále ještě předseda exekučního soudu (= soudu, který exekutora pověřil vedením exekuce) a předseda soudu v sídle exekutora. Exekutoři jsou nejkontrolovanější profesí. Dohledové orgány provádí pravidelné kontroly na všech exekutorských úřadech (každý exekutor je kontrolován průměrně jednou za rok) a vyřizují podněty k výkonu dohledu. V případě závažných pochybení může být na exekutora podána kárná žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu, který jej může odvolat z úřadu, uložit citelnou pokutu atp.


Dílčí úkoly

Úkol #12505: Podnět občana: snadné lichvářské půjčkyV řešení (diskutuje se)Olga Richterova

Úkol #12508: Podnět občana: RPSN - zastropovat - problém jsou krátkodobé půjčkyV řešení (diskutuje se)Tomáš Martínek


Související úkoly

související s Resort práce a sociálních věcí - PSP - střednědobý cíl #16814: Přispět k tomu, aby se nevyplácel obchod s chudobouV řešení (diskutuje se)2018-07-162019-12-31

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před 11 měsíců

Praha, 10. července 2018 – Pirátský poslanec Lukáš Kolařík dnes představil novelu exekučního řádu, která má za cíl zlepšit komunikaci dlužníka s exekutorem, zabránit duplicitám poplatků za vymáhání a rozbít obchodní vazby mezi institucionálními věřiteli a exekutory. Zavedení této novely do praxe povede ke zpřehlednění a zjednodušení celého systému, což povede k větší vymahatelnosti dluhů, sníží náklady společnosti i zaměstnavatelů. Mnohanásobné exekuce vedou k přechodu do šedé či černé ekonomiky, což snižuje výnosy státu z daní a pojištění, a zvyšují výdaje na státní sociální podporu.

Zadluženost člověka padá i na rodinné příslušníky, přičemž dochází k předávání nevhodných vzorců chování na děti. Nízká vymahatelnost dluhů je pak zapříčiněna zapíráním majetku, což vyplývá z nepřehlednosti a bezvýchodnosti jejich situace.

„Primárním problémem je, že velké firmy skupují dluhy lidí od bank a pak tyto pohledávky předávají svým smluvně podvázaným exekutorům rozmístěným po celé republice. Jedná se o klasický obchod s chudobou, kdy není brán zřetel na dlužníka. Můj návrh pracuje s tím, že exekutora dlužníkovi určí soud podobně, jako je to s insolvenčním správcem. Exekutor tak bude skutečně nestranný a nezávislý na věřiteli, což vyžaduje Ústava,” uvádí člen Výboru pro sociální politiku Lukáš Kolářík.

Astronomické a neustále rostoucí dluhy jsou často způsobené znásobenými poplatky za vyšší počet exekutorů přisátých k jednomu dlužníkovi. „Tím, že se budou všechny dlužníkovy závazky slučovat pod jednoho exekutora, se výrazně sníží finanční zátěž a zároveň zvýší vymahatelnost dluhů,” slibuje si od novely Kolářík.

Novela zákona se bude týkat pouze nově vzniklých exekucí. Dle statistických údajů bylo v roce 2017 v Česku 4,67 milionů exekucí u 863 tisíc dlužníků. Jen málokterý z nich má přitom šanci svého exekutora vůbec potkat. To by měl pirátský návrh změnit. „Soudem určený exekutor bude operovat v kraji trvalého bydliště dlužníka. To výrazně usnadní komunikaci a řešení problémů,” vysvětluje Kolářík.

Teritorialitu podporovala minulá vláda a poptává ji i exekutorská komora ve svém usnesení. Zavedením tohoto principu dojde ke zjednodušení a zlepšení přehlednosti pro státní orgány, věřitele i dlužníky.

„Na novele jsem pracoval přes půl roku. Za tu dobu jsem se setkal s mnoha odborníky na tuto problematiku. Například se zástupci exekutorů, exekutorské i advokátní komory, s věřiteli, bankami, neziskovým sektorem, ale i se samotnými dlužníky. Pečlivě jsem hledal řešení, které jsem si nechal připomínkovat i Ministerstvem spravedlnosti,” dodává Kolářík. Nyní bude pro svůj návrh hledat podporu u ostatních politických klubů.

--

​Jak pracují Piráti ve Sněmovně? ​

Aktivity pirátských poslanců, chystanou legislativu, tiskové zprávy i údaje o hospodaření poslaneckého klubu naleznete na jednom místě – na stránce www.pirati.cz/snemovna.

Držíme kurz!

#2 Aktualizováno uživatelem Olga Richterova před 10 měsíců

občan T.H. 11.7. - "nyní jsem Vás slyšel ve sněmovně jak si přejete ještě lépe odpouštět dlužníkům. Fajn, 20 let jsem dlužník, ale mám tu smůlu, že poctivě platím a to i v dobách kdy hypo byla přes 10% a běžný úvěr 20%.Píšu kvůli jiné věci, kterou Vám zřejmě nikdo neobjasnil a to o samotném odpouštění dluhů. Mimo standardního dlužníka jsem živnostník-stavím střechy. Dostal jsem se k zakázce, kdy zákazník(podvodník) přes mnou vystavenou fakturu za práci(90000 material a 20000 práce) dostal peníze z hypotéčního úvěru a užil si je k vlastní potřebě. Tak udělal i s dalšími....Nastupuje oddlužení a stát prostřednictvím správce mi sděluje, že mi bude vyplaceno 8 800. Z nezaplacené faktury jsem se dostával 2 roky prostřednictvím dalšího dluhu, který jsem zaplatil (+ 15%). Tečku stát udělal, když mě donutil zaplatit DPH z faktury kterou jsem nekasíroval - dalších 20000 a to nepočítám soudy než jsem obhájil nárok dluhu. Bylo by dobré aby dluhy uhradil stát a né, že se budete dělat hodnými a platit budou neviní - pracující - splácející lidé. (dá se říct, že jsem chytrákovi zaplatil rodinnou dovolenou v Dominice a ještě mě stát potrestal DPHáčkem) To k tématu, vládu bych nevolil. Děkuji, že jste došla až sem a možná viděla věc z druhé strany."

placení DPH z neproplacené faktury - https://www.podnikatel.cz/clanky/dph-z-nezaplacenych-faktur-je-strasakem-pro-zivnostniky-kdy-se-to-zlepsi/ - je taky absurdita roku 2017: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/absurdita-roku-49429.html#!&chapter=1

#3 Aktualizováno uživatelem martin archalous před 5 měsíců

 • Projekt změněn z _Backlog na Resort práce a sociálních věcí

#4 Aktualizováno uživatelem Zuzana Freitas Lopesová před 4 měsíců

 • Tags nastaven na tym-MPSV, klubik-ochrana, exekuce
 • Fronta změněn z Úkol na PSP - střednědobý cíl
 • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
 • Rodičovský úkol změněn z #11137 na #16814
 • Zobrazit v nabídce smazán (Ne)
 • Organizační struktura smazán (Ne)

#5 Aktualizováno uživatelem Petr Fojtík před 4 měsíců

 • Předmět změněn z exekuce - sociální souvislosti zadlužení na Exekuce - sociální souvislosti zadlužení
 • Přiřazeno změněn z Olga Richterova na Lukáš Kolářík

#6 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 2 měsíců

 • Rodičovský úkol změněn z #16814 na #9024

#7 Aktualizováno uživatelem daniel pecha před 2 měsíců

Také k dispozici: Atom PDF