Projekt

Obecné

Profil

Stížnost #1246

Výkon rozhodčího nálezu

Přidáno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let. Aktualizováno před asi 5 let.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
-
Začátek:
23.12.2014
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
Spisová značka:
R 1/2015
Datum podání:
23.12.2014
Orgán:
Rozhodčí komise
Stěžovatel:

Kontrolní komise

Odpůrce:

Janek Wagner

Fáze:
Rozhodčí nález vykonán
Organizační struktura:


Související úkoly

související s evidence rozhodčích řízení - Stížnost #1799: Poškozování dobrého jména člena stranyDokončen28.07.2015

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let

 • Přiřazeno nastaven na Marek Nečada

#2 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let

 • Předmět změněn z RK M01/2015 (KK 11/14) Nerespektování výroku Rozhodčí komise (KK 05/2014; RK 07/2014) na RK 13/2015 (KK 11/14) Nerespektování výroku Rozhodčí komise (KK 05/2014; RK 07/2014)

#3 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let

 • Spisová značka změněn z RK M01/2015 na RK 13/2015

#4 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let

 • Spisová značka změněn z RK 13/2015 na RK 01/2015

#5 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před asi 6 let

 • % Hotovo změněn z 0 na 60
 • Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele

Návrh rozhodčího nálezu dán k poradě.

#6 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před téměř 6 roky

 • % Hotovo změněn z 60 na 30

Řízení se přerušuje. Pro závažné procesní nedostatky bude obnoveno nalézací řízení.

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • Orgán nastaven na Rozhodčí komise

#8 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • Projekt změněn z rozhodčí komise na evidence rozhodčích řízení
Janek Wagner, Rozhodčí komise, Kontrolní komise
 • nerespektování výroku RK (nezplacení poplatku, nevykonání nálezu - veřejná omluva)

 • Stížnost RK je přijatelná a je ve veřejném zájmu ji projednat.

 • Janek Wagner je povinen zaplatit původní poplatek tři sta korun, plus dalších tři sta korun za opětovné projednání případu.

 • KK navrhuje, aby tyto peníze byly zaplaceny nejpozději k době placení členského příspěvku (což znamená minimálně 800), pokud se tak nestane, Jankovi Wagnerovi zanikne členství a peníze jím zaslané jako členský příspěvek budou využity pro pokrytí nákladů řízení.

#9 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • Předmět změněn z RK 13/2015 (KK 11/14) Nerespektování výroku Rozhodčí komise (KK 05/2014; RK 07/2014) na Výkon rozhodčího nálezu
 • Fronta změněn z Kontrola na Stížnost

RK 13/2015 (KK 11/14) Nerespektování výroku Rozhodčí komise (KK 05/2014; RK 07/2014)

#11 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • Odpůrce nastaven na Janek Wagner
 • Stěžovatel nastaven na Kontrolní komise

#12 Aktualizováno uživatelem Jaroslav Pešek před téměř 6 roky

 • Spisová značka změněn z RK 01/2015 na R 1/2015

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • Fáze nastaven na Řízení přerušeno

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před téměř 6 roky

 • související s Stížnost #1799: Poškozování dobrého jména člena strany přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

Dne 9. 8. 2015 byl vydán opravný nález. Kontrolní komise podala navazující stížnost ve veřejném zájmu dne 30. 12. 2015 a tu následně doplnila.

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

 • Fáze změněn z Řízení přerušeno na Projednávání rozhodčí komisí

Byla sloučena dvě vykonávací řízení a v řízení se pokračuje. Jankovi Wagnerovi uložena lhůta do 18. 2. 2016, aby prokázal úhradu nákladů řízení. Je třeba zkontrolovat a poznamenat doručení.

#17 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před více než 5 roky

Doručení soukromou zprávou Janku Wagnerovi vykázáno dne 12. 2. 2016.

#18 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 5 roky

 • Stav změněn z Čeká se na podatele na V řešení (diskutuje se)

#19 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 5 roky

 • Fáze změněn z Projednávání rozhodčí komisí na Rozhodčí nález nevykonán
 • % Hotovo změněn z 30 na 100
 • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

Rozhodčí nález

Rozhodčí komise rozhodla dne 12. 3. 2016 ve složení Jakub Michálek (předseda), Marek Nečada (zpravodaj), Roman Kučera, Jan Köchert o stížnosti ve veřejném zájmu podané kontrolní komisí dne 23. 12. 2014 ve věci maření rozhodnutí rozhodčí komise Jankem Wagnerem, tímto rozhodčím nálezem:

 1. Janek Wagner závažně porušil stanovy strany tím, že nesplnil povinnost uloženou rozhodčím nálezem ze dne 9. 8. 2015 ve věci RK 07/2014. Pro vyloučení pochybností rozhodčí komise uvádí, že povinnost uhradit náklady řízení Petru Holkovi ve výši 300 Kč podle uvedeného rozhodčího nálezu i nadále trvá.
 2. Janek Wagner je povinen nahradit náklady tohoto vykonávacího řízení rozhodčí komise tak, že uhradí paušální náklady ve výši 300 Kč převodem na bankovní účet České pirátské strany č. 2100048174/2010, var. symbol 122 200, do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.
 3. Dokud Janek Wagner neprokáže splnění dluhu dle bodu 1 a 2 tohoto rozhodčího nálezu (celkem 600 Kč), nejdéle však do uplynutí 18 měsíců od doručení tohoto nálezu, odebírá se mu právo hlasovat v orgánech strany a způsobilost vykonávat volené, jmenované a delegované funkce ve straně s výjimkou člena odboru. Po tuto dobu se mu též odebírá hodnost na internetovém fóru a administrativnímu odboru se ukládá ji nahradit hodností „dlužník“.
 4. Po dobu prodlení podle bodu 3 se ukládá republikovému předsednictvu k provedení rozhodčího nálezu zařadit stěžovatele jako dlužníka do rejstříku dlužníků, pokud je nebo bude veden (§ 4 odst. 2 písm. a) pravidel participativního rozpočtování).

Odůvodnění

Rozhodčí komise vydala dne 1. 8. 2014 rozhodčí nález, kterým ve věci poškozování dobrého jména Petra Holka (RK 07/2014) uložila Janku Wagnerovi omluvit se a uhradit Petru Holkovi náklady rozhodčího řízení. Na základě tohoto nálezu 23. 12. 2014 podala kontrolní komise stížnost ve veřejném zájmu k vykonání nálezu ze dne 1. 8. 2014. Při projednávání této stížnosti shledala rozhodčí komise (v novém složení) závažné vady v nálezu ze dne 1. 8. 2014, pročež vykonávací řízení přerušila a obnovila řízení nalézací.

Opravným nálezem ze dne 9. 8. 2015 prohlásila rozhodčí komise předchozí nález za neplatný, avšak i v opravném nálezu uložila Janku Wagnerovi, aby uhradil Petru Holkovi náhrady řízení ve výši 300 Kč na bankovní účet č. 51-1987580297/0100, variabilní symbol 72014, do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, a zaslat kopii dokladu o zaplacení v téže lhůtě rozhodčí komisi. Soukromou zprávu s rozhodčím nálezem si podle údajů z internetového fora přečetl Janek Wagner dne 12. 8. 2015, tudíž lhůta ke splnění uložené povinnosti uplynula dne 17. 8. 2015.

Dne 30. 12. 2015 podala kontrolní komise novou stížnost ve veřejném zájmu (doplněnou 4. 1. 2016 o návrh výroku rozhodčího nálezu) pro nerespektování opravného rozhodčího nálezu.

Rozhodčí komise od Janka Wagnera nikdy neobdržela doklad o uhrazení nákladů řízení Petru Holkovi, což byla jeho povinnost podle opravného rozhodčího nálezu. Rozhodčí komise ho vyzvala soukromou zprávou, která mu byla řádně doručena a dále také telefonicky. Sám Petr Holek vypověděl, že k 1. 2. 2016 platbu neobdržel.

Dne 21. 2. 2016 Petr Holek na internetovém foru uvedl, že „stahuje jakékoliv nároky na peníze nebo omluvy, které mu náleží“, nicméně v tomto řízení byla podána stížnost ve veřejném zájmu z důvodu maření rozhodčího nálezu. Podle § 5 odst. 2 písm. f) rozhodčího řádu je maření rozhodčího nálezu závažným porušením stanov. Byť jde o relativně malou částku, je třeba trvat na tom, aby byly nálezy rozhodčí komise v praxi vynutitelné.
Rozhodčí komise přistopila k takovému omezení členských práv, které má motivovat povinného ke splnění povinností uložených rozhodčím nálezem, a zároveň i v budoucnosti zamezit dalšímu řetězení vykonávacích řízení v případě nesplnění uložených povinností.

Ztrátou způsobilosti vykonávat volené, delegované či pověřené funkce tato funkce zaniká a člen do této funkce nemůže být zvolen, delegován či jmenován. (V případě hlasování na celostátním fóru bude nominace nepřijatelná.) Výrok provede administrativní odbor v rámci své působnosti ústředního orgánu v oblasti internetového jednání celostátního fóra, správy seznamu členů a funkcí, případně orgán příslušný k vedení rejstříku dlužníků, pokud bude tento rejstřík zřízen.

Hlasování

Pro návrh: Jakub Michálek, Marek Nečada, Roman Kučera
Neomluvená neúčast: Jan Kochert
Zasedání bylo řádně oznámeno, rozhodčí komise se usnášela většinou 2 hlasů počítanou ze 3 hlasů.
Schváleno dne 12. 3. 2016.

Poučení

Každý člen strany může ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto rozhodnutí získat podporu pětiny členů strany pro mimořádný přezkum tohoto rozhodnutí celostátním fórem.

#20 Aktualizováno uživatelem Marek Nečada před více než 5 roky

 • Začátek změněn z 02.04.2015 na 23.12.2014

#21 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

Závazek vůči straně uhrazen

31.03.2016 300,00 CZK Bezhotovostní příjem   JAN WAGNER 
JANEK WAGNER, SUMRAKOV 23, 14.111956
    122200   JAN WAGNER

dosud nedoloženo plnění titulu

#22 Aktualizováno uživatelem Jakub Michálek před asi 5 let

 • Fáze změněn z Rozhodčí nález nevykonán na Rozhodčí nález vykonán

Dne 9. 4. 2016 vyžádáno sdělení od stěžovatele, podle jehož SMS obdržel náhradu dne 31. 3. 2016, tedy odpůrce v rámci exekučního řízení částku uhradil a rozhodčí nález byl vykonán.

Také k dispozici: Atom PDF